รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรชนก  เลิศแตง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรธวรรธ  ดอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤติยา  ศิริโชติไชยกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณะ  คุ้มพวก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติพัฒน์  อิ่มปิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกุลชวาล  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเขมจิรา  ทดเทียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายคณิศวร์พงศ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายคริสเตียน  วัคเทอร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงคาร์เรน พรินเซส  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรตราชัย  หลำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจุลจักร  โต๊ะทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเจติตาน์  ส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฉัตรวรี  พรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชนาธิป  ประดับเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชวิน  เขียวริด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชัยภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชิตาภา  แซ่โซว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชินกฤต  ละจุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชีวากร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลากลึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฌาริณี  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐกานต์  สัญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐชนน  บัวป้อม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชพึ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัญโรจน์ปชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐรัชต์  เพชรบัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายทินภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธเนศ  หมีเทศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธรรณชกร  เอี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญชนก  มังกร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธัญชนก  สีนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรวิทย์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนภสกร  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายนฤดม  ภักดีบริบาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนววรรณรัตน์  พรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงน่านน้ำ  ช้อนนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายเนติภัทร  หอมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายประภัสร์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปวริศา  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปัญญาพร  เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายปัณณทัต  ถาวร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปิยพัทธ์  จันทร์แหยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปิยังกูร  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพงศพัค  โตอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพชรภัทร  กานำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพนิดา  แก้วเนย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรธนา  พลดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรนัชชา  จันเกษม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพรรณพัชร  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัชราพร  พรมฟู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชชานันท์  มาช้ำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิรดา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภูตะวัน  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภูปกรณ์  ปิ่นเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายมิ่งแมน  มาน้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงโยชินิชตรา  ทรงปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายรธิภัทร  ศักดิ์ศรีทิรัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายรัชต์ระพี  อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายรัฐภูมิ  เมืองงาว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรัตนากร  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงลักขณา  บุญหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรัทยา  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายวริศ  พรมพิราม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวัรัมพร  อักโข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวาศินี  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวิโรจน์  งามสิริรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศุภกานต์  อาจเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภณวิชญ์  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายศุภณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายศุภมงคล  พระเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสิวิภา  เต้หล่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญปุย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายสุวิจักขณ์  มากเจียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอชิรญา  อ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอชิรวิทย์  คงดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอณัญพร  วิโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอนุชิต  ชำนาญเสือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอัคริมา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอัญชิสา  สมีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกนกพร  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกรวิชญ์  นาวารี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤติพงศ์  อ่วมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤษกร  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกฤษกร  แก้วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤษราช  ขวนขวาย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุดตาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทศทัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัลยากร  กิจนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ภูวพัฒน์รวีกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกุลเชษฐ์  แก้วนัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกุลธิดา  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเกลิน  อินปาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สินวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจิรภัค  คุ้มพวก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจิรัชญา  จิ๋วนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจีระนันท์  ปรีแว่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทจัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชนาธิป  ขาวมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชัยยมินทร์  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชาลิสา  นุ่มมีศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มละม้าย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชินดนัย  ดเชนทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชุติพนธ์  ต้นกลั่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงญาณพัทธ์  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงญาณิศา  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณชพล  เครือยิหวา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณภปภา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณภัทร  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยมเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐกมล  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐกิตติ์  อินเจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐชยา  มาจาด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐธญาน์  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงค์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐพล  แห่งสายหล้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐริภาพร  โฉมเติม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณิชกานต์  กุลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณิชา  วทัญญสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงแทนรัก  ตุงคนาคร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนกร  จิตรท้วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนกฤต  วนิชพิสิฐพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนโชติ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนวินท์  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธมน  อินสวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธรรมธัช  คำยวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญชนก  ใจอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญสินี  แก้วสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีหมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนรวิชญ์  อนุไพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนราวดี  พุทธธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนริศรา  จังกินา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิษฐกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงบุญยานุช  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบุษยมาศ  เกตุเนียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปฐวีกานต์  เอียมอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปพิชญา  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปภาวรินท์  โยงญาติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปภาวิน  โตงิ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรัตถกร  เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรียาณัฐ  จันทระ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปองคุณ  สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปัญฑริตา  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปิยะพล  เหล่ากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพงศ์ปรีชา  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงศ์ภัต  เกตุจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพชร  พัวงามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรรณธิดา  พึ่งเงิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สารถี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพิชิตดาว  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ถึงทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพุฒิพงศ์  นาทา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเพชรลดา  วันขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงแพรวา  เงินทูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภครินทร์  ศรศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภัทรวิน  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภาคินนันท์  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภานุวัฒน์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูมิภัทร  คำปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูมิรพี  คุ้มไพเพื่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภูริช  นิวัตยะกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงมัชฌิมา  บูเทร่า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายมาภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมุกธิดา  งามเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เม้ากำเนิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายรณกร  กันเหม็น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรุจรวี  แก้วถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายฤทธิศักดิ์  สายฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวณิชชา  เหลี่ยมการค้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวรเทพ  จันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวรพล  สีหะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวริศรา  เย็นอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวริศรารัตน์  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวัชรากร  เสือทอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายวิชยา  โสภาธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวิมลวรรณ  บุญภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศตพร  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศรายุธ  ภู่โต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศักดิ์ดา  พ่วงน่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสมฤดี  บุญพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสรรพวิชญ์  สอนทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสหัสนัยน์  กล่อมพิรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิทธิกร  แสนโกศิก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสิทธิรัตน์  ฉันทะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสิมิลัน  มานาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสิรยากร  ทองหล่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสิริชัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุชาวดี  อินทร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุนิสา  ประวิง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทรดิษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพิชชา  เอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุภาวิตา  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสุรยุทธ์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พัชระเตชากิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอภิษฎา  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอันนา  ประโมณะกัง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอารยา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอินทิรา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเอกฉัตร  ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภานุรุจ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนภัสกร  นาคโต โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรรัมภา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภาคินี  เม้ยทับ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมนติยาภรณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศศิวลัย  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอภิชญาดา  เขียวสอาด โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายคุณากร  โคเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายนัฐสิทธิ์  สุขอิ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายพีรณัฐ  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายอนาวินทร์  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกมลชนก  คงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกรณ์ดนัย  แบนลี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกรินทร์  จิตอนุกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกิติศักดิ์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายคิรากร  ศรีไครรันตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิตสุภา  จันโท โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจิราวุฒิ  บานแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายเจษฎากร  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชญานันท์  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เซแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายฐิติวัตร  แก้วบุดสา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐชนน  มันพร้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐภัทร์  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงทิฆัมพร  แพงงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนกฤต  ลานพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธันวา  อินทร์ปั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธิติรัฐ  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แสงนาวี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนิภาวรรณ  กลิ่นประทับ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายบรรณวิชญ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปภาวิน  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปิยวัฒน์  อบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพราธร  จันทร์สงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิชญา  พรมมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงราช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพีรพัฒน์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเพชรลดา  เข็มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายรัฐพล  พะโยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรัตนากร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรางคณา  เพียโคตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศักรินทร์  สอนหาจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสราวุฒิ  ผาติธรรมธร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชีวศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอนุฐิดา  เครือเมฆ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอภินันท์  พรมเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอุสนา  อับดลเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายกฤตเมธ  ม่วงคำ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายกฤติพงศ์  อุเซ็ง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายกลวัชร  สายเนตร โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายกสิวัฒน์  บรรลือ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายกานตพงศ์  โตเหี้ยม โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายกิตติพันธ์  เชื้อชัยนาท โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุศรี โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายจตุรภัทร  สุขไสย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายจันทรัช  โตเมธิน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับเงิน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจิรัชญา  นาคพานิช โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ายอิ่ม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจิราพัชร  เถาว์เจือ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงจื่อยี๋  ก๊อ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชนากานต์  ุผุดผ่อง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชิ๊น  หง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตชะวรงค์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายฐปนพัทธ์  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฐิติพร  สารคำ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายณภัทร  บุญโยน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐนรี  ใยดี โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรไทย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐวุฒิ  มากเตี้ยม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณิชกุล  ปั้นทิม โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงทญานันท์  สุขใส โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนกฤต  บุญประถัมภ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายธนบดี  โตบำรุง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายธนภัทร  นุ่มทรัพย์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงธนัญญาน์  ตันสกุล โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายธนินทร  ก้อนทองมา โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธาวิน  นวลเนียม โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายธิปไตย  อุทังสังข์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายธีรเนตร  เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธีรเมธ  เนียมแสง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธีรัช  สุขสม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายนนทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงนภสร  นวลจันทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนภัทร  แจ่มแสง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายนันทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายนันทิพัฒ  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายนิติ  แก้วจันทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายนิพนธ์  แก้วมี โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายบุญปลื้ม  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายบุญรักษา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายปิยากร  ปูนอ่อน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายปุณณวิช  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายเปศล  ครุฑวิเศษ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพริมลดา  บุญศรี โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพฤทธิพล  เธียรสิทธิพร โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายพศิน  เดชะอังกูร โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพัทนันท์  รักป้อม โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีศิลป์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเทียน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีมินิพันธ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายภัสกร  อย่างรัตนโชติ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภาณุวิชญ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายภูริภัทร  เหมราช โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายยองจุน  ชอน โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เคียงข้าง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายรัฐภูมิ  อินอยู่ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงรัตนาวดี  เต็มวัน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายฤกษ์ดี  สมสาย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวรรณศิริ  จันทขาว โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงวรรณษา  วงค์ษาไชย โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวัฏพร  ภู่วัง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวิชุดา  กรรณนุช โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศศณัฐ  ครุฑชาติ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายศักเพชร  ช้างเผือก โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายศิณะ  ม่วงเกตุ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสิมลสิริ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุชานันท์  วุ่นพ่วง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีอุบลมาศ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์ลอ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายสุรวิศ  เคียงข้าง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงอริสา  บุญรอด โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายอัยการ  มาแตง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายอิทธิพล  ทิมจ้อย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายเอกรัตน์  เพ็ชรมาก โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงไอลดา  ปานนพภา โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกชมน  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกนกพันธุ์  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกรพงษ์  เกษรบัว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกอบศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกิติศักดิ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจิรประวัติ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจิรัชยา  หิรัญธนวิวัฒน์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฉินฟง  ติว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ้นสาย โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฎฐนิช  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายทัศไนย  ผลพระ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายแทนคุณ  ศิริวรกุล โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธนภัทร  คัดธรรมวงค์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เมืองแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธุวชิต  เอี่ยมโพธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพัชฎะ  สุจริตธรรม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพัชราภา  แขกใจเย็น โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาโชติพันธุ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภาสกร  เขียวแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายมิเชลล์  เฮมเยอ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์มิตรแท้ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงลักษมณ  ภิลาศรี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวนัชพร  อ้นป้อม โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวรากรณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวีรวัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายศิรวิทย์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศุภวิชญ์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสโรชา  เปทา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสุกฤษฎ์  รักถึง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายสุปวีณ์  แจ่มสว่าง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุพัตรา  จิ๋วทา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอนุพงศ์  โชติชัย โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอภิวิชญ์  แตงหมี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอแมนด้า ศิรดา  ลีไวน์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกนกพร  บุญกิม โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายกฤตรัฐ  ระเบียบ โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายกันตินันท์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายกัษณ  ภควานนท์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงขวัญจิรา  พงค์สุวรรณ โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวบาน โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายเดชอนันต์  เลิศลักษณะวงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายปริธาน  ปานเมือง โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพาณิภัค  กันเณร โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายยุทธนา  สุขใส โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงรักษิตา  สุ่มเกตุ โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายวิธวิทย์  เกตุวงค์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายสรวิศ  ม่วงคำ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสวรรยา  หวังต่อผล โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายสิริภูมิ  บัวป้อม โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกชพร  เดชาเขียวบาง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองกล่ำ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายกรวิชญ์  รักษา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกษมา  กุมุทเวคิน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับโทน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกิตติชัย  มะลิวัลย์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเกริกชัย  พุ่มไม้ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญพล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลพัฒนะ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์รอด โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเขมินทรา  กรณ์ผึ้ง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายคณาธิป  เขื่อนธรรม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงคณาพร  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายคณิศร  ปวนแก้วหาญ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายจารุกิตต์  บุญคง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจิรภัทร  กิ่งก้าน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจิรวัฒน์  แจ้งแก้ว โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายจิรัฎฐ์ชยุตม์  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์ปัทมกุล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชนมภูมิ  ทิพย์บุญตา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชนัญธิดา  มาจาด โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชัญญานุช  คุณสม โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชาลิสา  บานเช้า โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชินาธิป  รุจิเรืองอนันต์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายชิษพงศ์  พรมมี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมมา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายญาณกิตติ์  อนุไชย โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายฐาปนพงษ์  มิ่งประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์ปั้น โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณฐพล  พลอยทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายณฐพัชร  พจน์นาถ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณภัทร  นาโตนด โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณภัทร  เขียวอินทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัชพล  เจริญศรี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงแกม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีจริง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่ป้อม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐภาส  ลือเฟื่อง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขมี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญเงิน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายเตชภณ  เงินยวง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายทักษดนย์  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายแทนคุณ  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนกฤต  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธนดล  เปล่งปลั่ง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธนพร  เทียนดำ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนพล  แก้วผูก โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนภัทร  เผ่าถาวร โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนภูมิ  ศรีตนทิพย์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธนวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนวัฒน์  แปลกมาก โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธัญญทัศน์  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสืบ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธารธารา  ศรีโย โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธีรภัทร  บุญชู โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธีรภัทร  แลเพ็ชร โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธีราฤทธิ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนันทิกานต์  จิตสว่าง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายนันทิพัฒน์  มาฉ่ำ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนาตาลี  เทียนทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนิติมา  ขำมั่น โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญจุมพล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อินทร์สอน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปฏิพัทธิ์  จันเดช โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปภัสสร  หลำภักดี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปุณยณุช  จันทร์แจ้ง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสุข โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพงศธร  หนูสอน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพัชรพร  บุญนิตย์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพัณณิตา  คงกำเหนิด โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพาณุพงษ์  ครุธโปร่ง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  พุ่มพวง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมนา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภัทธิยา  วัฒนา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำเครือ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงภัทรมน  แก้วทุ่ง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภัทราวดี  มั่งมี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภาณุพัฒน์  ส้มส้า โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภานุวัฒน์  สารพิษ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงมนต์ธิดา  เชาว์ชำนาญ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเมธาพร  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรณกร  ภู่รา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมย้อย โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงรุ่งรดา  ทานะมัย โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงรุจิรา  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายวทัญญู  อินทร์ป้อม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวรปรัชญ์  หนูแย้ม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวรรณกร  ภู่รา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงวรวลัญช์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายวรายุส  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวัชรินทร์  เนียมแสง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวัศพล  เที่ยงดี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวารุณี  ครุธนาค โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวิชญาดา  รักถึง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเวรุตา  สังเกตุ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายศตายุ  ทัศนา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศศิวิมล  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายศุภกฤต  ยุบล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายศุภณัฐ  เหลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายสวิตต์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นใจ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเชื้อ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายสิรวิชญ์  พรพัฒนารักษ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสิเรียม  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรมเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายสุทธิพงศ์  ฟักบัว โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงสุทธิมนต์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุธิมา  ปัทมโยธิน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสุนิศา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอมเสม โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายสุภัทรชัย  สุทธมนัสวงษ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสุรพัศ  สอนโต โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงสุวรรณณี  สมคิด โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอชิรวัตร  อินอุตมา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอภินันท์  เมฆตะณี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอริสร  กรสนธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอัครพงศ์  สุขเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม