รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนวัต  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  สุคนธ์พานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายกิตติ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธฤตวัน  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายสิรภพ  พูนประชา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายอศิรวัชร์  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกชกร  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรวรรณ  กฤษดาวาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวินธิดา  วรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  เพิ่มสัตย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรโชติ  ราชวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำนึงครวญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชญานนท์  ขอบทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนัญญา  ปกจั่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชัยพิพัฒน์  สร้อยดอกไม้ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชัยวัฒน์  ใจอยู่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชาลิสา  เถอะจ๋า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรหมอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐดนัย  ปะระมะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐมน  จันสุตะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายดนุเดช  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นนะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกร  บัวขวัญแท้ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภัทร  หวังศุภางค์กุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีเงิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธันยธรณ์  ผลดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรนันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรเมธ  กว้านสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนภาพร  จีนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนาขวัญ  บัวแสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายนิติ  คำแปง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนิภาพร  บัวทะลาด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายบรรณรต  สว่างศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงบุญยวีร์  เจียนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปสิตา  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ทัสสกุลพนิช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปิยธิดา  ฮันสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพงศกร  วงศ์โดยหวัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นิรชน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพชรธิดา  มัฌชิมา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพสิษฐ์  ทองภรไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัชรา  จันทร์สองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรัชชัย  ใจประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภากร  พึ่งพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภูดิศ  จันทร์สุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภูมิรพี  มะโนนึก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายรชต  แกมทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายรัฐนันท์  พินิตตานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวริษฐา  เกษรบัว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายวีระพัฒน์  พัฒนอุตสาหกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายสิทธวีร์  ธัมม์ไร่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เรือนเทศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุพิชฌา  สิทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุพิชยา  แสนวัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสุภรัจน์  อยู่รัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุวนัชชา  เกิดผล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุวรรณา  หนูเมือง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายอภิวิชญ์  หอมหวาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรณิช  สุขเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอิทธิกร  ภู่พันธ์สกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอุษามณี  บัวเข็ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์มูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พูนเกษม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชลธิชา  ขอบทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐพล  อำพรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปานประยูร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนิชา  ชัยชาญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สีสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพัชรดา  จันทคาม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมผกา  แสนเขียววงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพีรดา  ด่วนเดิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูตะวัน  นรารัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงมัทนา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายศุภกร  ถาวร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุนิสา  คำตา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกนกรดา  คล้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนกวรรณ  แตกฉาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทะยะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกุศลินวราภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงขวัญสกุล  ไชยโย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายคุณานนต์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจันทร์จิรา  กระซาบ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจิรวัฒน์  สูญแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิรัชยา  แก่นทน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานิน  แก้วดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชนวีร์  ใจดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนานันท์  คำมาเมือง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชลภทร์  โพธ์ใจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญัฐวรา  สมปาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณรัชกานต์  คุ้มครอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  เพลินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณิชนันทน์  วังคะออม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายดนุสรณ์  ราชธรรม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงตีรณา  พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายทักษดนัย  คุ้มสา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนพร  ธรรมขันคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธมวรรณ  โฆษิตเตโช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธันยพร  สำลีปั้น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธารารักษ์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนครินทร์  คำทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนพดล  ฉาดฉาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนพดล  บัวลอย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนภสร  ขุมเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปั้นทิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนภัสสร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนภากาญจน์  กระจง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนวพร  ตองกลิ่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบุณยานุช  บาลี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญจพร  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเบญจมาศ  นงโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปฏิวัติ  สาระมนต์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปารณีย์  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปาริตา  ควบคุม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปารีสมาเรียณัฐลี  มันโร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปิญาภรณ์  ถมปักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปิยะวรรรณ  พันสุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ช่างคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปุณณมา  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปุณิกา  ดาดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพกาวรรณ  ขุมเพชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พิมให้ผล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพัทธดนย์  ฉิมพิภพ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพิตตินันท์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  การะแบก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพีรณัฐ  แจ้งน้อย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพีรณัฐ  ใคร่กระโทก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพีรดนย์  ฉบับแบบ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัทรสุดา  อัมพวันต์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภาสินี  สาโรจน์จิตติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูมิรพี  บรรจบ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภูวิศ  รอบุญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงมนัญชยา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรมิตา  ถาวร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรวิ  รัดกุม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงรังษิยา  รจนา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายรัฐภูมิ  ผันผาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวชิระภรณ์  ท่านมุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรรณพร  สีเงิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรัชญา  คนตรง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวราภรณ์  พลธีระ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวัชรพล  ฉุยฉาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวิมลสิริ  เวฬุมาศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวิริยาพร  สุขผดุง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิลาสินี  เต็มศิรินุกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวิลาสีนี  เฉื่อยกลาง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศรุดา  เชื้อศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศรุตา  สอนธรรม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภณัฐ  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุขเกษร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุธาสินี  บางเพชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุรัสวดี  บำรุงเกตุ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงหงส์สลิล  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอัครวินท์  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอาทิมา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม