รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมลพันธ์  ชูช่วย โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  แท่นอ่อน โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันต์กมล  บินกาญจน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดศรี โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมิกา  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองอาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชัชชฎาพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิวัชชะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฏฐพัณ  แซ่ฉิน โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐทิชา  บัวแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเดชาวัต  เกษมทวีสุข โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนชล  สัมพันธชิต โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนากรณ์  มาลีกามัน โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญศิริ  เย็นสิริ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปณพ  จตุพรภิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปริณตา  โมสิกะ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพนธกร  ธรรมดี โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภานุเดช  สุทธิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงละอองทิพย์  สุวิรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวาซินีย์  จันอิ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอรรถกฤต  มณีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์หนู โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายกฤตเมธ  เอกบุตร โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทรวงศ์ไพศาล โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เซ่งเส้ง โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงครองขวัญ  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ติวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายณัฏฐภัทร  ไชยสมิต โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงทัชรนิล  ปนาทกุล โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มงมาต โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธันยา  สงวนสิน โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธานัท  เนาวาพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธีรเดช  น้าวประจุล โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธีรพันธ์ุ  พงศ์สหัสรังสี โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายนันทน์  ตัง โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนิชาดา  หนูวุ่น โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายบุญฤทธิ์  ย่องตีบ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปริยากร  บริรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพัชรพล  คังคะสุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพัสกร  นาคพันธ์ุ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิมสิริ  สิริธัญธีระโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีสุธนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเมย์ฑิตา  มหาหมัด โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายศรัณพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศิวัช  อริยภูวอนันต์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์กองราช โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สายสลำ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุริวิภา  นุ่นคง โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอารียา  แซ่เจียง โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายเอกภพ  ศักดิ์ศฤงคาร โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วมาก โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชมพูนุช  วาสนา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชลชาติ  คำทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแป้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพลอยขวัญ  แซ่โง้ว โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายวงศกร  ถาวรจิต โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศิววงศ์  ผดุ้งกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอภิชาติ  สุภาพบุรุษ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอภิมุกข์  น้อยสำลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาพรณ์  อาวรเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเจษฎา  เต็มดวง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชัชวาล  อินสุวรรโณ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนพันธ์  ชาญุภัทร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธัญญา  หีดเสน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนิชนันท์  รักมาก โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงประกายดาว  เต็มดวง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพชรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพัตราพิมพ์  เกื้อก่อยอด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรัทยา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวีรศักดิ์  วรรณเพชร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสัญญพัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  โกศัยกานนท์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเสกสรรค์  กวมทรัพย์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอภิชยา  เหมเหาะ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนัฐนันต์  เจริญพงศ์ โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนัสรียา  วะทา โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนูรียา  ภัยชำนาญ โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปุญญพร  แก่นอินทร์ โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภรัณยู  นิลแสง โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายลิขสิทธิ์  ทองสุข โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  แดงนวล โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอวิรุทธิ์  ทศหัถต์ โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอับบาส  สุริวงศ์ โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอิมรอฮิม  บัทต์ โรงเรียนชาตรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายรัชพล  จันทรอาภา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เกตุพุก โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกันตา  ศรีจันทร์กุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณขวัญ  จารุเดชานนท์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณภัทร  โลหะนวกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนวิชญ์  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญจิรา  รุจิพัชรกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชัยวัฒนกุลวานิช โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธีรนัส  โลหะมาณพ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสกร  สมิตไมตรี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปรรณ์  สาสุธรรมดี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปราชญานันท์  รอดมณี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปัญญาพร  รัตนประทีป โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปัณณ์ณพัทธ์  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูภัส  โชติวัตภาธร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงลวิตรา  ทันประจำสินธุ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุกล  เรืองวรุณวัฒนา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกรธิภัช  จันทภาโส โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกฤติน  บุญเรืองขาว โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจัสมิน  เย็นสุข โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายจารุพงศ์  หิ้นนุกูล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายจิรธร  จันทร์จะนะ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนากานต์  พูนเขาทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงญาณิน  ไชยมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมโณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนาซินีน  หมัดยุโส๊ะ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายปิตินันท์  บุญลือ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพนิดา  กาญจนพิน โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ยศศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายรติ  ลิม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรวิสรา  ภูธะรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายรามิล  อุไรรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายวรเมธ  แซ่บ้าง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวัย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุชานุช  สุขสบาย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายอนณพร  ลอยฟ้า โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิการุณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกันต์สินี  พรรักษา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจัยด้า  เหมหีม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจิดาภา  บุญจันทรเพชร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจุติฉัตร  ทองฉิม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชญานิศ  ปานบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนัชญาน์  กิตสังข์ทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนิกานต์  ปรีชามิตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชมขวัญจรรย์  คล้ายมณี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชีวาพร  คชรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเฌอบัว  รุ่งเรือง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาณกร  เจริญจาตุรงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายญาณภัทร  ปรีชา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะกิจ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฏธิดา  ขุมเงิน โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐปวีร์นุช  เตชะปิยะพร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญนุ้ย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐวัชร  ดอกดวง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยช่วย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธนมน  ธนวัฒน์วรากร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขเอียด โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วเคารพ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนฤพร  รัตนอุไร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันฑวรรณ  ตามี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงน่านเจ้า  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนีรชา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเบญญาพร  อุ่นสร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเบญยาพร  บัวหลวง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปกรณ์  คงแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปวริศา  ทองฉิม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปวีณรัตน์  หีบเพชร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปัณณ์ภวิล  ชูทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปาณบุญ  ปานดำ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปาณิศา  สินนุกูล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุณยาพร  มณีศรี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพงศภัค  แซ่ลิ่ม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรกนก  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพุทธิชาต  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเพียงขวัญ  พิสุทธิ์วิมล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงแพรวา  กัญจนชุมาบุรพ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายฟิตตรีย์  รัตนบุรี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัทริกา  พลพงษา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงยัสมีน  หวังอีน โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงโยนก  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวงศกร  พันธ์ทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วฉุย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวริศรา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวิลดาน  สุนทร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศรัณย์กร  เพชรประสมกูล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทรชิต โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศุภญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภสัณห์  ไชยอาจ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศุภสุตา  สิทธิมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสมิตานัน  อังกาพย์ละออง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอนรรฆ  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิรดี  ปานพรม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิมป์สถาพรกุล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงออมพลอย  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงไอซ์วริณณ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกชพร  ศรุตยาพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกัณทิชา  อารมณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกิรณา  พัวสันติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกิรณา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงคนธรส  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจิยรัตน์  มักคะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชญานิศา  ลิ้มโยธิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนกนันท์  อินเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชลกนก  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงซีรีน  หมัดบาซา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงฌุติกานต์  สังขพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัชชา  โกวิทวนาวงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธชิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พรหมดวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณิชาวีร์  อุดมประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงถมทอง  บุญศรีโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธนินี  หงษ์กิตติยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนรมน  กลับกลาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงน้ำเพชร  สมพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปริยากร  ศุภอักษร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปวริศา  กาญจนแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปาณิสรา  ส่งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปิยณัฐ  แซ่จู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุญศรีรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิชชาภา  ปล้องไหม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกกิละวาที โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ช่วยประสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัคณภัทร  ตันจะโข โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงยศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภัทรลาภา  ธรรมเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงมณินทร  พิทยาธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงรดาณัฐกุล  ช่างสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงรมิตา  วินัยศักดิ์เสรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงรัศยา  ไกรวิเชียร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรินรดา  ลิ้มโยธิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงลันตา  จิตปาโล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวนิดา  แก้วไกรกรอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวรรณกร  อุดมล้ำเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวิรตี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เพชรพิมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองสงฆ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงแอนนา  วรรณวรรค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงแอนนี่  วรรณวรรค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิง ณ กานต์ธีรา  พลเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกชกร  บุญนคร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกัญญณัช  ศรุตยาพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกิรณา  สถิตย์วรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงแก้มชาด  สิงหะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงคณัสนันท์  จงกลมณีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจริงฤทัย  เฉลียวเกรียงไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจีรณา  สายวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชญานิศ  ตีวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชนกกมล  แก้วชนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชนาภา  ตุ้งแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงชลิตา  ขาวนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชลิตา  จุลสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงชัชฎา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงชาลิสา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงญาณิศา  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงฐิตารีย์  อุณากัณฑ์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณพร  พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณภัทร  วังศิริไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณฤดี  อักษรสว่าง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัชชา  พงษ์ประพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัชชา  วิกรมโรจนานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวณัฐกฤตา  จันทร์นวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐฐิรา  วงศ์ธนดิษย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฐธีรา  เจี้ยนติ้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณิชกานต์  กิจมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณิชา  ศรีพิริยะวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณิสุกานต์  ฉัตรชัยพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงดวิษา  อินตะนิล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวเตชนพัฒน์  เตชะโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงทัศนารี  วรรณโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธนพร  นิวัตน์เมธากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธนพร  ลีธนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธนพร  วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธนภรณ์  ธีรวงศธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธนภรณ์  พาหุรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะวัชรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธัญญนันทน์  จงรักษ์เสวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  นิลเศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธีริศรา  ปิยทัศสี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนฎา  อึ่งสร้อยทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนนทิชา  วรานันตกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนรกมล  ขาวพรทิพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนฤสรณ์  จันทรประทิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนวชนก  เลิศบุญสุภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  พงศ์สุภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวนัทธมน  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนันทัชพร  สุดใจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนัสรีน  หนูจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนิชกานต์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงนิรชา  อภิญญาบัณฑิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวบราลี  วัฒนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวเบญญาภา  ประสานทรัพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงปริชญา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปริณดา  พงษานุกูลเวช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขาวพรทิพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลวิไลลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปัณฑิตา  วาทีรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปุณยนุช  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงไปรยา  เขียนวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพรรณภัสสร  ชูรูป โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณละออง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิชชาพร  นุทัต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิชฌาวดี  นรังสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพิชญาภา  จำเริญสมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิมพ์ศา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพิมพ์สิมา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงแพรวา  สุรประเสริฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงภัทรนันท์  เจริญมาศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภาวินี  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภูณิษา  แก้วไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวมนสิการ  ไพบูลย์วรชาติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงมัญชิษฐา  เอียดจงดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงรติรัตน์  สุขสำราญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงรักจิรา  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงลภัสวริญ  นัครัง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงลลนา  ฉั่วรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงลัยลาฮ์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวรนิษฐา  โชติการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวริศรา  มนัสวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวิวลี  จิตนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวศศิกาญจน์  นิจพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวศิรัชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงศุปัญฑิตา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสิริกร  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิริยากร  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสิรีญณาฐ  โก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอครฟ้า  ตั้นวิวัฒนาชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอดิภา  เสนาชัยสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอภิชญา  นารถพจนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอรัชพร  สินโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอัจจิมา  จิวังกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอัจจิมา  เฉลิมวงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวอัญชิษฐา  วาณิชวิริยะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอันนา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวอำไพ  กานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอินธุ์ชนก  พงศาศิลาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงไอสุรีย์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกฤติมา  โพธยาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกฤษณา  บุญเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกันติชา  ไตรแสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกันยกร  สุวรรณธนเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกิดาการ  เลิศวณิชย์วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกุลนันทน์  พงค์พิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกุลภากร  ทำความดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเกตน์สิรี  อ่อนหวาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงขวัญมนัส  สมมนัสวณิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงขวัญวีรยา  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจิติรดา  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชญารัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภพิสิฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชนิดาภา  คณาวิวัฒน์ไชย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชนิตา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนูสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงโชติกา  โชติธรรมรส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงญาณภัทร  ชูบัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัชชา  ฟุ้งทศธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฏฐกมล  พนัสพัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สังข์ศิลชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูกำเนิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสาลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณิชนันทน์  อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณิชา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีวรงคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงทักษวดี  โล่ห์พัฒนะกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธธรรศสมล  ไชยวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธนพร  ชีวะหิตานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธนวันต์  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญชนก  ว่องธรรมวิชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิริสิทธิ์ภคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เยี่ยมพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธาวินันต์  ยางทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธีราภรณ์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนภัสชนก  มาลากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนวินดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนะมาพร  อัพภาสกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนัจพันธ์  ปัตตะพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มีสมจิตต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงบุญสิตา  ปักษิณศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงบุณยาพร  มณีประพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปรรณ์  เตชินรุ่งธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปวริศา  จีนลิบ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปวริศา  อินทมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปวริศา  แซ่คู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปัณณ์  ตันพาณิชรัตนกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปาณิสรา  ยงยุคันธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปุณยาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปุณิกา  เบญจกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเปรมณพิชญ์  บัณฑุชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรปวีณ์  สังข์เกษม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพริมา  จันทร์หนู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญถวิล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพัชมณ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพัตตราภรณ์  เฉิดผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิทยาภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ธนวัฒน์กุลจิรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชญธิดา  พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิชญาภัค  จองนิธิโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  ชัยกาญจนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพีรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงแพรวไพลิน  บุญถวิล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฟาเซียร์  ดาแม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์ทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามเขต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภูษณิศา  เศารยางกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงมนัสวี  เมฆทัศน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงยศพัฒน์  ชนะพาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงรจนทิพย์  ศิริจิรวัฒนวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงรภัทภร  เชน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงรมณ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรมณีวรรณ  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงรมิดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงโรจนา  โรจน์อนุสรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงลภัสรดา  ลีเลิศวงศ์สกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวทัญญา  อนันต์วิทู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวิธาวดี  กิตติภูมิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวิรตา  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวิริย์ธารา  วงศ์วิชญะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศตพร  เทพยจาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศุภวัลย์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสิริกานต์  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสิริสวรรค์  แซ่เฉีย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุธิมา  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุพิชญา  เวชชาภินันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุภนิชา  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุภาวรัญญ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอชิรภัสญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอุมาวดี  สุขวัฒนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกฤชญา  อินทพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายกันตพัฒน์  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจันทต์ฉาย  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แสงจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปุสวิโร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณิชา  แก้วจักวัติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงเทพินทร์  โอฬารธเรศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงธนัญชญา  แก้วทักษิณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายธรรศคมน์  ตันติพิมลพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันผลช่วง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายธีรเมธ  ขวัญแคว้น โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนณัฐชา  ทศบัญญัติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปสุตา  วัฒนสกุลเอก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปาลิตา  ปานะบุตร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายปุณญพิพัฒน์  เดิมยิริง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายปุณณวิช  สุดธาราภิรมณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุญดำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพิรญาณ์  หนูฉ้ง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพีรณัฐ  ลำธารหิรัญกุล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายภูมินริศร์  ทองคำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงมณฐกานต์  แพทอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายมาวิน  วรรณพงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวรณัณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวินตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงศตพร  เพชรมีค่า โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายศิริชัช  ศรีตะนัย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายศุภกร  บุญกอบแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายศุภกิจ  กรอบเพ็ชร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงอริชยา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือดผ่อง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวรรณวงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชญานิศวร์  บุญรอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วมหากาฬ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนิกภัค  อุคะหะ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมมณี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชยุตม์  ทองน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชารีฟ  หมัดสมาน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัชริญา  เกียวจันทึก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธกูล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชอบกิจ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปริมรตา  ด้วงช่วย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเปรมิกา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูติณัฐ  เจียะจิระวิบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญคงไพบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภูริพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงรวิวรรณ  บัวพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายรัชพล  ศรีทองแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงลลิดา  มุณีกด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวรรษ์มงคล  นิรันดร์พุฒ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวิศรุตา  ผุดดวง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุประวีณ์  ละอองเทพ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุคนธา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอัสนา  อิินทานุกูล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอารักษ์  ตรีไวย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอินทิรา  จุลสราญพงษ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเอกเอื้อรักษ์  บุญดำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกร  เขียนวารี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายกษิดิ์เดช  หีมมะหมัด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายก้องภพ  บัวอ่อน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายกันตินันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายคชภักดิ์  มานะการ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงคเณชา  ผูกจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายจักรกริช  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายจิรภัทร์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงจิรารัตน์  ดำนุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ญาณวาโร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงชนิสรา  ลัพกิตโร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงชิดชนก  โดบีมอ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายณภัทร  สุวลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณัฐนรี  บิลอะหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายณัฐภัทร  หงส์สุนันท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงณิชาภัทร  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงแทนขวัญ  ไตรภูมิ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายธนกร  บุญศรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายธนกฤต  มีลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงธนพร  สาลิกา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายธนพันธ์  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงธัญญธร  โอวาท โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กุมมาร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายธีรพล  พละกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายนนทิภูมิ  สมดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายบุพกร  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปภาดา  เลี่ยมเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายประกายรัตน์  รูปโอ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายปวริศร์  จินดาดวง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายปัญกร  เศรษฐสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงเปมิกา  ทองพูล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายพงศ์กฤษฎิ์  ธนินสุนทรภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายพสิษฐ์  มากแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายพัชรพล  เทพทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงพิชชากร  เฮง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงพิชญพร  จินดารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายฟาริส  อินต๊ะนิล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายภูมิทัศน์  อรุณพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายภูริณัฐ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายรัชต์กวี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงลูน่า  เคียวทานิ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายศุภฤกษ์  สมดี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงศุภัชญา  อุทรส โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายสมยศ  พ้นภัย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายสรกล  รักสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายสุทิวัตถ์  มีสัจจานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จำปาสี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงอชิรดา  เนียมคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายอรรถพล  นันทะผ่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงอลิษา  ชะตาแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายอะฟันดี้  อดลสมาน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายอามีน  หวังเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกมลชนก  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกมลทรรศน์  อ่อนอารี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกรกนก  แก้ววารี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกรกมล  อาษาชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกรวินท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกฤตภัค  วรรณสะโร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกฤตัชญ์  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกฤติธี  บุญรัศมี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกฤษฎา  จันทชาติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกวิน  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองอร่าม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกวินนาฎ  เครือทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แป้นเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกันติชา  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายการัณยภาส  ฤทธิ์ฉิม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายเกิดดี  มีอินถา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงขนิษฐา  ขุนศรีจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายเขตโสภณ  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายคณาธิป  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายคุณปลื้ม  รักษาภิกษุ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงจรัสระวี  ทองปัญจา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจริณญา  สังข์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายจิรภัทร  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายจิรวรุส  อุปถัมภ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายฉัตรดนัย  ขุนทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชฏาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายชนพัฒน์  วุ่นซิ้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายชนะพงศ์  ปาวาลย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชนัญธิชา  เหมือนทองเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชนิตนันท์  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายชนินทร์  ดิษโสภา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายชยพล  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงชลดา  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายชลธี  ยิ้มยก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชลพรรษ  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายชวดล  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายชาญวุฒิ  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงไชน่า  ด้วนมี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงญาโณทัย  เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายฐปนพร  เกตุแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงฐานพัฒน์  ลิมปโนภาส โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงฐานิดา  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงฐิติญา  ประทุมชาติภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงฐิติภัทรา  พุทธะวิโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงฐิติวรดา  เตชะศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณชามล  โภชะเรือง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายณฐกร  วังสปราบ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายณภัทร  รักษาพล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสังข์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณฤทัย  ตรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณวัฒน์  ดิษโสภา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฎฐา  สิทธิพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุตรอินพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขเกษม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดละเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐทิชา  โลพะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณัฐธิดา  หิรัญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณัฐนนท์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐนิช  เพชรมะณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมเกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายณัฐพนธ์  สุภาพาส โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายณัฐภัทร  จันทเวทิน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองจีน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐษา  พลภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณัศกาญจน์  แซ่จัง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณิชกานต์  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายดิสฮัม  หลำจะนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายตฤณ  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายถนัดกิจ  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายทัตพงศ์  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงทัศนีย์  เหล่าดาราจักรดี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธณพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนกร  บินหม้าหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนกร  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนกร  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนกฤต  ประทุมวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนกฤติ  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายธนดล  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงธนฤมล  พายุหิน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงธนวรรณ  มุขดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงธนัชพร  พรมพินิจ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธนัญชนก  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนากร  แก้วสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธนารีย์  ราชปักษิณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลน้อย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธัญมน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธัญรดา  สันหัส โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธันวา  ลมุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายธีรโชติ  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธีรเดช  พลแสง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธีรเดช  ไกรขาว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธีรภัทร  ช่วยฉิม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงธีร์วรากานต์  จันทะคาร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายนครินทร์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนพนภา  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงนพวรรณ  สุขอำไพ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงนภสวรรณ  จันทร์มุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันตังกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงนภาภัทร  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายนรภัทร  โฮ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายนราทร  โต๊ะลาวัลย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนริศรา  คงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายนัควัต  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายนันทพัฒน์  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทิพย์เพ็ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนารดา  เจียมสัมพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายนูร ซามัน  ฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายบรรณสรณ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายปฎิวัติ  ชูชื่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายปรานต์  ทองแท่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปวริศ  อนุโต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายปัญจพล  กาญจนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปัฐยาวัต  จันทร์กอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงปาณิศา  คงมี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายปุณณวิช  เดชาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปุณณวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายเผ่าพงษ์  อินทะสะโร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายพงศ์ปณต  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายพชรพล  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพณธกร  เจริญวัฒนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายพลภัศร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพสุชา  วิริต โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพัชราภา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพันธิตรา  วิยุโยธิน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพิชญา  อัปยัง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพิทิศา  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพิราอร  พิลา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพีระภัทร  เรืองสมานไมตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงแพรมณีแก้ว  ปาณะศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภควัต  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงภรพิพัฒน์  ยืดยาว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายภัทรกฤต  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภัทรพงศ์  วิหะกะรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายภาคิไนย  นวลศรีทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายภาณุมาส  พรหมศิลา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภาสกร  แจ่มจันทา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายภูริทัศน์  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงมานิตา  จิตพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงมามารีน  หัสเล็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงมิ่งกมล  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายมิ่งคุณ  ลิ้มปารมี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงมีสุข  จงสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายยศกร  ชายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายยศวรรษ  แซ่ลิ่ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายเยลโล่  ภูษาธร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายโยธิน  เชื้อช่วยชู โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายรพีพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญญะสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายรัฐภาคย์  บิลแสละ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงรับพร  ตีบสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายราชพฤกษ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงรุ้งรดา  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายเรืองวิทย์  ภู่มณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สอนสงวนวงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงวนัชพร  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประกอบ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวรัทยา  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวรางคณา  แก้วไกรกรอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวราภรณ์  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวรายุทร์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวิชุตา  แสงประดับ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายวิศวยศ  ธรรมจ้อม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงวีรวรรณ  วุ่นดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงศรสวรรค์  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายศิรพัชร  จันทร์เกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายศิวัช  จันทร์อ่อน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายศิวัช  สุขสมัคร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายศิวัฒน์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายศุภชัย  คงฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงศุภศิริ  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสิทธิกร  ปานถนอม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสิทธินนท์  ดอแม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสินนภา  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสิรภพ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญทัศโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสิริกัญญา  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดารารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายสิริชัย  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสิรินดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสิริยากร  บัวชุม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสุกัญญา  สะเม๊าะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงสุทธิดา  สมประสงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายสุภณัฐ  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสุภาวดี  ชูลีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงพรม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายหฤษฎ์  เผือกผ่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงเหมวรรณ  จันทโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอคิราภ์  เหมือนหนู โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายอดิศร  แสงดวง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอติวิชญ์  ชิตพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายอธิภัชค์  เจริญพร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายอนุชิต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอภัสรา  มีนอก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอภิชญา  เยาว์ธานี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุตรง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอมรเทพ  อุไรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายอองรี  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอะนันไชย  แก้วสินสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอัครเดช  เหมือนทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายอัดนาน  หลังเกต โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอัฟนาน  ราดหามาด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอัยย์สวรรค์  ไพมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอัสมา  แก้วคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอาซีซัน  เล่งหลัก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายอุฬาร  คงบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายไอศูรย์  เจตนเมษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงฮุสนา  พุ่มเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน โรงเรียนวรพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายธีทัต  ประชาเสรี โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชวิศา  รุจิแสงอนันต์ โรงเรียนวรพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธันวา  ถิ่นกาแบง โรงเรียนวรพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงกรปภา  แนมน้อย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงกรุณา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผดุงภักดีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายเกริกเกียรติ  อินทรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายคามิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงคีตกมล  คงนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายจริวัฒน์  เอียดทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงจิรชยา  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายจิรพงศ์  ศิริเสถียร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุณีแนม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒน่า โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงญาตาวี  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายฐปณัฐ  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฐิตรพร  โชคผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายณชพล  ท่อนทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายณภัทร  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงณัชชา  สินธนบดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายณัฎณธรณ์  วิสัยชนม์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงณัฐณิชา  ท่อนทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงณัฐณิชา  บำรุงศักดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชัยโมห์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสถิตติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงธนัชชา  สระศรีสวย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงธนิดา  คภะสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายธัญปกรณ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงนริศรา  บุญเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงนรีรัตน์  หนูสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายบวรลักษณ์  โปจีน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายบัญญพนต์  แซ่ตัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  แก้ามณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายปณิธิ  ดีพร้อม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายปรัชวิญณ์  แก้วมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงปรียาภา  พนาวิวรรธน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงปัทวีกานต์  แสวงบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงปินฉัตร  เนินทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงปุณยวีร์  ธงไชย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงพรรณพชร  วิระธรรมโม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายพสธร  เพชรตีบ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิลศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายพันธรัตน์  จันทรมณีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พยัคฆพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงพิชามญช์  แก้วน้อย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยยัง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงศ์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคบุญช่วย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายภูมิ์ภัทร์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงภูริชญา  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายภูวศิษฏ์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงเมธาพร  พฤกษ์ธนากุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงรดาศา  ธนศักดิ์ธนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายโรมัน  คงเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงลี่เจียน  ตัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุดถนอม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงศุภฤดี  พีรสุขประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงสิริริญญ์  รอดผล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสุภนิดา  ท่าศร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูมาลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายสุรเชษฐ์  ช่วยเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายอธิป  ฐิตะกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงอรไพลิน  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายอานีส  นวลแย้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงกนกดารินทร์  โชติช่วง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกนล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกฤตบุญ  นพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกัญจารภา  สุขนุ้ย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกัญญภา  หนุนหะหยาด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ณ นคร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายกัญญาภัทร  ภูนุชอภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกัญต์ชฎามาศ  ตาสา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงกันต์ชิสา  จินตาคม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงกานต์สินี  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกุสุมา  สาวิโรจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงคณิศร  จินตุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายคณิสร  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงคุณัญญา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงชฎาณิศ  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชนิศา  คงเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงชาลิสา  ทรัพย์สิรินาวิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชุติสรา  วัฒนศักดิ์ภูบาล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทโรจน์วงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วยศกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุขราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณัฐพล  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณัฐวุฒิ  บินดุเหล็ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายดารชาติ  ชำนาญนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงดิสนีย์  โชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายดุลยพล  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายเตชทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายเตชินท์  พลวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายทนุธรรม  ประทุมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงทาภัสสร  ตาคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธนกฤต  ชิตวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธนโชติ  กรรณสูตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงธนัญชนก  ปาณะบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชิดมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธรรศ  แก้วรัตนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธีธัช  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธีธัช  นพคุณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงนภสวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนลพรรณ  ประทุมวัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงนัชชา  เทพทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปราณปริยา  เพชรสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายปรินทน  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายปัณณทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องขาว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปาณิศา  ปาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปารมี  อิสโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปาริมาศ  หนูเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปิยะวรรณ  สิรธุรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงปุณณดา  สง่าพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงเปมิกา  ไกรนรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงไปรรุ้ง  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายพชรพล  โสพิกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพริษฐ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสรีวัฒนาชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิชญ์วดี  บรรจงดัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงพิชญา  บุณยประสาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพิมพ์ญากร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายพุทธิ์  หนูสันโดด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงภูชิตา  วงศ์เทพ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงยัสมิน  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายรัชพล  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงลภัส  คีมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงลลิลดา  ผาสุขเนตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่แต่ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายวิลเลี่ยม  เบ็คมันน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงวีรดา  จันทกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายศรัณยพงศ์  สุโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงศิรินภา  รักงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงศิวนาถ  ขวัญโภคา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายศิวัฒน์  บัวชื่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายศุทธกานต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายศุภวิชญ์  เกียรติขวัญบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายสงขลา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสัณหณัฐ  ขันไชย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายสิรภพ  แซ่เล่า โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสิริเมตตา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงสุชัญญา  อิสรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุภัสสรา  หวังสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงอนุสธา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอาเมเรีย  หลีตอสัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอิรวดี  ศิปิพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเอื้อการย์  พฤฒิพรรลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมราช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงณิชาภา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายธนวิชญ์  เดิมพรม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายธนิก  สมถวิล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายธีรพัฒน์  หะรัญรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายเปรมมนัส  แซ่ลก โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กชายวรกันต์  ฉีดอิ่ม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหลวง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กชายอนาวิล  สุขสังวาลย์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงกชพรรณ  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงกนกพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงกมลชนก  หมัดหลี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายกฤตภาส  หวั่นเส้ง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงกวินนาถ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายกษิดิ์เดช  แซ่หลี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายก้องภพ  นาคพันธ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกันญารัตน์  หนูตะพงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โค้วกุลเศรษฐ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายกันติยุทธ  ทองเต็ม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองนวล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกิตติยาพร  คงยอด โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายคมสัน  ซาวลิแสน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงจอมขวัญ  กาเลี่ยง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายจันทิกร  รัตนธรรมอำพร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายจิรเมธ  จันทร์ทะโร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1378 นายเจนจิรา  จำนงฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายชนภัทร  แก้วแฝก โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงชนากานต์  นาคเจริญ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายชยากร  แก้วจำรัส โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชิดชนก  หงษ์มณี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่ล่ำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงฐาปนิชา  โภชนกิจ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงณภัทร  รัดไว้ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงณัฐชมนต์  ไข่มุกต์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายณัฐชัย  รัตน์ทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายณัฐฐ์ปวีร์  เจริญสิน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่หลี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายณัฐภูมิ  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายณัฐวัตร  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายณัฐศักดิ์  เลาหวัฒนาวิทย์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัทฐริกา  รามแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงณีรนุช  วรณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายธนกร  จันทสุวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายธนกฤต  ภวังสวัสดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายธนนันท์  มณีรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงธนพร  ใจกระจ่าง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายธนพัทธ์  ใยอุบล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายธนภัทร  วันแรก โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายธนวินท์  ทรงช่วง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงธนัตดา  หนูอุไร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงธันยชนก  นุ้ยแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์เทศ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธิติสรร  ปานพงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงนภัสสร  พานิช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายนฤสรณ์  วงครุธ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายนวปฎล  ตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงนวรัตน์  โค้วกุลเศรษฐ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงพรหม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายนิธิเบศ  จันทสวัสดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นวลลอย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงบุญสิตา  วัยภักดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองคำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงปทิตตา  เอกพิชัย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงปภาพินท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ยิ่งมีทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงปสุตา  แก้วมณี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายปัญญาธร  สีโยม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายปาฏิหารย์  โพธิลังกา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงปานดวงใจ  มีกิริยา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายปุณณวิช  ห้องเอียด โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงแป้ง  _ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายพงศกร  พูลภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายพัทนันท์  เต่าทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายพันธกิจ  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพิชญาภัค  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายเพชรศิวะ  จิตราคม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายภัทรพล  อุไรรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายภาคิน  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายภาศวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภูตะวัน  ทองด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายภูมิภัทร  รัตนมุณี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภูรินท์  รักเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายภูริพัฒน์  ทับรอด โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมดำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงมนสิชา  ขวัญปาน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงมัซนีย์  กอลาบันหลง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงเมรี  ปานอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงยุวภา  สาธุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จิตต์บรรเทา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงรัตน์ติกา  ศรีปิ่น โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายรัตนพงศ์  จารุสาร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงรัตนวดี  บ่มไล่ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อรรคบุตร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงเลอรักษ์  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายวงศธร  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวนินันท์ดาวี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงวริศรา  ชัยวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงวิพาดา  รัตนะชล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ฤทธากรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงศศิธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  แก้วอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายศิวกร  เสนสิงห์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายศิวภัทร์  ทองเหลือง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายศุภวิทย์  คำชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงศุภารัตน์  ลาภคำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงสายธาร  ติ้นซุ่ย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยชนะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันดี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายสุรธัช  กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงสุริวิภา  ไชยวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงหงษ์วลี  นิ่มเกต โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายเหนือลิขิต  ศิริชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอภิญญา  มโนภิรมย์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอรสา  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายอาธาน  ไชยสงคราม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายกนก  สดใส โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายกฤษกรณ์  ลือขจร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายกฤษฎิ์  บัวฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายกษิดิ์เดช  วันทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กชายกัณตนนท์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายกิตติศักดิ์  จานอินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงกิติรัตน์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงเขมจิรา  เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงเขมจิรา  เชี่ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายคีณพัฒน์  สะอาดวารี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายคุณาสิน  จันทร์เจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงจิรดา  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นมะสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายจิรวัฒน์  แปลกสกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงจิรัชยา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงชนัดดา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายชนาธิป  สุขฤกษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงชัชธิชา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายชุติพนธ์  จองทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงชุติมน  เรืองชัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงซีรีน  สมานพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายฐปนยศ  พรหมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายฐิติวุฒิ  ทองจิบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายณัฐกิตต์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทร์ชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายณัฐพล  พรหมปลอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายณัฐภูมิ  นทีวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงณัสชา  หีมหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วโสตร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงดากานดา  พรหมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายเตรัตน์  ชูรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงทยิดา  ชอบทำกิจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายเทพณรงค์  ประสบแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายธนกฤต  หลีบู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายธนกฤต  อาษาสุจริต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายธนพล  นวคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงธนัชพร  ปะลาวัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงธนัญญา  เพ่งพิโรจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายธนาวัฒน์  สงนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายธเนศพล  หาดเนิน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายธาดากร  หนุดทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายธีธัช  บุญยี่เซ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กชายนาอิฟ  จบสมัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายปกรณ์เกียติ  พรสินศิริรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายปรมัตถ์  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กชายปริญ  ธงชัยคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงปาณิสรา  ชายเกตุ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายปิติพร  เกษจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงปิ่นมุข  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายปุญญาพัฒน์  แนะแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายเปรมปรมัตถ์  ทองเอก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงผทัยชนก  ว่องทิพากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กชายพงศ์ภานุ  ตรีไวย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยพรหม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สัตบรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงแพรวา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงฟาฮาน่า  สพเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กชายภัทรพล  ปัญญาธีระสกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงภูษณิศา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายมณฑล  แน่นอุดร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายยศกร  เภามี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายรวิพล  กระจ่างแผ้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายฤทธิ์ชัย  เซ่งเข็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายลัพธวิทย์  ศิษฎิโกวิท โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายวรัญญู  คงแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงวิภาดา  นทีทวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายศวัต  รูปเตี้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงศิริญาพร  ดีสกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรักศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงอันธิกา  ศรีปลอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กชายอัฟฟาน  อาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กชายอาณัฐ  เหล็มนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีวัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงอารียาร์  ตาผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงกมลพรรณ  หลิ้มชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายกรกฎ  ยึดลั่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงกรกนก  ผิวทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายกรวิชญ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายกฤตนาถ  พรหมจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกฤตัชญ์  โสมจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงกวินทรา  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อำไพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงกัณณัชชา  จิตปาโล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายกันตพงศ์  วารีกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงกันติชา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงกันยกร  พรวัฒนคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงกันยรัตน์  อักษรวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงกัศรีญา  เหมมันต์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายกัสพงศ์  ขุนแข็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรงนิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ้ยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงการัณยพัศญ์  แก้วงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายก้าวกะรัต  ธรรมรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายกิตติ  มังสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงกุลปรียา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายแก่นแท้  แซ่เตียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายคณสรณ์  หน่อเพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายคณิศร  ขวัญซ้าย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงจณิสตา  หมัดอัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงจรินทร์ธร  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงจันทิมา  ไชยสมิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเฉลิม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายชนกันต์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงชนัญชิดา  โยกทรัพย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงชนาภา  สะอาดจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงชนิษฐา  รัตนเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายชโนดม  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงชยมล  เพียรดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายชลรักษ์  แก้วบุบผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายชัชพงศ์  ทองบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงชัญญานุช  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจริญสุขโสภณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญยพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงเชอรี่  พอต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายโชคดี  ทำสวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงโชษิตา  วงค์จันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงฐิดาวีร์  พรเดชาพัฒนานันท์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นวลบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงฐิติวรดา  สินสาย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาธรรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทนงาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ดิสวัสดิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายณัฏฐ์วรินท์  ณะนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แดงยวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงณัฐฐิตา  นวลแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถีราวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงณัฐนรี  เทพรักษ์ชนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายณัฐนันทน์  เด่นกองพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายณัฐพล  บุญยอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์มี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงณัฐวดี  ปานชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงณิชกานต์  สอนแป้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉันทกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายดนุสรรค์  สวนสโมสร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายทักษดนย์  สมสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงทักษอร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายทัศนัย  สวัสดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายทินภัทร  มุณีแนม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายธงรัก  สันติรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายธญารมณ์  สังขาชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายธนกร  แก้วประกอบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายธนกฤต  ชูแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายธนกฤต  พรุเพชรแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายธนกฤต  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทองพูน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายธนวัฒน์  จันทภาโส โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายธนวัฒน์  ชีวอิสระกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงธนสวรรณ  รัตนวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายธนากร  สายสะอิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายธนากรณ์  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุไรพันธุ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยประภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงธิติมา  บัวขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายธีรเมธ  แก้วพวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายนพพงศ์  มหาวิริยาภรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงนภสร  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงนภัชา  มูเก็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงนภัสสร  บุญชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายนรภัทร  กุมบุรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายนเรนทร์วิชญ์  สมพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายนฤภัททร์  รัตนี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายนัฐพงศ์  ไชยวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายนัฐวัฒน์  หมิดแสล้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายนัทวัฒน์  บิลหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายน่านฟ้า  พรหมเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายนิธิภูมิ  บัวทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายบัญญพนต์  รัตน์บุญโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงชำนาญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงบัณฑืตา  นุ่นกำเหนิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายปณชัย  จุลมุสิก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงปณิตา  ทองบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายปนวัฒน์  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงปนัดดา  ยอดยางแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงประเพชรศิริ  เทพมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงปวริศา  ไชยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายปัฐวี  คำคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงปาริตา  เสียงชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงไปรยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายพงศกร  สุขเพียร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายพชรพล  เขาน้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงพรรษชล  ปรางแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายพริศฐ์  ศรีสุวรโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายพัชรพล  เดชะพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายพัทธดลย์  แก้วดวง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัทธธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงพาขวัญ  จิรวัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงพาขวัญ  ชูละเอียด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพิชชามณฐ์  กวินพัฒนภาคย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายพิชญะ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทองกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายพุฒิพงศ์  พัฒนชีวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงเพียงขวัญ  มงคลสิริตระกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงฟาเดีย  คชสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายไฟซอล  แก้วเรืองศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายภัทร์นรินท์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรนรินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายภากร  เส็มหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายภาณุพัฒน์  บุญมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายภาณุวิชญ์  รักแคว้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายภาราดร  ศิริโนนรัง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โสภิกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายภูธเนศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายภูธเรศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงภูริชญา  พัสสระ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงภูริชญา  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายภูริวัฒน์  ธรรมชูโชติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงมธุรพจน์  อนุภัทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงมนัสนันท์  รักนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายมั่นคง  อรชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงมินตรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงเมลิสา  หมุดลิหมีน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายแมกซ์ไกเวอร์  เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายรังสิโรจน์  หนูดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายรัชพล  หิรัญญสมบัติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายรัชพล  อินทรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงรัชยา  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงรินลดา  เก็บเบ็ญหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงรุจิกร  สังข์แก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายรุจิเวธน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงโรสนานี  พูลคุ้ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายวงศพัทธ์  คงดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงวทันยา  นิชลานน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีนุรจน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงวรารัตน์  ชูวิรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงวริศรา  รักขกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายวัศพล  บุญสำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวิชญารัตน์  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อินแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงวีรลักษณ์  แปะใส้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายวีรวุฒิ  แก้วจรนัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายวีระศักดิ์  ลิ้มสุวรรณสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายวุฒิภัทร  อ่ำอำไพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงศรัณย์ญา  สมหวัง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายศิรสิทธิ์  สโมสร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงศิรินริยา  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายศิวัฒน์  ลัชยูซ๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายศุภณัฐ  บิลไบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงศุภวิชญ์  อาคาสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายสราวุธ  จีนสุกแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงสวาณี  พันนุสะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายสันติภาพ  คงประพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายสาครินทร์  นะวาโย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงสาวิตรี  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงสิดาพร  สุทธิเหลือ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายสิปปกร  ทองมาก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายสิรวิชญ์  ชินกุลพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ตรีรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงสิรินทรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงสุชันญา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงสุดารัตน์  เศษขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงสุธาวัลย์  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงสุธาสินี  พูลศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายสุธินันท์  พรหมเมศร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงสุพรรษา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายสุภเจฏน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงสุวพัชร  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เซี้ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงโสภิตา  ทอดทิ้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายอชิรวิทย์  ยกให้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายอดิศร  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายอนาคิณ  วิรุฬห์ผล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงอนิลมาศ  แซ่เช่า โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายอนุพงษ์  มะสมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายอภิชาติ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายอภินัทธ์  คงเสน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงอรจิรา  สุมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายอรรณวินทร์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายอรรถพล  บิลลาเต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงอริสา  สุราตะโก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงอลิสา  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงอัญชลิตา  บุญมาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายอัปราชิต  ฟักบางยุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงอัยยาณัฐ  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายอาชชวะ  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายอาทิตย์  แสงจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงอารยา  พัฒน์ตินันทกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเกิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงไอรดา  ชูจิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายฮัจซัน  หลีกันชะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายฮัสซาน  หมัดอะดัม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงกชพร  โชคผ่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กชายกฤษณะ  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงกวีสรา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงกัญญณัช  เรืองกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงกัญญาภัค  สืบเซ่ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงกิฟละห์  ตาเห โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงจันทราภรณ์  มากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กชายชนสรณ์  ฆังคะสะเร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กชายชลันธ์ธร  เทพรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญซ้าย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายชินวุธ  สุขกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงโชติกา  ขิมมากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงซีรีน  หลำเบ็นสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายฏอฮาวีย์  พิพัฒน์คงคา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ถิ่นทวีทรัพย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงณัฏฐมนฑ์  พ่วงพี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยศรีฮาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1811 เด็กชายณัฐยศ  แก้วเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงณิชาวีร์  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กชายดนุพัฒน์  โพธิกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงดีอาน่า  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กชายทยากร  เวชกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กชายทยากฤต  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กชายทินภัทร  ขวัญอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กชายโทน  - โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กชายธนกฤต  มัชฌิมาภิโร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กชายธนชาต  กาญจนศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กชายธัลดล  อับดุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงธีริศรา  โลหะรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงนภสร  แซ่ตั่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายนวราช  ศรีราม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงนุชญา  ชุมสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1829 เด็กชายเนาฟัล  หมัดยูโซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เช่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงปันทิตา  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงปิยธิดา  พนหมจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายพัชรพล  ทองเล็ก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงพัชราภา  ศุกยะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงพัชริดา  ปล้องพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงพัทรนันท์  แจ่มจำรัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กชายพันธุ์กวี  สุระคำแหง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงภัคธีมา  วุ่นดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงภัควดี  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กชายภูเบศร์  บัวเพชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กชายภูมินทร์  มรรคผล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กชายภูริภัทร  หมัดโตะปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กชายภูวเดช  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กชายภูวเมศ  แก้วเกตุ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงมลทิพย์  วัณบวร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงรัชฎากร  เต็มพร้อม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงรุงฤดี  บิลพัสด์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กชายวรินทร  ชูวิจิตร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กหญิงวสุรัตน์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงวันวิสา  ทองฉิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1862 เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1863 เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1864 เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กชายศักรินทร์  จันทนุพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงศิรดา  สมิทธิ์เยาวกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1868 เด็กชายศิวกร  พงศ์ประยูร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กชายศุภกิตติ์  นายขิ้ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กชายศุภพล  เหมพันธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงสโรชา  จันทคาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มณีรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กชายสิริพงศ์  ทองเลียบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กชายสุธินันท์  พลเพชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงสุนิษฐา  วิสูตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงสุมิลตรา  ศรีระสันต์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1879 เด็กชายอดิศร  ใจมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงอติกานต์  ขวัญทองเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงอภิญญา  เพชรประวัติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กชายอภิรักษ์  อัลดลเลาะอาหลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1885 เด็กชายอันวา  หมัดอาด้ำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงอัยนิด้าย์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กชายอัลฮาล  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงเอมอร  โกศัยกานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงกัสโสม  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงเกวริน  บุญกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายชวัลวิทย์  ชูทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายชาญชัย  จันทพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงชานิสา  พันธุ์กา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายชามิล  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายซ่อรีฟ  พรมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงณวิญา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายณัฐกานต์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีรัตนโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายณัฐพล  ศรีเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายถิรวุฒิ  สุวรรณมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายธนพล  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณสถิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณสถิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายธนาธิป  วงษ์จรัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงธนิศา  ธรรมโชตัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายธีรเดช  มาชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายนภดล  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงนฤมล  คงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงนวลหง  ว่องประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายนิรวิทธ์  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายบัณฑิต  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายปรเมศวร์  สุเรียมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายประทักษ์  หวามา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงปริญญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายปิติภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เลื่อนนก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงพรรณวษา  ซิ่วห้วน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงพัชรี  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ยอดยิ่งประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงแพรวาวฎี  อินทสระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายภาณุ  ภัทรเสนานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายรุ่งศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงรุจิรา  แซ่จอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงวราภรณ์  กังแฮ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายวิศรุต  ศรีทวีกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงศิรภัสสร  คงวัฒน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงศิริเนตร  รอดบน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายสหโชค  นิลกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายสิรดนัย  ภู่ขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายสุทธิรักษ์  กะรัมเดชา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงสุนิตฐา  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงสุพิชชา  พรรณราย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงอนิษา  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายอนุชิต  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายอรรถพร  บุญเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงอรษา  มายานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงอรอนงค์  ไข่ทองแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายอานัส  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงกชพร  ประกิจถาวรกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงกฤตญา  จุกสีดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงกฤตมุข  มุขดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายกฤติกร  เอียดมุสิก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายก้องกล้า  แซ่ซัว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายก้องภพ  แซ่ซัว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงกัญจนา  พรหมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูอุไร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วรัฐถา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายกัณตภณ  กลิ่นม่วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงกัณติชา  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงกันต์ชนิต  ล้วนมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายกันตวัฒ  ทองศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงกันติยา  พันธุ์กา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงกาญย์พิชชา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายกานต์นิธิ  ทองคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายการัณยภาส  สีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายกิตติกร  เสียงอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงจันจิรา  อินเกื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายจารุพัฒน์  อัญชลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงจิราพัชร  พนมวัลย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงชญานิศ  เอียดเปรียว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประธรรม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงชฎารัตน์  มั่งคล้าย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายชยพล  ทองสองยอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายชยานนท์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงชลนภัส  คงคาสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงชาคริยา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายชาญวิทย์  ดวงประดิษฐ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงซอราญา  หะยีดาแม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงซัยดานี  หวัดแท่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงซาฟีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงญฎาภัทร  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วละเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงฐานิกา  ท้าวใจคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงณฐมน  หนูกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงณฐอร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  นงนุช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายณัฐกรณ์  สังเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงณัฐกานต์  นายสู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายณัฐชนนท์  อ่อนเอกสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูเขาทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขประสาท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นิคาโม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายณัฐพล  ยีกาเดี๊ยะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสนุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงณิชกมล  เพชรนุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงดีน่า  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงตติยาภรณ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายเตชวิทย์  แก้วอินทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายทักดนัย  หัดขะเจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายทักษดนัย  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญฮวด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายธนกฤต  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายธนกิจ  ย่องสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงธนพร  ทองมาตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายธนวัตร  พิณทะมะโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงธนสร  พ่วงคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงธนัชชา  ขุนเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วหมุน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์วงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายธราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วประสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายนราทัช  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงนฤมล  จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายนัฐพงศ์  ประกิจวัฒนากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงนัทธนันท์  บุญจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงนันท์นภัส  ร่วมสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายนัสรูล  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงนาเดีย  ทองขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงน้ำอิง  เพ็งระวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงนิชาภา  บัวผุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายนิติรัฐ  จิตต์สุวรรณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายนิธิชัย  เส้งรักษา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อนุชาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงนูรัยน่า  มงคลกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงนูรัยฮาน  หวันชิตนาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงเนตรณภัทร  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงบัณฑิต่  ไชยแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายบุญยวีร์  รุกขพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงบุณยนุช  ซึ้งสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงบุษญา  สุวรรณโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายปฏิพล  รามแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายปฏิภาณ  อารีเอื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายปฐพี  ทองโต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงปณิตา  สินรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงปนัดดา  บัวยม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายปภาวิน  ใจแผ้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงปรรณสรณ์  ช่วยหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงปรีชฎา  จันทร์สุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงปรีดาพร  ทองงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงปวีณสมร  สังขกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงปุณญนุช  แก้วประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายพนธกร  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงพรนิภา  นพสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงพรวิสา  จันทร์ไข่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงพรสุภัค  ด้วนมี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงพัชรพร  เซาะแม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงพัชรี  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายพันธมิตร  อ่อนอุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายพัสกร  แก้วพรหม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายพีรพงค์  ศรีทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงเพชรลดา  และตี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สกุลหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขุนทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวานบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายภาคภูมิ  ม่วงขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงมณีพิพัฒน์  เขจรแข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงมัณฑิตา  มานิตย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงมัรหยำ  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญมาก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงมาติกา  สุวรรณปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงมินตรา  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงมีนา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายยศวริศ  จันทะศร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายรชานนท์  อินสุราช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายรัฐพล  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงรัสรินทร์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงราชาวดี  บุญสนิท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงริต้า  เพชรรอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงรินรดา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงไรบีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายฤทธิกร  ปราบฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงลียานา  พร้อมมูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อนุชาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงวรพิชชา  นวบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์สุขนิรันดร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายวริศ  สุขกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงวารุณี  เกตตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงวาสนา  ชูแดง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีสุก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงวีรธิดา  ไกรดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายวีรภัทร  กันอุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายศตนิติ  ศรีนอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายศรัณย์ภัทร  นรรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงศลิตรา  แซ่หลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงศิริภา  ทองขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายศุภกร  ช่วยชูสกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายศุภกิจ  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายศุภกิตติ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายศุภณัฐ  สุขุมารมณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงสโรชา  บุญพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงสวรส  สาระวัตรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายสิทธิกร  จันทเวทิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายสิทธิโชค  ถิระพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายสิทธิพงษ์  ชัยนิกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายสิรพัฒน์  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายสิรภพ  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงสิรินุช  วรรณพันธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทเวทิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงสุพิชญา  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายสุรกิจ  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายสุรยุทธ์  จุลมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงสุไรดา  ชำนาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เบ็ญยูโซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงหทัยวัลย์  หมานโส๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายหนึ่งเดียว  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายเหมวรรณ์  วัฒนฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายอติวิชญ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสลับล้วน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายอนวัช  สร้างอำไพ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายอภิรักษณ์  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายอรรถกร  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงอลิสรา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงอลิสา  เย็นทั่ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงอัญชลี  แป๊ะตะเภา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เรืองกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงอัลฟีฟ่า  หมาดมานัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายอัลฮาล  ยุพยงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายอัษฎาวุธ  เต่แก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงอาทิมา  สันหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายอาบาบีล  หมัดอะดั้ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงอารดา  หัดเล๊าะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงอินทิรา  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายอิรฟาน  บิลหลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายอีธาน  ลูคัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กชายอีฟฟาน  แหละหมัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กชายอุซมา  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงไอยวา  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงฮานิตาร์  สันสบู่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงกิตติศักดิ์  แก้วกลับ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงจิดาภา  คำตัน โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงณิชกานต์  เพียรทอง โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2156 เด็กชายธนกฤต  โชคเจริญเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กชายระพีพัฒน์  ปะกิจ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2158 เด็กหญิงศศิกานต์  พงศ์ชนะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2159 เด็กชายสรยุทธ์  ก้งเส้ง โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กหญิงสโรชา  กูลแก้ว โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กหญิงสุปรียา  ยอดนุสิทธิ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กชายอณาวิล  รัตนะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2163 เด็กหญิงถกลรัตน์  ลิม โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงธนมน  ทองโอ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงนัฐภากัญญ์  เตชะพิมานวงศ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงนิรพร  ผุดผ่อง โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงนุชวรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงปัณฑิตา  สงศรีเกตุ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขเดิมรอด โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสาวรัตน์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงวกุล  ตันธนา โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงอนิสา  ศรีสุข โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายกฤตภาส  สันติชัยศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2174 เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2175 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กชายกฤษตฤณ  วัฒนวิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2177 เด็กหญิงกวิณตรา  ตันทโอภาส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2178 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงกัญกร  พิชญังกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2180 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2181 เด็กหญิงกัญญาภัค  พลายชุม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2182 เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2183 เด็กชายกิตติ์ศุกล  ทวีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2184 เด็กชายกีรติ  รักนิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2185 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  อมรทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2186 เด็กหญิงโกลัญญา  จันทร์ทิม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2187 เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2188 เด็กชายคุณากร  ขุนนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2189 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่อประทีป โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2190 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2192 เด็กชายฉันธณัฏฐ์  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2193 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณสะอาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2194 เด็กหญิงชณัทรัฐ  เจริญมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2195 เด็กชายชเดชดล  กุลไชยศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2196 เด็กชายชนกันติ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2197 เด็กหญิงชนมน  ชายแก้วนพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2198 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2199 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญญาภิสังขาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2200 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอมร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2201 เด็กชายชยธร  คล้ายแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2202 เด็กชายชยพล  ศรีเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2203 เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2204 เด็กหญิงชวิศา  ปัญญานุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2205 เด็กชายชิโนรส  หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2206 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตันสุพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2207 เด็กชายชิษณุพงศ์  นาเคน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2208 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิมลธนาบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2209 เด็กหญิงเฌนิศา  ใจแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2210 เด็กหญิงญนันทพร  แก้วนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2211 เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2212 เด็กหญิงญาณิดา  ไตรวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2213 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงญาณิศา  ศศิธรเวชกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2215 เด็กหญิงฐานิกา  แก้วแสงเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2216 เด็กหญิงฐิติวรดา  กลับแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2217 เด็กชายณฐดล  ชูแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2218 เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2219 เด็กชายณฐพร  แท่นประมูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2220 เด็กชายณพัชรกัณฑ์  พัชญ์ชัยพงศา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงณภัคมนต์  ดิสระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2222 เด็กหญิงณัชชา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2223 เด็กชายณัชพล  พานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2224 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หวังเงากลาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2226 เด็กชายณัฐกร  เพชรภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2227 เด็กชายณัฐกรณ์  คำสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2228 เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2229 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2230 เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2231 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคทองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2232 เด็กหญิงณัฐปณิส  เกษมูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2233 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองหยู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2234 เด็กชายณัฐภัทร  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2235 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2236 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกื้อกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2237 เด็กหญิงณิชมน  ปานะพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2238 เด็กหญิงณิชารีย์  โมสิกรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2239 เด็กชายเตชธรรม  รักษาสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2240 เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2241 เด็กหญิงทญพรรณ  ศรีเลย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2242 เด็กหญิงทักษพร  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2243 เด็กชายทัตธน  จันทรลาภ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2244 เด็กหญิงทิตยา  โฆษะโก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2245 เด็กชายธนกฤต  พันธะระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2246 เด็กชายธนกฤต  ยกศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2247 เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2248 เด็กชายธนดล  แก้วหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2249 เด็กชายธนภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2250 เด็กชายธนวัตร  แก้วภู่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2251 เด็กหญิงธนัตดา  ชนะศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2252 เด็กชายธรากรณ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2253 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2254 เด็กหญิงธัญพิชชา  อินทจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2255 เด็กหญิงธัญรัตน์  หนูนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2256 เด็กหญิงธิดาวดี  สิงห์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2257 เด็กชายธิติวัฒน์  บุณยพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2258 เด็กหญิงธิมาพร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2259 เด็กชายนภทวีป  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2260 เด็กหญิงนภัส  หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2261 เด็กหญิงนภัสนันท์  ณ ชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2262 เด็กชายนรภัทร  ปานประสงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2263 เด็กหญิงนริศรา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2264 เด็กชายนวพรรษ  ศรีโยม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2265 เด็กชายนัทธ์ธวัฒน์  สินสงวน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2266 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2267 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2268 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจมิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2269 เด็กหญิงนันทรัตน์  อินจุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2270 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2271 เด็กชายบรรณสิทธิ์  ตันติวรานุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2272 เด็กชายบุณยกร  เจี่ยศิริสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2273 เด็กหญิงบุณยาพร  บัวจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2274 เด็กหญิงเบญญาภา  อุทิศานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2275 เด็กหญิงปณาลี  ชูทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2276 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2277 เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2278 เด็กชายปวริศ  อินทจักร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2279 เด็กหญิงปวริศา  ขันไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2280 เด็กชายปวรุตม์  มณีชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2281 เด็กหญิงปัญญ์ปรางค์  ดุกล่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2282 เด็กชายปัณณทัต  ฆังวารี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2283 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติพนัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2284 เด็กหญิงปานตะวัน  อรัญชัยยะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2285 เด็กหญิงปิติรัตน์  จุ่งรุ่งเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2286 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2287 เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  ลาภประเสริฐ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2288 เด็กหญิงปูณิกา  ชัยอดิศัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2289 เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2290 เด็กชายพงศภัค  ทองปัญจะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2291 เด็กชายพรพล  เพชรอภิรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2292 เด็กหญิงพริบพันดาว  ฉายเหล่าวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2293 เด็กชายพสธร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2294 เด็กชายพสิษฐ์  ผดุงธรรมรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2295 เด็กหญิงพัฒณิตา  นุ่นดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2296 เด็กหญิงพัณณิตา  จำเริญนุสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2297 เด็กชายพันธุ์ธัช  กัปปิยโวหาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2298 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ศุกลรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2299 เด็กหญิงพิมพ์ชนิตว์  ถึงอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2300 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  สุวรรณเกล้า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2301 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2302 เด็กชายพีรัช  พืชมงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2303 เด็กหญิงแพรธารา  มหาเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2304 เด็กหญิงฟ้าใส  สุทธิชนม์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2305 เด็กหญิงภคพร  ซิ้วจ้าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2306 เด็กหญิงภัคธิมา  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2307 เด็กหญิงภัควรินทร์  ขีนทัพไทย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2308 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2309 เด็กหญิงภัทรวดี  เทพกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2310 เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2311 เด็กหญิงภัสราลักษณ์  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2312 เด็กหญิงภัสส์ศา  หวันเก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2313 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2314 เด็กหญิงภิรดา  อังศุโชติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2315 เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2316 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2317 เด็กชายภูริช  มีแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2318 เด็กหญิงมุกตาภา  จูห้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2319 เด็กชายรชต  สุระคำแหง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2320 เด็กชายรณกร  จันทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2321 เด็กชายรณกฤต  จันทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2322 เด็กชายรณภูมิ  ภู่ชุม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2323 เด็กหญิงรมิดา  อรชุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2324 เด็กชายรัชพล  ปรีฎาพาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2325 เด็กหญิงเรืองจรัส  เอียดสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2326 เด็กหญิงลภัสกร  จันทร์ชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2327 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กันชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2328 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงต่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2329 เด็กชายวรพนธ์  พูลช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2330 เด็กหญิงวริมน  เลาหไชยกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2331 เด็กหญิงวศิราญา  แก้วกล้าหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2332 เด็กชายวสุ  วีระพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2333 เด็กชายวัศวินท์  สำเภาจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2334 เด็กชายวิศรุต  ขำพล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2335 เด็กหญิงวิศรุตา  ระดมสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2336 เด็กชายวิอาม  มูเก็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2337 เด็กชายวีรากร  บุญยอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2338 เด็กชายศิรชัช  ศิริรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2339 เด็กหญิงศิรดานันท์  เอกวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2340 เด็กชายศิริมงคลคิม  วรรณศรีธนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2341 เด็กชายศิวพัฒ  จำเริญนุสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2342 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2343 เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2344 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2345 เด็กชายสิทธิชัย  หอยมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2346 เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2347 เด็กหญิงสิรภัทร  อุทัยรังษี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2348 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อปราณีประนอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2349 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2350 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพย์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2351 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2352 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2353 เด็กหญิงสุวรา  ไทรบัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2354 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2355 เด็กหญิงหยาดทิพย์  พิสุทธิพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2356 เด็กชายหัฎฐะกร  บารมีปกป้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2357 เด็กชายอดิเทพ  แก้วสัตยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2358 เด็กชายอติโรจน์  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2359 เด็กหญิงอภิชญา  แดงเหมือน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2360 เด็กชายอภินันธร  ตันติวิวัฒน์กุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2361 เด็กหญิงอมลวรรณ  กิรดาพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2362 เด็กหญิงอรปภา  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2363 เด็กชายอัมรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2364 เด็กชายอาชวิน  ศรีอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2365 เด็กหญิงอาภาพัชร์  ชีวากุลประสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2366 เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2367 เด็กชายเอกสิทธิ์  แซ่ทู่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2368 เด็กหญิงกชพรรณ  ผิวทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2369 เด็กหญิงกมลพร  ช่วงพานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2370 เด็กหญิงกมลพร  บัวทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2371 เด็กชายกรตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2372 เด็กหญิงกรรณิกา  จำนง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2373 เด็กชายกฤตภาส  พงศ์พฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2374 เด็กหญิงกฤตยา  โลหะรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2375 เด็กชายกฤติน  ล้อมลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2376 เด็กชายกฤติน  ไข่สง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2377 เด็กหญิงกวินทิพย์  สงสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2378 เด็กชายก้องภพ  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2379 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2380 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลปนะสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2381 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รัชตเศรษฐกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2382 เด็กชายกันตภณ  ชูมิ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2383 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2384 เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2385 เด็กหญิงกันยกร  พลรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2386 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  พัวพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2387 เด็กชายกานต์กวิน  พฤกษ์วรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2388 เด็กชายกิตติธัช  บาลทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2389 เด็กชายกิตติพัทธ์  สังข์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2390 เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยพูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2391 เด็กหญิงเกศพัชร  ลัภกิตโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2392 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสดงมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2393 เด็กหญิงขวัญชล  สุวรรณขำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2394 เด็กหญิงคุณัญญา  จรูญกิตติพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2395 เด็กชายจักราวุธ  ฉ่ำเนตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2396 เด็กหญิงจัยดาอ์  หมัดสมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2397 เด็กหญิงจิดาภา  ชีพประสพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2398 เด็กหญิงจิรันธนิน  วัชรีบำรุง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2399 เด็กชายจิราธิวัฒน์  อภิการสกุลชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2400 เด็กชายจิรายุ  รติเลิศกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2401 เด็กชายจีรทีปต์  ภัทรเศรษฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2402 เด็กหญิงจีรพัฒน์  วัฒนาพงศกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2403