รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชลาชล  จันทมาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์เทศ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชิดชนก  แก้วบัณฑิตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายฐากร  พรมดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณตะวัน  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวงาม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายติณณภพ  วิรุณสาร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนพัฒน์  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธนยศ  ละอองมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธันยพร  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มนุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนลินี  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรธีรา  ไสยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพลกฤต  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  พรหมสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงแพรวา  เจี้ยนเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภาธิดา  ชุมนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายรชานนท์  เบ็ญหาวัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวัชรินทร์  จันทรโชโต โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภโชค  แหละตี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายสรยุทธ  วุฒิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสิริกร  รัตน์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอนิต้ากุมารี  ยาดาฟ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอิสริยา  สีลาทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกชรัตน์  ทอดสนิท โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกฤษเรช  ธนาทิพพิมน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกองทัพ  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกิตติพงษ์  เกราะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนิดาภา  พลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัชชา  เหล็มเด็น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กำเนิดดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  พิทักษ์สืบผล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐกิตต์  วงแหวน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูคูขุด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายตฤน  ชูธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทาริกา  หนูจีน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธันยพร  อ้วนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนัธทวัฒน์  รัชกิจโยธิน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนิธิมา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยผา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปัณฑิมา  ชูธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปาริชาติ  อ่วมประไพ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิยะธิดา  คงอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพรรณชิตา  หมัดโต๊ะฝา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพัชรพล  หมัดสุเด็น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิชญา  อินทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภัคนันท์  พัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงมัญชุตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงมินตรา  สุขกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายยุทธกฤต  ช้อยสุชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรีฮันน่า  วงศ์อาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรุจิรา  ดนัยวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวีรินทร์  ภู่สาย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศุภชัย  เจริญวิศาล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุพรรษา  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอัศวเดช  เนียมใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอารยา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกรวิชญ์  พังไกล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกฤษฎา  วีระธรรมโม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจันทร์เจริญ  ใจสะอาด โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิราภา  ลันสุชีพ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายดรณ์  รักขา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนภรณ์  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธิดาทิตชากร  อุดหนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนรินทร  มุ่งมาไพรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนรินทิพย์  แซ่จู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนริศรา  หวานใจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายเนติพงษ์  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพรตพร  เต็มสงสัย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพัชรภา  ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วประดิษฐุ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายรัฐนนท์  รักษ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิรดา  คำวอน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศักรนันทน์  ลือสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงโศภิตา  เอียดวารี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงหทัยกานต์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกมลชนก  พุทธระ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงขวัญชนก  พุทธระ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชาติภูมิ  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐณิชา  มากสร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อิงคะกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงทิพยดา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนบรรเลง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนากร  ปลัดสงคราม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธัชนพ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปฏิพล  เรืองน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปทุมวดี  จิตรวิมาศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงผกาทิพย์  เยาว์แสง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพนัชกร  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พานชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิราวรรณ  หนูทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัคจิรา  จิตรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภัทรชนน  ชิณศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัทราวรรณ  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภูตะวัน  ศรีวิไล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภูตะวัน  อิ่มทั่ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูริพัฒน์  จิรธนานุวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมณิภา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายมนัส  สงศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายรัชสรณ์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปักษิน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเศกสันต์  แก้วชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสิรวิชญ์  หมู่ศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอนุวัตร  ภาลีกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอริศรา  บินละเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกนกพล  จิตศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกมลภพ  หะปุเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกรกฎ  ถวิลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายกฤตธนกร  สมสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกฤตนันท์  ยกเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายกฤตภาส  มณเทียรทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายกวินท์  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คชกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายกิตติคุณ  มนิสสา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายกีรกิต  เพชรสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเกสรา  คงรอด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงโกลัญญา  กุลบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายคณิศร  อำภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายคมชาญ  เต็มปล้อง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายคุณานนท์  จิตภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายจักรกฤษณ์  มะณีบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีระนนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจิตาภา  หนูชะดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจิรภา  ภูมิภาโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจิรัชยา  สมจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงจิรานันท์  ชีวะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจิราภร  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรออด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วนิล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชัญญาพร  โทขำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงไซน่า  สุภะวีระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงไซร์ด้า  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงญาณิศา  นุ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายณฐกร  จิตภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐชยา  ขวัญหลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐนันท์  รักษพรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายณัฐภัทร  อินทสโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐรดี  ย่องเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัทรวรินทร์  จันทร์ดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายดาเนียล  พันธุ์โณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายทวิวัฒน์  โต๊ะระหมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายธนวัฒน์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธนัญชนก  แสงดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธมลวรรณ  แท่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธันวา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายธิติเทพ  แซ่ซี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายนภดล  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนภัสสราวดี  แก้วรัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายนราวัฒน์  ด้วงกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนริศรา  พ้นภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนัควัต  กิตติยานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนัจมีย์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายนัทธพงศ์  สนิทพิยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนุรอายน์  บูละ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายปฏิพัทธิ์  เอียดดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงประภานิช  สารบัณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายปราชญา  สุวรรณพาหุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายปวริศ  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปวริศร  มยะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปวริศา  ดิสระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปวัณรัตน์  รัตนปัญญา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปารวี  วันทยุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายปิยทัศน์  ยีหมัดเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปุณยนุช  จุลทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเปรมวดี  สีคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายผลิตโชค  ลิ้มสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพงศกร  เพิ่มศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายพจนินท์  แคล้วอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายพชรพล  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายพรชัย  สุระกำแหง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพรหมมินทร์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  จิตภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพัสนนันท์  นันทา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สายสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชญาดา  ดิสวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพิกา  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมวิมล  ฉายะวง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพีรดา  สะแหละ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายพีรยากร  แก่นกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายพีรวิชญ์  ย่องเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพีระภัทธ  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพุฒิเมธ  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงแพรพิไล  แก่นกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายภัทรธร  รักษาพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภาคภูมิ  มาลัยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภาณุศักดิ์  สิตะรุโน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายภานุพงศ์  อ้วนกันยา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายภูริภัทร  ปานบัว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายภูวดล  แก้วรัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายภูวิศ  โมรา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายมนัสวี  จันทองพูน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปานกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงยุพารัตน์  คล้ายแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายรัชชานนท์  สนิทพิยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายรัชตะ  ประสิทธิ์นุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงรัติกานต์  เสมหีม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงลดามณี  โฉมศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงลัคนทิน  จิตศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  พละศึก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายวงศกร  แสนมงคล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวรัญญา  นิโสย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายวันชนะชัย  แซ่เฮ่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายวัศพล  บุญรัตนัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวาสนา  สดพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวิรากานต์  ถาวรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงวิไลรัตน์  หวังสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวีรนุช  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายวีรภัทร  อริยะตัจฉุโก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวีระพงศ์  ฤทธิยา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายวุฒิภัทร  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายวุฒิภัทร  สายสลำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเวทิดา  พิมอักษร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายศตวรรษ  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศลิษา  รักระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายศักดิ์ชัย  เครือถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศิรดา  สันสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศิรดา  โชคชัยภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศิรัตน์  เหมือนมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายศิริวัฒน์  เสถียรฤทัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายศิวกร  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายศุภกร  ช่างสาร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศุภกิตติ์  ใหม่ศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงศุภรัศมิ์  มณเฑียรทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายเศรษฐสุข  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายสรวิศ  มหันตมรรค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสร้อยมุก  แสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายสหรัฐ  ปาณะทองเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายสิรภพ  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายสืบศักดิ์  พลพยอม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทสระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสุชัญญา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุพัชรตา  แซ่โหลก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จรูญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงหงสรถ  ธรรมประภาส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายหฤษณ์  กล่ำมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอภิสิทธิ์  ละอองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายอมรพล  นาคมรกฏ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอรวรรยา  จิตตานุภาพ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอัลดา  หวังนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงอารยา  ปฐมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอารีซ่า  หมัดโส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายอาลาวี  ละแม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอุษา  อยู่ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายกตัญญู  จำปางาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิดเชื้อบูรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวกนกวรรณ  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกมลดนัย  จุเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกมลภพ  ด้วงมี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกรณ์ดนัย  แก้วมโน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกรณิการ์  นวลแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกรวิช  ศรีสุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกรองกาญจน์  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกรองกาญจน์  พยุงพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายกฤษกร  ซุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายกฤษดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกษมา  ธีรธรรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายก้องภพ  อินทราช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายก้อซี  สอติรัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วิจิตรจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวกัณฑัธนาศิล  ภู่เมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกันตพงษ์  โพดวา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกันตพร  เสนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายกันตภพ  พลภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวกัลยรัตน์  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกาญจนาภร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงกานต์ชนิต  กำเนิดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกานติมา  สาริการินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายการุณ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายกิจจา  เนียมสี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกิตติธัช  ชีวะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายกิตตินันท์  ขวัญดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพมณฑา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกิติพัฒน์  ลอยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวกิติยา  แสนเสนาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกุลณัฐ  จือดำรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายเกียรติกล้า  ช่วยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายคเชนทร์  เพชรประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายคฑาวัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายคูเทพ  ขำชูสงฆ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงจรรยารัตน์  ศิริทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายจักพรรดิ์  โกชัยพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายจักรกฤษ  แหละโต๊ะสอ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายจักรกฤษณ์  ประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายจักรพงศ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายจักรพงษ์  ร่างสีคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายจักรพรรณ์  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายจักรพันธ์  สั่งสมบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายจิรธร  สาม่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายจิรสิน  นราจร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจิระประภา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายจิรัฎฐ์  นุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวจิราภร  คุ้มสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจิราภัฎ  อัศดรกาญน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจิรายุ  จิตจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงจิรายุ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายจิรายุทธ  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงจิราวรรณ  อินสโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวฉัฐสินี  หิรัญสาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายฉัตรชัย  หมื่นภู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชฎาพร  พรหมณ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายชนเดช  ทองกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายชนะศึก  อดุลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชนากานต์  มะยะกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายชนากานต์  สีนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชนิษฐา  โวหาร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวชลดา  มนตรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชลธิชา  สิงสาโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชลันธร  กลิ่นบรรจง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธิ์นุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชาญวิทย์  ติ้วสุย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายชาญวิทย์  แหละตี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายชุติพนธ์  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชุติมา  รัตนโอภาส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชุติมา  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชุติมาศ  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายโชติชนิต  สวัสดีทวี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงญาดา  โสดาหวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวญานิสา  ชัยปัญหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายฐณภัทร์  ไกรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายฐาปกรณ์  ควรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายฐิติศักดิ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณพดล  ผุสสระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายณภัส  หลุมเพ็ด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงณัชชา  เจริญดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณัฎฐา  พาณิชย์ดำรงกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายณัฏฐกิตติ์  อินทรมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  มุตตะหารัช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณัฐกร  เซ่งฉิ่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายณัฐดนัย  ทวยทา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ชรศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณัฐพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณัฐวุฒิ  ณ สิหโค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายณัฐวุฒิ  พุทธสุภะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณสุโข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือกลางรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายณัฐวุฒิ  ไชยมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวณัฐสิมา  ศาลาจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณิชกมล  โอพั่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นายดนุพล  นิลอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายดรุณ  สายสะโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายดลเล๊าะ  โต๊ะหมาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นายเด่นภูมิ  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายตนุภัทร์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายตองหนึ่ง  เส้งเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายถาวร  ตะระเวลา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายทศวรรษ  พันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงทิพวรรณ  ตุดนายหนู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์ฉาดฉาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายทิวัตถ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายทิวากร  ปานเขียว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นายธนกฤต  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนกฤต  นิ่มนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนชัย  ประวัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนดล  นิลปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนนต์  เลิศชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนภูมิ  แสนมงคล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธนวันต์  โยสา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายธนากร  หวัดเพชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธนาคิม  มณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธเนศ  นวลละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธรรมวิทย์  นุ้ยมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธราเทพ  หาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธวัชชัย  หนูชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธารเทพ  เหมสนิท โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธิดารักษ์  ศรีนาเคนทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยางทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธีรชาติ  แช่มอ่วม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธีรธร  ปานกำเนิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธีรภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธีระพงศ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธีระศักดิ์  ณ สงคราม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนงนุช  คงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนนทพัทธ์  อินควรชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายนบนที  แซ่อั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนพกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนพดล  จินดามุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวนพมาศ  โตประโคน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนภา  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนรพนธ์  สินชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายนราวิชญ์  แสงมณีประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวนริศรา  หวันยาหวา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายนฤสรณ์  ไชยวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนวพล  บัวมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนัจญมา  หลั่งน้ำสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายนันทกร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนันทกานต์  ศรีภัทรชรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายนันทวรรธน์  เรืองสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายนันทวัฒน์  โสภาค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนาเดีย  มณีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวนาเดียย๊ะ  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนาราชา  ชนะมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนิชนิกา  สวยงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงนิติยา  อภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายนิธิพัฒน์  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายนิพนธ์  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนิลจิรา  สะลีหมีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงเนตรวรี  สืบชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายเนติพงศ์  แสงหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายบัณฑิตฐ์  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายบุญฤทธิ์  ขะตะเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายบุญฤทธิ์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายบุณยศักดิ์  งามศิริโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวเบญจรัตน์  บุฯชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเบญจาพร  สีตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายปฎิภาณ  ทองเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายปฏิกร  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปนัดดา  ผายะวัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปนัดดา  ฮ่วนเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นายปรณต  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายประพฤทธ์  บุระชัด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายประภาส  ธิรัญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายปริเยศ  พันธ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปรียาดา  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายปวรุตม์  เอียดจงดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
470 นายปัญญาวิทย์  ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรมีค่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปาราเมศ  กังโถ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวปิยวรรณ  เริ่มสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปิยวัฒน์  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นายปิยวัฒน์  เพ็ชรประยูร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปิยะ  ดังก้อง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปุณยวัจน์  ไชยบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ลัดดาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเปรมจิต  ทองสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายพงศกร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพงศ์ชรัตน์  มนะจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายพงศ์ปณต  ถนอมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  สุวลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวพลอยพรรณ  บอกแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพลากร  ชาบำเหน็จ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นายพวพล  ทองปิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายพศิน  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพัชราภา  แลกาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวพันภัสศา  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพันวรา  สายสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
492 นายพาณเพชร  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิชชญา  มียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพิชญริดา  แก้วประดับเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพิตตินันท์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพีณพัฒน์  คงประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพีรณัฐ  รัตนสำเนียง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพีรพล  เรืองเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพีรยุทธ  หนูมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวเพ็ญตรี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวเพลินตา  ชัยโคตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงฟ้าใส  นามสง่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภคพล  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภณิดา  พวงงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงภณิดา  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภัคระพี  รักร่วม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภัททิยา  เขื่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงภัทรกุล  ช่วยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภัทรดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สำราญสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวภัสรา  หอมพานิช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายภาคภูมิ  พูนเนียม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงภาพิมล  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภาวินี  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภาสกร  ภาระเปลื้อง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภาสีนี  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภูชิต  ทวีรศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภูณัช  ทองทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภูพิพัฒร์  ตรียุทธ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูริภัทร์  ดุกหลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายภูรี  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภูวนาถ  เหมศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภูวนาท  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภูวิศ  แก้วเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวมนฤทัย  ใจชอบงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงมาริษา  ทองพิบูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงมาริสา  จองเดิน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงมาเรียม  นิรัญกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงมุขมณี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงมุฑิตา  สีคราม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายยศภัทร  พินทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายยศภัทร  อถิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองหวั่น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายรพีภัทร  วงศ์น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงรวิสรา  มณีศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายรัชพล  ยกเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายรัชพล  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายรัชพล  เอกจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นายรัฐธรรมนูญ  ภุมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายรัฐพงศ์  ขิกขำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่เฮ่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายราเชด  โต๊ะหมัด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายรามิล  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายราเวิน ไดสัน  อาร์เนสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เมฆทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
557 นายเรืองกิจ  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายฤทธิเดช  เภาแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงลภัสรา  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายฦานุเดช  อุบลมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวงศธร  ชูพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวชิรญา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวชิระ  นวลอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวรเชษฐ์  อนุวรรค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายวรเดช  เดชพัชรกำแพง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวรนิษฐา  คชสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวรนิษฐา  คำมาตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีสุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายวรากร  แคล้วอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายวรายุทธ  เจริญค้าวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายวรารัฐ  ปรางค์นาคี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงวรินรำไพ  ดำดง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวริษา  ทองใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายวศิน  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายวัชริศ  ปรีชากรรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
578 นางสาววันวิสา  ปัญญโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวัศยา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายวายุ  โชติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวิชญะ  วิไลโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นายวิชญะ  ส้มแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จะนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาววิลาสินี  สาครินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวิศรุต  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายวิษณุศักดิ์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวิสาทัศน์  กาญจนโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงวิสุดา  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายวีภากร  สุราตะโก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายวีรภัทร  สิสวัด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวีรวรรณ  แก้วมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายวีระชัย  ชูศรีหรัญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายวีริศ  จันอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวุฒิภูมิ  พรหมวัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายเวชพิสิฐ  วิวัชชะนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงศดานันท์  บุญยัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศรัญญู  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายศรัณย์  พงษ์ไพรวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวศราวดี  เขียดสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายศักรินทร์  คัทโธ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นายศักรินทร์  สกุลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายศิรวิทย์  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงศิริประภา  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายศิวกร  หมั่นหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายศุภกิตต์  คงเหล่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายศุภเนศ  ทองโอ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายศุภพล  ศรีสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นายศุภวิชญ์  ลิ่มวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายศุภวุฒิ  ชื่นใจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
614 นายสรรเพชร  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสหชัย  แก้วนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสหชาติ  จันทรวัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสัญจิต  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสายธาร  พรหมโชติชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายสาโรจน์  มนตะลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสาวิตรี  หัสนะชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายสิทธิพงศ์  จิตรณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตำภู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายสิรภัทร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันนุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายสิรวุฒิ  หสุลารนัช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสุชญา  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นายสุทธิพงศ์  ทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายสุทธิพงษ์  สุกเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายสุทิณัน  บุญยัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวสุธารัตน์  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุนิสา  กาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุนิสา  ทรงอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชนะสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสุภักจิรา  ธนนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายสุรธัช  จงกลมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นายสุรพงศ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายสุรัตน์  หิรัญฉาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายสุโรจน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายเสฎฐนันท์  ศรีรุจี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายหาญ  สังข์ขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงเหมวรรณ  เนียมคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงอธิชา  วาสนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายอธิป  สาครินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวอนันญา  ใบกาเด็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายอนุชิต  ขำชูสงฆ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายอนุสรณ์  ช่อดอก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอภิเชษฐ์  สังทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอภิญญา  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายอภิพล  ณ รังษี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
658 นายอภิรักษ์  พันธุ์นวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายอภิรักษ์  สายอ๋อง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายอภิรักษ์  เสือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายอภิวัฒน์  ค้าสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วผดุง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายอรรณพ  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอรรธพล  โอระพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอรอุสา  อินเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอริสรา  น้อยผา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอลิสา  นวลทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นายอักษรเดช  พัฒโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายอัครชัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จันทรังศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอัญริสา  เก่งเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอัฐษฎา  ดินเด็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
674 นายอัมพล  ชิดเชื้อบูรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายอัศม์เดช  แก้วคช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอาทิตยา  อภัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอานนท์  มาลาเวช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายอามีน  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวอารีน่า  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอิงกมล  รามสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอิงกมล  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวอินทิรา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอุรัจฉทา  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอุษาวดี  แซ่เฮ่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายเอกปวีณ์  แซ่ฮ่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายเอกพัฒน์  อิศโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเอเซีย  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงเอรวัณ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงไอรดา  เล่งวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายฮาซิม  เจ๊ะมงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงิทพรัตน์  ฆังคะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกรรณิกา  สักโต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายก้องเกียรติ  ศัลศาลา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธนียะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกัณณิกา  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกัมปนาท  ทองใบเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายกิติธร  แขกพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายคณยศ  ตันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงจิรวรรณ  เรืองสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายเจษฎาพร  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชวิศา  คงรอด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชิติพัทธ์  ขวัญเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายซฝาลี  เจะปาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงญาณาทิพ  แก้วนาค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วนาค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณชพล  สุขพาสารี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐกรณ์  จงกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายณัฐกาญจน์  ประสานสงฆ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงตรีชฎา  ขุนเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงตารีน่า  มัจฉาวานิช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธณัสพร  เทพแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนกฤติ  อินสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมฉัตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธนภรณ์  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญแก้วคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธมลวรรณ  กร้ำมาตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศัลศาลา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธิติวุฒิ  วิจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธีรพงษ์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธีวรากร  หมานมานะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนภวรรณ  ยิ่งเสริมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนราภัทร  รัชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนราวดี  พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนัฐวุฒิ  หมัดอาหลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายนัทธพงษ์  เอี่ยมศีรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนิติศาสตร์  ละวรรณแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายนิธิศ  ช่วยราชการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนิสซรีน  ทองพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนุชวรา  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนุชวรา  คงเจริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงบีไซน่า  หมัดสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายบุญฤทธิ์  จูหม๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายประเสริฐ  แก้วนิรมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายปัณณ์ปวิธ  แก้วกาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพรชิตา  ยุติศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพัชรมัย  มีชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพุทธธิดา  รัตนอุไร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภรัญยา  มณีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัชราภรณ์  ชุ่มชื่น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภานุวัฒน์  มณีวิหก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภูวดล  ชุมคงดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมนสิชา  จุลทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงมาริษา  กอเดง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงมิ่งกมล  บินแหละ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเมธินี  ศุภะวีระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายยศกร  สิตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายยุทธภูมิ  ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายรพีพัฒน์  ซุ่นเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงรอญฮาน  พันธุ์โณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายราเชนท์  แก้วเนียม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงรินลดา  กิตติยานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวรวุฒิ  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวรัญญู  คงกระเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวัชระ  นิ่มมโน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวัลย์ลดา  หีมมิน๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวิชญาพร  แดงนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิทิตา  พรมไตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายวีรภัทร  กาฬมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายศรัณยู  ทิพย์รัศมีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศิรวิทย์  หมัดแล๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายศิรสิทธิ์  แก้วนิรมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศิวกร  สุขกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายสพลดนัย  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสวรรณกร  วิบูลย์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสาริศา  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสิทธิโชค  ชัยโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสิรดนัย  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุชาดา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสุชานาถ  รุจิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสุธิศา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุปรีดี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายสุรพงษ์  เจริญวาที โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอนันพงษ์  วงศ์สนิท โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอนุวัตน์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอรรถชัย  พยอม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายอัคชาติ  มะณีบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอัจจิมา  หมานหีม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอารดา  สาเร๊าะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอุษณกร  ผุดมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณขำ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายจรัส  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงจันจิรา  บูระพิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญขวัญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชยพล  อังษานาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
799 นายโชคชัย  ราชเเก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายโซล่า  ไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณัชพล  เสล็มเบิก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณละออง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายเดชพนต์  ทองเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายเตชิษฐ์  งามไตรไร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
806 นายทนุธรรม  ตุกเตียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงธนัฐชา  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธีรภัทร  สุจินต์โณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวนนทิยา  พันธ์จ้อย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายนพณัฐ  อภิสิทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวนันทิยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงนิชญาดา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายนิรันดร์  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงปณิฏฐา  ถีราวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปริชาติ  รัตนหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายปุณณพัฒณ์  พิมุตติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวพรกนก  จำปีคง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองไหม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวพิณทิพย์  สุวรรณพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายพิทยุตม์  ทองเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมบัติยานุชิต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิริยะสุข โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายพีรภาส  นวลประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายภคพล  หนูแสง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายภัทรพงศ์  เขาไข่เเก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวมัทนียา  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงมุกงาม  เเห่งเสรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ผลชะนะ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายวชิรวิทย์  กิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายวรวิทย์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
838 นายวรินทร  อ่อนชะนิด โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาววิลาวัลย์  สระโร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นายวีรภัทร  อ่อนชะนิด โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงศรัญญ่า  หมวดอ่อนแสง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายศุภกิตติ์  หนูเกิด โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวสวรรยา  เเก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสิริกานต์  เเก้วโสภาค โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวสุภางค์  คงชู โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายสุรการ  เเก้วคีรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวอสมาภรณ์  ชูฟอง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอัจจิมา  วรรณเพ็ชชา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอาดีน่า  ยามาเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายกรวิชญ์  กาญจโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายกันต์ธีภพ  คงพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายกิตติภณ  ศิริพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายกิติภูมิ  ใหม่แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงกุลิสรา  ไชยสาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายจิรวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายชินกฤต  รัตนโอภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายธนวรรธน์  อมรปิติเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายธนุส  กี่อาริโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงธัญรดี  นิลโอภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงนันทิชา  สหกโร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายปวีณ์กร  อุ่นปลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายปัญญากร  ศรีชัยชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายพชร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายพฤกษ์  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพิชชา  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เพ็ชรพิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงภัทราพร  จันทพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงรมิดา  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงรวิษรา  คงช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายวรชาติ  ล่องเซ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายวิชญะ  รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายวีรภาพ  สายหลำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายสุทธินันท์  ชะนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงกชพรรณ  โภคภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกชวรรณ  ดาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกิตตินันท์  แก้วขวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกุลณัชชา  เพียรเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายคมชาญ  มณีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชญานิน  เหลาะเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชนมน  ดำราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชนม์นิกานต์  ถิ่นวัดกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงชนากานต์  นันพิไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชมพูนุท  ศรีวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชโย  โมลิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงฌานิกา  จู่เซ่งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายญาณพัฒน์  สาแหล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายญาณวุฒิ  นิลทรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฐานิตา  นำนาผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายณฐพล  ทิพย์สงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณฐมน  เหมือนขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จิตรพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐธีรา  โรจนวงศ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณิชกานต์  การะหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายตันติกร  เจริญมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนดล  สุวรรณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธารวรินทร์  สุขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธิติ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายนนทัช  ธิมาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนภิสา  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนริศรา  อนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนลิน  ชาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายบุริศร์  ชโนวรรณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปทิตตา  มุสิกะไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปพิชญา  คงมุณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปภาวรินท์  นาทันลิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปัญญาพร  สุรัตนเมธากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปาณิศา  วาสนารุ่งเรืองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปุณยนุช  ตุกวุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพชรพล  เปล่งจำรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายพัทธิชญ์  สมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพิมพิศา  คลิ้งไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายพิริยกร  เหลาะเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายภีมากร  จูประจักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายภูตินันท์  คงนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายภูริ  ช่วยเกื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภูว์รินทร์  คงตุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงมาติกา  สกุลโกสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงรวงข้าว  หะเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงรสริน  นพสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เปียฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวรพรรณ  เดชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวรัญญ์  ดรุมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวราริณ  รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศตวรรณ  สังขรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายศิวัช  กวมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศุภากร  นิลโอภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้วจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุนเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอนัญญา  จู่เซ่งจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอัครปัญญ์  กรีฑา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ขุนชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงไอรินลดา  ขุนชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกชพร  ละอองสกุล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายกรณ์  เศวตจินดา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายกฤตยชญ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงกวิสรา  พุดแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายกันตภณ  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายคณาวุฒิ  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายจิรกร  รักขันธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงชุตินันท์  ยินดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายซอดีกีน  อูมา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงญาธิสตา  ดอนหล้า โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายณัฐนันท์  ทองนวน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายณัฐพล  สายทะเล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายทศพล  เจริญกุล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่อึง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายธราศรัย  ใหม่ศิริ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงธัญพิมล  กัวพานิช โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงธันยภรณ์  นะแส โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาสุวรรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายนนท์บดินทร์  ขาวแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายนราวิชญ์  เทพจันทร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายนฤภัทร์  สินธิยานนท์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงนัฐฐนิชา  เฟื่องนคร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงปทิตตา  ช่างเพ็ชร์ผล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายพรภวิษย์  ทารัฐสิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายพลอธิป  คำเนตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายพัทธดนย์  จินนุกูล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงพิชามัย  ไชยภักดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายพิพัฒน์  ปล้องพันธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายพีรพัฒน์  อุทัยมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายพุฒิพงศ์  ขวัญปลอด โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายภูริภัทร  เปรุนาวิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงรสิกา  พันธุรัตน์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  หมูกาว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงรินรดา  ณ ระนอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายศิวัฒม์  ใหม่ศิริ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  เจริญพินิจภักดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายสิรภพ  เพชรสลับศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายสิรวิชญ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวลักษณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงอังคณา  ยินดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายเอกภพ  เขียวชุม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายกฤตภาส  จันวัฒนะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายกวิน  พุ่มทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สานุกูล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกิตติ  วงษ์คำ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายคงเอก  แก้วแพรก โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงคนธรส  บุญทรัพย์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจิรภัทร  ฉัตรทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจิรัชญา  ยีหวังเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงจุฑามณี  ใสสอาด โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายจุติภัทธ์  ประไพวงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายเจษฎา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงชญานุช  หนูเงิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชนกนันท์  เซ่งลอยเลื่อน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชนิตา  คงอินทร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงชยภร  รัตนกูล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายชวกร  ธรรมเนียม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุนันท์ชัย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายชัชพงศ์  แสงดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงชาคริยา  สนิทมัจโร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายซอดิกีน  กัณฑ์แก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงซาบรีน่า  กุมุดา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงซารีน่า  บินตุเหล็ม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงซีรีน  มะลี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายณัฎฐ์กิตติ  ชูเชิด โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณัฏฐกันต์  โพธิยก โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ชูช่วย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายณัฏฐ์  ขุนนุช โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฐกรณ์  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายณัฐชนนท์  บุญศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงประดิษฐ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณัฐวรัชญ์  บุญศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ก้องศักดิ์ศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายเด่นภูมิ  ฤกษ์วิเศษ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายแดนไตร  ดิษดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายทองนวธีรฐ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงทิพากร  ชอบแต่ง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุนทร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนภัทร  จันทภาโส โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนวินท์  มุสิกพงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธนัชญา  บัวทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธัญพิชชา  เต็มศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงธัญวลัย  กาญจนโอษฐ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงธิดาชนก  นกแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายธีรชัย  ฤทธิเดช โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนฎกร  แสงอนันต์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ยุงคุณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนฤมล  มุเส็ทสะเดา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงบัวชมพู  พุมาพาณิชย์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายบารมี  บุญชู โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงบุญญิศา  รัตนสุนทร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงบุญญิสา  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงบุษนันท์  มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายปณิธาน  หนูประพันธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายปรมิศวร์  เสริมสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายปัณณวิชญ์  มีนุ่น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายปิยวัช  ไหมคง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปิยาพัชร  รักษ์ทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปุณยนุช  เรืองศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปุริม  เดชทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพชร  พรรณราย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพชรพรรณ  เสริมสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้ววิลัย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพรพิชชา  ทารัฐสิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพลอยนภัส  ซ้วนตั้น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพัชรพล  เย่าเฉื้อง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพันธวิศ  ศรีสุวรรณโณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชีวะพันธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพิชยา  สาและ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สิงห์วีรธรรม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพิธิกันต์  ศรีตะปิยะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงเพลิน  พรหมสาลี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงภรณืชนก  พฤกษศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภวิษย์พร  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภัทรพล  มานะจิตต์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายภัทรพล  ไชยดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะจิตต์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงมณีแก้ว  วัฒนาไพศาล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงมนัสวีร์  สวัสดิรักษา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูรินทร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายรณกร  สอนกชกร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายรวินันท์  ขันแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายรัชชาวรินทร์  ร่มเย็น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายรัฐนันท์  ยีหวังเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวชิดา  ไชยมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วทะนัง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวัฒนวรรณ  สะอาด โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวิชญาพร  ลาภวารี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวิลาสินี  สวยงาม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงศศมน  วงศ์โต โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กุลเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันเจริญรัตน์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงศิริวิมล  คงวุ่น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายศุภกานต์  กลสุวรรณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายศุภัช  คำพิระ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงโศศิษฐา  ณ ถลาง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสวรรยา  แก้วขอมดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสิริกร  ล่องสุวรรณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสุริวิภา  สิงห์เสือ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สังข์ดุก โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายอธิมาตร  จูหม๊ะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายอนุพงค์  คำเนตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอภิวิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอริสรา  ไพรบูรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายอลันชากีร  เหมมาน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอารีรัตน์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอิษฎาอร  ประจงเก็บ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงกชพร  ทวีรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายกรกฎา  ยุติธรรม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายกรวิชญ์  เส้งโสด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายกฤษฎิ์บดินทร์  หนูสอน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายฆฤน  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงจิดาภา  วิวัชชะนะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซั่ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงชมพูนุท  รองสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายชยพล  พินศิริกุล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายชุมพรต  บุญศรีสม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายณัฐพล  งาหอม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงณิชารีย์  ตองอ่อน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายทิมโรเบิร์ต  อันเนอร์ควิสท์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงธนภรณ์  สิงหน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายธนมิตร  อภิวันท์ภักดี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายธนาภัทร  ประทุมวัลย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายธรา  คนทารักษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงธันยา  ธานะวัน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายธีร์ธวัช  จันทะโคตร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงนันท์นภัศ  ชมภูประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอหมาด โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงปิติชญา  สุขวนรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายพงศ์ปณต  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายพสธร  รักทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงพุทธรักษา  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายภูมินันท์  เพ็ชรรัตน์มุณี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายภูอาดี้  เหมสนิท โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงมนสิชา  หม่อมปลัด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายเมธัส  แย้มกลาง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงรอบีอ๊ะฮ์  สแลแม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษ์ทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายวรศักดิ์  บินรัตแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงวรินกาญจน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงวิรัลพัชร  โหมดสันเทียะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายวีระพงษ์  ระวัง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงหนู โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงสาวิตรี  เพชรศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรสังข์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายสุภกร  สิทธิแก้วไกร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายอนพัทย์  เหมรัญ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงอภิญญา  โชติช่วง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชื่นชม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงอัลลณีย์  เหย็บหมัด โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงกรัญญา  เทพหล้า โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายกฤตเมธ  บุญเพ็ชร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกฤติยาณี  แสงแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกัญญ์กวี  เรืองถาวรพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงกัลญา  แสงโพลง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยบุษผา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายกานต์  ธีรภาพพงค์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกิตติธรา  ควนศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายกิตติศักดิ์  กานุวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายคัมภีร์รัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงจันพณิกา  บุญศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงจัสมิน  หวันดะหวา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงจิดาภา  หนูเพชร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงจิตรลดา  ดวงมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงจิรสุดา  ไพศาล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายจีรวัฒน์  เส้งลั่น โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงจีราพร  พีธ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงชนัญชิตา  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายชนาธิป  กานุวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงชนาภา  จันทร์ศรีเสาว์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายชยางกูร  ไชยวาริน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายชรัณ  สังข์รอด โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายชัฏธเนศร  เอียดปุ่ม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายชาญณรงค์  นิลปักษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงชินาณาฐ  ดีสูงเนิน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงยืน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายฐิติวัฒน์  นวลศักดิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  เตชะวันโต โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงฐิรฉัตต์  หนูพล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายณฐกร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คันทะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฏฐนิศ  มั่นคง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประกอบ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐนรี  เรืองศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายณัฐนันท์  คีรีโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฐนิชา  จองเดิน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฐพนธ์  พันธ์มโน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณัฐรดี  ไชยกุล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงดลชนก  สุวลักษณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายตรัยเมษ  มหาวิเศษศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายติณณพัฒน์  นะระแสน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายติณห์  แก้วสด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายทัพพสาร  ลมุล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธกฤต  อรรถจินดา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนกฤต  ทองทวี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนชัย  จิระนิล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธนชัย  อิสโร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธนภัทร  คณะแนม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงธนวรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธนวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงธนัชญา  สุริวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธนากร  รัตนคุณ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนากร  ฤกษ์เมือง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงธมลวรรณ  โชติธรรม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเป็นทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงธันยมัย  พรหมสมบัติ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธารา  ธรรมชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงธาริดี  ฟูคณะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธาวิน  พร้อมมูล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหลักด่าน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธิดารัตน์  สาหีม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมงทับ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายธีทัต  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธีรภัทร  ห้องเม่ง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายธีรเมธ  อนุกูล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงนรากร  โกกิจ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายนฤพล  ขาวเอียด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนฤภร  บัวศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนวพร  นิลภู โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายนวันธร  คำสุวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนันทภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายนันทวัฒน์  เพิ่ม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนิชดา  ณ รักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนิชริน  มาเพ็ง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองสร้อย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายนิติรักษ์  เสวนารัก โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนิศาชล  ยิ้มสมาน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายเนติวัฒน์  จันทร์เพ็ชร์บุรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายบรรเจิดสิร  ขำขจร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงบีสมิลลา  พัชนีย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงบุณยานุช  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายบุรพล  จันทรโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงเบญญาภา  สรรพพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปณต  จันฑโมษ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายปริยกร  ขวยสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงปรีญานันท์  ล่องแดง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปวรวรรณ  จันทะศูนย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปวริศ  บำรุงศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายปวรุตม์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายปองพล  จิตร์นิยม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปัณณมน  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปานตะวัน  ทิพย์ศรีนิมิต โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายปิยังกรู  คงพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปุณยาพร  พลูทัศน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงไปรยา  เสือสว่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายพงศธร  เกสโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงพรทิพา  อิศโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงพรพรรษา  จันทร์แดง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพรภวิษย์  ปัญจรัก โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงพรรณิชญา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงพลอยพรรณ  จิตร์บรรจง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพัชญ์ปณดา  ทองอ่อนยศนิธิ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายพัชรพล  ศุภวัตรชินพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายพันธวัช  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายพัสกร  เทพเดชา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  จราจร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิชญภัค  พันรังสี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายพิชญากรณ์  ปักษิณศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพิชานันท์  ชิณนะพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชไกร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพิมลพรรณ  พักเกาะ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพิราอร  เหมือนยอด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายพีรภัทร  แสนรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงพีรวัชร  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงแพรวา  ร่มแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงภัทรทิชา  เนียมพุ่ม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงภัทรภร  สอนแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงภิญญดา  บัวศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภูมิพัฒน์  มุกดาวิจิตร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายมรรษกร  ถนอมเล็ก โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายยศกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายรฐนนท์  เหมือนวุ่น โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายรัชกร  วัฒนวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายรัชกฤช  ศรีวะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายรัชชานนท์  ท่องเที่ยว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขำดำ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายรัตนโชติ  ฉั่วพานิช โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายรามศักดิ์  มีเลื่อนลอย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงริณกานต์  บุญมี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายรุจดนัย  ผลเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงลลนา  วงษ์นิกร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตนชล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงลิปิการ์  ขุนเป็นทิพย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายเลอรักษ์  แก้วอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายวรพัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายวรัตถ์  ชูบัวทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายวราเทพ  อนุพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงวลีรัตน์  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวิรากานต์  ยีบ๊ะ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวีรชญา  ไสยา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงศศธรณ์  ศรีสม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงหมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนวัน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายศุภกิตติ์  ฤทธิ์โต โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสรวีย์  ชูแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสราสิณี  อินทมาส โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายสิรวิชญ์  พุมสุวรรณโน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสุทินา  สาระพิทยาธร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงสุเบญญา  แก้วเมฆ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสุภกร  สังข์ทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุภัสสร  อินทร์ขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงสุภัสสรา  อมรอนุพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงโสภิศตา  สลับใหม่ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายอนันชัย  ฉุ้นประดับ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอนาวิน  จองเดิน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอนาวิล  ไพเราะ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายอนุพงศ์  การะเกษร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอรรยมน  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงอรรัมภา  ประวะเสนัง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอรุณแลฟ้า  เทพไชย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอักษรจัญจ์  จันทศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอัจฉรียา  กุมแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงอันนา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงอาทิตย์ตญา  ทองอ่อน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอิงธิรา  ศรีราช โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  จงไกรจักร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายเอกรัฐ  รอดพิมพ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายเอื้ออังกูร  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายัจิรพัส  ภู่มุสิก โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ เจนจิรา  โจนส์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงชนากานต์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมี้ยงหอม โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงณฐพร  มีใส โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  เพชรกรณ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายทรงพล  จิระนิล โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงธนัชนันท์  แสงเงิน โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สืบภา โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายธีรภัทร  ชุมภูทอง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายนาธาน  หลีหัด โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายปัณณธร  ประชาตรี โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายพฤทธ์  ยันตรกิจ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายภัทรกร  ตำภู โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงภัทราวดี  จันคง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายภูมิรพี  มีเผาะ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงมนัสนันท์  กองสุข โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายรชภักดิ์  ประสานสงค์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงรสกร  ดำชุม โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กชายรัตนวัฒน์  พันธ์ทอง โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายลภัส  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายกรพรหม  ภู่เมธากุล โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงกฤตชญาพร  เทพญา โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงกันตาวดี  ไชยเส้ง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายกันติทัต  ปานเดย์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงเขมทัต  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายฉัตรบดินทร์  อินกกผึ้ง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นพวงศ์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายณัชพล  แสงทอง โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีชัย โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายธันยวัต  สุขเอียด โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงน่านน้ำ  หนุูอ่อน โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงนิรชา  ชนะพล โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันระศรี โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายปาณัท  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปาณิศา  เฟื่องนวกิจ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปาลิตา  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปิ่นเพชร  เพชรศรี โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายปิยภัทร  แสงสุวรรณ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปุนญ์ณรัชม์  นาทอง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายเปรม  โพชกำเหนิด โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงพณิชา  ชูมี โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงพิชชาอร  นิลโมทย์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพิมพิศา  สุธรรมวงศ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงภัคจิรา  วิภาตะโยธิน โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภัทรกันย์  ชูแก้ว โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายภูวดล  เขื่อนสุวรรณ์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปันทะนันท์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงวราภรณ์  เมียนแก้ว โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายวิชชุกร  สมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายเกียรติภูมิ  อำไพ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงชนิดาภา  จองเดิม โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงชลิตา  เมฆย้อย โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายณัฏฐวิญญ์  สมพงศ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วลอย โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงปรียนันท์  อนันตพงศ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงแพรวริญช์  จันทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กชายยศวินท์  อำพะวัน โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงวีริสา  ทองแก้ว โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงศุภดามัน  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงศุภรดา  ทวีมาตย์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กชายสรรเพชร  นิธิกุล โรงเรียนกิติคุณ ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายสรรเพชร  สุขอนันต์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กชายสิรภพ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงสุพรรษา  อักษรวงศ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงสุภชา  คงเย็น โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายกันตภณ  สงรักษ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงกุลลดา  ชูเอียด โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายจิรพงศ์  จิตรานนท์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงชลลดา  รามสิน โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงญาโณทัย  ไพบูลสวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายธนภัทร  สังข์กิจ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายนภนต์  กาญจนวงศ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายนิติภูมิ  มากจันทร์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงปฐมาพร  พงศ์มานุรักษ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายปุณณภพ  พันทอง โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายพชร  รอดอุบล โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงพรชนิตว์  พุ่มเล่ง โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายพัทธดนย์  บุญรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายภครวิชญ์  สัมบิณฑิยะ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายเมธาวี  เกื้อชู โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงรัชฎศิลป์  ดำรงศิลป์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายศิวัช  จันทร์เมือง โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายหัสวีร์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายอินทัช  อินทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงไอลดา  แสงอรุณ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายศิริธมัช  หมุดโต๊ะแหละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงกชกร  สายสะอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงกรวรรณ   สันเจริญ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงกวิสรา  กองแก้ว โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายก๊อตดารี  หมาดร่าหีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงจรรยาพร  สรรเพชร โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงจัสมิน  อูบี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายซิลมีย์  นาปาเลน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงดานีน  เกิดอยู่ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงตักวา  แก้วศรีสม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายธีรเดช  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงนริศรา  หิมมะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงนัสริน  ดอเล๊าะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงนัสรีน  เจริญวงษ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงนัสรียา  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงนาดา  หมานเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงนิสรีน  หวังเด้ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงนูรญฮาน  เบ็ญแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงนู้รตดา  เส็มหมัด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงภัทรียา  หมัดชะบูรณ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงระวิวาริน  พุดสงคราม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงวรัญญา  หีมหมัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงสิรัญยา  พันธุสะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงสุไรดาฮ์  แหละตี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงอมานี่  ขวัญเจริญ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงอรินดา  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงฮัซวานี  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงกนกวรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงกมลชนก  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กชายกฤติน  พาหุกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายก้องเกียรติ  คงภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงกัลยากร  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายกิตติธัช  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรลอย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายกิตติภพ  ทิพยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายกิติพร  นวลปาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงกีรติ  ต่วนยี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงกุลจุฬารัตน์  อุทัยเชฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก้วประจันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงกุศลิน  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงเกรซ  วงศ์เทศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงขวัญนภัส  พิณสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงเขมิสรา  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายคณพศ  สนิทมัจโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายคณาธิป  จิตต์ละออง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงจริงใจ  วรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงจิดาภา  ปัทมปราณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงจิตาพิชญ์  สุวรรณลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงจิลลาภัทร  มหันตกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายเจษนิพัฒพงค์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงชญานิศ  เลิศอนุวัฒน์ชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงชมภัค  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กชายชยพล  เลิศสุธาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กชายชยพล  แก้วแสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงชลิตา  กิติยามาศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายชวกร  ลักษณวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงชัญญา  หิรัญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายชินภัทร  ชัยอ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ห้องโสภา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายโชฒิกุล  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงญาณิศา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงฐิตารีย์  อนันต์พงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กชายณฐนกร  รุ่งอำไพ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กชายณภัทร  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงณัฎฐ์สุดา  จันทรวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงณัฐชญา  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กชายณัฐชนน  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงณัฐชยา  มณีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงณัฐพัชร  กาฬพรรณลึก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายณัฐพัชร  เตชะโต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บัวปาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงณัฐริณี  วงศ์กระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วสลำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายณิชนนท์  กล้าคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปาลเมือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงณิชาภัทร์  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายตอริก  คงคาลิหมีน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงติรณา  อำไพมังกร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายไตรทศ  เพ็ชร์ล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงทศพร  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายทศวรรษ  ทองมา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงทันติญา  ทวีปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงธนัญญา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงธัญสุดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กชายธีรเดช  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายธีร์ธวัช  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กชายนวภูมิ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กชายนันทเมธ  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายนันทิวรรธน์  จันทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงบุญสิตา  สักกุณา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงปณสิตา  คงไข่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายปรัชชดล  ผลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงปริยากร  จุทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงปวริศา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติกิจภิวาทย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงปิย์วรา  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กชายปุญญพัฒน์  พุ่มมา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กชายปุญญฤทธิ์  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กชายปุณณวิช  คุณพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กชายพงศ์ธนันทน์  วงศ์โต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กชายพจนิชญ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายพัทธดนย์  ขุนเพชรวัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงพาขวัญ  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายพาพงศ์  ประสิทธิ์สถาพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ณะมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงพิชญาดา  อัมโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงพิตะวัน  ชุมช่วย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายพิทวัส  ศรัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงพิมญาดา  สว่างชูลอย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มวิริยะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระเดชสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายพุฒิวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กชายภัทรพล  เกษรา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายภีมเดช  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงมัทวัน  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กชายยศกร  ศิริยอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงรติมา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงรุจิรดา  กระจ่างพัฒน์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายวรกร  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กชายวรกันต์  วิทยปรัชญานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายวรณฐศร  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กชายวรเมธ  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงวริยา  หวังนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายวสิษฐ์พล  วิจิตรเวชการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จิตตกุลเสนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงศินีนาถ  มารักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายศุภกฤต  ศรีศุภโชค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงสมัชญา  แก้วชูเชิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายสิงหนาท  กลิ่นนวล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนฤทธิรงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงสุธาสินี  เบ้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงสุพิชชา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงสุพิชญา  คงมี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงสุพิชญา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายหัฏฐกร  ชฎารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  เสนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายอรรถพล  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงอโรชา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงออมสิน  ราชผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงอัญรินทร์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กชายอัศม์เดช  ชุมเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงอารายา  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงกชวกร  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายกนตวรรธน์  ชุมเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายกรวัฒน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายกฤตภาส  อุเทนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรประดับ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายกลวิชร  หนูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายก้องภพ  ชนะพล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  คงมี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เส้ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงกัญญานี  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงกัญญาพัทร  ทองเพชรคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายกัณณพนต์  บำรุงกร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงกันต์สิริ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายกัมปนาท  วัชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศรีเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายกิตติพจน์  บุปผะโก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงข้าวหอม  วิชชุรังศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายคณัสนันท์  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายจตุรงค์  ชูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายจตุรภัทร  บัวเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงจรินธร  สามงามทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงจิณห์วรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงจิดาภา  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงจิดาภา  รอดเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายจิรวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงจิรัชยา  หมันเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงจิราภิมน  เจริญเนตรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายเฉลิมขวัญ  วิชชุรังษี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงชญานิศ  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงชญานิศ  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายชนภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงชนัญเนษฎ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายชยพล  รอดผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายชยพัทธ์  มิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายชยางกูร  ใจเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายชัยยุทธ  จินดากุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงญาณากร  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงญาณิศา  สังวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญเนตรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงญาณิศา  เทพยา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมะแป้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงญาดา  ชัชศิริกูลชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงฐาณิชญาณ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงฐิตารีย์  หนูไข่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายณ ภีศเดช  แก่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงณกุลกานต์  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายณชพล  เต็มปาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงณัชนิชา  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  ครุอำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริรักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังขวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายณัฏฐพล  นพสิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงณัฐกมล  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักจุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังขวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กุนทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนิเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนื่องเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงณัฐธิตา  ดำแม็ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายณัฐนันท์  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายณัฐภัทร  หมันหมาด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายณัฐภูมิ  มุสิเกิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายดนุดา  โพธิ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงดากานดา  มุณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงดารินี  สุวรรณละออง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงตรัยรัตน์  มีแต้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายเตชินท์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายเตวิช  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายธนกฤต  มานะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายธนกฤต  สินวรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายธนภัทร  ศิณโส โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงธนรัศมิ์  กุลอริยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงธนัชพร  ช่อลำเจียก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายธราเทพ  จันทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงธัญย์ธิดา  ป่ากว้าง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงธารารัตน์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายธีรดนย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายธีรเดช  นุ่นสง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงนงนภัส  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงนภสร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงนฤมล  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายนันทกร  คลิ้งไชย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายนันทภัทร  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายเนติภูมิ  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายบันดาล  เกิดปั้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงเบญญาภา  นนทะสร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงเบญญาภา  มงคลชูวิทยา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงปนัดดา  ผลมะขาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายปรเมษฐ์  สงสั้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายปรินทร  ตันติเกษม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงปริยากร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิทธิสุนทร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทั่งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายปัณณทัต  หมานมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายปัณณวิชญ์  หัตถกอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงปานหทัย  นุ่นขวัญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายปิติพงษ์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงปิยาอร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงปุญญิสา  ขวัญซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงปุณยวีร์  โยธี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายปุริณ  จันทภาโส โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายพงศธร  อัครเมธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงพรธิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงพริมา  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายพศิน  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายพัชรเทพ  สุวรรณพรรค โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงพัชราภา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มากเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายพัทรบรรณ  ทิพย์เดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงพิชญาภัค  พันธางกูร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงพิทยารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงพิมพ์รวี  ช่างสาร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงเพียงพัชร  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายฟาดิ๊ล  สนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงภัททิยา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงภัทรวดี  ชรินทราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงภัทรวลัญชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงภารดี  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายภาวัต  คันธฬิกา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายภาวิชญ์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงภาวินี  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายภาสวิชญ์  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงภิญ์ญพัชฌ์  เพ็ชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายภูมินัฐ  พูนภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายภูมิรพี  คงเต็ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายภูริณัฐ  เข้าะหมาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายภูริพัฒน์  จันคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงภูริมา  ทะวา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายภูวเดช  ศรีนุ่นวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายรตน  ณะสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงรวิสรา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงรอยพิมพ์  สาธรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงรอฮาน่า  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายรัชพล  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงลักษมี  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงลักษิกา  ขุทะกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายวงศกร  แก้วรัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายวงศธร  สุขสมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายวชรธรรม  นุ้ยแนบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงวณิชยา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายวรัทภพ  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงวรางคณา  ถีราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงวริศรา  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายวศิน  สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายวิชชากร  นาคพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายวิชญะ  กุหลาบวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายวุฒิภัทร  อ่อนดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงศตพร  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงศรุตา  จันทร์สุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายศักดิ์ขรินทร์  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายศิรสิทธิ์  หนูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายศุภกร  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงศุภากร  มุสิกวงส์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายสรวัชญ์  เตชะอนันตระกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายสรวิชญ์  มัจฉาวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายสิทธิโชค  คงชีพ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงสิรภัทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายสิรวิชญ์  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายสืบสาน  สมสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงสุพิชญา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายสุวีร์ภัทร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายเสกฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คงมาก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายอชิตพล  คณะทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงอธิชา  คงชู โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงอภิชชญา  หนูหย่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงอภิษฎา  สิระวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงอภิสรา  โหระสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงอมริสา  สารสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายอมเรศ  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงอมลธีรา  พระธาตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายอัฑฒกร  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายอิสรพงษ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงอุมาภรณ์  คงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1871 เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กชายกฤตเมต  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดิสระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันทิวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1878 เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1879 เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐอรวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสงฆ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1883 เด็กชายกิตติกรณ์  เวชภักดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1889 เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1890 เด็กชายคณิศร  กรีโส โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงคณิสรา  ศิลปวุฒิกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กชายครรชิตพล  ริยา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1893 เด็กชายคุณานันต์  แก้วสด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1894 เด็กชายจรูญวิทย์  ชูพรหม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงจันทิมันตุ์  นิลพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงเจนจิรา  ถีราวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงเจียระไน  นันทโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กชายแจน ฮาร์คิม  ดี คาสโตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงฉันทิสา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงชญาดา  หมัดอะหวัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายชนกันต์  ทองใหญ่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์โต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กชายชนินทร์  อี่ซโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1918 เด็กชายชลภัทร  อรุโณทัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กชายชวกร  ฟองละมุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงชัญญานุช  แก่นเพชร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กชายโชตินันท์  บุญอติชาต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงซาเนีย์  บินสะเหาะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงญัฐพัชร์  เอื้ออิสระวิมล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กชายญาณพัฒน์  สะตะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กชายญาณภพัฒน์  สะตะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงญาโณทัย  บุญทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงณชพร  ไชยชนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงณณิชา  วสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กชายณัฐชนน  ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงณัฐชานน  สุขนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1947 เด็กชายณัฐพล  แก้วเนียม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงณัฐมน  แกล้วทนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สังมะณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1950 เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1951 เด็กชายตฤณ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1952 เด็กชายติณณภพ  ทองไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1954 เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายเตวิช  กิติศักดิ์รณกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1956 เด็กชายทรงวุฒิ  รามสูต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1957 เด็กหญิงทัศดาวรรณ  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1958 เด็กชายธนกร  บุญณรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายธนบดี  ผิวทน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1963 เด็กชายธนภูมิ  ธนนิมิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงธมนวรรณ  เชื่อมาก โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงธมนันท์  ไชยโกวิท โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงธรชญาน์  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตตื โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงธัญญ์วรัตม์  จันทร์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงธัญรัตน์  ฆังคะมโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กชายธันวา  รัตนอุบล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1975 เด็กชายธีรติ  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1976 เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กชายธีรวัต  วัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1978 เด็กชายนภันต์  ขจีจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1979 เด็กชายนราวิชญ์  เส็มหมาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1983 เด็กชายนันทพันธ์  ภูเมศร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1984 เด็กชายนิติภูมิ  ซ้ายหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงเบญจมาพร  พุธจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1988 เด็กชายปรานต์  กันภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กชายปัณณวิชญ์  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรีงษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1996 เด็กหญิงปุณณดา  สงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กชายปุณณวิช  ชูวัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงปุณยาพร  มีสันทัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กชายพงศธร  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2001 เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปึณยานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2002 เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2003 เด็กชายพชร  ดำชุม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2004 เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กชายพรหมธาดา  คูนิาจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงพัชรียา  กาญจนะไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงพิชชุดา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงพิชญาภา  สธนกร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นัยนารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  มะลี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กชายพีรภาส  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กชายภัทรกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงภัทรษยา  พานิชย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กชายภานุกร  อภิชาโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กชายภูริภัทร  สุดจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2026 เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2028 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กชายยศกร  ไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กชายยุคนธร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2032 เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2033 เด็กชายร้อยแสน  เก้าลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงลลิตวดี  เพ็ชร์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงลักษมี  นาคเวช โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงลักษิกา  บุนนาค โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2037 เด็กชายวรพล  หนูกล่ำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2038 เด็กชายวรภพ  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2039 เด็กชายวรรณธนพร  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงวรัฏฐา  อินขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงวรางคณา  เรือทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงวลัยพรรณ  คงทรง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2046 เด็กชายวสุธา  สังฆเวช โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงวิชญาพร  กลิ่นขจร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กชายวิบูลย์  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงวิภาวินี  ได้รูป โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงวิศรุตา  สังขพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิ์รี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2054 เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงศศิญาลักษณ์  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงศิริญา  อีดยี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กหญิงศิลป์อักษร  สุริยะพิชิตกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2060 เด็กชายศิวกร  ช่วยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กชายศิวดล  ศรีรัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2062 เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2063 เด็กชายศุภกร  วุฒิโย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2064 เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2065 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2066 เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2067 เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2068 เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2069 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีอัมพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2070 เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงศุภิศรา  ทวีวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กชายสรรเพชญ  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2074 เด็กชายสรวิช  จันไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2075 เด็กหญิงสรารัตน์  สังข์ศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงสวรส  คำแหง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กชายสัชณุกร  อักษรมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2078 เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2079 เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2080 เด็กหญิงสิตาภา  ภัทรนิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2081 เด็กหญิงสิรภัทร  โอมอภิญญาณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2082 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอกพิทักษ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงสิราวรรรณ  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2084 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2085 เด็กชายสืบศิลป์  ทองฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2086 เด็กชายสุธินันท์  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2087 เด็กชายสุธีร์  สุภามาลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2088 เด็กชายสุปรีชาพล  ศิลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2089 เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2091 เด็กหญิงโสภณัฐ  ราชพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2092 เด็กชายหิรัญรักษ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2093 เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กชายอธิวัฒน์  เพ็ญญะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2095 เด็กหญิงอนุธิดา  เหรียญมงคล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กชายอภิวิชญ์  ประกอบชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงอภิษฎา  สงแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงอมรา  ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2100 เด็กชายอรรถนนท์  คงลำธาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงอันน์อากร  จริยานุรักษ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงอาธิตญามล  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2104 เด็กชายอานัสชานนท์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2105 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พันธ์คง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จิตศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2107 เด็กหญิงเอมิกา  ประสานสงฆ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2108 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์สถิตยกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2109 เด็กชายโอบาม่า  สาสุธรรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
2110 เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
2111 เด็กชายกจกร  จันทร์เมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงกนกกร  เทพยา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงกมลพัชร  เหมรัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายกฤดิ์ยศ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายกฤตยศ  บิลหลี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายกฤติน  จงอร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายกฤติน  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายกฤษฏา  เพชรศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายกฤษณกันต์  สุกกรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กชายกวิน  จันทรปาโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กชายกษิรา  พัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลักษณุกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายกันตพงษ์  ขนอม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงกันติชา  มหาโคตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงกานต์นที  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงกิตติญาดา  ถ้ำเสือ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายกิตติภพ  สุริแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายกิตติศักดิ์  โภชน์สาลี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงกิติมา  พาหุมันโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงกุลธิดา  มาเฉลิม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงเกตน์นิภา  จันตะมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงเกลียวฟาง  ใจโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงเกวลิน  สาลิกา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงเกศินี  นัคเร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วรัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายขตฤกษ์  นกแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงขวัญข้าว  วงดานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ใชยทิพย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงเขมจิรา  อ่อนหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงเขมิสรา  ยิ้มยิ่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายคณพัชญ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายคริสตินันท์  กุลมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายจักรพรรดิ์  คำสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กชายจักริน  มโนสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำสั่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงจิดาภา  บุญแก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2149 เด็กชายจิตตภู  จิตคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กชายจิรกิตติ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายจิรภัทร  พรหมเพรา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายจีรพ้ส  แจ่มใส โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงจุฑามาศ  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงเจนจิรา  ศักดิ์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงฉันท์สินี  ถิ่นถาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายเฉลิมวงศ์  หนูกลัดนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายชญานนท์  เกิดศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงชญานิศ  จิตต์ละออง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงชญานิศ  รอดขำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายชนวีร์  วิศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายชนะโชติ  พาศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงชนากานต์  สังฆกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายชยาพล  ฟองประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงชรัญดา  ปานดำรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงชลพรรษ  เสนประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุติภาคโสธร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายชวัลวิทย์  วิชานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงชวิศา  วิมลศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงช่อฟ้า  มณฑารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายชัชชนน  บุญรอดรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กชายชัยชาญ  ชมชื่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายชินกิจ  ตันติประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายชินรัตน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2179 เด็กชายชินาธิป  แก้วศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงชุติมา  ทองชนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายชุมรักษ์  ชุมรักษา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงโชติญา  ช่างสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงซาฟีน่า  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายฌาณากุล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงเฌอปาณ  สรรเพชญ์ศิวะกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสมบัติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กชายฐปนวัฒน์  โรจนรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงฐิตาพร  โกศัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงฐิตารีย์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2192 เด็กหญิงณ รฎา  ถาวโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงณกมล  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงณฐกมล  ทองเรือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายณฐชนนท์  เถี่ยมดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กหญิงณฐมน  จิตนะมงคล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2197 เด็กชายณฐวรรธ  ณ นคร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กหญิงณทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงณฤดี  ล้วนสละ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงณัชชา  บุพอังกูร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2201 เด็กหญิงณัฏฐฌา  สังข์คัมภิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2202 เด็กหญิงณัฏฐศิริ  พรหมมา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2203 เด็กหญิงณัฐ  ขวัญปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2204 เด็กชายณัฐกฤษ  วิรุณสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายณัฐกิตต์  กิ้มด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2206 เด็กชายณัฐชนน  ชูน้อย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2207 เด็กหญิงณัฐชนัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2208 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2209 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2210 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงณัฐธีรา  ใจห้าว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2213 เด็กหญิงณัฐนันท์  พระธาตุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงณัฐนิชา  รักพรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2216 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดานาค โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2217 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2218 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วบุบผา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงณัฐวรารินทร์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2222 เด็กชายณัฐวัศ  ศิริยอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2223 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2224 เด็กหญิงณัฐสุดา  คงรอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงณัฐหทัย  พ่วงรับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงณัทวรีว์  ศรีศุภรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2228 เด็กหญิงณิชกุล  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงณิชชาภัทร  ขุนรองโนต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงดรัลพร  คงเอียง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายเตชเดช  บัวเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2233 เด็กชายเตชสิทธิ์  คณานุโกศล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงเตชินี  เตชะวรรโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2235 เด็กชายเตชิษฐ์  พันธุ์เสงี่ยม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงทธตา  บุญรัตน์เพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงทรงอัปสร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายทัสวี  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายทิคัมพล  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2240 เด็กหญิงทิฆัมพร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2242 เด็กหญิงทิพปภา  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2243 เด็กชายธนกฤต  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2244 เด็กชายธนกานต์  ทองทา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2245 เด็กชายธนชัย  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2246 เด็กชายธนพจน์  บุญกรด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2247 เด็กหญิงธนพร  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงธนพรพรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กชายธนภณ  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงธนวรรณ  โคจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2251 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2252 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2253 เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายธนะกร  แก้วพระภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายธนาพัจน์  ลาดิ๊ฟซอเดห์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายธนาวัฒน์  ใจห้าว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายธเนศพล  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำสุขแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2259 เด็กชายธรเทพ  หนูโยม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กชายธรรม์  บุญมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงธฤษวรรณ  หงษ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงธัญจิรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงธัญชนก  บุณณกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงธัญชนก  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2265 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกวิทหัตถกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวิทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงธัญรดา  อินตรา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงธัฐธิดา  ศรีทองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงธันย์ธิตา  สระขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงธันยพร  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงธารารัตน์  พิพัฒณกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงธิมาพร  สังข์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงธิรดา  พัฒน์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงธีรดา  คีรีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2278 เด็กหญิงธีร์วรา  บุญไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2279 เด็กชายธีรวัต  สรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงนปัญย์ภัช  วัฒนาไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงนภณัฐ  สุขบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงนภัทร  บุญศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุระคำแหง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงนภิสา  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2285 เด็กชายนรเศรษฐ์  ผาแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2286 เด็กชายนราวิชญ์  จิตตวาที โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2287 เด็กชายนฤปนาถ  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงนวนันท์  ทองสีคลี่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงนวพร  จิตศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กหญิงนวพร  บุญศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2291 เด็กชายนวัฒนา  เรืองยิ้ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2292 เด็กหญิงนัชชนันท์  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลายด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2294 เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงนันท์ภัส  ขุนจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงนันท์มนัส  จริยา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะสนิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2298 เด็กชายนัสรี  การะเกตุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงนาดา  ศรีสะอาด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2300 เด็กชายนิติศักดิ์  กาบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงเนตรทิพย์  แก้วเพิ่มพูน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2302 เด็กชายบดินทร์  เรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2303 เด็กชายบัญชาการ  ชะราวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงบัวบูชา  ศรีไหม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงบุญยอร  วงศ์บำรุงเทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2306 เด็กหญิงบุณฑริกา  จิตตะเสโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2307 เด็กหญิงบุณณดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2308 เด็กหญิงบุณยานุช  คงพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2309 เด็กชายบุสริน  บาเหะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2310 เด็กหญิงเบญจทิพย์  เรืองหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2311 เด็กชายแบรนด์ดอน เจมส์  แฮร์ริสัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2312 เด็กชายปกป้อง  จารุพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2313 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2314 เด็กชายปฏิญากร  ลาทัพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2315 เด็กหญิงปณิชญาณ์  ศรีทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2316 เด็กหญิงปณิชา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2317 เด็กชายปพน  สุวรรณจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2318 เด็กหญิงปพิชญา  ทราเนตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2319 เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2320 เด็กหญิงปภาดา  ขาวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2321 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2322 เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2323 เด็กชายปรมินทร์  บุญรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2324 เด็กชายปรเมศวร์  บุญเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2325 เด็กชายประกาศิต  สุขวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2326 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วมาก โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2327 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เมธีไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2328 เด็กชายปรินทร  วรรณโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2329 เด็กหญิงปริมล  เทพรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2330 เด็กหญิงปรียานุช  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2331 เด็กหญิงปวตรี  บุญณะสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2332 เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2333 เด็กหญิงปวริศา  สิมาจารย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2334 เด็กหญิงปวริศา  เดชพิชัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2335 เด็กหญิงปวันรัตน์  แดงนวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2336 เด็กหญิงปัญญพร  แก้วสองสี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2337 เด็กหญิงปัณณพร  จรเอียด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2338 เด็กหญิงปันปรีดา  อู่เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2339 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2340 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อินทวิเชียร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2341 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุมยวง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2342 เด็กหญิงปุณฑริก  ทองกลิ่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2343 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร์ศรีบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2344 เด็กชายปุนยธร  หน่ายคอน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2345 เด็กหญิงเปมนีย์  รุขสุคนธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2346 เด็กหญิงผาณิตนิภา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2347 เด็กชายพงศ์ดนัย  วัฒนาวิทวัส โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2348 เด็กชายพงศ์พล  เพ็ญเขียว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2349 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  บัวศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2350 เด็กชายพงศ์พิภัช  มุสิกชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2351 เด็กชายพรชนัน  แก่นทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2352 เด็กหญิงพรรณวรท  สุริยาทรงศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2353 เด็กหญิงพรรษชล  เสนาวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2354 เด็กหญิงพรวดี  เอี้ยวประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2355 เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2356 เด็กชายพฤชธิศักดิ์  นกเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2357 เด็กหญิงพลอยพรรณราย  พละไชย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2358 เด็กหญิงพวงผกา  หริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2359 เด็กชายพสิษฐ์  โตสิงห์ชัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2360 เด็กชายพสิษฐ์  ไทยพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2361 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  วริศเมธีธนนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2362 เด็กหญิงพัชรดา  ศรีใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2363 เด็กหญิงพัชรพร  ขาวเรือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
2364 เด็กชายพัชรพล  อินหมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
2365 เด็กชายพัชรพล  แก้วมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2366 เด็กหญิงพัชรียา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
2367 เด็กชายพัฒนพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม