รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  มนัสปิติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  จิตชาญวิชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรชนก  ยมจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรฤทธิ์  ภาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกรินทร์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตเมธ  ชะนะขวัญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤติปุณย์  ปุริผาย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติพงศ์  กอบแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษนนท์  ห้องสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกวิสรา  ชุนสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกสิณภณ  สันทาลุนัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติชัย  จินดามนต์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติพัฒน์  อนันต์ศฤงฆาร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกีรดิษ  มีขันทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลิสรา  ไทรวงกต โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเกัียรตินันท์  คำลือ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงขนม  สังจพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายคุณากร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจตุรพร  เทียนเหลือ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจอมขวัญ  มั่งคั่ง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจันทกานต์  เลือดกระโทก โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตังควณิชย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญานิน  ทาไชยวงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายชนะชัย  เพ็ชรนิล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชนานนท์  ภุมรินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนารดี  สวัสดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชมพู  สมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายชยานันท์  เรืองเทพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชวิน  แฟ้มคลองขอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชานล  ภาณุภัคนาคิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขคำภา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณิศา  ประไพธนบวร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงญาณิศา  เอกพานิชยกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐิตาภา  รุจิกุลพงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิตารีญ์  นาคทัต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายฐิติพันธ์  เชาว์ดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐิติภา  แสนสีละ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณฐกร  ต้นโต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณฐนนท์  นันจันดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัชพล  ยางหลวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐิยา  ขอดรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐนันท์  เดชประสาท โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐภัทร  ฉ่ำบุญรอด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐริกรานต์  แก้วขาว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐริกา  ปะติเก โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนวาณิชกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นอบนบ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายเตชทัช  ประทุมศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธณิณธร  แซ่ลี้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกร  สรรพศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนกฤต  วิงวร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนโชติ  แก้วเก้า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนดล  คำอิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนพนธ์  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนพล  ออมใช้ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธนภรณ์  อภิวัฒน์วัฒนกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนภัทร  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธนวัฒน์  ธนะมั่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนวัต  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธัญญรัตน์  สานศาศวัต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจุนันท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธีร์ปพน  ก้อนเมฆ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรภัทร  มาบุญธรรม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธีรศาสนติ์  สีคะสิงห์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนพดล  มีบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนภัสกร  เพิ่มพูล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนภัสดล  ดุลย์นุตรแก โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายนราธิป  รุ่งทิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนวลพร  พักวัง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายบรรณรต  รถทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงบุญญาพร  ทิพเส้ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบุณยาพร  จตุพล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายปฏิภาณ  กำพุฒกลาง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปทิตตา  กรุดอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปธานพร  แช่มสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปนัสยา  กล่ำประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปวะบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายประกิต  ราชวงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปาณิสรา  อารักษ์วาณิช โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพงศกร  ไม้คง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพงศธร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพชวรรณ  เซ็งศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพนิตพร  เมืองคำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรกมล  ต้นโต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพรีมลดา  จันทรรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพลิช  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพัชรา  ปั้นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพัณณิตา  คงนอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพัทรพล  อัมภวัน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพัสกร  รัตนรังคะ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขผล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พงศ์เศรษฐบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิมภิษา  รุ่งสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงจีบ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายพุทธิพงศ์  บัวกิ่ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงฟ้าใส  คูณน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภราดร  ภูจิพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายภัทรพล  พรหมโคตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทรมน  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทริดา  ทริเพ็ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภากร  บุญตานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภาณุเดช  สุนทรสูงเนิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายภาณุรุจ  ขาวโสภาชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายภานุวัตน์  สร้อยศรีขำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอนสิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภิรญา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภีรพล  รอดพิสา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายภูกริช  จันทร์ม่วง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภูวิศ  เหมือนถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายภูษิวัฒน์  ปาแดง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงมณีรัตน์  จงพัฒนะสินสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายมหาสมุทร  สุวรรณชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเมธาพร  หมีเงิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายยศนันทน์  สุขเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสือเหลือง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายโยธิน  ศรีริปี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงรตนพร  จงรัก โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรักขิตตะ  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายรังสิมันต์  กลั่นทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายรัชธีร์  อมรสุทธิไพศาล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายรัฐนันท์  สุขคำภา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายวงศพัทธ์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวรนุช  นิ่มคง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายวรภพ  เร่งร้อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายวรเมธ  ประมงทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายวรัญชิต  ไข่ค้างพลู โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวราภรณ์  เกล็บจุ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวริศรา  นิ่มเนียม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายวสุ  อินทร์ยง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายวสุธันย์  หลงละลวด โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวิกาญดา  ทองสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายวีรภัทร์  ขอดเตชะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายวีรภาพ  ดาราเย็น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวีรินทร์  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศรุตา  ร่าเริง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศศิวรรณ  กลิ่นหอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญแสงส่ง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศิดาพร  ขำสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศิรดา  ตุ้ยดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายศิริวุฒิ  ทองวันดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายสรวิชญ์  หวังสิทธิเดช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายสามชัย  ภู่โต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสาวินี  วรดูลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายสิทธิชัย  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุทธิดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุธิดา  เงินสมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุนิษา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุพรรณษา  หวนสันเทียะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุพรรษา  นวมศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชื่นชม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุมลฑิชา  คำฉิม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุมิญตา  เกตุเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายหฤษฎ์  ธาวนพงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายหฤษฎ์  นิลวิลาศ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายอชิตะ  ไกรวัตนุสสรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอชิตา  วิเศษเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอโณทัย  กิมเล่งจิว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายอนพัช  สุวรรณพจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอรปรียา  จิรเลิศเมธี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายอริญชย์  กุลนิตย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายอัมรัตน์  เง็กทองดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอารียา  คะมาปะเต โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายอิสระ  อำภา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอิสระ  เง็กทองดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีทวี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกนกพร  เจริญฐิติกร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมทวนลม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกรกนก  ทองนวล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกรณพัฒน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกรมิษฐ์  งามไว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกรรณิกา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกษิพัฒ  บรรจง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกันกนิษฐ์  ตู้จินดา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โรจน์ประสงค์่ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ชัยวัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกานต์มณี  กิจเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองศิริมา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกิตติยา  พยงค์ศัก โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเกศชัย  พรมรุกขชาติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเขตภากร  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายคณิศร  สุ่มสม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายค้นพบ  ใจแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายคุณากร  โถบำรุง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจักรกฤษณ์  สิงหฬ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจันทรรัตน์  บัวน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจันทรัศม์  คงสุขประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิตาภา  มีสติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาวร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายจิรายุ  เขียวคำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจีรกานต์  เชยชิต โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวกสังข์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชญาดา  ยินดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชญานนท์  หินดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชญานิศ  นุชสมบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชนิดาภา  ตราทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชนินาถ  โคตะมี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชยพล  โค้วเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุวรรณบุตร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชาญณรงค์  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยยอดยิ่ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชาลิสา่  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตะพัง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์อาษา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงญาณภัทร  ดีมี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงญาณินท์  สุขเกษม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงญาณิศา  โชติต้าน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเทียม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฐิตารีย์  สิริจำเริญผล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รถทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายฐิรพล  รัศมี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณฐกร  หุตะโชค โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณฐพัชร์  สุขชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณพิชญา  เพาะชาลี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณภัทร  แซ่เฮง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฎฐชัย  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  หินนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐินี  มอญใต้ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐกิจ  จ้อยเอม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อินศรีชื่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอรุณรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐนภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐพร  เย็นงาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องอมรนิธิ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ยศเทียม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัธนา  รอดทิม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายเด่นเดช  อินธิสาร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเตชิต  บุญเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเตชินท์  แช่แต้ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงทักษพร  อินทะวงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายทินภัทร  บุูญประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนกร  ตั้งอรุณสันติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนน  นนทกรเมธิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนพงศ์  สุรินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนพร  วินโยธิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนภัทร  ถ้ำเหม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนภัทร  เสริมผล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนภูมิ  ไพแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนาดล  หอมพะวงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธวัลนัตร  ลีเขียน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลีเขียน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธัญกร  ทองแสง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หุยะพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พันธุพูล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธัญน์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธีรพันธ์  ขันคำ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรภัทร  ลือนาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีราทัต  เฮงที โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนพรรณพ  เอกวุช โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนราธิป  วงศ์วรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนันทนัช  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนันทรัตน์  คงเฉลิม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนันทิชา  เกิดม่วง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนาตยา  กล่ำสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนาราภัทร  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนาวิน  ชมภูพาน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงบุญฑริกา  ขวัญอ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปฐมพัฒน์  โสภณวิมลกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปณิตา  ไชยดู่ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปณิธาน  จาดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปทุมพร  หุ่นสะดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปพิชญา  เกรียงยงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปริญญดา  พงษ์สีดา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชรินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปวิตรา  ฉิมหลวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปัจพล  น้อยจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปัญญพร  ณ บางช้าง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาริชาต  สุขนิล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปิติพร  ศรีคุณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปิติภัทร  คงสมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปิยธิดา  ฆ้องประ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเปมิกา  พรมแพร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายผดุงวิทย์  โพธิ์อบ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายผลิตโชค  ฤกษ์ดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพงศกร  โกศลวรรธนะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพชร  ทิพสุวรรณสูตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรนภัส  หนูสิงห์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรประภา  วาดเกษม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพริรา  ใหญ่กว่าวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพลพล  เกิดทิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพัชรพล  พรมมา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิจจำเริญสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิตราภรณ์  มีสติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมชนก  ชัยมงคล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิรานันท์  คณะบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพีรพัฒน์  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเพิ่มพูน  โสภณพงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายไพริน  พันตาไหล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภคิน  จันสมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัทรดา  กิจกร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองแสงอรุณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภัทรนันท์  สังขะธร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภัทรพล  เชื้อเมือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภานุพงศ์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภิลดา  เกรียงพานิชย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูมิภัทร  เรืองเมือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูวนัตย์  แก้วบุดตา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูวิศ  แดนดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภูศิรินทร์  ิวิทยประสพชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมนทกานต์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงมานิตา  อิงคะระวะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงมาริสา  ระโส โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเมธวัจน์  มาประชุม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายยศพันธ์  นวันธรธนบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายยุทธน  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีกันหา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงระวิวรรณ  จิวระประภัทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงลฎาภา  มโนชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงลลิตา  วงอิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงลักษมิกร  ม่วงเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวนิดา  หุยะพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวรกานต์  จันทร์เรือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวรธันย์  ปราศัย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรณางค์  ปั้นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรินทร  กองลี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรินทร  เอ็งสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณภานุ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิชิตา  พรมดวงดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวิรยา  มากสิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวิศัลย์ศยา  อาภาวุฒิภาคย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวีรภาส  วงษ์ประยูร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวีรวรรณ  ทะสวก โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศรัณยพงศ์  เถาว์ชาลี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศรัณยา  วรศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มวัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศศิพิมล  สมประสงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิริพร  น้อยติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศุภกร  ผาสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศุภชัย  ซีเอี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายศุภณัฐ  บุญผึ้ง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศุภธวดี  ทิพย์วัลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศุภิสรา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเศมณัฐ  อุบล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสรชัช  แก้วมา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายสรยุทธ  ไม้สน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสวรส  มูลศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสิปปกร  มะณี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสิริทรัพย์  จันทร์แรม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสิริลดา  อุยยาหาญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริสนธิ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสุขุมธัช  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสุทธิพงษ์  คงชาตรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสุธันย์  สอนบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุธาธาร  แสงไทย โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนศรีเพ็ง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสุรัลวัจน์  แก้วท่าไม้ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หลงเปลี่ยว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอชิรญา  หุณะปุญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอธิพันธ์  เฉียบแหลม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอนันตญา  หนูทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอนันต์  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอภิชัย  นามมุง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มพรายภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอภิวุฒิ  ภูต้องใจ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องแสง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอรปรียา  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอัศม์เดช  น่อมนวล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอาทิตญาภา  นัยนิตย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอารียา  ปิ่นสุภา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเอกรัตน์  พัดเย็น โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงไอลดา  ศาลากิจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกชพล  มะขามหอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกฤษติกานต์  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกวินธิดา  แสวงการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายกันตภณ  ธิติพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายการันต์  ทรงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงขวัญลดา  แนวคำพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงคฑาภรณ์  หมีเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายคมกฤษณ์  ยะโหนด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงครองบุญ  จินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายคุณากร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจิดาภา  เตชะรุจิรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงจิรัชญา  ปานอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชนิสากร  กิตติสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายชวนากร  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงชาลิสา  เล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายฌาณวิทย์  ขุนภักนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงญาณัจฉรา ดอนน่า มารีย์  สิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายฐานพัฒน์  สโรชธำรง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงฐานวดี  ศรีสมุทรนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายฐิติพันธุ์  มานะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณัชชา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัฐณพร  สุทธินุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายณัฐพัฒน์  เหลาศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายทรงภพ  หุ่นทั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายธนกฤต  อภิวัฒนเบญญา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงธนิษฐา  จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงธมนต์กานต์  ธนัทกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงธัญยพร  พัฒนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงธันยชนก  เมืองรมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายธาวิต  รัตนเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายนพรุจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายนราธิป  เพ็ชร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายนราวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายป.กิตติ  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายปกป้อง  ทองชิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายปภาวิน  จิวปภากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายปรวัฒน์  บุญภมร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปาณิศา  ฉายแสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมกมลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายพงศธร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพงศ์พณิชย์  ศิริโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริชัยเอกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพราวกร  สัปจาตุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพราวนภัส  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายพัชระพรชัย  ค้าไป โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพัทธราวลี  พรพิชิตนาวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงพิชชา  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงพิชฎา  กุลทรงคุณากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์นรี  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรียะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพิมพ์สิริชา  วุฒิปัญญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายเพราพงศ์พล  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายภูรี  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายภูสิต  บุญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายยศภัทร  ยศศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงรัญชิดา  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายวชิระพงษ์  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงวณิชชา  วงษ์เสวก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายวริทธิ์ธร  หุ่นทั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายวรินทร  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวริศรา  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวิจิตรา  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายวิธาร  สนธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงศศิภา  เหมมันตา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนตรล้อมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงศศิวิมล  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงศิริกาญจน์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงศิริพร  พุทธนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญพงศ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายสรวีย์  จารวีไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายสิรดนัย  แก่นแดง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายสิรวิชญ์  ปูนชาวนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสิวพร  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ทวยไธสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงอธิชา  อรุณชัยพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายอธิพล  เปลี่ยนใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงอนันตยา  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกฤติญา  กิตติธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกฤษกร  ลุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกานต์ทิตา  โพธิ์เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงขวัญชนก  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายคุณาวุฒิ  ดวงวิญญาณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเจิมสิทธ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชญานุชช์  เพ็ชรเม็ดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายชนัฎฐ์พล  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายชนันชัย  จันทร์มล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชนิตา  คูหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชลลดา  จันทร์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชินพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฐิติพร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณภัทร  กฤษณาวารุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณิชกมล  หินชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนโรจน์  หุ่นปั้น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธนากานต์  กุมมาลี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธัญญธร  โสรัจจะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีร์รัฐ  รุ่งเรืองนันทศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธีร์วสิษฐ์  ม่วงพรวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนพวัฒน์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนิติภรณ์  ควชะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายบวร  หมอปาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายบวรศักดิ์  ศิริโชติธิติกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปกิตตา  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปริชญา  หงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายปรินทร  เอกบุตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์ธนบัตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปุณณสิน  มีตา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงผกามาศ  ช่วงไชยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพงศกร  ขวัญเต่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพรรณทิพา  ช่อทองดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพร้อมคุณ  ตันติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพัทธนันท์  สีเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพัสกร  เทศสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชชา  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพีรณัฐ  สุดดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายฟาอีสฐ์  มะยูนุห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภาวัต  เลิศสมิทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายมีบุญ  หุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายรัชชานนท์  เกริกก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวรวัฒน์  สุนทราศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงวรัชญา  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวรันยา  เรืองสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายวริศศรุตา  ชินพัฒนกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศฎิศศร  เทียนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศรัณย์วิทย์  ฮะสุน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายศิรภัทร  สัจจะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศิริประภา  ชื่นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายศุภโชค  แก้วแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศุภณัฐ  สนคะมิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุวพัชร  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเสาวรักษ์  ศิลปไพรสณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอภิธร  ศักดาธรรมนาถ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอรจิรจา  นิพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอรอมล  คงชม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอัศวิน  สุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภัทรพล  ชวลิตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกชกร  วิสัชนาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายกิตติชัย  พุ่มพฤกษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายจักรธร  ทองอ่อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงจารุนันท์  อุปัชฌาย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายเจษฎา  แก้วหล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  คำวิจิตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายชัยวัฒน์  ปริโส โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีวงศ์ธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงณหทัยพร  พรไพศาลชูสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดใจ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โอ้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงธนาภรณ์  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายนภดล  คำกลัด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงนรมน  แจะรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพรรณษา  สีหะกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายพลวัฒน์  ชื่นชม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพีรดา  มูลหา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงเพชรลดา  ทวีบุญรุ่งเรือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายภาคิน  แก้วพลงาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายฤทธิไกร  ขวัญจ่า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงวราภรณ์  หลักบึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงวริศรา  ลบพึ่งชู โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายวันชนะ  แก้วแหวน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงวุฒิตา  พันธ์ุกรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายศิลา  นิลพัฒน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงสุกัลยา  แตงสีนวล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงอนัญญา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายอภินันท์  วันยะโต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอรจิรา  จันทิมา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายอัมรินทร์  ศักดิ์บำรุง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทัศนา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกชกร  กลิ่นหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกชกร  อบทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกนกพร  มณีฉาย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชวยกระจ่าง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงจรรจิรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจิรัชยา  ลือคำสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชอบดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชัณย์ประภา  วารีผล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฐชา  ธุระตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรายบุญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณัฐธิดา  สืบสำราญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฐนารี  เพียรจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายเทพพิทักษ์  เบิกบาน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญญานัฐ  มาพงษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนพวรรณ  เหลือศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนภาภัทร  ไตรประเสริฐกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนเรศ  จันทรังศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนฤมล  สีสันงาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงเบญญาภา  คำอ่อนศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงเบญญาภา  มั่นคงดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปกาศิต  รินทะไชย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปนดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญกลัด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพลาธิป  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิลัยวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชญาพัค  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รูปสูง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภูวดล  ทองคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงมัลลิกา  ทาประโคน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงรณิดา  ทิพยวรกร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายระพีพัฒน์  เครืออนันต์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองสุข โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรญา  โฉมกระโทก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวรรณวิภา  เดือนศักดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายวาระ  หม่องเซ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ยุบลศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงรัก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงสโรชา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสิริพร  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสุฐิตา  เลิศธนะแสงธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุพรัชตา  คชดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสุภาวิตา  ภู่เณร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเอกราช  ไม้ประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยังมี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงชลิตา  พวงพี่ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหาพรม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงณัฐนพิน  ศรีจันทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจันทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงดุจษะนันทน์  จงพัฒนพันธุ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงธนพร  อินผา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายนนทวัฒน์  วงค์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเปล่ง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายปวีณ์กร  ไล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปานอุษา  รตะวาณิช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  จันทร์โต โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายพัชรพล  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพันธชา  เส็งเอม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายภูวนาท  บุญภัทรานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงมลทิยา  ขวัญตา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงมิ่งกมล  มิ่งขวัญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงยูมี  ชอน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวทันยา  แซ่ดู่ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายวรเมศร์  ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงวิรัญชณา  วรแสน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงศิริวรรณ  ขาวเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงสุภัชชา  ดีมาก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอนุธิดา  นุ้ยมัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอรกัญญา  อ่่วมจันทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงอาทิตติยา  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกชพร  จรรยากรณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชาลิสา  จำรัสพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐชญา  อัตโยโค โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโสตร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณิศาชล  มานุช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนวินท์  โพธิ์นฤมิต โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงนารา  สายเพชร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงบุณยาวีร์  บุเงิน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพนิดา  ใจบุญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวิรัชกร  อุบลไทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวีรดา  ธัญญเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสิรวิชญ์  ดีชม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสิริกร  กุลฐิติชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุพิชญา  แสนคำ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลโนรี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายกันตพัฒน์  ห้วยอำพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงกันต์สินี  วงศ์พัฒนานิวาศ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงจิดาภา  เสือส่อสิทธิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายจิธัช  พรรณวิลาสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงจุฑาทิพ  โค้งรัตนะ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงณัชชา  ณ พัทลุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงดุษฎี  มณีน้อย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายธนกานต์  อาจสงคราม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายปภังกร  มณีวงค์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายปุรพงศ์  สุคนธ์เขต โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงภคมน  บุญเทพประทาน โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายวรพล  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงศวิตา  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายศุภกฤต  วิวิธพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงศุภนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงอริญชยา  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายกฤตยชญ์  หอมทอง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายคณิศร  บุตรรักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธรรศชยพร  ธนผลเลิศ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธีร์ณัฐ  เตชาฐิติเศรษฐ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปิ่นเนตร  คชรัตน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายรวินท์  พานธุวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงรัชดาภา  ศรส่ง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงศุภิรตา  เวียงอินทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฏฐกร  ทางตระกูล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงจิตตพัฒน์  เลิศศรีนภาพร โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงจิราภรณ์  คงนิล โรงเรียนอันนาลัย ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายชญานนท์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงชฎาลิยา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอันนาลัย ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายธนพัฒน์  รวมศิลป์ โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงรมิดา  คนโททอง โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายวีรภาพ  ศรีรักษา โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงศุภักษร  เฟื่องขจร โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายอภิวุฒิ  อ่อนเนียม โรงเรียนอันนาลัย ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์ โรงเรียนอันนาลัย ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอันนาลัย ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอริศรา  โพธินิล โรงเรียนอันนาลัย ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกุลวดี  หาญวงษ์ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายฐาปกรณ์  สังข์ขาว โรงเรียนวัดบางกระเจ้า ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงณัชชา  ชาวบ้านแหลม โรงเรียนวัดบางกระเจ้า ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีนวล โรงเรียนวัดบางกระเจ้า ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงศตพร  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงแพท  ลุงขุน โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 คณิตประถม
992 นางสาวณัฏฐ์ชุดา  อุครกูล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภากร  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงหรรษมน  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายศักยะ  ทองผาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม ป.5 คณิตประถม