รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติรัฐ  ห่วงรัก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติธัช  มลาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญธิวา  อินทะนู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิราภา  เกษร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายฉัตรชัย  จอห่อกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชณานันท์  เป็นไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชนาธิป  เกตุประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลดา  ปิ่นขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรพลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชัญญานุช  งามขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  อำภาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญาณิศา  หลงชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิตานันท์  จินดาเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธิตา  โมงขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพัชร์  มาเมตตา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐภูมิ  ชูศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาพัชร์  จุ้ยม่วงศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายถิรวิทย์  คำภา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงทิพรดา  ขำเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนกฤตา  คงสระบัวสด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธรรมรักษ์  มากท้วม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรเดช  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนันทวุฒิธิ์  แย้มเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายน้ำเพ็ชร  ปัญญามี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงบุหลัน  อินยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปณิธาน  สิรภพภัคธร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผงผัน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปภาวิชญ์  สายดิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปิยวัฒน์  นกเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพงศธร  พิมพา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพงศ์พีระ  มาลากอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพรสวรรค์  สุขคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพัชรินทร์  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพายุ  แซ่หยาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพิพัฒน์  ด่านลัมจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิมมาดา  อัชรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภาณุพัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายภูมิรพี  อยู่แตง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมยุรา  คงไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายเมธาวิน  สุวรรณโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายรชต  วงศ์คำชาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายรณกร  ธนะสีลังกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายรัชชานนท์  มานะการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทีทา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายฤทธิยะ  เอี่ยมเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวรเทพ  วิมาโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายวรวิทย์  จินตชิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวิชยุตม์  ตะโกนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวิญาดา  จันพางาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวีรภาพ  สีหนาท โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวุฒิชัย  โสอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายศราวุธ  รวมภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศิริพร  เทียนเรียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศุกลวัฒน์  คำสี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายสนธิ  บุญลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสมยศ  สาทำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสรณ์สิริ  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิชล  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสิรภพ  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุจิณณา  โพธิ์สีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุนิษา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุภัสสรา  สถานทุง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอชิรกานต์  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอมเรศ  นวลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอรนันท์  คงสมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายอรรณพ  มุ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอริศรา  สีสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอรุชา  ผลสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอัมรินทร์  พารัตนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอาทิตยา  ฐีติปริวัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเอมฤดี  เพ็งพลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเก็จมณี  ฝั่งสระ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงเกษกนก  พรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายคมกริช  ฤทธิ์แผลง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจิตตรา  แก้วคชสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชญาณิษฐ์  เกณฑ์สระคู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชนกานต์  พิมพา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชนากร  จันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชนาธิป  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายชานน  งามขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายฐิติพันธ์  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธัญสุดา  ตรู่จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเบญญาภา  ท้าวบุตรดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปกรณ์  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพลอย  พลพิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพัชรินทร์  รักญาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงภัทรวดี  ถามูลแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภัทราพร  เกวขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภูริพัฒน์  การจุลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงมารีอา  อุปลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงวนิดา  วิริยะศิริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวรันทร  ชอบทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวันวิสา  แวงวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายวิธวินท์  สนิทไชย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงศิริวรรณ  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสร้อยทอง  รักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสุชานันท์  พิมพ์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอภิรักษ์  โรจน์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกชกร  จูมอญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลิกาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกมลวรรณ  โสดาคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกฤติยาณี  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาภัค  พามะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกาญจนา  รางแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกุลธิดา  เริ่มพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจันจิรา  นิตย์สูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจิรกิตติ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรัชญา  ป่วนกระโทก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนาพร  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพม่อม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชัชฎาพร  วงษ์ทน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุงจิตต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญพรรณพร  วงวิหก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงญาราภรณ์  แปงการิยา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วบุดดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาษ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายทัศนพงษ์  แดงสุมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนเดช  มุสิธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนพร  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธรรมวิทย์  ศิริกาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธันยมนย์  วิชาผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุขชัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธีรดนัย  พรชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายบูรพา  จุฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญจวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปณิฏฐา  ตั้งธนสิริกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปภัสสร  พนมพร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปัญพัช  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพรรษกร  บุญเพ็ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพสิษฐ์โชค  พงษ์สัมพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัครดา  สายชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูมิสิริวรัญ  สินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรุจิรา  มิ่งจันทึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรพล  มณีวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวรากร  จำวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวันชนะ  กะทุ่งกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวาลิตต้า  ทะเลลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิชิดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิภาวดี  วังทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศธิชา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศิวิมล  ชิดชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศิวิมล  ยงค์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปิ่นสวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุนิสา  จันทะน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภัชชา  พรมศรีชา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สุก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอนุพันธ์  วรมงคลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  ธนูศร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอานนท์  รังชะอำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอารยา  ภู่บุปผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวาสนา  ประจันตะเสน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายอาณาจักร  โสชาลี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพชรพล  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอมลธิรา  อมรชัย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกาญจนา  ท้าวเขตร์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสิตานัน  ศรีทอง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายโสภณัฐ  สาครไพศาล โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายอภิชา  จุพราหมณี โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเดวิด  เตรม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธิชาดา  ลือกำลัง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธีรศานติ์  มะค่าทอง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนฤมล  ภู่พราหมณ์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนิติพน  จันทร์ประสพโชค โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอริศรา  คูใจ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายกฤษณะ  เหมือนแม้น โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกัลยกร  ชลคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงขวัญสุดา  วีระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายจิราพรรณ  สุรัตน์โรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชนิภรณ์  วงษ์ขอม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญว้ัง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายเตวิช  ศรีอ่วมบู่ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธงชัย  เอี่ยมชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายธนกฤต  เจ้งวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายธนฤทธิ์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธนวรรณ  แพงแสงสุข โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธนัติพงศ์  คงถิ่นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายธีรภัทร  ช่วงเปีย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธีระติพงษ์  วงษ์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายพงศ์ภูมิพันธ์  ภาคาเพียร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพรนิภา  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัทรวดี  พินงา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายภานุพงศ์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายภูบดี  รักการธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายรชต  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงรุริยา  เขียวเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายวทัญญู  น้อยเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวรัทยา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวรางคณา  น้อยรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวริษฐา  เทียมเกาะ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายวีรภัทร  แพรศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายศิวกานต์  อ่อนสี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายศุภชัย  ยุตกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศุภนุช  ยาวศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายสิรภัทร  ภูน้ำต้น โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสิริมา  อารดารา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริปี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอภิชญา  แสนคำอ้าย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายอรรติพล  ระหาร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอารยา  เกิดรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายเอนกพงษ์  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกนกพร  ตาจันทึก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกวิสรา  อนิวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญ์วรา  น้อยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกุลปรียา  งามขำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจุฑาพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนม์นิษา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงญาดา  มหาพันธน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฐานิดารัตน์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิติพร  คุณีย์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐกมล  ภู่ผกา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณิชาภัทร  สะตะจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเทพธิดา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนัชชา  กี่สง่า โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนิศารัตน์  รื่นเทียน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนิษฐา  วงษ์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปริยวดี  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่างง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภณิดา  คงคาสุริยฉาย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรพีพรรณ  สวนะปรีดี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวนันญา  อ่อนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวรัญญู  แก้วกล่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศุภโชค  อ้วนไพศาลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศุภโชค  ไผ่ผันโฉม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสยุมภู  ยศพล โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แปหวิน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอณิมา  ชาญจำลอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเอกสิทธฺ์  หมอยาดี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายคิมหันต์  สมเย็น โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายคุณาสิน  คุ้มหมู่ม่วง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายจักรพรรดิ  นาสินสร้อย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฐธกรณ์  อนันต์ธวัฒณ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายณัฐพล  ทำทวี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐวดี  โกติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงดารุณี  ชะฎาจิตร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เพชรหาญ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงธัญชนก  คัมภิรานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองเฉลิม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมยา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงนันทพร  ยิ้มขลิบ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงบุณยาพร  ศิลปี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายปฏิภาน  ยุระเกตุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงภาวิรินทร์  สมณี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์แจ่ม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศิริกัลยา  เขื่อนจันทึก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายศิริมงคล  สุขพิน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภกิตติ์  สอนกลาง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอาทิติญา  อุทุม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายกฤตาณัฐ  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงดาติกา  ภัคก์เดชานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนวัลย์  ศรีสุภะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนพดล  โคกวาริตร์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนฤมิตร  วงษ์พา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำมงคล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปนัดดา  จันนามอม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงไปรยา  วิโสภา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพัชรพล  พลธิ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพีระพัฒน์  ผายบึงแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวีรภาพ  ชะโนกรัมย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวุฒิกรณ์  ปัทนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกมลพร  มั่นกตัญญู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกรอบชัย  แกคำภู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเจษฎา  อินทจร โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฐานิกา  สุทธิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐิติกานต์  นวลภักตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณิชากร  ฤทธิเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณิชากานต์  ภาคสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธัญญาธร  ทองธวัช โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรรณญารัตน์  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพรรณนิภา  หัสกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มจันทึก โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวันเพ็ญ  หร่ำรัศมี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศิริโสภา  เกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุชาวดี  ชัยภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอภิวัฒน์  แสงเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอลงกต  วงศ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฐิตาภา  โม้พา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนัทธรัตน์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกุลธิรา  ม่วงมา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงจันทร์แก้ว  พวนดี โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายจารุวัฒน์  ม่วงอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงจินตนา  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนลวรรณ  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายภาณุพงศ์  ทิกามล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศิริวรรณ  พึ่งอุดม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วินทะไชย โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุรยุทธ์  อินทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจรมา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายพงศกร  นามละคร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวันวิสา  ชัยโส โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนวันศรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีทาพักตร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วสามัคคี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงประภาพร  โพธิทัด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพกาวรรณ  สมศรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพรพิพัฒ์  บุญค้ำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวรยุทธ  จันดาสุข โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอรอุมา  โพธิทัด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกรปรียา  ดวงขัน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  อัญชุลี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วสีหมอก โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุภาพร  พันทะทัน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฏฐากร  ป้องจิตใส โรงเรียนบ้านซับกระดาน ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธีรศักดิ์  สมุททัย โรงเรียนบ้านซับกระดาน ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภูวิศ  ดวงจิตร โรงเรียนบ้านซับกระดาน ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วิจิตรแสงรัตน์ โรงเรียนกลั่นวิทยา ป.6 คณิตประถม