รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  หินตะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันพุฒิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรวิภา  ถาวรสาลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณะ  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณะพงษ์  สีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาญจนา  ป้อชำนิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกศชณก  บุญตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคณินท์  โยชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคำแหง  รัตน์พาณิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายคุณาสิน  ฝันอินแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจักราเทพ  เทพเสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจันทิมา  ยามา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิดาภา  เขตสิม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรวัชร  เงินโม้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเจียผิง  หลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฉัตรฌกร  ภิรมย์โพธิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนาภา  กำพล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชนินทร  พิมพะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชีระวิทย์  ขยันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชีวาพร  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชุติพนธ์  ศรีรจนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายโชติชัยพงศ์  นิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายฐาณุศักดิ์  แสงวิเศษสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณฐกรณ์  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐภัทร  กิมสอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐภัทรวดี  อ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐิดา  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายดนุพร  ศิลาวุธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายทินภัทร  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงทิพย์วารี  สุนทรเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนกร  หงษ์ตะใน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนภัทร  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  ภาคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธนวิชญ์  แสงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนวิทย์  พาราครบุรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนากร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนากรณ์  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธัญญารัศมิ  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธันวา  ไชโย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธิญาดา  พรมปากดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธีรณัฎฐ์  ศรีสูงเด่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายนพรัตน์  เกาะราค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนภัสสร  ทุมดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนรบดี  คงชาวนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายนราวิทย์  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ้งค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายเนติภัทร  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายบัลลังก์  หงษ์ตะใน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา  นิลสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปทิตตา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปพนพันธ์  เมธาศวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปรมี  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงประภัสสร  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงประภาพร  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายประเสริฐ  ปฏิเส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปราณปรีญา  ชัยคำภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปริญา  จันทะคูณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปริณดา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปวิชญา  ชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิทยาจิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปานเนตร  อินทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปาริฉัตต์  แสนวิลัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพงศกร  นครราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพงศวัชร์  วงศ์วิริยาพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพรชัย  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพรวิชา  โกยสำราญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพลอยพรรณ  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิธิสาธิต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพัชรกันย์  ฟิทักษ์ณรงค์พร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพิชชาภา  ไขศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชฎา  อักษร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิมพกานต์  จงทัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใสรังกา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิสิฎฐา  วิยาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายพีรพัฒน์  มนต์ก้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพีรพัฒน์  เหง่าสีหา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายภัทรกร  เพชรท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายภัทรดนัย  เลียงมงคลการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภานนท์  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภูนรินทร์  ภานุโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายภูวณัฎฐ์  บัวดอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมนัสวี  ยาดอว์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีคัดเค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายยศกร  เวหาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงยุพาพร  นิมปาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นาระต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงลักษิกา  แสงลำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวกุลทิพย์  เทศพูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายวงศ์หิรัญ  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายวชิรญา  วงค์บุตรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวริศรา  สาทะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวิชญาดา  ยงหวาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวิภาวี  ยึนประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทันเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวีรดา  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศกุนต์สิณี  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศจีภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายศรัณย์  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศิรประภา  อิทธิประเวศน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภชัย  ด้วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายศุภชัย  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภโชค  คำใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายศุภณัฐ  จีบเรียบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภวิทญ์  ถนอมไสว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายสหชัย  จันทรทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายสิงหา  แก้งคง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายสิทธิกร  แย้มพลาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายสิรภพ  คำตัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายสิรยุทธ์  ปัญญาอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุชาดา  คล่องวาจา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุชาดา  ทองเย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศิลไชย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุวิดา  ชัยแหม่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอัญชิษา  จินดากระบวน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายเอกพจน์  สีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกรวรรณ  ถิ่นวิลัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกฤชญา  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกัญญาภัค  เฌอรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกุลปรียา  คำต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเขมจิรา  เมลืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายคุณภัทร  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจรรยารักษ์  แสนยากุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  น้อยหลุบเหลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจันทัปปภา  เพ็งโหมด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจีรณา  กรึงไกร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชัชวาล  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชัยสิทธิ์  พุกสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิศา  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงญาณิศา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายฐิติพงษ์  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายฐิติวัฒน์  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฎฐชา  ภูมิไธสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เดชภูมิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฏฐนิช  พิมพะวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงทำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทิพธัญญา  นุพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงทิพย์วรา  บุญทวีศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายทิวา  เพียงเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธนพร  จงใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมีป้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนันชัยนิรัชพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทานาลาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธีรโชติ  กิมสอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภาพร  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนัทธพงศ์  ภูทองแน่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนันทิชา  นาระหัด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายบวรภัทร์  วรรณยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปกเกศ  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปวีณสมร  หลงใหม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปุณญาภร  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปุณยธร  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพรพิชา  สังข์ถ่วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพริมา  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิภัทรา  วงศ์คำสี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมชนก  เหมือนสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิมพิสา  สังข์เย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิศลยา  พลอยสารี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ตรีวุธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภณิดา  นาคคล้าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์  วงกอด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนตรา  พรบัญชาตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงมีนา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายยสินธร  พึ่งเทศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรวิภา  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายลิมปพัทธ์  มุ่งพันกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวงศกร  กลมกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวรกมล  เนรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวรวิทย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรัทยา  เมธวัจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวศิน  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวาสณา  เฉลิมไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศรายุทธ  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิกานต์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศศินภา  เทพมาลาพันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศศิลดา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศิริวิภา  ทองลอย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศิวกร  จันทะโร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสรัญญา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสัญจิตา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสิริญา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสิริยากร  สายงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสุรชัย  ทรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุระการ  โพธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุริวิภา  โสทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอดิเทพ  เที่ยงอยู่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอดิศร  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอนัญญา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอรุชา  สุขประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอาติธร  ปานบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอาทิตยา  นุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงคณิศร  โนนพะยอม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายทีปกร  ใสยราษฎร์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวรุณทิพย์  วันเพ็ง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศิริกานต์  พัดศรี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสิรินทรา  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอาทิตยา  แพงแก้ว โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายคณิศร  นวลปั้น โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐพล  เชื้อไผ่ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูดิศ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรัฐศาสตร์  หะยีตาเย็บ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสุข โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกชนิกา  ลี้ครองสกุล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายกัมปนาท  ดวงศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายกิตติภณ  กองสีผิว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายญาณวรรธน์  ปราบ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายณัฏฐรวิ  โพธิ์สร้อยกนก โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธนกร  สุวรรณศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายธนัท  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธัญมน  คำทา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะสูนย์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายนที  วงค์ครุฑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายปุณฑกานต์  จันทร์โคตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพรกนก  คำทิพย์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพรกนก  ทุดปอ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายพัชรพงษ์  ครูกุล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายภัทรพล  บุญโสม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายภาสกร  ทองแก้วโบราณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายมิตรภาพ  มีชัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายรังสิโรจน์  กาญจนโรจน์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายรามิล  วิชัยรัตน์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายวรัญญู  วงษ์จีน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายวศิน  สนั่นทุ่ง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายวิศวะวิทย์  ยอดรัก โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศยามล  ชุนนะวรรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศิริสกุล  คล้ายประเสริฐ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุวดี  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายอัณณพ  หารเขมร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงเอมมิกา  วงษ์แสงแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายกฤชวิน  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชนะพล  แก่นท้าว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขอำไพจิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปึ้งผลพูล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปิยธิดา  นะถา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพัชภณ  กมลพุด โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์มงคลทิพ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุทธดา  ปรึงเปี่ยมสุข โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุวิชญา  คุณวุฒิดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายคชิน  ดีแป้น โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงประภัสสร  ปทุมวัน โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายภูวดล  ยามจีน โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์น้อย โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเปมิกา  เวยสาร โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพรนภา  ทองเปลว โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพีระพงษ์  เปลี่ยนบางช้าง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรรณนิดา  เรื่องลือ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวริศรา  คำชาตา โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายธนยศ  ทองน้อย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์ตา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนัจวา  ปุยเจริญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงบุษกร  ประเสริฐอาภา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปกเกศ  แก้วขยัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายปกรณ์  หวังเอก โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปิยพัชร  นารีจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงมัณฑิตา  จิ๊เมฆ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายราชัน  โนะคุณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงสุปรียา  สายแวว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอธิชา  ปอเงิน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอาเล็ก  ตุยตุย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงจิรประภา  พลคัดซ้าย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงญูนี  กฤชมลายู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนาวิน  คำสุวรรณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพัชรพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพัฒนพล  จันทร์ศรี โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมชื่น โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงลีนา  นิมา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศุภโชค  รักษ์ยั่งยืนกุล โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสรนัฐ  เบ็นหะซัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสาธิต  ทรงเต๊ะ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอชิระ  อังคะรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอัษฎาวุธ  ดาเลาะกองเสล็ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกชพรรณ  สุดดี โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ย้า โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกัณฑิรา  จารีย์ โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรมิดา  สุมาลี โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุธีรา  โพธิ์งอก โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฮาซานะห์  โตะสะมือแร โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายจักรพันธ์  การนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายชัชนันท์  คงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงญารินดา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  นามมุง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฐณิชา  มูฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐวดี  เจริญช้าง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธนพร  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธนวันต์  พิมใจ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายธารฎาวัฒน์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายธีระเดช  นามโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงภคมน  อนันตวรสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงมนสิชา  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงมุทิตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงรมิดา  สังฆะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงรัตนากร  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวัลธิตา  มานัส โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายวิริทธิ์พล  ส้มดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุนทรีวรรณ  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงอรวรา  ภู่ประภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกรผกา  ธนาลาภกาญจนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกานดา  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุ่นช่วง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจิรัฎฐ์  สิทธิภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจิราพัชร  พินิจการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณวรา  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐชยา  ทับโนนทอว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธรพร  แฟงวัด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธิติวุฒิ  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนัทธ์นัน  ทองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปณิตา  พรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพรรณภัค  กลางพิมาย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ขูขุนทด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัชรพร  รามาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายรัชโยธิน  ต้นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเรือนแก้ว  แสนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิริกัลยา  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศิวนาถ  อุทับอาว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศิวัช  มงคลตวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสาริสา  ประสมกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุจิตตา  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุทธิดา  ประเสริฐชนะชัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงไหมแก้ว  นามเสถียร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพรชนก  แก่นจักร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อารามพงษ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงภัครมัย  จีนโน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวนันท์สุวสิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพียรใจดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บัวชุม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีอ่อน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเขมิกา  อิทธิพัทธานนท์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิตสุภา  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจิรัญญา  พรไธสง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชยพล  ไฝทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชุดา  แก้วบางพลี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงญดาพร  เทศรุ่งเรือง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณฐรัตน์  บุตรเกตุ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัจรีย์  เหมาะทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐชา  เขียวมนต์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐชนน  ทองวรณ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  รุ่งเรืองประมง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐวรา  กลัดบุบผา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณิชา  เตมิยานนท์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนภรณ์  สีพลเงิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนวัฒน์  เกตุศิละ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิรอนุกุลพงศ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธารทอง  เหมือนสาด โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนภัสกร  ใจใหญ่ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนิภรดา  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภุมมาลา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงบุญยานุช  แจวทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปราณรภัทร  สุพร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปัญญกร  ฟักเงิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปาลิกา  มีกลิ่นหอม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพงษ์  ภู่จินดาตระกูล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรชนก  มีแทน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัณณิตา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสพันโต โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจศิริเจริญ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวนิดา  ประสมศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจำปา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศศิธร  ปลื้มสวาสดิ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสาวิตตรี  โชคลาภ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุชาดา  อุเทศ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุริวิภา  สาระรัตน์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอทิตยา  ชมความสุข โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอธิศา  ต่อประเสริฐสุข โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอนุรดี  กองศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอันดามัน  กลิ่นมาลัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สังข์เฟื่อง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชวกร  อ่อนโฉม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายชุติเทพ  แสงเดือน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพรนภัส  จิตรณรงค์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพัศญา  คณาจันทร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอรณิชา  ชัยสา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอัญษิกา  ศรีภูมิ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอุรัสยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกัลยกร  ฤาไชยราม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายไชยวัฒน์  รุ่งแสง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัชชา  คงเสือ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายทนุธรรม  คำเขียว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีประทุม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนันท์มนัส  เพชรมีค่า โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปรเมธ  ยินดีผลเจริญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีบุตรดี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีบุตรดี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมัณฑิรา  ใจหลัก โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงรัตนวลัยกร  ประเสริฐพงศธร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวรภิชชาณ์  ปานสุข โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอมรสิริ  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอลงกรณ์  ถาวร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วราพรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายกันติทัต  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายชนกันต์  พรมดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงฐิตาพร  วรนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณิชารีย์  เย็นสุดใจ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวรกาญจน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายทักษิณ  โยธานัก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายธนพล  พวงแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายธัชพงศ์  โกศัยพัฒน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธัญพิญชา  ดำมงคล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายธีรพล  ลีลา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายปฏิวัติ  ธุวธาดา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายพงษ์ศิริ  จำวัน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงพชรมนต์  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายพัสกร  กล้าเขตวิทย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายพิชญะ  บุญมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาร์วงค์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายภัทรดนัย  ป้องเศร้า โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายรัชพล  ไศรบาท โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญหมั่น โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายศิริโชค  นิยมพล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายศุภวิชญ์  มกรเสน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายสิทธิเจตน์  บุญยะพงศ์ไชย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายสุกฤษฏิ์  บำรุงวัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายสุจินต์  หวัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงสุชาวดี  บานเย็น โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงสุพรรณิตา  ลิ้มโอภาส โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายอนันตเชษฐ์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายอเล็กซ์  ชัว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอาติยศักดิ์  เลิศสำโรง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายอินทนนท์  บริบูรณ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงกรกมล  สังข์ทอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกัลยกร  เที่ยงอ่อน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกานต์ชิตา  แก้วสกุลทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกานติมน  ไชยเดช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาวิเศษ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเกวรินทร์  แสวงเงิน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจินัฐตา  ร่มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจิราภรณ์  นึกหาการ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฉัตรชนก  สดศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชานล  จิรากุลวัต โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงญัณฑิตา  จันนามอม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงญาดาวริน  ฉลอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณรงค์เดช  เพิ่มผล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ศรีกอก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐชา  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทวีเกียรติ  นุ่มศรีนวล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธราเทพ  บัวตูม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธีรพงษ์  แสนจินดา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายนภทีป์  ธงชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนภัสสร  สมพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปวริศร  หินผา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปิยะพัชร  แก้วใหญ่ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันตา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปุณยนุช  ปล้องพันธุ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์บรบือ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพัทนพงษ์  แก้วมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิชญา  ชัยนุภาพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรพัฒนพงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภาวินี  เอี่ยมมีศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพย์คำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงรินมณี  คำมะวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงลักษมณ  สิริอมรชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงวลัยมาศ  คำพึ่ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงศิริกัญญาวรรณ  แย้มผกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูเงินขำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัดพาน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำรัสบุตร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอลีนา  ประเสริฐรัตนเดโช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พรามไธสง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายเอกรินทร์  วรนิลชัยวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงเอมวิกา  ไชยตัน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกมลพร  อังครัตนพิชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาขาว โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มใส โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงชัญญาภัค  โทนหงสา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีโชค โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายชุติพนธ์  แสงภัคดี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงฐิดาภา  ยอดปรีชา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงฐิดายุ  ยอดปรีชา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณัฐณิชา  มารุ่งเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายตนุภัทร  ส้มฉุน โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงตริษา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงตัสนีม  กาพลอย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงธนพรรณ  พ่วงพูล โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายธนาธิป  เพียรล้ำเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงธัญญา  ภาคอรรถ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายนันทวัฒน์  จวบสวัสดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุตะวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายบูรพา  แย้มทับ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายปริยวิศว์  เกื้อทิพย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ประสิทธิ์รุ่งเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปรียณภัทร  พุ่มขจร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปรียดา  เนตรวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายปัญญาวัฒน์  ไพศาสสิงห์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงพรณิชา  สุขสบาย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพัชรมาศ  จินตวิเศษกุล โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิชญาพา  ตองอ่อน โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายภวัต  อุดมคณารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายภาคิน  วิสัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงยศธิดา  เขียวพยับ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายวรท  เหมอังกูร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายไวยวัฒน์  พันพลอย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายศตนันท์  จิระคูยุทธชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายศรันภัทร  รวดเร็ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงศิรธดา  ศิริเจริญพร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงสิริปรียา  นวนสาย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสุภัชญา  หาญฐาปนาวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงสุภาวีร์  มารญา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  แสงธนา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงอธิตยา  พุทธาพิทักษ์กุล โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายอธิป  สายสุวรรณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายอนาวิล  แซ่ลิ้ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายจาณุกฤษฎิ์  อธิพัฒน์โอฬาร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเจนจิรา  ประพันธมิตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงชัญญานุช  พินไชย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำนึง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงดวงหทัย  สุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงดาริน  บุตรสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายเดชาวัต  เนตรวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธนากร  นาคง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายธัญภัค  ภาคอรรถ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายธันวา  นิลโต โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธีรภัทร  สังวิบุตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่หลี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปราการ  ธัญญารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายปริญญา  สาบ้านบัว โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงปิยดา  บุญท้วม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพุฒินันทน์  อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภัทรดร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายภัทรพล  ครุฑสิงห์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายภาคิน  วิมลพันธ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงมัณฑิรา  ทาลี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายลงกรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายวิศลย์  ทินกรศรีสุภาพ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงศรุตา  อาวศิริมงคล โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ลี่ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายสืบสมบัติ  เกิดสะอาด โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสุพรรณษา  ภาระไฟ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุพิชชา  มะโนธรรม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงสุภมาศ  เหลาคม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงอรวรรณ  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอิงรดา  บัวเอี่ยม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายเอกรินทร์  มีมาก โรงเรียนประภามนตรี ๓ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกชพรรณ  แมกกี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ลอ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจันทร์พิรา  สิงห์ลอ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชนากานต์  ยอดฉัตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายชยพล  ชมใจเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นนุช โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายชิติพัทธ์  พัฒนสุธาพงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชุติมันต์  น้อยทองแกม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงโชติกา  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฐรินีย์  โพธิ์มล โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณิรชา  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธนภัทร  ม่วงนาค โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนวัฒน์  กันยารัตน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธัญทิพย์  นาคนิคาม โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธาวิน  เชียงทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธีรภัทร  โตประดิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรวัฒน์  ภาสพงษ์ไพศาล โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายนนท์ธวัช  ศักดินนธยาน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายนนทะพัทธ์  ม่วงสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนัชรีพร  สุนทรประเวศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเบญญาภา  เลียงวัฒนชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพันธวัฒน์  จวบสวัสดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพินรดา  ศรีสุระ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพีรญา  เกิดประภพ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอกพุฒ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อิ่มศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงมนต์นภา  วงษ์มณี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเมทนี  สีเสน่หา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขจินดาเสถียร โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวรนิษฐา  ศรีแก้ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงวรพิชชา  สายรัตน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายไวกูณฐ์  หินกำปัง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสินธุ  เสลานอก โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสุธิมนต์  วงษ์บุญมี โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษ์ทองวิเศษ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอภิสรา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูบรรจง โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอินทีวร  เพชรรุ่งศักดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงเอ็นดู  เรืองสา โรงเรียนประภามนตรี ๓ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกานต์ชนก  สุขเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายกานต์  สุขทวี โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชุมทศนัข โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายคณิศร  พูลผล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายจักรภัทร  คำมุกชิก โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงจิรประภา  ทัศนา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชญาดา  บุญเขียว โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายดนุเดช  อภิวรรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายธนธรณ์  เนือมขุนทด โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธนพร  เกตุกุล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายธนัท  จันทะมารถ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายนนทนพงศ์  สุภาพ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าสมบูรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนิจวิภา  เนตรจักรวาล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายปภังกร  ดวงเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกูล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงปาณิศา  คณะเจริญกิจ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพิชชา  อิ่มเอก โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงสิงห์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกระจ่าง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายสรรเพชร์  รุจิระวนิช โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญเพ็ง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายอภิชัย  อุทัยคราม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงกนกพรรณ  ใหม่สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกัญญชัญญ์  วงศ์สอนธรรม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา  สงวนทองวงศา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกันธิชา  สมอคำ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงขนิษฐา  ละออ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจิดาภา  ชิวปรีชา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิรพัฒน์  ขันเงิน โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายจิรสิน  ชูเกตุ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาใส โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาใส โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีล้อม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงเจนจิรา  จรเจริญ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายชญานนท์  อ่างแก้ว โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายชัยนรินท์  ผาติดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงโชติกา  เขื่อนเก้า โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณปภัสร์  สันตติวงศ์ไชย โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนศรี โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพธิ์ทอง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณิชกานต์  วังอินทร์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายแทนคุณ  อุทธตรี โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธนัชพร  วิลาศรี โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดกิ่ง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนงนภัส  ธะนะชัย โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงนทิตา  เปล่งผิว โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนัฐยาภรณ์  พานิล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชื่นชม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนันทมาศ  ทิพย์อักษร โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายนิติพัฒน์  บางแดง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ใจตึก โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนิรภัฏ  นามสีอุ่น โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงบุญสิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทำ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายปภังกร  คำตอง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปภัชญา  เขื่อนแปด โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปรีชญา  จาริยพานิช โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงปรียาภัค  คุนากร โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสัมฤทธิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปัญญดา  รัตนโสภา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปัณณวัฒน์  บัวผัน โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๊ง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพนิดา  สีทำมา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพรพรรณ  มีชัยโย โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพรพักตร์  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายพลกฤต  กันใจสอน โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพิชญา  นิลเยี่ยม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองสืบแสง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  สีสีงวาลย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพุทธิดา  ขูรูรักษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงภัทร์นฤน  ราตรี โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายภูรินท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเมธาพร  สุขขัง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายยสินทร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายรชานนท์  ผูกพัน โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงรมิตา  ประสาร โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สีเชียงสา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายริชกาล  สมถวิล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์แก้ว โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงวศรินทร์  มงคลยง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศศิณา  มุขเชิด โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องพันธ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสรวีย์  โชติบุตร โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสิตานัน  แสงสอน โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายสุพัฒธกร  ทองคงอ่วม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุวภา  วงษ์นุช โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โมงขุนทด โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอังศวีร์  อุตะปิยะ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอินทิชา  ธนสมบัติ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายธรรมนิตย์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายธีรพนธ์  สุนทร โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายอบอุ่น  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชไพบูลย์ยศ โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์ โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอารีสยา  มันตะวัตร โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงกวิสรา  สถาปนิกานนท์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายทินภัทร  กาญจนเสริม โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายพศิน  วรรณสุข โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายพุฒิธร  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายศิริศาสตร์  ชำนาญ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสิรวิชญ์  ตีระพิพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายสิริภัทร  สนเท่ห์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายMin Yu  Kim โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงShih yu  Hsu โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกชภมณ  รวิธนาวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกนกรดา  สมุทรศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายกรกฎ  แซ่เจี่ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายกฤติกร  วงศ์อุดมอารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์น้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายกานต์  วิดประโคน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายกิตตินันท์  บุปผาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายกิติภูมิ  ภัสสรรัชนีกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงกุลชาดา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงขวัญชน  โกสุมสวัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายจอมพงศ์  เสกตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงจิดาภา  อัมพรทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงชญมน  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายชนาธิป  อัมพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายชยางกรู  ภักตร์ดวงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงชลธาร  ศรีแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายชันฮี  จอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงชาลินี  นาโคกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงชุติภา  เปรมปรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงโชติกา  ตรัสรู้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายโชติวัฒน์  สิรินิติโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายณฐกร  ทับทิมแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงณวริชา  นาคสืบเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมทับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าวิศิษฎ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงณิชา  งามลำยอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายตฤณ  เหล่าเทพาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายถิรภณ  ญาณกรหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายทินกฤต  ชื่นสมถ้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายธนกิต  สมกาวิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงธนพร  แรงกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายธนภูมิ  พรหมภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายธรณ์  ธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงธัญจิรา  นิดไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝ่ายพุฒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายธาวิน  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงนลพรรณ  เสมอเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายนาวา  ตระกูลมหชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายปณัยกร  ปัญวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายปราณปรียา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงปัญญิศา  อมรพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงปัณฑาลีน  วิสนานุศิษย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงปารวัน  เชยสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงปุณณมาส  อมรพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงพรกมล  ชื่นชม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิสนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพรประภา  ชูโชควสุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพร้อมพร  กิตติกรูธินานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดมไพรพฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายพันธุ์ธัช  ลีลาศรีบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงพิมพิศา  แจ้งจรรยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายพีรณัฐ  พละวุฑิโฒทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายภควัต  กุยยาวัฒนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายภัทรดนัย  วัฒนกิจศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงมณิสร  มุสิกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงมาริชสา  ชื่นเผือก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายรัชชานนท์  ทันสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายรัฐภูมิ  ตองอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายเรืองวิทย์  พินงรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงวรพิชชา  สุตุ่ยฟองดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายศิร  รามชนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายศุภกร  แถมเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายศุภวิชญ์  สว่างแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายศุภากร  ฟ้าศิริพิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงสมัชญา  เคยเห็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสาริศา  รักแม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายสุขธัช  ขูขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสุชิชา  กรโกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงสุชิตา  ลิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงอชิรญา  อรรถวรากรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายอธิปัตย์  อริยขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายอธิพันธุ์  อริยขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงอรอรีย์  จันทร์จรุงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงอังสุมาลิน  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเจริญธนานุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายแฮร์รี่  ฟูลเลอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พุฒพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 นายกรวิชญ์  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายกฤติน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายกษิดิศ  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายกันต์ธนวิท  ทองกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงกัลยกร  อาวรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายกิติพัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมสุภาเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นายจักรภัทร  มณีจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงเจนนิศา  เชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงชนาภา  หมวดไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายชยุต  เนริกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายชวัล  แซ่ย่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายชัยกฤษณ์  เสกตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายชาคริต  อุ่นเจริญพรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงชาลิสา  พลีเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงซิโดนี่ ลินดา  เอด้า แฮ็คกิ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงญาณิสา  นันทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายฐิตพัฒน์  ไพศาลเตชานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงฐิตา  เมธาวัสรภาคย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายฐิติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายณพกร  พิทยาประสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญอัศวสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชัยลำพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงณัฐริสา  ณ พัทลุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงณิชชา  สุวรรณสุโข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทรัพย์พิบูลย์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงดารินทร์  ธงสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายเดโชชัย  ศรพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงเตชินิ  ตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายทิพพนิธิศ  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงแทมมี  คูเปอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายธนกฤต  มหัทธนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายธนกฤต  สุขน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงธนพร  กวินยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธนพร  แก้วมูลเนียม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายธนพล  แก้วมูลเนียม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 นายธนภูมิ  อุปริกชาติพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 นายธนเมธ  บำรุงโลก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายธนเสฏฐ์  คณิศรมงคลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธนัช  แสงทวีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธนัญญา  เงาสว่างจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกิดดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายธีธัช  ศรมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงนรภร  มุตติศานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายนรภัทร  กุนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงนาตาชา  นิธิโรจน์ธารากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายบุตรน้ำเพชร  แหวนเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ฉ่ำชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงปพิชญา  ทองเกต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายปภังกร  ทองสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงปภัสรา  ประสงค์สืบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปราณปรียา  ม่วงอิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปริญญนันท์  จันชูมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงปาลิดา  โรจน์วัฒนวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงปาลิตา  ไหตะคุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปิ่นฑิวา  ปานมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปุณยวีร์  โชติสวัสดิ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงพรณิชา  รัตนบริรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงพรทิพา  ติดยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงพรรณวดี  จันกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายพรรณวัฏ  สุภาพาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายพสิษฐ์  ธาดาชวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพัชร์สิตา  บวรจิรายุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายพันธกานต์  สุขภักตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพิชชานันท์  โกศลสถิตพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วบุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพีรกานต์  แจ่มฤกษ์แจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงแพรดา  เตียวรัตนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงแพรวา  บัวเนี่ยว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงฟาติม่า  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงฟ้าใส  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงภครสศร์  สุภาษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อรอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายภาพันธ์  วิศาลพงศ์ภัค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงภารดี  พิมลเอกอักษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายภีมพล  คุระทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายภูริ  งามลำยอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงมนสิชา  สุริยวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงมรกต  งามทิพานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงมลดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงมาช่า  โยฮันเซ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงเมลดา  เขียวแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงรุจาภา  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงรุธิรา  ล่ำดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงวนิดา  ฟาลิซี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายวรเมธ  รังษีสุวกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงวรรณมณี  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงวรัทยา  รัชทรงศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงวราลี  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นายวสิษฐ์พล  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายวัชระ  บุญแก้วปอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงวิลาสินี  แป้นสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายวีรภัทร  สกุลยืนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายวีรภัทร  เล้าปราณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงศรารักษ์  สงวนชัยโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์รัศมีธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงศิครินทร์  อ๋องมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงศิริขวัญ  โหมดสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายศิวัช  เพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงศุธิภรณ์  ช่อแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายศุภวิชญ์  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงสาริศา  วิจิตรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายสิรภัทร  พิภัทรวราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 นายสุทิวัส  โลหะนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุนิสา  นาวาอนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงหทัยภัสสร  มั่งมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงอชิตา  วงศ์อุดมอารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 นายอธิบดี  กลิ่นเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงอภิรดี  เรืองกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงอมลรุจี  ศิริพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอริสสรา  ฮกทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงอัญรินทร์  ตันติพิริยะพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายอัศวิน  ลำทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงเอวิตรา  จันดาวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายMin Seong  Kim โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายกันตินันทร์  พัฒธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายกันทรากร  พงษ์ลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงกีรัตยา  พุทธวัฒนวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงจิดาภา  ณ พัทลุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายจิรสิน  ลาภานันต์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงจิรัชญา  พวงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายเจษฎา  บุญสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชญานันณ์  แตงอำไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงชนัญชิตา  กิ่งไทรงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายชยุต  เจนบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายชลชัย  อ้างอิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายฐนกร  พวงสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงฑิมพิกา  ปักกะสัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายณชพล  ปานเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายณพล  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณัชชา  ทิพวัลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปรวีโรทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่เจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถนอมศักดิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัฐวลัย  ปัจจักขะภัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณิชาภา  สุภาษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณิชารัศม์  พีระศักดิ์ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  กรุสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธนกร  หลีน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายธนชัย  กุลภิรนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธนวัฒน์  กังวานวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายธนวัต  ยอดปัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงนงธณฐ  วราไกรสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายนัฏฐชัย  ปัญญาสรรเสริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายบุญญานนท์  ยันอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิลัยเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายปกาศิต  สิงห์เหลือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายพชรพล  เผดียงครุบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงพรชิตา  คร้ามพิมพ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายพฤศา  สังฆโร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพลอยปภัส  ธีรกุลธัญโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายพัชรพล  โชคสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีจงใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงพิชญนันท์  พรสิทธิ์ธนิกกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายพิชาภพ  รอดย้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงพิณนภา  ดีมั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายพิพัฒน์พล  สิริโฆธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงแพร่พิไล  ลิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงภคมน  ธรรมสาธิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงภัคมาต์  พิมพ์ใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายภูธน  ประกอบกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายภูมิสมุทร  ูเอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายภูรี  ปัดชาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายภูวัฒน์  คงอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงเมธิศา  ทีปาอดิศัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายแมกซิมิเลียน  ฮ่อพเพ่อะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงรินรดา  นางาโนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เขียวหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายวัชรเกียรติ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายวิชยุตม์  สิทธินุกูลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวุฒิภัทร  สิทธินุกูลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศศิรัชต์  กาญจนาพิลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำยาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงศิริพร  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายศิวกร  ดำเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงสวิชญา  เขียวแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายสิทธิเจตน์  ศิริกาญจน์วงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ลาภานันต์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงสุธีมนต์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงหยกสกุล  ศรีสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายหัฎฐกร  จันทดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายอชิร  โพธิ์บุญปลูก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ลิ้มสุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงอมลรชา  คีรีสถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงอรรัมภา  ศุภคติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอลิชา เกรด  ฟอล์เมอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอัญชลี  สารสาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงอัยญาวีร์  พรหมวีระไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายเฮนรี่ ออกาเดมม่า  ลิวินุส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงกรรณิกา  ยงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายกฤษกร  พฤทธพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงณัฐจภรณ์  วิจิตรพลเกณฑ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงปริตา  กิจวรโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายภัทรกร  นิธิศชะยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลีน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงวนัชพร  โตเปลี่ยน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีจุรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายกฤษฎา  หมอเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายกิตติชัย  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายจิระพงศ์  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายชยพล  มาศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายนิติกร  ภิญโญตระกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขมพุทรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายเศรษฐศรณ์  บุญยะผลึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงอันนา  ม่วงไม้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงอินฑิราภรณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงทิชากร  สุระขันตี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนิศารัตน์  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พึ่งเนตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงศศิลักษณ์  พูลผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม