รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เก้า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิตสุภาภรณ์  ลีลานุต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยะระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐกานต์  สมพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลอยลิบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนพร  สอนคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนันชัย  จำศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายบุญทวี  เขียวเด็ด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปัญญาพร  สุขทวี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเปรมวิภา  ทองชะอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพิชญางกูร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภานุเดช  ประสีระเตสัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิรพี  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเมษ  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายระพีพัฒน์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศุภัสรา  ทองละมุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุชาวดี  คำไหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอัครพล  คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอาทิตย์การณ์  องสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ปักษาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชยุต  แซ่หวั่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายช็อปเปอร์  ภู่สาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายฐิติพันธ์  ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงฑิตติมา  ทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนพล  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนพเก้า  พวงพลา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนิลาวัลย์  คงเปีย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายไผ่ตรง  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัณฑิรา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภานุ  ตันติหาชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภานุพงษ์  ตันติวิวัฒน์กุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงภูษิตา  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศสินา  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายศักดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายสำเริง  ปานประทีป โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสิรชัย  หมอกมี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสิรภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสิริกร  คุนะมะเส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุทธิดา  รักษ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุธาริน  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุนิษา  ดับประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุภาพร  ฮ่องสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสุรเชษฐ์  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสุริยะ  สุมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงโสรญา  กุคามา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอนิต้า  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอภิพัฒน์  พึ่งแพง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่จู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอรปรียา  สว่างเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอริญชัย  ซอเจริญกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอะลีฝีน  ปาละหมีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอัฟซัน  หมันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอัสมา  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกมลชนก  มากลับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายกฤชกร  ภานุวัฒน์ภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกิตตินันท์  มุขดาร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสมัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายจีระพันธ์  คงสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์บิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายชามิล  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชาริสา  กาญจนสุภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธนกร  แขน้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธารา  ทิพย์รองพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธีรวัชร  เทพสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายนนทวัฒิ  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนภสร  ชัยโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนวรัตน์  ลำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงบุษบา  พาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสลำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายปรัชญา  เจ๊ะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปวริศา  นาคจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์สอน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพรรษชล  บุญนะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายภูวเดช  เชนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวริษฐา  สะดน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวิชัย  หมันนาเกลือ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายวุฒิชัย  พานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศรสวรรค์  หมันเหตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศิริรัตน์  จั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายสเตฟาน  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสิรินดา  โกบปุเลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายสุชาติ  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุวิชดา  งามหนัก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอคัรพล  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอานัฐ  สุขะปุญญะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนกรัตน์  ภาณุลาวัณย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกนิษฐา  ทับเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวนวน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤติพงศ์  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะซีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจิรภัทร  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจีราภรณ์  สินธนากุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มอฮัมหมาดยูโส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชาลิสา  เช่งบุญตั๋น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายไชยพศ  แสงสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐกมล  นวลแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐรุจา  หมันนาเกลือ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธิดารัตน์  เมฆลัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาท โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนรวิชญ์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนาตาลี  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรพิมล  ชาวปลายนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพริมรตา  สุดทำมา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพาโชค  เขจรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมญาดา  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรโสภา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภรภัทร  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมาลินี  ศรียะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรอฬีอะห์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวนพัฒน์  บัวแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวนิดา  หมัดเส็น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวรรณสิทธิ์  นวลมะโน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวริศรา  คำหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ชรกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุกฤษฎ์  จีวรงคกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุนันทา  คงรักษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอันวาร์  ตะวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเอมี่กา  เอียดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงไอศิกาญ์  ฉุ้นสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายคเณศชนมน  มงคลศิริเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงจัสมิน  นางา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายจิรพล  หาดเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายจิรวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงช่าร่ามันดานา  เงดหมาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายชุติวัฒน์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐภัทร  หลีดินซุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงทักษพร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายทัตเทพ  คงสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงบัณทิตา  มะลิทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายพีรพัฒน์  เฉาเนา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงภคพร  ราชวัฎ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภัคนันท์  หวันยาหวา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงมัชชิมา  ยาลัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงมาดีนะฮ์  เจ๊ะยาหลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายรพีภัทร  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายรอมฎอน  อุดดารา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมูดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศรุตา  ชันสาบู โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายศุภกร  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศุภกฤต  ยีกาเซ็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายศุภกิจ  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุกัญญา  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุกัลยา  อบทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุขฤทัย  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุภาวดี  มีศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายอนุชา  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอรฟรียา  จารุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอรสา  เพ็ชรแวว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จู้เท่า โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกูล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอัญยาณี  วีรชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายอับดุลรากีม  หลีว๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอัสมา  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายอิรฟาน  ฮุสลำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงไอยเรศ  อุทกสินธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจันติมา  กูดาอี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนิสา  เริงนันทกร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงญภาวิณี  รัญวาครี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญชนก  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงบัวแก้ว  แวติตา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพงศธร  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สังข์ยะลอ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ยาโกบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ยาโกบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวาคิม  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิรดา  เส้งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสหรัฐ  หวังจำปี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ทั่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุมิตา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอภิรักษ์  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอภิสิทธิ์  เดหาวมาลัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอารักษ์  สุวาหลำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอารีฟีน  จิโสะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเอมิกา  แวติตา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฮาลีน่า  เต๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงเขมริน  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายฅฑา  ฮะปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงโซเฟีย  กาสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายพลากร  ทิพวารี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายศักรินทร์  เหมสลาหมาด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอดิเทพ  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกชกร  เส้งตี้ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกีรติกา  นารีเปน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สายน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชานน  คล้ายสำลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณภัทร  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปฏิวัติ  สาแล่หมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปิยังกูร  ฮับยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภาณุวัศ  หลังยาหน่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภาสกร  บุญทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมุกรัตน์ดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรตนมน  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะมะเจ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงรัตนพร  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวณิชยา  เบ็ญฮาหมาด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศุภิสรา  ฮับมูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสิริธรน์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสุทธิชัย  คงมี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ช้างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุรวุฒิ  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอภิชาติ  สมันตรัฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอามีน่า  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายฮูเซน  ไชยวร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายกรพล  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายกิตติภูมิ  รักแดง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายคณิศร  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มหิ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงซีมิยา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฐพล  สมากัส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิลาสินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายณัฐสิษฐ์  หลีอาซิม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณิชนันท์  แสงสี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธนกฤต  ลำโป โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายธีรเมธ  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายนภัสดล  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายนัควัต  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
383 นายนัจฟียา  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนัซนีน  สูเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนานานาสลี่  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายบราซิล  หวังกุหลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายบุลิน  สันบู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายปภาวิชญ์  คงยะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายพงษ์ภัค  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายพฤศน  นัครี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายพศิน  รัชกิจประการ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายฟุรกร  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายภาคภูมิ  หลังยาหน่าย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงแช่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายภูธเนศ  อาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายภูมิพัฒน์  แออุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงภูริชญา  โสบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงมาริษา  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายมาวี่  จูหวน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงไมอาร์มี่  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายยศวรรธ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายยุคลเดช  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายรชต  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายรัตนพงษ์  การามา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายวัชรพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายวายูภักดิ์  โกวิทพิทยาการ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเวชนี  ละอองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงศศิภัทร  คงนฤนาท โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงศิรดา  และหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายศุภกร  รามภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงสรัสนันท์  แซ่เหรียญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายสิทธิโชค  นาครอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายสิรภัทร  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสิรินภา  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายสุทธิภัทร์  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายหัตถฤทธิ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายหัสดิน  มูซอ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายอนพัช  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอริศา  ชนะหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายอัยยณัฐ  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอัยวรินทร์  เจ๊ะง๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายอัรนาธาน  สันโด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายอานีส  อานับ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายอาเมศร์  บินอีตำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายฮัสมาฮาน  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกชชิญา  ภูมิวิทยา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกรณ์วลัญช์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกวิสรา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกัญธวีร์  มาราสา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกานต์  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกายสิทธิ์  กาเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเกศกนก  ชุมดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุณีแนม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายคุณากร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจานิสตา  หมัดอุเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจิรันธนิน  เบญจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิวารีย์  หมาดลีลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเจตนิพันธ์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชนัญชิดา  โอภิธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชมัยพร  ขุนราช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชัญญา  พลาอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงญัสมิน  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายญาณวัฒน์  ยอดขยัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัชณิชา  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงจินดามณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐชนน  ติ้งถิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มหิ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชา  จรัสวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงดานิช  วาดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงเดวินา  ลายู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนกร  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธนกฤต  เพชรสงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธนเดช  จันทร์มงคล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนวินท์  ตันติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธนัญชนก  สระผลิก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธราธิป  คงนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูนพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธันชนก  ฤทธิ์บัว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธาวิน  มะอากา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธีรกานต์  วังอภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายนัธทวัมน์  นาคบรรพต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนามิด้า  มาราสา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนิสรีน  ภัทราภินันท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนุสบา  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเนติธร  แหละหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงบัญฑิตา  พงค์ประยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายบาซิล  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายบารมี  หนูสง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงบิลกีส  บิลหีม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายบุณยกร  พงษ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปภาวิน  วิริยะจีระพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปรเมศวร์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปัณฑิตา  กฤติยาสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปัทมพร  เกลี้ยงคง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปาณนาถ  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปิยาอร  หนูโท โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรมิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเปรมยุดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพงศ์พิสิทฐ์  เกาะกลาง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพรสุดา  เบ็ญหมีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพรหมดนตรี  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพัฒนพล  มากทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิชชาภา  กำจร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพิพัฒน์  เงินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพีรดนย์  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพีรดา  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  หยีมะเหรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายฟานดี  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายฟาริฟ  พักสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงฟาฮาน่า  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายฟิตรี  รูบามา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภัทรจาริน  จ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภัทรธร  ปันดีกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์เจ้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภูริพัฒน์  โต๊ะเหล็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงภูหงส์  โสบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายมนัสพร  คุณอารี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายมุทธากร  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายมุฮซิน  ยากะจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายเมธาวิน  โต๊ะประดู่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายรวิภาส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายรัชชานนท์  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงรัญชนา  เเดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงเรืองระวี  ภาสภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงโรสดียาน่า  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงไรฮันน่า  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวงศธร  หลงเก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวชิรญาณ์ดา  ศุภสารสาทร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวนัชพร  ครุวรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวสวัตติ์  กาไรภูมิกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวัลอัฟฟาร์น  หลงสะเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายวิภู  หิรัญญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวีรชา  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศลิษา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศศิกานต์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองหวั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศศินา  ชำนิธุระการ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายศานติ์ศิลป์  อุสา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศิรภัทร  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศุภโชค  ตันติเลขา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศุภัชญา  วุ่นแท่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศุภานันท์  สิงข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศุภิสรา  คชมุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสมิลัน  หลังจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายสรวิชญ์  มานก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสรวิศ  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสามินี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสิงภู  ยกทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายสิทธิโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสิรวิชญ์  วรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสิริพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายสุทธิเกียรติ  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุทธิดา  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุธิมา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุภัสรา  ทองเก๋ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสุวภัทร  หัสคุณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงโสรยา  ไฝ้เส้ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอชิตพล  ดอนรุน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายอดิเทพ  แซ่ซี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอดิศักดิ์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอทิตยา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอนัตตา  เจริญวิกภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอภิรักษ์  ทองศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอภิรักษ์  อำมาตี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฮ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอรนลิน  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอรรถกมล  นาคสง่า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอรวรินทร์  อรชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอริสา  โต๊ะคด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอัซวานี  บอเน๊าะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอัดวาฮ์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอัลบัร  ตาวาโต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอัลยา  หมันใจดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอัสรินดา  สูเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอากิ๊บ  ยาหยาหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอาเครายา  เส็นบัตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอารเวียร์  และเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอารีซ่า  หมัดอาดั้ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  สิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอิจญ์ลาล  หาโสะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงฮานีน  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายฮาริส  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเขมมิตา  โคตรพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงซารีน่า  แสงนวล โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงรัชนี  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 คณิตประถม
753 นางสาวนะดา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวมาริสา  เดิมคลัง โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกัลยากร  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกุลณิดา  เกิดบัญดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายขจรศักดิ์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชลธิชา  พ่วงเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงซัลสบีลา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  หมาดมานัง โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐฐา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐมน  พึ่งนา โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฐริยา  เรืองดำ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนาเดีย  เทศอาเส็น โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนารีรัตน์  ดุสงัด โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงมาตาฮารี  รอเหมมัน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวรัญญา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศักรินทร์  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสิริต้า  หลีแสล๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงนวล โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอธิติยา  สันเขาน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอัญญาณี  พลสงคราม โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอัสมา  มรร-คาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัสมา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายซันมาล  เปรมใจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายณัชดิศรณ์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายถิโรดม  สอนขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายธนกฤต  จิตสมุทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุระการ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายธารา  อิสอีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายนฐกร  จำเดิม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายนาวินทร์  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปภาวรินท์  บายศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายพงศ์นรินทร์  หนูรุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงพริมรตา  พีพะระพรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพัชนิดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายพิชญุตม์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายพีรภัทร  สูหา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงเพ็ญลดา  กิ่งวิชิต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งจำรัส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายภูมิเนตร  โลหะผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายมิมบัรอาลี  สตอหลง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายรณกฤต  มุณีแนม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงรดา  หมัดหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงโรสนา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายวชิรวิทย์  ดำมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงศกุนตลา  สมศิริชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายสุรัชชานนท์  หมินเต๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายอธิพัทธิ์  ขุนศรีหวาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงอโรชา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงอันนา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายอัมรินทร์  หมัดตานี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายอัสลาม  ชะยานัย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายอานัส  พลด้วง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงอินธิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกมลภพ  เศรษฐสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายจักรพล  เข็มขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายจิรธนัฐ  บัวดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายชนน  นาคเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชวิศา  สังข์ช่วย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงญาณกร  หวังดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณภัทร  จันตรีวา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายณภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขียดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายตุลรัฐ  มูสิกวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนกฤต  โตสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธาดากร  ดาเระหมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงธาราทิพย์  เรืองขนาบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธีรฎา  จิตตวาที โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธีร์ธวัช  โสระถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนทมน  ข้องจิตร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนพคุณ  มากขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายนันท์ทิวัส  เหมนะห์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงนูรดีนี่  ลิมมิตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  อออิปก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปวริศา  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปารวัฒิ  หลงจิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์บุตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงไปรยา  เล่งอี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงผริตา  พิรอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพงศพัศ  รัตนชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพรทิวา  มีทองขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพริมพริมา  ธังดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปะลาวัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพิมพิกา  อิดเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพิยดา  รัตนภูมิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายเพทาย  ทุ่งปรือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายฟัตซุล  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงฟาติน  เจะแว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงภัทรนันทร์  บัณฑิตย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาพระจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภิชญตะวัน  หอยสังฆ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายภูธฤทธิ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายมรุเดช  โต๊ะดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงมัยอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายเมธวุฒิ  สีขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายยศกร  อินทสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายยศพร  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายยศพล  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายรตพล  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงโรสฮาน่า  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวชิราวุธ  ประทีปวงศ์ไพศาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุดชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงวรนิษฐา  โคมละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงวรลักษณ์  มาลัยเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงวริสรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงวิไลรัตน์  แบ้สกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายศิวัช  วัฒนะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงศุจินันท์  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายศุภกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสรัสวดี  สโมสร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายสหัสนัยน์  สุขมะแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสิรวิชญ์  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุจิรากมล  เพียรดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุภัสรา  สุภาเส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงโสภิดา  เซ่งเข็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายอกนิษฐ์  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอณัณฐญา  ศิริสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอดิสรณ์  ดำกระบี่ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายอนันดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรังคุณากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงอริสรา  ระยี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอรีณี่  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอวิรุทธ์  ปุนยัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายอัซรี  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอันดามัน  บุญคงดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอัลวี  ติงสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอามาลีนา  หวันบิหลาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอาลิฟ  มินยุนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกุรัยชา  เบ็ญหมีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงคอดีย๊ะ  อารีฟีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงจณิสตา  ณ สง่า โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงจนัญญา  หมาดมานัง โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงจัฟนี่ย์  หมาดเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงจิราภรณ์  หลังจิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายจีฮาน  เพอโหด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายชากิดร์  มณีหยัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายชาฟิก  แดวากม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงชารีฟะห์  มะอะหมีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  โสะอุเส็น โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงซอลีห๊ะ  หีมชาตรี โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายซัลซาบีล  นพกะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายซัลฟาน  ปิอาตู โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงญัยดานา  แกสมาน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณัฐธิดา  หมันสัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายณัฐพงศ์  เพริดพร้อม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงณัฐวดี  เส็นกอหนำ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายธีรภัทร  เสมอภพ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงนัจญมี  หาโส๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนาซินีน  ผลาสิงค์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายนูรดีน  หาสกุล โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนูรีดา  ภักดีเจริญกุล โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายนูรุตดีน  ยังหาด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงโนรีย์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงบีบีนูรีต้า  บาราสัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงปานไพลิน  เสือนาค โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปานระพี  มัจฉา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงปุณณาสา  อาดัม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายเพชรชนะ  สุริยาทรัพย์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงฟัตนิน  ตาหมาด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายฟัยรุซ  สันนาหู โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงฟัยรุส  สูนสละ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายฟายัรส์  อุสนุน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงฟารีนา  สะกุลา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงฟ้าใส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายฟิรฮาน  หมาดมาสัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายฟุรกอน  เศษระนำ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายภูวิศ  มัจฉา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงมูนีเราะห์  พรหมาด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายมูฮำมัดฟารุค  อุมาจิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงยัสมีน  แกสมาน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงรัชนีกร  รัตนเดชกำธร โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงรัยฮานา  ติงหวัง โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายวนาวัฒน์  วงศ์วาสนา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงวรรณา  อุมาจิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงสิริวิภา  หมาดปูเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงสุธิชา  ขำนุรักษ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงอมาริณีย์  บิลังโหลด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงอัจญริน  หลีมานัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายอัซมาน  ยีบากา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายอับดุลอาซีด  อาหน่าย โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงอัสนา  ตาเดอิน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงอาซีญะฮ์  สลาม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงอาซีญา  หวันจิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงอานิต้า  หลงกอหราบ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงอานีต้า  อุศมา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงอามีนา  มาลียัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงอารีฟา  เจ๊ะบา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงอินทิรา  ปานกลาย โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายอีราฮาน  สือแม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงฮันนานน์  หมัดหมัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงกนกกาญจน์  การคิด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวาหลำ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงซุลรอยนี  หวันสู โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัจญลาอ์  สันง๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐจารีย์  หลีมูสา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอสัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงดานานีร  ละกานัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงดียาณา  มาลินี โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนาตาชา  อำมาลี โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงนุรรินดา  ปะดุกา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  บิสลิมิน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงบุศรินทร์  บัวดำ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงยัสมิน  ปังหลีเส็น โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงวีต้า  บุญสุข โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอัสษาริยา  ภิรมย์ราช โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงฮัซวานี  หลังปุเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงฮัยฟา  จอหวัง โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  เส็นติระ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายตระกูล  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายบาซิลีน  หนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สิงห์เกิด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สารศรี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายสรวิชญ์  ลักษมีอาภากุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงอภิชญา  อยู่มั่นธรรมา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงอัญญาณี  หมัดศิริ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายกิตติธัช  ปรางจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมบัว โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายจุลจักร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนูรีซัน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงบุญธิชานาฏ  พรหมบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงปาณิสรา  สารศรี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพิชชภา  มณีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงภัทราวดี  อิสสระ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงรชกร  ศรีอำภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายวีระชัย  เอียดเหตุ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอธิภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอภิราชย์  มะหัปผลา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอัดนาน  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายธนสร  สุระกำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายธีทัต  โบว์พัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายธุวานันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายนนทพัทธ์  หมานราโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงรุสนานี  หลีเยาว์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายวิทวัส  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายอภิวิชญ์  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายอับรอร  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงอามันดาร์  สังข์ยุทธ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงกัสนา  โตีะหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายคณิสสร  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายจิรพงศ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงจิราพัชร  สีแก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายฉัตรบรม  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชนิตา  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงชัญญานุช  เจือบุญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายชาคริต  บินอิสมาแอล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายชาญจิโรจน์  มโนนุกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายชูชนะ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงโชติกานต์  นาคมา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงซัลวา  กาดีโลน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณภัทร  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายณัฐชพล  บรรจงใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายณัฐฐานพัฒน์  คงอาสา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงณัฐรดี  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายทวีรัฐ  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายธนภัทร  คชหึง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิริวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงธัยชนก  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายธิติวุฒิ  วั่นซ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธีรภัทร  ตั้งเอียด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายนัทธพงศ์  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  อับดุลลาเตะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนูร์รัยมีย์  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงปณิตตา  หงษ์มี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงปณิตา  จิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงปนัสยา  สุดเหลือ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายปรมินทร์  ใบปัญญา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายปัณณทัต  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงปิญชาน์  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายปุณญาพัฒน์  หมัดสาลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายพชรพล  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายพชรพล  เหมือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพรนัชชา  เพรชมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายพลอธิป  โต๊ะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิชิตธนากร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพัชรพล  เพชรมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพิพัฒน์  ฮาหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพีรภัทร  ยะดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายพีรวัส  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายพีรวิชญ์  เอียดดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายพีรวิชย์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายฟาดิ้ล  เก็มเต็ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงฟารีฮีน  บิลังโหลด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงภูริชญา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายภูริภัทร  เหมโก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โภชนาหาร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงมาญาวีย์  ช้างขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงมานิตา  งะหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายมุคลิศ  สุขสง่า โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงรภัสสรณ์  บุหมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงรวิสรา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายรสรันดร์  ตอหิรัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายร็อยฮาน  เกปัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงวาระฎา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวิชชุลดา  หนูชูสุก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวิชตรา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงศรัณยภัทร  คชหึง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญรัตนไมตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงศศิธร  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงศศิวรรณ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายศิรสิทธิ์  เล๊ะสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงศิริมล  เหมสนิท โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงศุนิตา  โต๊ะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายสถิตคุณ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงสโรชินิ  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายสิงหา  เนียมละออง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงสุชานาฏ  ทองพิตร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายสุทธิกานต์  กายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายสุทิวัส  สุวรรณสะอาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงสุปวีณ์  สุวรรณมะโน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายสุภเวช  นุ้ยเด็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงอชิรญา  แลหาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายอดุลวิทย์  เหตฉูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอธิษฐ์  เริงการ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอนงค์รตี  เส็นติระ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงอนันตญา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายอภิรักษ์  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายอรรถพร  คลังข้อง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงอรวรรณ  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอรัญญา  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอริสา  จิเบ็ญจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายอัลฮาบีบ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอัสมี  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายอารีฟีน  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายอิลฮาน  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงเอมมิกา  ยังปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายฮัสซิน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกรรญฎา  ถิ่นกาแบง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายกิตติศักดิ์  ยี่มี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายฅฤฮภิวัฒ  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงจิดาภา  ตุกังหัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงณภัสภรณ์  มาลัยสนั่น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หม่องเร๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายณัฐวุฒิ  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงดามิยาฮ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงตัสนีม  เส็นทุ่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายทนุสรณ์  บูสามารถ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายธนพัฒน์  หมูดเอียด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายนัฐนันท์  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงนัสนีน  บุตรา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงนัสนีน  เหมรา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงนารีรัตน์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงนิศามณี  บุญคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงนิสรีน  กะหละหมัด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงปริชมน  ทองอู๋ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายเปรมณภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายพงศกร  รักษาทิพย์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บาโง้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายฟาฏิว  กูดาอี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงฟาร์รานิตย์  อิดทิ้ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงภคนันท์  เยนา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงมัยซูล  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงมาดีน่า  หัวแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงมาตา  งะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายมุสตาฟา  เร่สัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฎีล  หวาสกุล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงรานีม  รอสูน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กชายรุชดี  ง๊ะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงโรซีต้า  ดลภาวิจิต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปองแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายวิชชานนท์  หมีทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงวีรภาพ  เบญจกุล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จิเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงษุรัยนา  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงสุนิชา  ตุกังหัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงอริสา  กองบก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงอัจจิตา  สาล่าห์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายอันวา  เดชะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กชายอับรอตร์  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายอานนท์  พูนสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายอานนท์  ราโอบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายอานาวิน  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงฮาฟินดี้  หมินเด็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงฮาวาลิน  เส็นทุ่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงฮุซมี  มณีโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายกอซิม  หมีนเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายกีรกฤษ  สตอหลง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายจักริน  ล่าหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงจามิล  ปาละสันติ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงฐานัชฌา  หลังนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณิชาภัทร  เล่งเจ๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงดาเนียร์  รอสูน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายนนทภัทธ์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนัจลาอ์  เล่งเจะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงนาตาชา  สาเล่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนูรซัลวา  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงนูรนัจญ์วาน  เจ๊ะเฮง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปาริศรา  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิชญาภา  มากู่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กองบก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงฟาฎินลาห์  หมะเต็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายฟิรฮาน  เอ็มเล่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายภัทรกร  อาหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงมติกานต์  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงมนัญชยา  ไข่เอ็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงมุมีนา  เส็นทุ่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายยุทธพงศ์  เส็นนิง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายรวิชญ์  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงร็อยมี่  หมันดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายรอยฮาน  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายรุสลัน  หมีดหรน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงโรสริน  หัสนี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงวรานุช  ลักษณะอินท์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงวรารัตน์  ร่าหนิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงวาร์ดีณา  บินวาหะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายศุภวิชญ์  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายสะนูซี  ยาบา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงสุภาพิมพ์  ฉิมประดิษฐ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายอชิตพล  เกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายอภิรักษ์  สันนก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงอัซวานี  ตาเยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงอัยนาอ์  ยี่มะเหร็บ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงอัลนิสริน  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงอัสนี  โส๊ะเต้ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงอัสมา  เตบสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายอิรฟาร  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงอิลฮาม  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายเอาฟาร์  หมันหย่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงฮาบีบะน์  รอมาตี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเหนิด โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายกิตติธัช  ศรีสมบัติ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายกูชานนท์  ไทรบุรี โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายฆรบดินทร์  จำเริญ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กชายจิรายุ  จินดาวัฒน์ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายณชรต  ไชยวานิช โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยูโส้ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงปวริศา  มะโร โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กชายพงค์ปณต  เส้งทับ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายพงศ์ศิริ  นาคินทร์ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายฟิสิฎฐ์พล  พันที โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายภทรพณ  จันทรพงศ์ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงเมลิสษา  โต๊ะยีหล๊ะ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายวรรณกร  หอมขาว โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงวาสนา  รอดมินทร์ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายอนุรุทธ์  เอกทัตร โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงอัสมา  แดงงาม โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงอาริษา  เยียวรัมย์ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงกชกร  เรืองญา โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงกนกวรรณ  พลายด้วง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายกฤตยชญ์  สุขตาม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายกฤษฏา  ศรีประเสร็จ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงกัณฐิกา  ณ นคร โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายไกรวิชญ์  เพ็งมาก โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพเส้ง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงจัฟนีย์  ฮะฮา โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายชาญณรงค์  สายหยุด โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงซากีร่า  พันกาแด โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายณพณัฐ  ชะนะสงคราม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายณัฐดนัย  ขวัญเต่า โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกิตติวัฒนกุล โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยุงยัง โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธันวา  แก้วพิจิตร โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายธีรดนยฺ์  ช่วยเนื่อง โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายธีรเมธ  จันทร์ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายบรรณสรณ์  นิ่มรัตน์ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายบัลลังก์  แก้วเขียว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงบุษรา  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายปัญญวัชร์  สุขสะปาน โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายปัฐวิกรณ์  ศุภสารสาทร โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีสิน โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายพชรพล  คงพรหม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายฟิตรี  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงภคพร  อุทัยแจ่ม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสมบัติ์ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงยามีล่าห์  เกอากะ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สร้อยศรี โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงลีลาวดี  เกลี้ยงประไพ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงวรนุช  สกุลา โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีสังข์แก้ว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายวรากร  จุลนิล โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงวราภรณ์  ปันถะ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายวิทวัส  เหร็บควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อังโชติพันธ์ุ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงสิรภัสสร  ภูมิลำเนา โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงสุภัสสรา  อาษาราษฎร์ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายอนุพงศ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอนุสรา  รุ่งเสรีกุล โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลงเจ๊ะ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชายนวล โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงอะริยา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงอัสมี  แขวงเส็น โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงธนัญญา  ปะดุกา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงนัสรีญา  ยังสมัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงฟาฏีนา  มาราสา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงภิญญาวีร์  พานะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงศรินญา  อาหลัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายอัฟดอล  โสภีชำนาญการ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงฆอดีเย๊าะ  ยากะจิ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงซาฮีด๊ะฮ์  เต๊ะปูยู โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงซูนีรา  บินสาและ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวนดา  แปดเนียม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงนัจญมี  หลงอะหลี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงนัจมี  ดาแลหมัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงนาดา  ตุกังหัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงนารินดา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงนุจมี  อิหมำหมาด โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงนูรอาซีเก็นต์  มูเล็ม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 นางสาวนูรียา  สลีมีน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงเนตรดาว  โต๊ะหละ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงบุศริน  ปังหลีเส็น โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงปรินดา  ปังแลมานุม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ใจสมุทร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงไรยา  งะหลี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงวรรณรญา  เสนสาย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงวสิตา  หยังยีเส็น โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 นางสาวสุปราณี  เงินเจริญ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวสุวรรณี  ยาติกุล โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายหวันลาตีฟ  ปะดุกา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายอนุวัฒน์  เหะหมัด โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงอริสรา  เทศนอก โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงอานิส  ปุนยัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงอารยา  นิล๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงอารยา  มาลินี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงกรรณิการ์  หาดหาย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงจันทกานต์  สันเกาะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายชานนท์  คลังทรัพย์ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายซัลมาน  หมันเส็น โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงซีรีน  สันปาน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงซูฮาน่า  อาหลี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงญุมาดา  ภักดี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงฐิติมา  ยูดี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงธีร์จุฑา  บิลังโหลด โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงนัซนีน  เด็นจิ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงนิศารัตน์  หลงสะเตียะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงนิอัยนา  เสมอภพ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงนุซฮาตีย์  ยาโกบ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงนูรรอสมา  เปรมใจ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนูรไอนี  ตีมง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงนูรียา  บิสนุม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงโนร์มาเดียร์  อาดัม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงบีบีอัยมี่  อับดุลกานัน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงบุสริน  หลังยาหน่าย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อุบล โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงฟาเดีย  สารีเร๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  สุวาหลำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงฟิรฮานา  นิสาเล๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงมาเรีย  หาดดี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายมูฮัมหมัดฟุรซาน  สาแม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายมูฮัมหมัดฮันนาน  ยะโกะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายมูฮำหมัดอะมีน  หลงกาสา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงยัสมิน  คลองรั้ว โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายรอซีย์  สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงรัตติฟา  กาสา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงลีมา  สตอหลง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงศรัญญ่า  ล่องสว่าง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  หมาดสา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงหะนีซะฮ์  นาปาเลน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงอนัญชญา  อุมาจิ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายอนัส  แวอุเซ็ง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงอนิสรา  ยาประจันทร์ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงอรวรา  คงมัยลิก โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงอัจรียา  หลีเส็น โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายอับดุลเลาะห์  เจะดะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงอัยมี่  รอโซยล๊ะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงอัสวีญา  แกสมาน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงอารีนา  มาลินี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายอิฟฟาน  เพ็งไทร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายอีซาร์  สัสดี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายขวัญเมือง  หล๊ะเลย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ต้นหน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงชาคริยา  รัตนเนนย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วหนูนวล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงณัฐวศา  หนูเสือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงทัชมาฮาล  กระจ่างโลก โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กชายธนากร  เต็มดวง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงชู โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงปารณีย์  ไชยสาลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงพิชญา  ศุกลสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายฟาซีล  วิเศษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายรชต  นวลแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายรัฐนนท์  จันทร์แดง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายวุฒิชัย  หมาดหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายสรวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงอัซวานีย์  หมาดเหยด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กชายอินทัช  วารีคาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงกรวรรณ  อุศมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กาดเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงกัลยกร  ไพศาล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายคณาธิป  แดงน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปราญจันทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายจิรยุ  ตันประดิษฐ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงชัชชญา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงชิชญา  รักสนิท โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติกุลรัศมี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงณปภัสร์  เสียมไหม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงณัชชา  จันทลิกา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายดุษฎีกร  แซ่เอียบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงทรรศนีย์  หวังโชคผดุง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายธนกร  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายธนวรรธ  ดำเดิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงธนัชพร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงเนปาลี  สุวรรณแว่นทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงบุษราคัม  ทุ่งปรือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงพกาวรรณ  รัตนมุณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายพงศ์พศิณ  วิจักขณาภรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประพันธ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายพีรภัทร์  กันปี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงฟาฏิน่า  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงฟิรฮานา  บุญเสน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายฟูรุสซาน  ติงหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงภัทฉราพรรณ  แซ่ม่อง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงภูริกาญจน์  จิ้วจวบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายภูรินทร์  สงราช โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายมานู  โอมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายยศภัทร  ตุลยประวัติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงรอฮานี  หมาดหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายรัฐนันท์  โต๊ะหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงรัตกานต์  เพชรรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงรุสมีนี  นาคสง่า โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงวรรณรัตน์  ขาวดี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงวิชญาดา  จิ้วจวบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายวิชพล  ปองอนุสรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงศศิภา  พรมรักษ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขู่ซุ่ยหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสุธิรัตน์  เขียนงาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงสุธีมา  หลีหาด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายเสฏฐพันธ์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายอชิ  หลีหลัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงอภิชญา  เดชอรัญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงอัฏฐพิมล  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงกณิการ์  มุสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงกิติยา  ยาประจัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงกุลณัฐ  กำ่แก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงนัจญวา  ขุนนา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงนัจมี  ปอหรา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนูรฮันนาน  เง๊าะเห๊าะติ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงไปรมา  ยาประจัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงรัยฮานาห์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปริศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงวานีต้า  สำลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงอธิชา  อุเส็นยาง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายอัสลัน  สตันน๊อด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงอุ่นใจ  รอเกต โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงศุภิสรา  มริกัน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงอรอนงค์  คงยัง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงกนกขวัญ  รอดชุม โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายกิติชัย  วงศ์แสงสอน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงพิสุธา  ใจน่าน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายรุ่งโรจ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงลิยานา  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายวรณัฐ  เหมรา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายวัชรศักดิ์  ผังกะโทก โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงวินัสญา  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนท้วม โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายอนันทวัฒน์  สอและ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายอิลยาซ  หัสนี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กชายนพจรส  บุญคง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กชายบุญบารมี  บรรเจิดดารากุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงวิลาสิณี  ห้องโสภา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กชายศุภฤกษ์  เอี้ยวซิโป โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1700 เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1702 เด็กชายอนุพงศ์  รองยาง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงฮาบีบี  เจ๊ะมะ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กชายกิตติกวิน  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิภาพ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายนราชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงนัฎฐากร  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงเบญญาภา  สุภัคศิริกุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายพิชญะ  เฮ่าฮู่เที่ยน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงพิริษา  เพชรทอง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาวสวน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายพีรชา  ทองดำ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายพีระวัฒน์  สิริพรชัยเจรีญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงภัคภร  พรภัทรวุฒิ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายราชเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายวิชญะค์  รักงาม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วดำ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายสรวิศ  เรทมิฬ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายสิรวิชญ์  หลงสลำ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงสิรินยา  ช่วยหนู โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายสืบสกุล  สาโส๊ะ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายองอาจ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงอัคริมา  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงอารียา  ปิละกพันธ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาม โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงปรียาพัฒน์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายไฟซอล  พงหลง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงมาดีนะ  หมานเส้ง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซิก  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงวัลญา  ปะดูกา โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงศิริวรรณญา  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กชายอชิตะ  สารีฝีน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงอรสา  สุขขวัญ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงนภัทรสร  ทองเส็บ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงนัจญมี  ยามาอาหลี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงนัสรียา  สังการี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปิยฉัตร  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงวรัญญา  ชูชวด โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงธัญรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงรัตนวดี  เซ่งเข็ม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงสุชานันท์  รักขาว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงอารียา  เนียมไหม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวผุด โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงกัญญาพัธร  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่ใหล้ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงพรณัชชา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายเฟาซาน  หมัดอะด้ำ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายรัตนพล  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงศรภัสสร  สารุโณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงอภิชญา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงอรทัย  วุ่นดี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงเขมจิรา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงนันทวัณย์  บุญโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงปณิตา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงปาณิศรา  อมรชาติ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายพิเชษฐไชย  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กชายวงศธร  แดงแย้ม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงศรัณญา  พรมคง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กชายสันติพงศ์  อัตตะ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ปล้อง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงถาวรีย์  ชุมตรี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงนภสร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงนัทธมน  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงไปรยา  ชูสังข์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงพัชรี  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายพีรณัฐ  อนันตเสนา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุนยานัย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงแพรวทิชา  ปรีดาภาค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายภาณุพงศ์  ฉุ้นเขา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงภูษณิศา  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงศศิวิมล  ฝ่ายมะลิทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงสิริกัญญา  สงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายอชิมา  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายมัชฌิม  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านวังตง ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงกาญจนา  กัลยาศิริ โรงเรียนบ้านวังตง ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงกุลธิดา  หลีอาหมัด โรงเรียนบ้านวังตง ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงจารวี  ยุจันทร์ โรงเรียนบ้านวังตง ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงชลฐิดา  เพชรด้วง โรงเรียนบ้านวังตง ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงฐิตาภา  อย่างดี โรงเรียนบ้านวังตง ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านวังตง ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายปฎิพล  บารา โรงเรียนบ้านวังตง ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วบุตร โรงเรียนบ้านวังตง ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงฟาเรีย  ยาชะรัด โรงเรียนบ้านวังตง ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงรุ่งอรุณีย์  หมัดอะด้ำ โรงเรียนบ้านวังตง ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงวณัชญา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนบ้านวังตง ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินนุพัฒน์ โรงเรียนบ้านวังตง ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงนัซมีย์  โอมณี โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงนุรอัยนูน  สือนิ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายอดิสรณ์  กาเฮง โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงซันนี  ราเย็น โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงนัจญมีย์  ชาชะ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงนุรจริยา  ราโอบ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงปาลิตา  ยุนุ้ย โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงรินรดา  ชาชะ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงวารุณี  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงสุภิตา  มะสันติ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงอัยลดา  ยาหยาหมัน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วยศกุล โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กชายก๊อฟฟาร์  มานะกล้า โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะกล้า โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กชายทิวากร  เดียสะ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.6 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงนูรีซาน  โดงกูล โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงสุไวดา  รอเกต โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายอีชาอี  หลีหมาด โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายฮัสมี  สันเกาะ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กชายจิรายุ  อักษรคง โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงนูรีญา  ล่องสว่าง โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงนูรียา  อันวิเศษ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงบุษยารัตน์  สลีมีน โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงวราภรณ์  คงแดง โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงสุนิสา  หวัดแท่น โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงสุวรรณา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงอัสวาลิน  เพ็งไทร โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายอามีน  ชุมวงศ์ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงอาสุมา  จันทรนูน โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงฮัรบูนา  กอหลัง โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ป.5 วิทย์ประถม