รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกมล  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรกฤช  เทียนกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรชนก  พลพหล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรณ์จิรัสย์  สองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรวรรณ  ตันติทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตพจน์  พิไลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤติน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกวินภพ  ภาวะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกวี  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลไชยวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายก้องภพ  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญ์ธนา  พรหมติ๊บ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกัญธิสาน  กุลชาเกตุคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตภณ  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกันตินันท์  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัลยกร  ถาวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัลย์  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงการดี  เศรษฐภัทรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกิตติธาดา  ประดิษฐ์แสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติพศ  พันธ์มุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายเกื้อกูล  จันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายคณิน  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายคุ้งนธี  อนุกูลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายคุณกร  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายคุปต์  เกียรติภราดร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิรัชญา  ตังตา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายฉันทัช  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเฉลิมลาภ  ด่านผาสุกกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชญานนท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชญานิศ  จึงพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนิตา  สีดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชโยธร  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชรินธร  กิ่งสุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงญาณภัทร  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐานิตา  โชติกากิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณฐภัทร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณภัทร  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณภัทร  สดสมศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณภัทร  อุไรลักษมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฏฐชัย  รัตน์ต่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐนันท์  โภคา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐรินีย์  คลิกคลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนสุขวิไล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชชา  ภมรติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายเตชนิธิ  วงษ์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงทักษพร  กรอบจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทิพย์แพรวา  ภภาชลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายทีปกร  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนพล  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนภูมิ  พันศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธนรัชต์  แก้วโมลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธนัท  สว่างจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนากร  ศิริอวยชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญณิชา  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธัญเทพ  โพธิสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธันฐกรณ์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธีรกวิน  สิทธิประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรดนัย  ฉายา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนวมินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายนิติธร  มาลากรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายบดีศร  ทองทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายเบญจมินทร์  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปทิตตา  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปพัชญา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปพิชญา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปภังกร  วัฒธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปริณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปวเรศ  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชมรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปูชิดา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเปรมปรีดา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชตฤหาสน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพจรินทร์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพชรพล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพลวัฒน์  อินโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพัสกร  กองสกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญประภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพิชญ์คุนน์  จันทรุสอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปราชญ์ชยันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กำลังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สายศิลปี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพีรศุ  รุจิณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภัคปริม  วัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภาณิสา  เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภีรดล  อินกริ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภูริชา  จันทร์วิทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงมณีรัตน์  แตงจวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเมธาวินี  อุบลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงยลดา  มานะพิชิตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงโยษิตา  รัตนประทุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงโยษิตา  เปรมปราชญ์ชยันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายรชต  เทียนลม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายรภัสสิทธิ์  อินทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายรัชพล  โชฎก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายวรเมธ  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายวรินทร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายวรินทร  ปิยะอักษรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวริศรา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายวสวัตติ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายวัชรพงษ์  กล้วยป่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวิชญาพร  ฟ้าแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวิศรุต  เสนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายวีรภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายวีรยศ  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศรธกรฉัตร  ปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายศรัณยพงศ์  นิยะสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศศิชา  พรแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศศิวิมล  ปารมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายศิวกร  ปุยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศิศิรา  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภวิชญ์  นาดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายสิทธิกร  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญญะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสุชญา  วงศานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสุมาลีวรรณย์  แจ้งใจมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุวิตา  กองใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงหทัยชนก  สอาดชีพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอติชาติ  แซ่อื้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายอติวิชญ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายอติวิชญ์  เอี่ยมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอรณัฎฐ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอาจพล  แสนฤชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอิสรีย์  เลอเกียรติธำรง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกชพร  กัณหะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกมลชนก  จันบำรุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกฤตเมธ  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญพัสวี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกิตติวินท์  ทรัพย์มีชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลธิดา  แตงจวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเกตุทิพย์  เกินวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเกวลิน  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงครองสิริ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจันทรินท์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจันทัปปภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจิรกร  รุณธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิรวิชญ์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจิรัชญา  เสมาภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายจีรยุทธ  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเจนจิรา  หุ่นทองกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชญาณิณ  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชญาดา  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชญาภัค  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวอุย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชนาธิป  ฟูปลูก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชนาธิป  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชนิกา  วัฒนนภาเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชเนนทร์  เมทนีกรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชยพล  ขุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชยพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชลธิชา  ดุราศวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชัยวัฒน์  ทูลศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชาคริต  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายโชคอนันต์  ล้วนกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงญาณิศา  ตระมาโรย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงญาณิศา  ผูววิทยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงญาณิศา  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิติภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณชนก  อธิปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณฐภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณภัทร  กุลวิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัชชา  เฟื่องเดช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัชพล  เพียรชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฎฐนันท์  เทพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สัปคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แถมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐชยากร  ศรีหะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐดนัย  อิทธิเหตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใยสิงห์สอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเกิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐพล  ศรีเปรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณัฐภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณิชชา  สมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชา  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณิปากร  มุสิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายดิถดนัย  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายติณณภพ  พันธัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเตโชโชติ  ฉางกระโทก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายทินโชติ  สาที โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทิพยรัตน์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ภภาชลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธงยสินทร  จิตต์กระจายแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธชธร  ผาดไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกร  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนดล  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนเดช  คงศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธนพร  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนภร  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนภัทร  พรมจรูญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนวิชญ์  บุญญะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนวิทย์  ศิริภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธนัญชญา  เสนะวัต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนัทภัทร  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนาธิป  ทับอุดม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนาวดี  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนิก  กิตติพรเพชรดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธาวิน  วีระสัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธีญาพร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีทัต  กฤษณะการะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนพณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนพรุจ  ฉายเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภัทรลดา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนรภัทร  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนรมน  ปานมน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนฤกันยา  รักขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนลินลดา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายนวพล  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนันทิชา  ออดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนันทิพร  แก่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนิชคุณ  สิงห์วี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนิชคุณ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายบวร  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงบัณฑิตา  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายบารมี  ชีตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงบีนีช  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรืองศรีโชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปฎิมากร  นครจัด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปฏิญยาภรณ์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ร้อยดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปัณฑ์ธร  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปัณณพัฒน์  โกเมนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปัณรส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปาณิสรา  นวมศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปิย์วรา  เจนจบเนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปุณณิศา  รัตนปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพรเทวา  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรภัส  บุญมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพรรษชล  จงผ่อนกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพสธร  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพัชรพร  โฉลกพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพัทธดนย์  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพัทธ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพัลลภ  เรืองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิชชาภา  นิยะพัตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพิเชฐ  หาญเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วุฒิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพิสิฏฐ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพุทธรักษา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภควัต  ใบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัทรวดี  ภานะจิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภานุวัฒน์  อิ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภาม  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภารดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภีศเดช  ร่างวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรวงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูมิพัฒน์  บางบ่อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูมิภัทร  เศษสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูริณัฐ  นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมินตรา  โสภณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเมธานันท์  ตันนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเมธาวี  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรชต  อ่วมสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายรัฐศาสตร์  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงรุริญา  โภควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวงศกร  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายวงศธร  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรวลักญช์  ชาลีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  หล่อทองแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรัทยา  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวิชญาพร  จุณศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิลาศิณี  ตระกูลพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวิศวภัทร  บานแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศิริขวัญ  อรรคนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภกร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภกร  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศุภกร  ส่งพุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  สมบรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศุภโชค  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศุภัชญา  สังข์กลม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศุภิสรา  กองจำปี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสมิทธ์  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนขวา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสิรภัทร  วุฒิวงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ปกีรณัม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอชิตา  จามรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คีรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอภิญญา  สำเริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอภิรักษ์  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอันดา  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชิติพัทธ์  ชุมจันทร์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณิชา  ตุ้มพิมาย โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปนัดดา  ละอองแก้ว โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองอุ่น โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญสีรุ้ง โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุลกิติพันธ์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสุพิชชา  กรทรวง โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายอรรถพร  ส่งสุขวัฒนา โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเอกปรียา  ไชยมั่น โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงประทีปจันทร์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชนากานต์  โสไกร โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธนกฤต  มะหะหมัด โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพัชญดา  เรืองผล โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรวงข้าว  แสงงาม โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวริศรา  พากเพียร โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกรรณภัส  ฉายาวาส โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายจิราธิป  จันเทศ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิสูตรศักดิ์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายกฤษฏิ์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงกัญญาภัค  กีบุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกันยรัตน์  กัณฑสาตร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายคณพศ  กุสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงเจตสุดา  เสวตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงชิตชนก  สร้อยขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายชินกฤต  จีระพิษณุกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงณภัทร  เครือมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงถวิลรดา  เอกสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายธนกฤต  สุธีราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายธัชชัย  ติณณนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายธีรเชษฐ์  ดามี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงธีริศรา  อัมพรวิโรจน์กิจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนันทิษา  มากเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายบรรณสรณ์  ซุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงปทิตตา  โทษาธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงปาณิสรา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปาณิสรา  สนธิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงปารณัท  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพัฐิฌา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพิชญะ  วีระวัธนชัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงเพ็ญสิณี  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายภัทรนันท์  ควรชม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายมนชัย  ร่วมสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวีรนุช  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายวีรภัทร  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สร้อยขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศรุตา  กาบศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายศิวกร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงสวรส  พงค์อุดม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุภัสสรา  เฉลิมนาค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอภิชญา  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอรวรรณษา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอุชุกร  ไชยอิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงเอกอนงค์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกนกณัฐ  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกฤษณพล  ครุฑวิชิต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกฤษณา  หีบจันตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกิตติ  วงค์เจษฎาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกุลธวัช  ยุววิทยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจิรชยา  ยังจิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจิรภัทร์  พงษ์ปรีดา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชลิตา  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฐานิตา  เคียนทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐฐนิชชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณัฐดนัย  เลเธอร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉวีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธมลวรรณ  ควรชม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปรินทร  ทับแทน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปุณณัต  เจริญทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพชรธิดา  มารำพึง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพัชราวดี  สีดาพารี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัฒชลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กิ่งทวยหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมินทร์ตรา  อิฐาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมุฑิตา  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายรชต  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรัฐนันท์  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวรกมล  บัวไชยยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวรินทร  โมราบุตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายศิริวัฒน์  บุสสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศุภานิช  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสปัน  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสุริยะ  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอจิรวดี  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอภิสรา  ตันยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอรรณัฎฐนันท์  อยู่สนิท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกรวิภา  เนียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกฤติยา  ประสพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกานต์สินี  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อรรถชัยพานิช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายชนกันต์  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐชา  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายปวิช  ธนรัชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพิชชา  ธรรมรังษี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงเทศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายภูริทัต  เรืองวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงระพีพรรณ  กัณหะกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายสิริดนัย  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุนิสา  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกานต์รวี  นาคกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกิติยาภา  ตุงคะเสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเขมิสรา  สุขสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายจตุรานนท์  จูวัตร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจันทัปปภา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิรวรรณ  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจิรัชญา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิรัชยา  แก่นสาร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจีระศักดิ์  สุริยะฉาย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภิระ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงญารินดา  โนรา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณภารัตน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฏจิณา  จุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตโช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฐชญา  ประกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมจารี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูดวงจิต โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนพล  จุมภู่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธนาภรณ์  โชติกุลนันทน์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธัญสุดา  สุขโยธิน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธีรนุช  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงน้ำฝน  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนิชา  คำนูเอนก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปพัชญา  แก้วแหยม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปราณนรินทร์  กองปัญโญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปุณยาภา  ทวิกุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพาสุข  ครึ้มกลาง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวนนางแย้ม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงแพรวรรณ  สังฆะมัย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัครวี  ภูมิพานิช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายมงคล  คำจุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงมนัสชนก  โอวาท โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเมธาพร  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวรินรำไพ  อุ่นธงชัยอนันท์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวิภาดา  ฉัตรปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวิรัญญภรณ์  นาเมฆ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศศิธร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิริมณฑน์  อุ่นสาลี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงหรรษมน  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกรวิภา  สิงหา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายกวิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลโยธา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงกิ่งอักษร  อิ่มนิรันดร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงจิตรดา  ภู่ประสาท โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงชลากร  ไวยฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายชาญวิทย์  พินไธสง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายธนาดร  บุตรพรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธัญพิมล  เนียมหมื่นไวย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายธีรนัย  บุตรตุ้ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายนฤดล  เฟื่องวงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายนัทธพงศ์  พุกสาย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายนันทปรีชา  สายดิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสะอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพิชญา  เติมสุทธา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายพีรพัฒน์  เมินไธสง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายภัคธรา  อุดมสันติ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายภาณุพงศ์  ทวันเวทย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายยุทธภัณฑ์  อุปพงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงเรวดี  สารคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนัทธพงศ์  สิทธิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปิติภัทร  นันทเขต โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเมธาสิทธิ  คำเอก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสหมิตร  มุ่งจ่าง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอฏิมา  พุฒพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเอกดนัย  ระงับพิษ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกรธวัช  สุคันธี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายกษิดิ์เดช  คำจีน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายกัญจน์ณณัฎฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายกิตติวินท์  ผูกพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงจิดาภา  ยอดวิชา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายจิรภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายจิราภาส  เอื้อบุณยะนันท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เชื้ออ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายชนาธิป  พันเถื่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายชินดนัย  อินทรสถิตย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายชุติเดช  มีศรีสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายณัฐพัชร  สมรัก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงทิพรดา  ภูมิฐาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายธนัฐกรณ์  ปุลพัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงธรธนนันท์  อรายะพิทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายธราเทพ  แก้ววิเศษ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายธัชพันธุ์  ปภาวันโชติสิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธารณ์ณัฏฐา  โพธิ์เขียว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายนวพล  อุ่นจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายปภาวิน  โมราขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปุญญิสา  ยอดแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายพสิษฐ์  เฮงสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพัชรนันท์  มาลา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงแพรวา  ชะเอมเทศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายภัทรดนัย  สุทธสนธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายภาคิน  วสันตดิลก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงภาณิชา  อ่อนศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายภาธร  วสันตดิลก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายภูดิศธาร  เจริญจิรธาดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายวริทธิ์ธร  ตระกูลทวีคูณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงวันวิสา  ชาญณรงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อนิ่มถาวร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายศุภกร  สุรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายศุภวิชญ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายสิริ  เลาแก้วหนู โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสุพัณษา  จันทร์ตรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายอนันดา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายพิชญุตม์  อังสนั่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายศุภนัย  ยอดแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอักษราภัทร์  อักษรดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกฤชวรกุล  แก้วณิชาบูลกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกวิสรา  อายุวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกัณฐพันธ์  เยี่ยมอมร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกัณณ์ญาณี  หงษ์อ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกิตติเดช  แจ่มฟ้า โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชญาณทิพย์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายชนพัฒน์  เดชชาย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายฐปนวัฒน์  บำรุงญาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฎฐนันท์  งามมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสือคนอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐวดี  คำรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณิชาภา  ครองบุญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธนพร  งามสอาด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธมกร  วนจันทร์โม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงธมลภัทร  สายม่วง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธีรนัย  ปัญญาดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนิธิพัฒน์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเบญญาภา  หล่าบรรเทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปัณฑิตา  อายุวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปัณณวิชณ์  แก้วบังวัน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพงศ์ปณต  ละม้ายศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรพิชชา  แสงภักดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพอ  พิพัฒเสถียรภาส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิชญา  กันชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์กมล  ก่อกิจสุนทรสาร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ  เรียงวิไลกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงภัคจิรา  ผาสุขดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายภาคิน  แสนพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภูริ  งาดีสงวนนาม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงมนธิดา  พงษ์เกตุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงยุวดี  สินคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงลภัสรดา  วันทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวรปรัชย์  อุณวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวิชญดา  พูลกสิการณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวิศรุต  วสันต์สิริสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายสพลดนัย  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายสรวิชญ์  อินทสนธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสิรวิชญ์  รักษา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทมนตรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสุวพิชญ์  วนจันทร์โม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอคิรญาณ์  วัฒนาเสรีกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอรชพร  ร่วมชาติสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอาจรีย์  รักษา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอาทิตยา  ลิมปเมธี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายกสิณ  จินดารัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงจิราพร  จีบแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายเจด็จศึก  มาลัยทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชวิศา  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงญาธิป  ยั่งยุบล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงณัฏฐากร  ฮึมพล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงณิชา  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายธนินทร  สามสี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายธาวิน  ศรีพุ่ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายนนธกร  พุ่มจำปา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงนวลสิริ  มะไฟหวาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายนิติพล  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปริชญา  อยู่ยืนยง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงผกามาศ  ผลบุตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพรทิพย์  อินปิ่นปัก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงพรนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงเพ็ญปภัส  วิมนมาลา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงไพรินทร์  ธาราเกษม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายภาณุพงศ์  บัวละออ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายรณกร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงรัตกัญญา  อนุโชติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายศุภกร  แสงสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์ศรีคูณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงสุวพิชชา  น้อยแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอรจิรา  โสรีกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงอรรัมภา  ลำเทียน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอารยา  สิงห์รวยผล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายดิษย์วิวัฒน์  วงศ์จอม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกริญา  อัมรามร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายคณิน  ชุมศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชยารัตน์  ตวันนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฐวดี  พรพงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนันทกานต์  พรมมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปภาดา  ทองขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปรวีร์  เจ้าสม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปิยธิดา  สนม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญพึ่ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสรายุทธ  พิศอ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุนิษา  แสงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอภิวัชร์  สุขะเต โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงเขมจิรา  จูมจา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายชาติชัยพร  มีอบ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายธนกร  หอมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายธนาพัฒน์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายธัชกร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายธีรัตน์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายนฤสรณ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายพิเชฐ  โศภณเพชรกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายเมรโค  เชินเนอ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายกรวิชญ์  วิสัยจร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายจิรายุ  โชติกาญจนกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เรืองเดชสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงญาณภัทร  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนเทพ  ขุนจร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนวัจน์  จันทรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธนาวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธีร์วรา  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนนทกร  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายปริญญา  จั่นโต โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพรรษปัณฑ์เขม  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพิพัฒน์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งภูษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภัทรดนัย  อัคราช โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภาคิน  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวิภาวัส  กิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศรัญย์รัชติ์  ลักษณะละม้าย โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายศิวชกร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสนธยา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายจิรัฏฐ์  อาจวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงจิราวรรณ  ท้ายรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายชาคริต  ภูวนัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
936 นายไชยพัฒน์  จำนงค์สุข โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายเดชาวัต  เนติชัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวทัศชนก  สินคำคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายเทพทัต  แสงอาจหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธนโรจน์  กันโต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายนัฐนนท์  เสือหิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพงศกร  เคหะจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นายพงษ์พิพัฒน์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงภูริชญา  ตันตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงรัชนี  ศิริราญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวชิตา  ทศพร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงอัสมา  ลูกรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายกฤตภาส  ครองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายกิติภพ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายเกษมสุข  เพ็ชรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายไกรวุฒิ  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายคุณากร  ดูรูปรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายจีรศักดิ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายเจ  - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงชนัญญา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงชรินรัตน์  มีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายชิตพงษ์  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายชินโชติ  เหลืองศิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณักญ์คนา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายณัฐชนน  ยิ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายณัฐพร  ช่วยนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายเทพพิทักษ์  สุขตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายธงชัย  มังคะดานะรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายธนกร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายธนากร  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ส่งเสริมสิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงนันทิชา  ช้อยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายปกรณ์  คงชนบท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายปรเมษฐ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายพบพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงพีรนันท์  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงเพชรแพรวพราว  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขภักดีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายมานัส  ชะทุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายรชานนท์  วันหลัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายรณพีร์  กูดชาลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายราเชน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายวิชญ์ภาส  อัมราใบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงศศิประภา  พรมด้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายศุภกร  พันศรีภู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายสรวิศ  ยอดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทับสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงสาธกา  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงสิริภัทร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายสิริราช  คล่องธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายสุพะสิน  พูเพียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายอนุพงษ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอริสรา  ชัยวารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายอักราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายอัศวิน  รอตภัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายอาณาจักร  เทพช่วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกนกขวัญ  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกรกต  เกตุสีระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกรกมล  จันสารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายกฤตนัย  จีนมั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกัณฐิกา  มีทุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกันต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศุภมงคลถิรธนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกานต์ธิรา  เบญจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงการะเกด  สีท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกิติยากรณ์  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงแก้วปรียา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงคณัสนันท์  เผ่าสีดา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงจัณณิภาพร  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายจิรทีปต์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงจิรวรรณ  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงญาดา  จันทมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงฐิติกานต์  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยะสุโข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายติวากาญจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนภัทร  รัตเพชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธนัญชนก  กิติไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธัญชนก  ชูปัญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงธิดาเนตร  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธีรภัทร  ไทยฉิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนพนภัส  สมุยน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนภัสนันท์  อินทรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนลิน  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนวพร  แก้วนวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมมณี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายนันทวัฒน์  มีเล่ห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงบัณฑิตา  ช้างทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายบุลากร  ชาติสุข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงปภาวี  สมเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายปานศิริ  นิยะทัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปิยภัทร  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงเปรมมิกา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพัชริญญ์  มีสำลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพัชรี  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิชญาภา  อันธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  น้อยประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงพิมพิกา  คำมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภูริดา  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงมีนา  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงเมธาพร  เอมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงรัชติยากรณ์  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงลักขิกา  มังสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงลัยลา  การีซอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายเลิศชาย  ด้วงงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวรรณวิสา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงวรัชญา  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวันวิสา  อินกันท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวัลนภัส  แตงทองแท้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายวิธิสรรค์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายวิรวัฒน์  ธนภณไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายวิรุจน์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงศรสวรรค์  วรามิตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายศราวุฒิ  การาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงศิรัญญา  เฮียงโฮม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสโลศินี  อินถา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงสิริกร  ตาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิกสิกร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงหฤทัยชนก  แสงดวงดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอณุวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอนุภัทร  ชูปัญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอัจฉรา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอารียา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายเอกอมร  รุจิระอัมพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายทัตเทพ  บุญมั่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงน้ำเพชร  กองสุดตา โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงบุษบง  ภูหมื่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงปาริชาต  กองสุดตา โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญช่วย โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายวันเฉลิม  บุญอยู่ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายสุวินทวงศ์  ราชวงษ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงชลิสา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพัชราภา  ปลื้มธรรม โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  คำสุข โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงมนต์นภา  พรชุ่ม โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงศศิตา  พงษ์สามภาพ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงกุลนาถ  ปิ่นประดับ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายจีรภา  แก้วโนน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายชนกันย์  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงกรกชก  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกรกมล  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายกฤษณะ  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายเกรียงไกร  ผะงาตุนัด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธนพล  มานะงาม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมขจร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงธีรดา  พันธ์ุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายนาวี  ดีมา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสนิท โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงมินตร์ตรา  มนทองหลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงเมษา  ไชยสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายรณกร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงรัตติกาล  ภูใจตรอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์คูณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายวงศกร  อ่อนคร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงวรรณนิษา  เพ็งหมู โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงวิลาสินี  มาธุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงสุนันทา  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสุวิณีย์  จันทร์ทาธร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายอัษฎาวุธ  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายกษิดิ์เดช  จินาวิน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงชนมน  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงชุติมา  ไตรลพอาน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงณฐมน  อมริต โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณัฐณิชา  เฉลยโฉม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนวสร  พึ่งคำ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายปกาศิต  เสตะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงปวริศา  โมกขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กชายพชรพล  เลิศงาม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  กองศรี โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงมนัสวรรณ  โล่ห์เงิน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงวิลาสินี  อินตาพวง โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายอภิวิชญ์  เรือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงอุรัสยา  สงนางรอง โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญน้อม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายกีรติ  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายชวนันท์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายนนทพัฒน์  สุวรรณก้อน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  รักษาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงภัทธิรา  เจนวิพากษ์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายวุฒิชัย  เฉยสุดใจ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงฑิคัมภรณ์  แสนศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงนวพร  ภาคนาคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงปรีญาพร  เกวียนนอก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงมารีอา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายศิริพงษ์  จำปาทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงฮานซาฮ์  พงษ์สว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงศิริอร  ช้างจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณัฐปภัสธ์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนส่ว่างรัตต์พิฉายศึกษา ป.6 วิทย์ประถม