รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชิษณุ  เทียมวงค์ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงณัฐกุล  กรเสน โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงนันละยา  บุญเอี่ยม โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวกดี โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงสมิตา  เสาวรี โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชุดาธัช  หอมหวาน โรงเรียนวัดหนองติม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเพชรลดา  ลาทอง โรงเรียนวัดหนองติม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายวิชชากร  หอมประไพ โรงเรียนวัดหนองติม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสาวิตรี  สุระ โรงเรียนวัดหนองติม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษฎา  บกสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชนฐกานต์  งามเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายทศพล  เงินกอง โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอังคนา  แย้มชม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.5 คณิตประถม
16 นางสาวญาดาฤดี  เงินชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธิดา  วิทูรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวเพชรา  อุดมศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายรพีภัทร  งามทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาววาสนา  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายองอาจ  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงอริษา  ตัวกะลัน โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นายอังคาร  เทียบแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวเเก้วตา  เงินล้วน โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกันติทัต  จำปาวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  นิลมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธีร์ธวัช  เงินทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวรฤทธิ์  วงค์หนูพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุนันทา  เกษรเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอภิมุข  หิรัญภัทรสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญศรี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเจษฎาภรณ์  น้อยสงวน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรนภา  หูกำปัง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอาทิตย์  ดวงตะขบ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรวรรณ  บุญงาม โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวิไลวรรณ  บรรจง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสุดารัตน์  โลภตะคุ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอทิตยา  แป้งผง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกรกมล  ดาทา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์ุแตง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิง;รกัญญาวีน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกันตพล  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ชาญยศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนภัทีร  พรศฺลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนนทกร  บุตรเสน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนพกร  แสงสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงค์ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเปมิกา  นิกรบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพัสวีภัค  งามสม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพีรพัฒน์  คำแขก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก่นจันทร์ใบ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงลลิตา  แสงเงินรอด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไกรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสันติพัฒน์  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอิทธิพล  อินทรสูต โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกุลนัดดา  ขุนจำนวน โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเกสรา  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนกร  เมืองที่รัก โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพนิตา  สุนทรประเวศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายรามิน  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุนิสา  เสียดขุนทด โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายเสกสรรค์  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันสี โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรชนก  วงษ์ธรรม โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤติรัฐ  คำหอม โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอนุศรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอรุณี  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกนภัส  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายกษิดิศ  จรรยาท โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัญญอัญญ์  ชายศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชนิดาภา  กันตุม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชลดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายชัยชนะ  อินทร์แกว โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธนภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธนิพัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธาวีวัฒน์  ดวงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรภัทร  พลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนงนภัส  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเปมิกา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพงศธร  เนินบก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพจมาน  คอน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพันธวัช  ยอดหานาม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายพีรพงศ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภาคภูมิ  กิตติสกนธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายรชตะ  สุดจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวชิรวิทย์  แปลงไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีวิรุต โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวรายุส  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุภสุตา  เกษรนวลสุกล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสายน้ำ  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายสุรสิทธิ์  ทิมมังกร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงโสภาวดี  ลุง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอารยา  ปาประกอบ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอินทรา  ชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกมลชนก  โสดจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจักรินทร์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรพัฒน์  มาเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชญานี  พรหมเสน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชรินพัชร  ถนอมบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฐิติพร  ผายศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงทนิดา  ณรงค์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเทพพิทักษ์  สายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธงชัย  แกมพลอย โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีรพงษ์  โตสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนพคุณ  ขุนเภา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนิรวิทธิ์  อินทร์นาย โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปาริฉัตร  นาถ้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพัชริดา  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิชญา  ต่อกำลัง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพิพัฒน์  นิลประพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จิตรพล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภควัติ  ศิริโชคิ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภาคิน  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภีรดา  จิตรวงษ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูธารักษ์ณ์  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงมีเดีย  ซาว โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรุ่งนภา  แววหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวรเมข  ดอนตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวีรนันท์  อุตรา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศิริวรินทร  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภกร  จิตรน้อม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศุภกร  จิตรพล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสหรัถ  ลีสีสุข โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสิริยากร  สองนิลภ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุธาสินี  โกนกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอนุพงษ์  สังข์แดง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายออชิตพงศ์  สุขปลั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอานนท์  อิสโร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกษมา  แต้มเขียน โรงเรียนเมืองไผ่ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกันย์ทิตา  ทองแม้น โรงเรียนเมืองไผ่ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงดวงกมล  ตันเฮง โรงเรียนเมืองไผ่ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปานตะวัน  ปันส่วน โรงเรียนเมืองไผ่ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพิพัฒน์  ก้องกังวาลย์ โรงเรียนเมืองไผ่ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธนวัฒน์  ปานพลอย โรงเรียนเมืองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุปรีียา  แสวงสุข โรงเรียนเมืองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐบี  วินัย โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายประเสริฐ  เสริง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอื๊อบ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจินตนา  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงลินดา  เชือน โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเอมิกา  พร โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกชกร  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกรวิชญ์  วรกาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายกฤติพงศ์  วงศ์ศิลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกัญญ์ดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายกิมฟี่  เจง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายจตุพร  เขียวคลี่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายจารุพัฒน์  ยงยุทธ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงฉันชนก  ชิงนวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายชนันธร  อำนาจศิลป์เจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายชัยพร  บุญจวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายชาญณรงค์  พุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงญาดา  จงเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรศิริมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณภัทร  อดกลั้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายณัฐพล  ท้าวสาลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิระวัชชะนานนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดปรางค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายตรัยคุณ  หงษ์ดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายทวีศักดิ์  ลิ้มสอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธณิตศักดิ์  พรพิชากุลโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายธนกฤต  จันลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกฤต  เราเจริญพร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธนประวีร์  ลายโถ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธัญพฤกษ์  ทองย้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธานิท  ลืออำนาจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธีรพงษ์  ประจันคีรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธีรพันธุ์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายธีรภัทร  งามแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนพเกล้า  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนัฐลดา  ห้อยจันลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองรวีธนายศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนุชนารถ  น้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงบุษบงก์  ดาราศร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสูง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายประกาศิต  ไทยบรรหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปลายฟ้า  กำลังดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายปุณณวิช  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเปรมจวรรณ  เข็มทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำแพทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายพัสวัสส์  พิกุลแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิชยาพร  บัวสง่า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ยิ่งงามแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิมรพัทธ  ศิลาอาสน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขารมณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภคพร  คล่องแคล่ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายภาคิน  กิจสมัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภินันญา  สุขโข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายเม้งคิม  วรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายแมทริว  บิวสตรอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายยศพล  ศรีโนย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงรติกร  แสงวิรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวรัญญา  อ้ายปัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายวินซอง  ตี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศุภณัฐ  ถาแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายสิทธิกร  ทรงกิจชัยสิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุชญา  สมชื่อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายสุธิโรจน์  จิตวิขาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายสุธีกานต์  ธีระจารุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอัครชัย  ศักดิ์ธนากูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายอาจติยะ  เชื่อมกลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอานันตยา  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเอมมิสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูลผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกัลยาพร  ชุ่มพรมราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกุลธิดา  นรสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจุฑามาศ  สื่อสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชนิภา  โสดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชนิสรา  สมกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชบา  เสือขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชรินพัชร  เพ็ชรจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญอ่ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชลธิชา  สงวนนาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายชวกร  สันประเทียบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงญาณิศา  ถายะเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงญาณิศา  บุพลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีษะเกษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงฐานวีร์  วิชัยรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงฐานิสา  แซ่เลี่ยว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงฐิติมา  ทองพร้าว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อคำสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินกอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัฐนิชา  เด่นดาวเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณิชา  โชติกันตะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงดวงกมล  ดวงคุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงดวงทิพย์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงดาววิจิตร  โพธิจักร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายถิรวัฒน์  เวชไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายทรรศกร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงทัชชภร  สุทธิรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเทวี  สุระพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธนพร  เผ่ากัณหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนวัฒน์  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธรรมิกา  สำราญกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธีรศักดิ์  ชอบรส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนภสินธ์  สว่างกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคทองดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนภาพร  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนริศรา  ยิ้มใฝ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนัฏฐิชา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายนัฐวุฒิ  กันหนองฮะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชสุภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนันทิตา  วิเศษวิศัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนันธิชา  ยิ่งถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนิธิวดี  บัวผัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเนยะนัยต์  แซ่เหลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเบญจพร  หยิบกาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปฏิภัทร  ประภาสวัต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปภัศรา  ลิ้มอังกูร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปภัสสร  แสงสีสม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงประภาสิริ  มลกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปราณปรียา  เหมพรหม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปรียธิญา  งามบุษย์ศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปลายลดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปาณิสรา  กุมรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปิยวรรณ  นาคจั่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปุณณิศา  ฤกษ์มงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพรชิตา  แสงศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพลภัทร  สุวรรณโคตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพลอยชมพู  พูพิลึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพอลภัทร์  เกษมรัตนพงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัชรพร  กูลกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพัชร่ภรณ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมชนก  อนงค์เทพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพุทธธิดา  พรมแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันดิษฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์ศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สิทธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงมนัสวี  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมนัสวี  ชูจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายมีนดึก  เหงี่ยน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงมุฑิตา  มูลจัด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงยุวดี  ศรีชมภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเยาวพา  เจริญศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงรมิดา  สำลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงลักษมา  จิตพริ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงวชิรประภา  เยือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวรกานต์  ดำมาตย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายวรรณชนะ  สร้อยจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวรายุธ  ศรีทองสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เมืองหงส์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวารินท์  สุทธิรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวิรนันท์  ทัดศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศรีสมพร  นิลประกาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศศิกานต์  พูลมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศศิธร  นรากร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงศศินภา  ไผ่พงษ์ขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศศิวิมล  สีหะราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงศิรประภา  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศิราพร  ของนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศิลาอ่อน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงศิวราพร  พรมศิริเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสัณห์สิรี  พันธ์กว้าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสาวิตรี  พลหนองหลวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิรินภา  สุคนที โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสิริรดา  ครเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุชาดา  แดงโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุดารัตน์  อัสสานนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสุรี  เจีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นางาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุวรรณา  ถาวรกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอชิรญา  เทียกันที โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอนัญญา  กุผาลัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอภิเชษฐ  นวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอรยา  วรคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอรฤทัย  จินดาโชติอมร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอักษาภัค  ดวงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอัฉริยา  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เรนทร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอาริษา  แสนวันนาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกมลรัตน์  ฟักแฟง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกรชุรี  ศรีระษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกรวรรณ  การหนองใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกฤษฏา  กุลวิมล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกฤษฏิภัชน์  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุญมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกิตตินันท์  ห้องแซง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกุลธวัช  วงพรมบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกุลธิดา  มีน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเกวลี  พลดร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายคนาธิป  ภูมิชัยโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายครองศักดิ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายคุณานนต์  อำแพง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจตุรวิชญ์  เดชพร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจนิตตา  ปันส่วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจักกฤตย์  มุ้งบัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจักรกริช  มหาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจิดาภา  พลโยธา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจินลดา  เขียววิจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายจิรกฤต  นาควิลัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจิรวดี  ทองขาว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิรัชญา  มาจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พาสันต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่งท่อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเจษฏา  วงษ์ศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายฉัตรชัย  จ่าพิชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  สุริญาศักดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชนิกานต์  โมคกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชมพูนุช  มากดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชลดา  ปัตชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชลดา  ปัตซา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้ยหงิม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงญาโณทัย  แช้มครบุรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายฐิติศักดิ์  เตมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปะอันทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พุดทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชอบทำกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐณิชา  คมยิ่งรังสรรค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐดนัย  เผ่าเฮ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐธันยา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐพล  ขุนสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงดรีม  หนองสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายดัสกร  คงทน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงดาราวดี  สุวรรณเสสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายทันซาน  เล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนกร  ปะอันทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนนชัย  หารพรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธนภรณ์  วัตมะณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนัชพร  เขียวไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนัท  ลืออำนาจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนากร  อาษาแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธวัชชัย  วิชพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สายเครือบุญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธาริศรา  สุวรรณเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีธัช  บุญมาเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธีร์จุธาศ์  พูลศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีรภัทร  ดีวงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนชต  เสือขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนพเก้า  ลุนละลาด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนภสินธุ์  หว้งคงพินิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนภัสสร  เชื่อมกลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนราวิชญ์  คุณมาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนรินทิพย์  ปัตซา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนารีรัตน์  พนมสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ทิพประมวล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนิชานันท์  ศิริมิรินทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนิภาธร  ผอสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคสุนทร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กรองมะเริง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปนัสยา  บุญเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปภาวรินท์  เครืออนันต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงประภัสสร  วนิชชากร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปริญญา  อิ่มอ้วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสำฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปรียาวดี  ขีดสำโรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปวรัตน  คงประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปัทมา  ขลากระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปาณิศา  สารกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปาริฉัตร  มีสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปาริชาติ  ประยงค์เพ็ชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปิยะ  เพ็งกาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพงศ์พล  ปิ่นผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพชรพล  วันวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพชรภรณ์  อภัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพนิดา  ผลผาเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพลอยขวัญ  สามพิมพ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สโมสร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อามาตย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิจิตรา  สินเพ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชญา  ทองมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิชญาภัค  องค์โฆษิตพร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพิตตินันท์  แตงนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็งปฐม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเพชรกระรัต  ธนะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศรลือชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฟาติมะห์  มัธยูนุช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภคพร  กันดิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภคพร  โตด้วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัทรภร  ยะหัตตะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภัทรภา  ยะหัตตะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภัทรวดี  หมายมั่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภานุ  สิงห์ศิลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภูมิใจ  เบิกประโคน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภูวดล  โนนยาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภูวนัณฐ  มุ่งจงรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงมรกต  ปัจฉิม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมาริส่า  อาร้อน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายมิ่งมงคล  ศรีตาลแก่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมินตรา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรมิดา  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรัตนวดี  อิทรสม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงลภัส  โชคสิริจินดารัตน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แดงโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวณิชญาณ์  กวางเฉลียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวรพิชชา  นิลฉ่ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรรณภา  สอนวิชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวรัชญาการณ์​  บุญพามา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวรัญญา  สวัสดิผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริศรา  มาจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวารุณี  แก้วเคน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวิจิตรา  กลี้ยงตะพงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวิจิตรา  เกลี้ยงตะพงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิภาพักตร์  สว่างอัตถากอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวิรัลพัชร์  ยุทธนไพบูลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศศลักษณ์  ปานอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์โฉม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศศิญาภัทร  ศรีโวหะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศศิมากรณ์  ดีพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศุภกร  เวียงฆ้อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิชย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศุภักษร  คำจันทราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสนชัย  พลเภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสรวิศ  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสังหะ  ยู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิรวิชญ์  แจงกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุกัญญา  กันภัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุทธิภัทร์  ไวนุขันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพรรษา  โพสาวัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุพัตรวดี  ชอบรัก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุพิชา  คะรานรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุภัชชญา  ปาหมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุภัทรา  เทียนมณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญข้าว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุมิตรา  ระงับภัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาโล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอดิศร  สมใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอนันตญา  บัวผัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอภิเดช  เทพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอรณิชา  เค้ายา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอลงกรณ์  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอาริสา  พร้อมเพรียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอาริสา  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอิ่มแมน  เชื้อวงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกรวิชญ์  พันธุ์ไม้ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายกฤษฎา  เกิดทอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายจตุรเทพ  รัตนวิทย์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายจักรวัฒน์  แม่นปืน โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงฉิงเซียง  วอล โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายชางเสีย  จัน โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายชินภัทร  บุญทรง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายณัฏฐกร  ลัดลอย โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐกมล  โคกสีนอก โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐรีย์  ถายะเดช โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายดรัณภพ  ริ้วเลิศศิริกุล โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายนพัตธร  มีโภคา โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายนภัสกร  กาบนันทา โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงน้ำวิเศษ  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนิตา  ติ๊ด โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายพาที  เฉียงวงศ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายพุทธรักษ์  ยาสา โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสมสุดา  เดชผิว โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสาริศา  เกษมโสตร โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายอัครพล  เกิดทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกมลชนก  นพพิบูลย์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวกมลชนก  อยู่ถาวร โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายกฤชเชษฐา  เชิงพนม โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกฤษณพล  เชียรสระน้อย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวกัลยพร  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจิรัชยา  กันพงษ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์ชมภู โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันขึง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายแจ๊ค  ยงยุทธ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชาลิษา  วัณทยา โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงโชติรส  มงคลสถิตคุณ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณภัทรกมล  ช่างต่อ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวณัชชา  มะลิแย้ม โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายณัชพิสิษฐ์  เขียนโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายณัฐกมล  กมลอมรบุตร โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายเตชินท์  ชมพูบริสุทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์พนม โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวนภัสสร  จาง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนภัสสร  ปราบภัย โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายน้อมนำ  เกิดในหล้า โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวปวรวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายป๋อฮก  ไฮ้ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
616 นายปุญญานุภาพ  บรรณทอง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นายเปศล  สุขสบาย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายพงศ์เทพ  คูณสวัสดิ์ธงชัย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายเพือกพู้  มาย โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงภัคนันท์  ญาติกระโทก โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภัสรีญา  แย้มขจร โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวเมธาพร  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงยุพเรศ  เพ็งรอด โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงรดาดาว  ปิยภัทร์กิติ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวริศรา  เดชสนอง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
636 นางสาววัลลิภา  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวิโรจน์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
641 นายศุภาวุฒิ  ไขดอน โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายเศรษฐภักค์  อัครเรียงหล่อ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นายสิปปภาส  พิมอ่อน โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวสิริกร  มีกง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายสุวพิชญ์  วิเศษกุลพาณิชย์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกนก  กานดา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองเทพ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกวินนาฏ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ศรีผดุง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลีอุดม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัลยาณพรรวดีย์  คำพา โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจรัสรัตน์  สกุณี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจารุวัฒน์  สาโสภา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพนมธนากร โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจิรพิณญา  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีอรัญ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเชิด โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายฐิตเศรษฐ์  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงฐิติมา  เพชรจำรัตน์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณฐวัฒน์  กุลยดุลย์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐชา  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยชัยเจริญกุล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายเตชสิทธิ์  นอแก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจประเสริฐ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายเตชากร  ศิริปัญญา โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายทวีสิน  อินทร์แก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนกฤต  เถื่อนทับ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธนภูมิ  จำปาแก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธนะชาติ  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธนัชพร  วะรังศรี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธนัญชนก  ระบกเวีย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธนานันต์  รอดงาม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธรรมชยากรณ์  แช่มช้อย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สวัสดี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธาวิน  นามบุตร โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธินัลดา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีรทร  ทองสุข โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนภัสร  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนมัสยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายบริพัตน์  นพทัน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายบอย  คูณ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายปรเมศวร์  บุญโย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปราณปริยา  เกษร โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายปาราเมศ  ขำดี โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปาริศา  วอทอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปิณฑิรา  ผ่องอำไพ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปิ่นพลอย  แสงสี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปุณยรัตนะ  ปะตินัง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงเปมิกา  นีสกุล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเปรมจิรา  น้ำมะลิ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพลาธิป  รังสินธุ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพัณณิน  บัวบุญ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพีรณัฐ  กานดา โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทรพี  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อังไชยบุญศรีสุข โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภาธินี  สีทองเกตุ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภูบดี  บุตรคง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภูริวัจน์  มาตุกุล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงมณีจันทร์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเมธาวี  ดิษแพ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงยุพารัตน์  สลุงอยู่ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรติมา  สุมิ่งสาลี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงรพีพร  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงรวิสรา  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายรัฐพล  นาใจคง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวณิชยา  คำพิชิต โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวนัสนันท์  สงทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวรกานต์  ปานสุข โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวรัทยา  อรุณรัตน์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวิชุดา  หลวงศรี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวิริฒิภา  งามบุญ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงศุพิชญ์สรา  พรประพัฒน์กุล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงศุภานัน  สินาคมมาศ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสวิชญา  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุชานันท์  สอนแสง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสุทธิเกียรติ  รติพรเลิศ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุภา  โส โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงหนึ่งเพชร  แสงสี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอดิศร  สุขสนิท โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอภิวิชญ์  บุปผา โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอาทิตยา  มิ่งมาลี โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอาทิติยา  จรสูงเนิน โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพุฒิเมธ  หารชัย โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.4 คณิตประถม