รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกเทพ  ปังวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  ตันสงวน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤตยา  สินมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติน  สุขเคหา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวินณา  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติมงคล  ฤทธิเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายไกลกังวล  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขนิษฐา  คู่คิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงขวัญข้าว  อยู่เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายคณพศ  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรรินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิตธัมมา  รันดาเว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจิรพัชร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรพิพรรธ  ดวงสุดา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรศักดิ์  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายเจษฎา  พรมสบุตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายเจษฎาพร  ไชยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเฉลิมพัทธ์  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชนะรัตน์  ดีสม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชยพล  ทับบุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชลันธร  พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชัยทัต  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงญาณิษา  อินทมาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายณภัฌ  นิจรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐชนน  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์เอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ปัญญชาญชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัทพงศ์  ทรงภู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณิชชยา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณิภาพร  คิลาคิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเตวิช  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายเตวิทย์  คงมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงทัศสยา  ม่วงมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนกร  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนกฤต  ทองวิลัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนพัฒ  ชยพลขจร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนาวิทย์  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธฤต  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธฤต  อันทับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธัตถวศรย์  ขำศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธาวิน  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธิติพัทธ์  เต็งวงษ์วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธีร์จุฑา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายธีร์ธวัช  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายนนทวิชญ์  ปิติดา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนัฐชา  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายบารมี  แฉ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงบุญญิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเบญญาดา  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายปริชญ์  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายปวรุตม์  จิ๊ดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายปัญณวัตร  อินทรา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  กิจกลาง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปาณิสรา  จีนเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปิยพัชร์  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปุณณสิน  บัวกลับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงฝากขวัญ  สุขสนอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายพชร  เทียมเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพชรพร  พงศ์ทองกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพนธกร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรชนก  จูมั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายพันธุ์ธัช  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชชาพร  สุรกร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายพิชญะ  สิงห์มงคลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายพีรวิชญ์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภคพร  เดชฤดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายภวรัญชน์  สามัญเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายภัทรชัย  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายโภคิน  ผงด้วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายโมไนย  ศรีประเวศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายรตนโชติ  ด้วงทองสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายรพีพัฒน์  สะมะถะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายรวิพล  ศรีสาสนรัติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายระดมพล  นุสไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรัชนก  ดิสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงลักษมี  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวรรณภัทร  ปั้นขอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรรณวนัช  อ่อนสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวรัทยา  ต้นเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายวัชรวิศร์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวีรปรียา  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศดานันท์  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายศดานันท์  โอภาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายศุภากร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุวีรา  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายอณวัช  ใจทน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายอธิกฤต  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายอภิธาร  จรุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอลงกรณ์  ยาดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายอัครพล  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายอัศวิน  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอุษามณี  พูนผลกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเอกอริญชย์  ประสงค์รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเอมิกา  คุณแสนใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกนกพร  อบรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกรินทร์  อานมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกฤศกร  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกฤษณะ  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลัดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกันติมา  กิจก้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายการันต์  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกีรัตยา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกุลธิดา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงคริมา  นาคมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงคีตภัทร  มั่นรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจักรีบงกช  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสาเอก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิดาภา  เขีนวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิรัชยา  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเจษฎา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเจษฎากร  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชนาธิป  ตระกูลปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนิกานต์  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชยพล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชลลดา  กาลัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชวกร  มาลากุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชวัลรัตน์  จารุฤทัยกานต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชัชนิกา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชัชวาล  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชาลินี  ขจัดภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชาลิสา  ปานนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชินกฤต  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาณธิชา  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงญาณภัทร  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐานิกา  ติยะจามร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุระภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณกุน  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณฐกร  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณภัทร  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฏชนน  รอดโฉม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฏฐนรี  นุตระ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฐนันท์  จับเทียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่วมน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณิชากร  สิงหฬ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายต้นกล้า  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงตรีญารัตน์  เนกขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงตะวันฉาย  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงทอฝน  ยุธานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายทัยสิทธิ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายทินกร  สีใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทิพวัลย์  สุกสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนกฤต  บวรธิติพล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนภูมิ  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนันธร  ศรีพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศุกกระบิล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธวัลหทัย  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธัญสินี  เขมะจาโร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธีรภัทร  มาตสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนภัสสร  อนุสิฎฐกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนราธร  เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนราธิป  ทนช่างยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนฤภพ  นวะศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไตรทิพย์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนันทิญา  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนาคินทร์  หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนิติภูมิ  โตบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนิพิฐพนธ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ผลทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงบุญญาภา  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปณวัฒน์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปรวัฒน์  ถินสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปราณนที  สีนุชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปวีร์  อินวกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปิติภูมิ  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ศรีธนู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปีย์รดา  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ภู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเปรมกมล  ปานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเปรมปภัสสร  ทองพลู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเปรมมิกา  เทพพัตรา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพงศกร  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพรหมสยาม  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพลอยนภัส  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัชรพร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ชื้อตระกูลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัชร์พิชา  ภู่แส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชชาพร  ท้วมเหลือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิชญะ  เอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพิภพพัฒน์  ราชขวัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์ชนกพร  สืบชนะกิจกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพูนทรัพย์  ศรีสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภรณ์ลฎา  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทรพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จูเจี่ย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภีร์ลดา  วัชรานานันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภูชริตา  รอดโฉม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูริณัฐ  สิงห์มงคลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมณรวี  จันรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรชต  กระจ่างยุธ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรชต  เทียบเทียม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรดา  อินยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรพีพัฒน์  เหล่หวัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงรวิภัทร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรัตนาวลี  อ่อนสาตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงลักษิกา  แย้มสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงลักษิณา  เฉยประทุม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวรภัทร  สว่างเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศรุตยา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศลิษา  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศศิวิมล  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายศิวาพัชร์  อินบำรุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศุภกร  โภคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภณัฐ  กลัดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภธิดา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ร่มโพธิ์ตาล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคสนิท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสถาพร  วัชระ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสราลี  สังขยิ้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายสิรวุฒ  ไม้งิ้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุชานาถ  ปอใหม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุชาวดี  กลัดสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสุธินันท์  อุดมโชค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสุไมตรี  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอชิรญา  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอติราช  เพ็งเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอติรุจ  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอภินันท์  วิไล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอรรัมภา  พันธุตะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอาทิมา  เกิดสลุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอาภัสรา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอิษฎาอร  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี โรงเรียนอินทโมลีประทาน ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ โรงเรียนอินทโมลีประทาน ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายชยพล  ดำรงรัตน์ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผึ่งแช่ม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายชยานันท์  รุ่งอรุณสุวรรณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนรรัตน์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายภัทรพล  ฤทธิ์รักษ์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สารีวัน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงวรรณดี  สุขอุดม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศริสา  ร่มลำดวน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุรภา  เกิดเรือง โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ป.6 วิทย์ประถม