รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  บุญรัศมี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตพร  ยุรพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุศลินธรณ์  อนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมจิรา  วิศวะทรัพย์สกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคริสต์มาส  จุฬาทรัพย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิตติมา  แก้ววงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชัญญา  ทินกร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชัยเมธ  พรหมเป็นสุข โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชินโชติ  แซ่ฮ่อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชุฐิตา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กาญจนะโกมล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณฐกร  จารนัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุรการ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงตัสนีม  ใหม่เพชร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนวัฒน์  รัศมีอาภาพร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนภศร  สุขกลัด โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายนรวิชญ์  โรจนะรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัซรีน  เตะจิ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนันธิชา  ชุมทอง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  อาดำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเนติกา  บุญกิจรุ่งไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายปฏิมากร  จิหวาน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตรจันทร์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปุญญิศา  ฉุ้นประดับ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนาเจริญชัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภิญญาพัขญ์  สินโน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภูริพัฒน์  วิสะมิตนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายรณกร  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรักกันต์  คงชีพ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายรุสลัน  พูลทอง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายลียง  หรูจินดา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุปรียา  รอดพล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอภิชญา  อรัญดร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายอภิสิทธิ์  จารุลักขณา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอรรณ์  ติวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทร์ประสพโชค โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกวิสรา  รอดทรัพย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายคณิติณณ์  เกิดทิพย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงคาห์ ลิ่ง  ลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจาฏุพัจนี  ประดับ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิรัชญา  หลีเฮะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจีน่า เจียเจ้น  เต้ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุวรรณรักษา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฉันทัสมาพร  หมู่สิกะเภรี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชัชชัย  ช่วยนุกูล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชาลิสา  สุกสว่าง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายซาวาวี  หมาดเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงญาณิศา  เทพนิมิตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  แสงเกตุ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญาดาภัสนันท์  จันทวาส โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงญารินดา  ขจัดโรคภัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุญสร้าง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณิชกมล  เจริญรัตนากร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณิชาภา  สุเจตวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายตรีภูมิ  มาแฮ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเทวิกา  นกแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธนัชกัญ  กองรักษาเวช โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธัญชนก  หนูรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธิริศรา  วุฒพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนภัสสร  โชติมาพฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนันท์ชนก  จารุลักขณา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนันทิตา  เอียดเพชร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนาดีญา  สนยาแหละ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนาตาลี  หากมุสา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาดำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสัตยานุกูล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบาซีรีน  หวันเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แซ่เล่า โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่จือ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพีรดา  ปถมกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฟาติน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภานุพงษ์  หลวงชัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูริพัฒน์  หมัดสุเด็น โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยคีรี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงมนทิรา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมัญชูนันท์  จันทมณี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรมิดา  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรัชนภัค  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงลภัสรดา  ราตรีพฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงลภัสรดา  ว่องคุณากร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวีรภัทร  สังขพันธุ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเว่ย เว่ย  ลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศิริขวัญ  วังเพ็ชร์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศุจินธรา  เพ็งรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอดิเทพ  ชุมทอง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอภิชัจจ์  ฤทธิผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอรรถพล  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอริย์ธัช  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอานัส  หมัดนุ้ย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอานิส  ยีตูวา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายอิสกันฎาร์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฮาสานะ  บิลละเตะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเเพ็ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายกมล  จินดารักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกฤตัชญ์  ต่างใจ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายกฤษมิน  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายกัณชัย  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกัลยกร  อนันต์เศรษฐการ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายกิตภากร  ติณณภพปรีดา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงคณาคุณ  หนูเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายจรัสพงค์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจัสมิน  เจะมะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายจารุกิตติ์  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายจิตติพัฒน์  ตุ้ยนะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายจิรพัฒน์  เรืองมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายจิรวงค์  แซ่หลี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่หลี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชญานันท์  รุจจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชลธิชา  ชูช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงฐิติกานต์  มะหลีเฝน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัจยา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วโชติรุ่ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐภัทร  กุมาร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายดิษยทัศน์  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายตรีภูมิ  หอมอุทัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายต่อตระกูล  ศิริบุญโญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงถิรดา  รัตนทวีเขต โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนพงษ์  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนาวุฒิ  วาทีกานท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธนิสร  จิระกร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธรรมนูญ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มณีพรหม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธันชนน  วิศพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธาม  จุลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนพัสวรรณ  วิจิตรมะลิ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนภิสา  ทองสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนาตาชา  เเซ่เเท่น โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงบานู  หมัดเด็น โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายปณิธาน  เพ็งทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายปรัตถกร  สุภาวงค์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายปาฏิหาริย์  เสนะพันธ์ุ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปาณิศา  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปาลิสา  จีนชุม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปลื้มสงวน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายปุณยวัจน์  โสยมัด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปุณยาพร  รุจจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเปรมกมล  สุขศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพงศ์กฤต  มากพงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยอดแก้วดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วโชติรุ่ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายพันธ์รักษ์  หอมอุทัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยืนศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายพีรณัฐ  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงแพรวา  ห่อหุ้ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัณฑิลา  ชัยเต็ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทวีกูล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงรดามณี  พักตรพันธานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงโรสมีนี  ใบสะมะอูน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวศวดี  เอกแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวิภาธร  ทองเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายศุภกฤษณ์  จันทรของชุม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศุภัชญา  แซ่เสี้ยว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายสิบสกุล  ศิริบุญโญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายอชิระ  จันทรขนิฐ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอภินันท์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอรตี  รามณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกรรวี  เหล็มเหม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกรฤต  ดิษระคะโน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกวินตา  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกวินเทพ  จันธรรมรงค์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัลญ์รวี  เถาว์คำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญวัตร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุลธิดา  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายคณสรณ์  ยอดทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายคณิศร  เทพทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายครองพล  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจตุพร  หนูใหม่ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจันทัปปภา  จันประเทศ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายจิร  บุรณนานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีจุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วพรหมดำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายโจนาธาน  ช่วยหนู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชญาภา  คงทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชนาเมธ  สุขปักษา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัยภัทร  แก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชุติมณฑน์  มณีบัว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงซาเนียร์  เล๊าะสา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติมา  แก่นเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณคุณ  แก้วแพรก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณภัทร  วิรุฬห์ผล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐพล  บุญมาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐพล  รองเดช โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐพล  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงทักษพร  แก้วหนู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนธรณ์  หมวดจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนพร  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนิน  ไชยมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญการณ์  มิหัด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธันวา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธาวินันต์  คำมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธาวินี  จันทวีป โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธิปก  ตั้งฐิติกิตติ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธิรดา  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมหนู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธีรภัทร  วงชนะกูล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนธาทิพย์  ยอดประนัน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนฤดี  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนฤมล  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนัตยา  แก้วภัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนาถสรา  เพ็งทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่อนด้วง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนิลภา  เมหิ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนูรอัยนี  แสงกระจาย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงประพัชรา  รักเชิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงประสิตา  คงขํา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปัญญดา  ไชยทองสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปัณฑิตา  แดงทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบรรเทิง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ไชยสุก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปุณณสิน  ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพรไพลิน  นกแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพรรณิษา  ปรีดาพาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพัฒนายุ  ทองชู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิชชา  จิตนุกูล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  แก้วไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพิสา  มณีเกิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพีรณัฐ  จินดามณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพีรณัฐ  ยอดชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพีรพัฒน์  ดําโอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเพราพิลาศ  จันหุณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงแพรพรรณราย  ชะนะทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฟาติน  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภัคภณ  เลนุกูล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภัทรกร  แก้วชูเชิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงภัทรจาริน  จิตโสภิณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภัทรวดี  เหมือนสังข์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูมิรพี  ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูริณัฎฐ์  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมนํญชยา  อัตนะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมัชฌิมา  สุริยา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเมธาวี  ชุมเเดง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรสิตา  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรังสิมา  จินดานิมิตร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฤดี  อาแว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวทัญญู  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวราภรณ์  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวิมลณัฐ  นพศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวุฒิภัทร  คงฉิม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเวธิตา  โทวิยะพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศรีเกษม  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศรํณย์กร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศุภวิชญ์  อร่ามเรือง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุลีพร  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสิทธิชัย  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุชาดา  เสตพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุชานันท์  เสนดำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุชานาถ  เกตุเส้ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุทัศนีย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุวพิชชา  หลงละเลิง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอณัญญา  ฉันทวิลาส โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอธิชา  นนทกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอมลรดา  บุญมี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอรรถนพ  หอมไชยแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอรวรรยา  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอรอุมา  นพสกุณา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอัจฉรา  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอัญขนา  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์งาม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอัมรินทร์  อินทเร่ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอัยการ  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอัสลัน  ขะเดหรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอุมาวดี  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณิิชกานต์  สานใจวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดามณี โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอีฟ  ยามา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายวิศรุต  เจะหวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยดำ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยดิลก โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพัทธ์สิตา  แซ่เล่า โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศิวัตน์  วิศวสุขสงวน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกุลพัชร  เลิศวิลัย โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์พรม โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภควัท  ขาวหมื่น โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายสุภัทร  สมจิตร โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายอชิตะ  ทองจีน โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงคินดา  หมะจิ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนกร  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนูรุลนัซมีย์  ทองนุ้ย โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปณคร  ณุชา โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพุฒืกร  สีสุข โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศุภกร  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสิรวืชญ์  ประยูรช่วย โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนทอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอียาด  จิมัน โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันหนู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกฤตภัทร  อิมะไชย โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกฤษกร  แดงหนอแดง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจิราภา  หนูขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเจนณรงค์  ยอดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงฐิติมา  เมืองทองอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วต่อนวน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐพร  มณีรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงทินประภา  แดงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนฤภร  อ้วนนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนัฐนิต  เพชรแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วยอดทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงบุญยนุช  จิตคำรพ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปนัดดา  ทองเพ็ชร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปัฐวี  ตรีพลอักษร โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปารภา  เกื้อก่อบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองแจ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภาระวี  นกพุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมนัญชยา  หลานเศรษฐา โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรวีวรรณ  ร่างสีคง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชูช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศิริพรรณ  จิตมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศุภกร  นิลกาญจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสิทธินนท์  ราชแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุจิณณา  ประยูรแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงหัตถยารักษ์  ตาเห โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายโอสธี  มีปิด โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกวีแก้ว  เทพนวล โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่จิ๋ว โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลรังษี โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอฐิตา  โชติมณี โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกุลธิดา  อ่องลั่น โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเกียรติวัฒน์  รักษ์เพ็ชร โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจุฑามาศ  ว่องชยาภรณ์ โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชลธาร  ศรีสาย โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชวิศา  ชนะวรรณโณ โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐญา  รุจิระกรกุล โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคำขวัญ โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนภัทร  บุญณะทอง โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนธภร  ศิริเมธานนท์ โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนวภัทร  เดะหมีน โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนิรชา  วนสุวานิช โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนิสา  จินดาสุวรรณ์ โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูอุไร โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีลารวม โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพีรพล  ยาอีด โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองจันทร์ โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพลอย โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอะซีล  หมาดหลี โรงเรียนวงศ์วิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายคมชาญ  สุวัชรชัยติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณภัสศร  ชูสีนวน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฐรดา  ทิพามา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธัญชนก  สุสานนท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธัญญาวิสาข์  เพ็งทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุณีบังเกิด โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวณิชพร  จิตรบรรจง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวรรณษา  มุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวรัมพร  สุกใส โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงเขมิกา  ดงบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจักรภากร  จันทนาม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัญรดา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธิณัฐฐาน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูขำ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปิยะฉัตร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชร์คง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงยอดหทัย  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรวิสรา  มาลีแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัชพล  ศรีผล โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสิริรัช  จันทรมณี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุชานันท์  รักบุญเมือง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์โท โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอัซมี่  นกแอนหมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐธิกานต์  มะสัน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณิชาภัทร  มิหัด โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงรุสนีตา  แท่นแสง โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอนิส  อิตัน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายอาฟันดี้  อะหวัง โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงฮัซวานี  พินิจทรัพย์ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฮานีฟา  มะหะหมัดซอและ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเกษรา  แหละตำ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงซาร์รีต้า  ขมิโดย โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณิชารีย์  เหมือนนาค โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงดีญานา  สาเร๊ะแล๊ะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนัฟตาลี  ทุยเลาะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนาดา  โต๊ะสา โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพงศ์นรินทร์  สันเลม โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงมัดดาห์  โต๊ะอะ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอัญญาณี  สีเด็น โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกรวิชญ์  กูมุดา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกษมา  สาหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายคฑาวุฒิ  เทศอาเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงชิดชนก  อาหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงซัยนี  สมัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายซากีฟ  ขะรีด่าโอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงซามีต้า  มูสอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงซูไฮลา  ดูรามัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงไซนับ  เจ๊ะแว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายไซยิดบูรฮัน  อุสมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายดานิช  ตาเฮร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายดาวูด  ดำหาย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงนาตาช่า  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงนาบีลาห์  หมะหมิน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายนาวาวี  ยาโก๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนูรอซีกีน  บาฮะคีรี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายบิซรุน  หมันหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายบุลญาณีย์  หัดเอียด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายประติกร  เหมสนิท โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายพัชรพล  ยอเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายฟัครุดดีน  มูเกม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายฟัครุุรรอซีย์  มูเกม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายฟาเดล  มะลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงฟิรดาว  หลีเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายไฟซาน  ดะบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงภรัณยา  เจะเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายมุดตารุดดีน  หวังกะจิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  อิหม่ำเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เด็นหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงยูนีต้า  มะลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงร็อลดา  เส็มหมาด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงรุสนานี  หมิแสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงลลิดา  โหดเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายวสุพล  นุ้ยดอน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวันดี  แก้วสุกแสง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงศวิตา  อุเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายสงขลา  หม่าเหร็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสรวรรณ  เสะหมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสิลามนี  เจะโส๊ะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายอริญ  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายอัชรอฟ  สะมะลาเต๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายอันวา  มูซอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายอับดุลวาเฮต  หนิสอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายอามีน  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายอามีน  สะตือบา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายอารฟาน  หมะอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอารยา  หลีฮะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  เจะและ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายอิรฟาน  สิบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอุไรฝ๊ะ  ราชชำรอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายฮะดี้  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกาญจนา  เส็นหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชลิตา  หมะสมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงซอบารียะห์  บูเงาะแงะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงซัลมา  ดีเยาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงซาฟีร่า  ยาโกะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงซามีมี  มาศสมันต์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงซูไลยา  ส่าเร๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายฏอฮา  หมีนยะลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงดาริญะฮ์  ส่าหีม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงดาลีญา  ใยเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงตปนียา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงตัสณีมย์  หมะอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงทิพยสุดา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนาทิพย์  หะยี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธีรภัทร  หละตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนราชา  เหล็มหัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนรารัตน์  มุสิกะไชย โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนวินดา  จิตทนง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนัควัต  อุระชื่น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายนัฐนนท์  หมันหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนาซูฮา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนาเดีย  อ่อนหวาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  อะอูน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนูรอัยนี  ยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนูรอัลญาอ์  โสะเด็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนูรฮัยดา  ยี่หวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนูรีซัน  เจอุมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงบุชรอ  สิเดะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปฏิภาณ  หมานเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โส๊ะบอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงแพรวา  อะยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงฟาตีฮะ  หนิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายฟารฮาน  แอเดช โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายฟาฮ์ฮามี  เจ๊ะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายฟุรกอน  หลีกา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภูริดา  สระภู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภูริภัทร  ล่อสัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายมัรญัน  เจะโส๊ะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงมุซิรา  พันธ์เหล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายยุทธการ  เหมหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายรังสรรค์  หลวงหนิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายรัฐศาสตร์  โสปเหย๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศรัญร์ญ่า  หวันเร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศรายุทธ  แก้วสุกแสง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองเล่ง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุดารัตน์  หมัดหาดี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงดี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุรัยนา  ทอดทิ้ง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอนาวิน  หมีนสัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอนีส  สาอิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอรวรรณ  หมัดแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอะห์มัดราฟี่  กูนา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอันวาร์  หนิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอัฟดอล  นาคา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอาดีละห์  อาลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายอาราวี  หลีฮะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอิบรอฮีม  หนิมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอิสระ  หมัดสารา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะปง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฮีดาญัตห์  หนิหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฮุสนา  พันธุสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฮุสนา  หลงอาหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม