รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกมล  ไกรงู โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกริชทอง  สมใจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวิสรา  สุละวงศ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิตินาถ  พิสมัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์สมุทร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชลธิชา  ขันธกิจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงญาณิศา  นิตยะ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัชชา  นาคทิม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนทัต  กล่ำสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแท่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนฤมณย์  สุขใจวาว โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปฐพี  สีนวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปริญญา  ด่านดอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายปัณณวัฒน์  ก่อกิจวิบูลย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปาณิสรา  แยบสูงเนิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงแพรวา  หงษ์ขุนทด โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายฟ้าไท  ขันธศิริ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภูริ  สิงห์เรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เตียว โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุดมสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายรัชพล  คงอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฤทัยวัลย์  สังข์สอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายวริศ  สิทธิโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวศิน  เกิดนานา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอติชา  บุญกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกองทัพ  อินทิพย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติกำจร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สาขะสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงขวัญชนก  มะลิฉ่ำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจักรกฤษณ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายชาญวิทย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์ฉาย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนบดี  จิตรจรรยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธัญชนก  สงตะคุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธิติศักดิ์  จิตต์ตรีทศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธิวานนท์  อ่อนช้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนารากร  ดวนใหญ่ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  นุ่มน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปัณฑิตา  เเก้วภูมิแห่ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพุธพิทักษ์  วงษ์สวนน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภคิน  เขียวอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภูวดล  จันทร์เปล่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายรติ  แก้วคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายรังสิมันต์  วิเชียรสาร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวัฏพร  น้อยบุญส่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศศิวิมล  เกตุศิริ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุกฤตา  บุญรัตนธนโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุพิชญา  โชชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุลักขณา  สิมมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอัครวัฒน์  พรเมธีพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอินทรานี  ฤทธิยงค์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกฤษฎา  เมฆจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกฤษณาพร  อัตนวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายกฤษดากร  สัสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกัญญาณี  จิรภัทรเมธี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายจรัญญู  บุญยเลขา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจิดาภา  โตจำสี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชดาริกา  ภวังครัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชาลิสา  ทับยาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณฏฐพล  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฐธีร์  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฐนนท์  ไชยกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซังปาน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐเมศร์  พิมลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายถิโรดม  ภักดีรัตนมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายทยากร  ถ้ำโคนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายธนกร  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกฤต  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนกฤต  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนดล  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธนยศ  สาลีกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายธนวัฒน์  แสงศร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธนัต  มะลิแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนิเทพ  ประนัตโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธิดา  คะลา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธีรดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธีร์ธนัฐ  วิสารจารุศร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธีรนาฎ  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรวงศ์  ปวิชพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายนตภณ  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเนรัญชรา  อบเชย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบุญลักษณ์  พิตรพิบูลลาภเดช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปฏิภาณ  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปรัตถกร  วันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายปวีณวัชร์  เหลืองอุทัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปาลิดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพชรอร  สีเสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพรกรัณต์  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพรธิมา  บ่อุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิชาพร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพชรแพรว  ชาวัล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงฟ้าทอฝัน  มนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทราพร  เติมศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภาพร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายภูมิพลัง  อายุศะนิล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูวิภิชญ์  เม็งชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายยศพัฒน์  กองมณี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายรชชานท์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายรชานนท์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรัดเกล้า  สุริโย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายรัตนทัต  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายลัทพล  อาสาเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวรกร  ใจเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายวัชรากร  เอกรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายวิทวัส  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายศราวิน  วรจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายศวัสกร  ไชยวิเศษสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศิวพร  บุญอาภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายศุภวัฒน์  ทิพยกิตติ์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตจำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิริพชร  เส้งเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุภนิดา  โตมาชา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายสุรวิช  สามสี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายอภิลักษณ์  โพธาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอุมาพร  คลังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายเอกธาดา  เติมศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกนกกร  วงค์ถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองสิมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกฤติมาก  เจริญนาวี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกานต์นรี  ศรีสัมมานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกิตตศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกิตติคม  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลิสรา  ปานยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรภัทร  สุดดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจีราพร  ดอนยางไพร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  อ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนิดา  เสนาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชลธา  ศิริวัธนนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชลธา  ศิริวัธนนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชัชวาลย์  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฌาริษา  แช่มปรีดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงญานิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐฎ์กฤตา  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัภัทร  พิชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณีรนุช  ยอดจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงดากานกา  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธนัชชา  ทองหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนัญญา  กรรมารางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนากร  สุธากมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธัชชัย  ยังคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนภัส  มีศักดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนภาเกตน์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปฐพี  ชูอำไพ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปรเกด  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปรดา  ล้วนกอเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปรมินท์  จุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปรเมตท์  จุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปรัญรัชต์  ตรีสีห์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพงศ์วรฐ  สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพรปวีณ์  เพิ่มพูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัชริดา  คณานัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพานุ  อ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชชาภา  เดชน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพิพัฒน์  อุตธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพีรธัช  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเพิ่มเกียรติชนก  สืบกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัสธารีย์  จำรัสเย็นทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภาณุพงศ์  รอมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภาณุวิชญ์  มัทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภานุพล  ไกรสร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูวเดช  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรมิดา  ทองเต็มถุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงลิเดีย  - โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรภาส  พึ่งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวรัท  ภู่แดง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวราทิพย์  วัชรโชควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรินทร  ปีกกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเวธณี  สุขสมผล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศุภกร  อินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสรัญญา  ขาภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิทธิพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสิริพัฒน์  นิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสิริภา  กลั่นสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสุคตา  ลิ้มน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุธาสินี  เกตุใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุรภา  โชติสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุวรรณวรี  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอนุพนธ์  อินกา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอลิษา  สาริการินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอาณกร  อ่องละออ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงไอรดา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชโลม  แซ่คู่ โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายธีรโชติ  บุญปลีก โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มสุด โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายปองคุณ  คำใจงาม โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายยุรนันท์  ยันครุ โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวันพิศา  ศิริขันธ์แสง โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศศิธร  นามวิเศษ โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พระชัย โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายสิรวิชญ์  ขมประเสริฐ โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอติวิชญ์  คงกุล โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายเจษฎาพร  ดวงแก้ว โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธแก้ว โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณมาลี โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงติณณา  สังข์เครือ โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนิสรา  บุญนำ โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนฤมล  บุญลา โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงมัญชุนันท์  มุ่งถ่ายกลาง โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงยุวดารา  คลังทรัพย์ โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรัญญา  เสพอุดม โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร์เทียร โรงเรียนคลองสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอชิรญา  กลัดวงษ์ โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอรจิรา  รุ่งเรือง โรงเรียนคลองสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเจจืรา  ชินะกุล โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายจีระพันธุ์  บัณฑิตกุล โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งแปร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงญาณิศา  ปิโยปกรณ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนวัฒน์  สุพลัง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนนทกร  หิมานนท์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พฤฒิพฤกษ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงจิต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศลิษา  แสงเพชร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายศุภกิต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอลินทิตา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเอเซีย  พิชิตชัย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกานต์  จันทรากาศ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงจาริณี  นกลอย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฐิตาภา  รักษาจิต โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัษฐิณี  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธนวัฒน์  พิทยาธรพิทักษ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธิติพงศ์  ทิพย์มณีจรุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพีรศุภ  สังข์เครือ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงภูสุดา  ตันประสงค์รัตน์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายรชต  กลางประพันธ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวีรวิทย์  ปัญญธนเวโรจน์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายวีระพงษ์  บัวสาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายศักดิ์ชัยวรมันต์  อุลมาร โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์เสนา โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายสยามรัฐ  ดาบเพชร์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุกัลยา  ปัดชากาว โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุนันทา  สุวรรณพงค์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอลิสา  สิริธนกุลชัย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายจาฏุพัจน์  หิรัญยะนันท์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจิตรภณ  นวะพิฒ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปณิตา  โฉมแดง โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัชชานันท์  พลชัย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายยศพนธ์  เหมือนจันทร์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสายฟ้า  คำดี โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอัญชลี  คำพูน โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกฤษกมล  นิลสุข โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่ชาวนา โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐนิชา  เชยโชติ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายธนกร  ยี่เล็บ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธนวัฒน์  ถิตานนท์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายธรรมรัตน์  สำแดงเดช โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยคุณ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายเฉลิมพล  ทองสุข โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชนิภา  แสนบุญศิริ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายณัฐดนัย  สามพันธ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนพ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์วงษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงลลิภัทร  ชนูดหอม โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเขมิกา  อานิสงฆ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิรัชญา  สายรัตน์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิราภรณ์  ธนภูรินาถ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณิชกมล  มีแท้ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองศรีมะดัน โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธรรมวิชัย โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปฏิภาณ  เงินสัจจา โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปนัดดา  ทองเขียว โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรรณัฐษา  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเพชรมณี  ภักดีกุล โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงรวีวรรณ  ชื่นอยู่ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศศิประภา  ยินเสียง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริลดา  ศักดิ์ขจรชัย โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอริศรา  นิลบุตร โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงออมสิน  ตั้นภูมี โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  เฟื่องฟู โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมิติภูมิ  หมั่นสน โรงเรียนคลองใหม่ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วลอดหล้า โรงเรียนคลองใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพรรณิภากรณ์  ยุมาคาน โรงเรียนคลองใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุรนันท์  ทองเจียว โรงเรียนคลองบางปิ้ง ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นิสสัยมั่น โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชัชติพงษ์  สุขณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชัชติภูมิ  สุขณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนพดล  ยิ้มวาย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพงศภัค  จุ้ยสี โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพิริยะกร  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวทัญญู  วิชัยคำ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวิศนุ  วณิชยธนากร โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภกิจ  ศิลกุล โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอนุชา  เนียมมูสิก โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายทัพพสาร  ดวงเนตร โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพีรภัทร  แก้วงาม โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ซิ้ม โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสมหวัง  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ที โรงเรียนบ้านบางจาก ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายตะวัน  ดีสา โรงเรียนวัดคลองสวน ป.6 คณิตประถม
379 นางสาวภา  เชื้อชาวนา โรงเรียนวัดคลองสวน ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกัณฑิมา  จันปุ่ม โรงเรียนวัดคลองสวน ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงลลิตตา  โพธิ์เกษม โรงเรียนวัดคลองสวน ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชลธิชา  อาการ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงปริณดา  สำราญสุข โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพัชรี  จันทิมพ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสมิตตานันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชุ่มคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญประสงค์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเกียรติพงศ์  ณ วิเชียร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธุ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจีรนันท์  จรเจริญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจุฑามาศ  ละมุด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชนกนันท์  สุนนนาม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชมพู่  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณิชา  จรูญจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงติณณา  เจียมอยู่เพ็ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนงศักดิ์  ลาบุตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดรัมย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพลอย  อุง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพัทรดนย์  แสงทองแดง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงฟ้าใส  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวสุธัญ  เนตรวงศ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศศิธร  บัวล้อมแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศศิภา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศุภโชค  อ่อนสิงห์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอำมรา  พรม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธนารีย์  เลาหเวชวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงสหพร  อึ้งตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงหทัยทิพย์  นวลแพ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนัจญวา  รอมาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกัลยกร  ธรรมทินโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกัลย์วรินท์  กวินธัญสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาทิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธีมา  ธีระจรรยาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัญนิล  นิ่มคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายจีรทีปต์  สุดทอง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายชัยยะ  คานพรหม โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐชนน  สงืมรัมย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธนวัฒน์  ปลื้มปิยธรรม โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงธนาภรณ์  กะตะศิลา โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายธรรมาภิไชย  พนัสโสภณ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายธีธัช  ใจเย็น โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนคพร  ผาอินดี โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายปุณยวัจน์  ทามา โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายพิชชากร  จวบชัยภูมิ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายพิภัช  พรมพา โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภควัต  พิทักษ์มวลชน โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายรัชกฤช  วัฒนบวรยศ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิตติวัฒนานุเคราะห์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายวทัญญู  แย้มพราย โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายสิทธา  ขันป้อง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายสิรภพ  นวลละออง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายชัยณภัทร  อรัณยะปาล โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงเบญญาภา  ตั้งมั่นสุวภาพ โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นายปิยพัฒน์  แจ่มแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายฟ้ากระจ่าง  งามสุวรรณ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงรัตตนิต  นิตรัตน์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวรภพ  วรพสิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงศศิภา  โนนโพธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีสุนทร โรงเรียนประภามนตรี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกายตรี เดวี่  ราชกุมาร โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายชาญวิทย์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธัญเทพ  สุรงค์ปรีชา โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิชญา  โนนโพธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  รอบคอบ โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงโยษิตา  ยมนา โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรินรดา  เนตรจรัสแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวรตาอร  ศศิธนพล โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศรุตา  มูลสองแคว โรงเรียนประภามนตรี 2 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภาชวิน  เกตุสกุลวงศ์ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกฤษกร  ขันสิงห์ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญอุไร โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปัณณทัต  งามใส โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายกษิดิศ  ฉายาชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายจักรพงศ์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชญาดา  อุุชุปาละนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายชมนันท์  ทับทองดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายชวภณ  บุญเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายทยากร  สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายธนณัฏฐ์  ธรรมธนสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงธัญยธรณ์  บุญมาสู่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายธีรภัทร  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายปัณณธร  อุดมผล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายพชร  สุขศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายพร้อมพงษ์  ลีรพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายพลพิพัฒ  ชูเลขา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายศุภธัช  โชติเวทธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายสาริน  สุขแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายอธิคม  หลายสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
518 นายกรกฤตย์  กำปั่นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายกฤติน  นันทสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายกฤษฎ์  เจริญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายก่อหลวง  สุนทรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายกันดิศ  ขาวมีศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 นายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายโกเฟอร์  สุนทรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชนินทร  อัชฌาเจริญสถิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายชลันธร  ลิ้มสีโล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชลากร  ดวงพลอย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายชวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวญาณิศา  แสงเจริญสุขเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายณัฎฐ์ฐิติ  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายณัฐภัทร  โทนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายดนุเดช  เพชรรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายธนกฤต  ปัญญาสรรเสริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายธนดน  ตติยพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธนโธ  ประจันบาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนยศ  เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธาดา  พึ่งฮั้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธานัท  เศรษฐกุลนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธิติพัทธ์  สนประเสริฐกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธีรธร  โอฬารรัตนสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปวเรศ  โตมณีนิลรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปุณยวีร์  ทองดีพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายเปรม  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพสิษฐ์  อุดมพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพันธศิลป์  อดิศรพันธ์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายพีรพล  เลิศธนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายพุฒิสรรค์  ญาณเกียรติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายไพชยันต์  คลังเปรมจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายภัทรดนัย  ขันทนันต์คำ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายภูริวัจน์  ฤทธิ์ชัยทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายเมธวัจน์  ฤทธิ์ชัยทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายรัชชานนท์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายลภัส  ฉัตรจตุรภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายวงศธร  สังศิลปเวช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายวรเศรษฐ์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายวิจักษณ์  ขจรฤทธิ์เดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายวิโชค  อภิชนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายวิธวินท์  ธาปิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายศิรกานต์  สู่บัณฑิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภกร  ประทุมศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายสรวิชญ์  สอนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายสรวิชญ์  สุรเชษฐคมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายสรวิศ  จงเทิดทูนสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายสุรพัศ  กุลอุดมวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสุรวิช  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายหฤษฏ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายหฤษฏ์  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 นายเอื้ออาทร  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายคณพศ  กล่อมกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณฐนนท์  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธัชพล  ยศยิ่งยืนยง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนิรัติศัย  วิมลศิริพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปริณ  ดิศพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปัณยพงศ์  แตงฮ่อ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพีรดนย์  ลิมตราจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูมิ  ศุภนาม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวิศวกร  วงศ์พิภพมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสิริพงษ์  วรพงศ์พิมชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสุธีกานต์  ทองก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอรรถพันธ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอัษฎาวุธ  รุ่งแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกวินธิดา  ใบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกุศลิน  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงโกลัญญา  ทองคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงขวัญชนก  สนใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงจิรัชญา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงฉัตรชนก  พลช้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  ไตรรัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงชลิตา  เมืองมนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณกมล  ไทรโยคกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณภัทร  ทองเหี่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณัฐกมล  ชมกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฐยมล  เงินชูศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงธนสร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงธัญวลัย  ชูสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปกฐพร  บดีพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปณิดา  ฮวาแซน ฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงปทิตตา  สวนมะลิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีบุญขำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงปริยากร  เปรมปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงปัณณพร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพรชนัน  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพรรณิกา  น้ำพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพรรวินท์  คนึงสัตย์ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีชาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิชชา  พรหมทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพิชญา  ประพฤทธิ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงแพรวพราว  ทรัพย์ศิริอยู่คง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงฟ้าใส  นิ่มเนียม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงมณมณีรัตน์  รักขวัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงมนัสนันท์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงศรุดา  อันตะยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงศศิประภา  ศังกรสิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงสรัญญา  แก้วน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสุชััญญา  น้อยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงสุภานันท์  ทองวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอเมซอน  ถาตะนาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอรธิดา  อูปแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอรุณากรณ์  เกตุพงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอัสรีนา  โดงกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงกนิสฐา  ยิ้มตะคุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกมลพรรณ  กมลนาวิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกฤติพร  โชติชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกวินทรา  เวสสุกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรคุปต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกัลยาณี  มีเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจิดาภา  ศิลุจัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหาวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงรัศมีธนายศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงชรินธร  สร่างโศก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงญาณิกา  สมุทรวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณปภา  นราภิรมย์สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัชชา  เอกอภิชัยบุตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณัฏฐจิรา  เกษโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิภัคดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงเตชนา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงทัชชกร  แต้ชัยวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงธีมาพร  ชูแช่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนริศรา  สืบมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรน้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเนตรอัปสร  คูนำวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงประณาลี  ราชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพศิกา  เหมานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพัชรพร  วสันตกิจกำจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพัทธ์ธรา  แม้นพิบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  บุญเจียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุญเจียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์ทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิมระพรรณ  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพีรชญา  สถิรสมภพกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงแพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงมณปรียา  บัวสิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงมัญชุพร  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงมัญชุภา  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงรดาธร  ถิรสุทธิ์ภาธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงรัตมณี  กาธรรมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวรินทร์ธร  บุญมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวิชญาดา  เมืองมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงศรุตยา  อ่อนเอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงศุภิศรา  เกษรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสาวิตรี  วิฬาสถิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยโรจนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงโสธิดา  สารรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอชิรญา  โฆสิตวันสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอติกานต์  สี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอรพินทร์  โภตบุญเสริม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอรุชา  ดำรงนิธิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงเอวรา  ด้วงดำดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกนกณัฐ  บุญซ้อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์ผาสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงจิรภิญญา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงชนิสรณ์  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชไมพร  นาเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงโชษิตา  โฆษิตมิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดำริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธัญรดา  มีลือนาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงเบญจพร  คงปวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปทิตตา  สำเนาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปรีดีชยาภรณ์  ดงงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปัณฑิกา  ทุเครือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปุญญิศา  ยอดดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพัฒน์พิมล  ทรัพย์ยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพิชญาภา  สันติวรนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิฐยาภรณ์  กิตติรัตนอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธิสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงแพรไหม  พรมวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงยิ่งทิพย์  พัฒน์ทวีสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงยิ่งศิกานต์  พัฒน์ทวีสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงวรพรรณ  เครือกนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศศิวิมล  สมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศศิวิมล  สัตนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสริญญา  อมรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอมลรดา  ด้วงทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอรุณญาพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกรพัฒน์  ทองใบศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกาญจนธัช  คำหงษา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายเกียรติคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงไข่มุก  อำนวยพรพิทักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายจารุพัทธ์  โจว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีโคตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายชนาธิป  ขาวสุวรรณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงชลธิชา  นามละคร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายชูตระกูล  นาคดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงฐานิตา  เรืองทิพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงณภัณฑ์ภัค  สุขจุ้ย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายณภัทร  จาตูม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายณัฏฐนันท์  มันนาภินันท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ภูริกุลทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายณัฏฐ์  แสนสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงณัฐกมล  สีเขียว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายณัฐภัทร  กิจเฉย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายณิชกุล  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงดวงณภัทร  บุญแสงสว่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายเทวกฤต  ใจกล้า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายธนพัต  ทองห่อ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อร่ามศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำแสง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายธีรภัทร  บุญนำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงนฏกร  อุ้ยสั้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายนนทกร  ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายนพคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายนันทกร  หรั่งเจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ผาโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงบุญสิตา  กิจโอภาส โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงษ์รุจปรีชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงปนรรฐพร  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายปรมะ  ศรีเกตุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงปรางค์ปรีญา  ใหญ่โต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปริชมน  เวียงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายปัญญวัฒน์  โพธิพานิช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายปัณณภัทร  วงศ์อนันต์ชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายปิยวัฑฒน์  แช่มชื่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายพงศธร  แซ่ลี้ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายพชร  มีสติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพรพรรษา  กรศุภอานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพัตนียา  วีระกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายพัสกร  อาจลออ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายพิชญา  ท่าดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงพิมญา  สดุดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายภคิน  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายภัทรนนท์  บัวเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายภัทราวุธ  วิทิตโชติปรีดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายภูชญาทร  สว่างพันธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงมติมนต์  ยังมาก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงมนัสชนก  วันแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงรวิพร  เสงี่ยมครัว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงราบียา  กาฮ์นี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ควง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวรนิตภ์ฐา  พงศ์พิรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายวรพงศ์  นุสติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงวรพิชชา  อัครส โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายวสุพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงวิลาวัณย์  มะลิขาว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงศริวรรณ  จาเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายศาตราภิวัฒน์  จันทนจินดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายศิรภัทร  ฤทธิไชย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงศิรินาฎ  ศักดิ์ศิลาเพชร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายอติกานต์  เดชวิชิต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งสุทธิกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงอภิชญา  เล่าทรัพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายอัครกร  รักษาสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายอัคเรศ  รุจิโมระ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายอินทร์ฉัตร  จันทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสง่า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายกฤตกร  นาหลวง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายกวี  จันทมาตย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกาจก้อง  ลี่ทองอิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายกิตติกวิน  สายสังวร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  มหิดุลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงเกวลิน  สังข์คง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญทัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายเขมโสภณ  โรจนาบำรุงชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยวัฒนสกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจินต์จิรา  คงกะพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิรยุดา  โคตะนนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายจีรพัฒน์  สำราญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายชนาเทพ  สุปินานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชนิตว์นันท์  งามขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชยาอร  แจ้งกิจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชยุตรา  อ่อนระฮุ่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายชัยภณ  หนูอ้น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชาคริยา  เปรมเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชานิศา  พรมจันทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายโชติชยุตม์  วณิชยธร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงโชษิตา  ทองผล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงญาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายณภัทร  ในพิมาย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เอี่ยมหร่าย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฏฐา  บัวบุตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมอ่ำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งสมสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีไสย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐวรรณ  มาฆะสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสถียรภานุพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์อินทรีย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณิชาภา  ไชยธนรัฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงทองทา  ตัมพันธ์สกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนวัฒน์  ตรุณพิณย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนวัตน์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิภาพ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา  อาสาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงขจร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายปราณ  คงสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายปัณณทัต  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายปัณณธร  เอกอภิญญา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายปุญญพัฒน์  รุ่งกลั่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพชร  ไหวพริบ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพชรมน  ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพณิชพล  ขำเดช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายพลกฤต  ทานะขันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพันธ์ธนนันท์  กาญจโนภาส โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายพิชัยภูษิต  นิมิตสิทธิชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจอาสา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภคพร  เกยแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงภคมน  ประเดิมผล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงภรณ์พรหม  เลิศพงษ์วรพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงภัทรศรี  ศรีสง่า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภาณุพงศ์  ทักษิณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภูริณัฐ  เพ็งลาภ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงมัญชุสา  หงษ์โต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงรัชภร  รัชพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายราม  ประสานทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายลักษณ์  ประสานทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายวชิรวิทย์  สุเจตรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงวนิศวรรณ  กิติวนารัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวรกมล  แทนขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวรวลัญช์  ธนพงศ์เจริญกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวรากร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวรินธรณ์  ธนพงศ์เจริญกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวาทกาญจน์  ยิ่งดอน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อุดมเจษฎา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายศรวัสย์  สิทธิโสภาชัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายศิวกานต์  ดาวเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายศุภณัฐ  มีแดนไผ่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายสิรภัทร  พริ้งพร้อม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจียงเพ็ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสุชัญญา  จ้องจรัสแสง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสุวรรณี  จันทมนตรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายเสฏฐพันธ์  เนียลเซ็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงแสงปลายฟ้า  กลิ่นน้อย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอชิระ  มลินิล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอรจีรา  น้อยแดง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอรพินท์  สกุลรักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอัครเดช  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอันติมา  ปัดถาวะโร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอาคิรา  ศีติสาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอาณัติ  เจริญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายอานันท์ทร  ทรงงาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายลัทธชัย  ไพศาลโรจนรัตน์ โรงเรียนศิริวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงวิน  ไพศาลโรจนรัตน์ โรงเรียนศิริวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายกฤติพงศ์  เจตนเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายกันตณัฐ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายชยุตม์  แสงอร่าม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงชัชดาพันธ์  อรรถสิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายชัยวริศ  ขาวบาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  โสตถิพิมลพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายธนกร  พรมเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายธนวินท์  หิรัณยวิรุฬห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายธารากร  แนวพญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายนนทวัฒน์  นนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายปฏิพล  โชติญาณนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายพีรวิชช์  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายภฤศ  อุฬารเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายภัคพล  สนเทียนวัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงภัทรพร  ด้วงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บูรโสถิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายภูริพัฒน์  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงมนสิการ  บุญเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชื่นปรีชาชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูนำชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายวสิช  อัตถศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายศุภสิน  เพื่อสัมพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายสุทธิพจน์  พีระรัตนนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทร์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงกฤติมา  แถววงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกันตา  กิตติทวีสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีกิตติชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงจัสมิน  คงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงชวลักษณ์  แสงวณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิตยวัฒนจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงดนุลดา  โกศลวิชญะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายดุลยธิษณ์  ไทยสว่างศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายทิวากร  พันธ์ุนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายธนโชติ  โภชนะวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายธนาธร  ขันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงธนารีย์  สรเชษฐ์วรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธัญพจน์  ค่ายอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงธิดา  เบ้าเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศิลปีชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงปัณฑิตา  วงศ์สุวรรณธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญเตี้ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงภัสรินทร์  สุธาชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงภัสสรา  วัชระชาญชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายภูดิศ  ปิมปาสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงภูริชญา  ใหม่กิจเหมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีศรีบุษราคัม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายวนิช  แซ่ยี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศรัณภัสร์  พงศ์วุฒิภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงศุภณิดา  ภักดีธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายสุรพัศ  มี้เจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงอนัญญา  พรรณพูนศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอนัญญา  อุจจธรรมรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายจิรวัฒน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงฉัฐวีณ์  รัตนโมลีพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฐชยา  ภัทรวิจิตรสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายธาวิน  คงสนทนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธีราพัฒน์  ภูสินบุญญพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปฏิญญาพันธ์  รอดคลองตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริโชติดำรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปาณกวิน  ขันธวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปารณีย์  ชีวะผลาบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพรนับพัน  ผึ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงภัทรพร  วาทินชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภัทรพสิษฐ์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงภิชญา  ชมภูทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายรพีพงศ์  พงศ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงลักษิกา  คงประเสริฐอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวรวุฒิ  ไหล่ไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงวริศรา  บวรวัชรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวริศรา  อรรถโกวิทยากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงศศิวิมล  ธีรปรีดากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายอคิน  ธโนปจัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเอมิกา  หว่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายคณพศ  นิราศวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายจตุภัทร  บัวเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายทินภัทร  พลอยงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงพรนัชชา  วงค์กำภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายวีรภัสส์  มงคลชัยวสุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงอนัญญา  อนันตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองนวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายณัฐชนน  ยอดดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณัฐธิดา  สงวนงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงพิชญธิดา  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงพิชนาฏ  ทัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายภูดิส  น้อยคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงรภัสสา  ทองไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายวรปรัชญ  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายศุภกร  ธีรไกรศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายอายุวัต  ชาวชอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกุณห์จอมกาน  เดโชรัฐธนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายซิดชัย  ช่วยเกลิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายฐนวัฒน์  เนียมเพรช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายไตรวิชญ์  ฉิมกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงธนัญชนก  ชั้นประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายธนาวัตน์  นาวาเอกรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุคำภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายวศิน  จารุทัตธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสุพิชญา  คงคาน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงเขมภัส  เหลือกาฬ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายจิณณะ  มีชัย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายชนัตนันท์  รักเพื่อน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงชัญญา  ศิริมังคลากุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงญาดา  แก้วคง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายณัฐวรรธน์  กลมเกลียว โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายเตชิต  นิ่มสิริวังโส โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงทักษพร  แสงสุริยะ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายธนภัทร  ประสมสุข โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงธนัญญา  พรมเกษ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงปุญญิศา  ม่วงเจริญ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงภีรดา  โพธ์วาสนา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายภูวิศ  วงษ์สิม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายรัชชานนท์  แป้นจันทร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงศุภานัน  ปานศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงสุภัทรชา  ดวงสถิต โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงอนุธิดา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายอภิชาติ  มาตา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงคีตนรี  คำปน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายจิรัฎฐ์  ใจหาญ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงญาณิศา  คณานันท์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงญาดารัตน์  กุลบุตร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณิชาภัทร  พลข้อ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนกร  ปาลี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์สิริ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธีรพงษ์  ช่อสกุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธีวสุ  สิงห์เมือง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนนทพร  เผือกบุญรอด โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายปุณณกิจ  สนธิคุณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพรรษชล  เทวินพงษ์เวท โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพลอยฤดี  สุภะสร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพิชญาดา  กิมิฬาร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงพีรดา  สมศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เทือกศิริ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายรัฐกฤษฎิ์  แก้วสะอาด โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวัชรวิศร์  แก้วมา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงศศิวิมล  สมดวงศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายศิวกร  ศรีพลการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศุภกร  หงษ์ทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงสกุลสวรรค์  สารทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายสรณ์กฤษณ์  อรรถาพันธ์ุ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายสิรภพ  แก้วคง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม