รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพรรณ  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกพล  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตติกูล  พัชนี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพัชญ์  หลวงสอน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติยา  ละวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทราทิพย์  เด่นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจุธาเทพ  ธำรงธนาวรเมธ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบเสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐพล  พิงพาด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐวรา  ตั้งชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชาภา  บุญชิด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณิชาวีร์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนัญชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนาตาชา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนิติโชติ  ทวีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงป.นิธีณ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ปล้องศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปวริศา  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธิรส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพชรพล  แสวงมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัชราสิรี  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชชาภา  เชียงดาว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพิทักษ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์พจี  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรวัต  สงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภาคิน  จิตหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชจำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายวรฤทธิ์  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายวิชิญะ  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศุภัชญา  โสภณดิเรกพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสิรภพ  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายอฏิพงศ์  บูรณะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายอภิวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอริสรา  ผลิตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายอาทิชา  นึกสู้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกนกอร  เด่นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัลยกร  มันปอ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงขวัญชนก  สังสิมมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจตุพร  เล่สิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจินตาภาส์  มานยีมุด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชลธิชา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญาณันธร  ชลาลัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฏฐชัย  กลมเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัฐกิตต์  สีหา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐนันท์  เกือบกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐพร  วายลม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีไสไพ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายทนงศักดิ์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนกร  สุขสำลี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธนพร  บุตรยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนภูมิ  ทุมมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธีรดนย์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีรวัต  แก้วเทียมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนภัสสร  ติวงษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนวพร  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนันทกานต์  บินเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อร่ามศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปานชีวา  สอรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปิยพร  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเปรมปิติภัทร  ศรีคล้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
94 นางสาวพรชิตา  เพียขันทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรลภัส  ดอนผา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพัฒนพงษ์  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพัทชรินทร์ทิพย์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญาภา  นามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภมรรัตน์  เปียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภัคพล  คำเวียงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภัชรพล  สามี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัทรธิดา  พนัส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภาวินี  เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูเบศวร์  ใสกามล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมินตรา  ชมนก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวุฒิชัย  สีดาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเหวียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสโรชา  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุดาทิพย์  เพลียสุดตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุรภา  พนมสัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสุรยุทธ  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเสกสรรค์  บุญหล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายหัสดินฐ์  เกตุนอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอนัญพร  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงเขตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอริสรา  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอินทรีย์  สุขกะเสริม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายุสุริยะ  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธนากร  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรเดช  รูปสะอาด โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนิกกี้  พรดอน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายศุภพล  วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประคองเกื้อ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเขมรินทร์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจินต์ศุจี  ฉินศิริเศรษฐ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายฉลองรัช  ดีจอง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชาลิสา  จิตละมุน โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนัญชนก  คงพินิจ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวรฏังกนันท์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนักรบ  สุริยันต์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนุช  แย้มยิ้ม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิชชานันท์  บริพัตรโกศล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วนิคม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม