รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกพล  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรววรรณ  นิยมเวช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกลางปกรณ์  ลี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายก้องภพ  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกิตติวรา  โสระโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกิตติวรี  โสระโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตภูสิทธิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายคงคม  เกียงวรางกูร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงคูลณิชา  มูลสิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนานันท์  สังเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิภรณ์  สุนิวีชรานุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชลนิธิ  ลำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชวัลกร  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชุติมา  เสริมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิติวรดา  ติณณ์ตรัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัชภวัติ  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พันแสน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยมะสมิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐพัชร์  ภวภูวดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐสิริ  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายดนัยณัฐ  ปัญจกุลนาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดวงธิดา  กล่อมรักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธน  ตนานุประวัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนพร  เรืองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไวยบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรเดช  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนลัทพร  สุพานิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนาจทิพย์  ศรสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนิชาภา  ปล้องทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายบุลากร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปภัสชล  ดีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวริศา  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายปาติโมกข์  งามโสภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายปารมี  โตเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพงษ์ดนัย  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพชรอาภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพัชรดลย์  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพัทธดนย์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพัสกร  แดงหวาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภัทรกร  กิจสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทรสุดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภานุเดช  วงษ์วรุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูมิรพี  สายสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภูริชา  อรุณวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภูษณิศา  แก้วกันจร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงมัลลิกา  เเย่มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายรพีพงศ์  ภควัตโฆษิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายรัฐศรัณย์  ฤกษ์วีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตรตรีกิตติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศรัญญา  อ้อมนอก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายศาศนันทน์  รชตะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุกฤตา  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุธีรา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุวพิชญา  ชมละม้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกนกพร  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกมลนัทธ์  พยัฆเนตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกวิตา  หาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญชพร  เหลือบชม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคณิศร  สว่างทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคุณากร  พูนผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายคุณากร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจันทรัสม์  รัตนพงศ์ธระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิตชญา  อินต๊ะสาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนาภา  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนิสรา  สกุลลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชวัลชา  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฌานนรีย์  สารีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิดา  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรสุขบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐวดี  พิณราช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธันวาราช  อัยราน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดลสัหริตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันท์นิชา  ตะกรุดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนันทัชภัคข์  สีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนิธินันท์  บุญเก็บทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงบุญญาพร  จตุรนต์รัศมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวริศา  พรหมธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรภัสรา  อักษร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพลอยนภัส  อบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพลัฏฐ์  สุขพรั่งพร้อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมุทรชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัฏ  ศักดิ์ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภัทรวุฒิ  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภูมิภัคร  ทิชากรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเมรดา  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายรชฏ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรดา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรวิโรจน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรัชชประภา  โพธิ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวรศักดิ์  เลิศพิจิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิภาวี  สุวรรณเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ระงับพิศม์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิลาสิณี  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวิวัฒน์  อินทรสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศิรวิทย์  ภู่พิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศิลายุ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภกร  น้อยถนอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศุภวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสวัสดิ์พงศ์  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุกฤตา  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสุกฤษฦิ์  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสุริยาทิตย์  อินทรกล่อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุริวิภา  วงศ์จินดาบล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุวมิชชา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงหงษ์นภา  แสนเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอธิชา  สมพามา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอภิชญา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสง่าสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกตัญญุตา  สืบวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายกนกชัย  ผิวขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกมลพร  เหมมัน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายกลวัชร  ประยูรหงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกวินทรา  แม่นงาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายกัญจน์  อินทร์ทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกานต์รุจา  สุนทรวัชร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายกิตกวิน  พัฒนประเทศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายชนินทร์  หุ่นจีน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชวัลภร  ส่งเสริม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายชาคริต  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์สุภาวงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายณัชพล  มนูญโย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐวุฒิ  การไชยศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธนาพิพัฒน์  เศรษฐการวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายธเนศพล  ศิริโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจริญสกุลชัยพร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญยัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนิมิตรา  เกตุสาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายปณิธาน  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปภพพร  ยอแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายประเสริฐศิล  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปรัชญา  ไชยชาติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายปริชญ์  โหงวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายปวีณ  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเปมิกา  ปุญสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพลิมา  จันทร์นาค โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรมณ์กูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงแพรวา  สุระพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายภัทรพล  ปานเพ็ชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ปานมณี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายภาณุพงศ์  แผนคู้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภาณุศักดิ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายภูดิศ  ยวียส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายภูมิภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายรณกร  แสนพล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายรติ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวรดา  หิรัญจารุวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายวัชรพล  บุญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายวีรวัฒน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายวีระวุธ  มณีนิล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสาริศา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุธิมนต์  นุจตุรัส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอธิศา  ศรีเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอนุภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงออมขวัญ  สว่างแจ้ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายเอกนรา  พวงทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกาญจนา  รักษาวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายคณาธิป  กรสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจันทนิภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเจษฎาภรณ์  มิ่งมงคล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงโชติกา  ฟูกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงดลญา  บัวทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงดารินทร์  เปี่ยมอุดมลักษณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธนวันต์  ขำครุฑ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญสุดา  ผันเผาะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำใจดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนริศรา  แก้วชมภู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนำชัย  คลองน้อย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปราเมศ  มากเลาะเลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปริตต์  สระแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปวริศ  ทองยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปาณิศา  จันทะวิทย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปุณยวีร์  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพนิตสุภา  สุทธนะไตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัณทิวา  วงษ์ไร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภีมญ์พิศุทธิ์  นิโครธานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวรชัย  อารีวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวสุรัตน์  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอนุพงศ์  วรวงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกนกพร  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายชลัท  นาคสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งยนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายพลสถิลย์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายพันเลิศ  กุญแจทอง โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงภาวิณี  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายภูผา  โชคโภคาทรัพย์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายรณภูมิ  พรามอนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสมฤดี  วงษ์กำภู โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีมณีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อหมอ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจงกิตศุภณัฐ  บุญวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูสุข โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงฑิฑัมพร  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทับเถื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนิสากร  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปริตา  ดังแสง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงปรียาพร  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพัชรา  หงษ์รัก โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิทยา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายภพตะวัน  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายยศกร  เครือเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายไรวินท์  มิ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายวชิรวิทย์  อันทอง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธสา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายสิรภัทร  หร่ายมณี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม