รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลณิษฐ์ฐาน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐฐา  ดุลบดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐพงษ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ชนะเวช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนเดช  สีพั่ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนบดี  สีพั่ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหาะเหิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปรียานุช  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ก่ำสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัทธนันท์  สีมาคาม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรพล  ศรีแดน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวริศ  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศศิภา  ชารีพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสรัล  เกษลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกมลเนตร  อันทสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกรกฎ  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกฤษกร  รัตนกร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกฤษณา  กงพาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมนาจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกิตติมา  พูลคุณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกิตติมา  แขกวันวงค์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายคุณาปกรณ์  วงค์โอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายจักรพรรดิ์  เถาโต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิรันยา  แก้วบัวสา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำพอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเจนจิรา  ปังอุทา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเจษฎา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชยางกูร  อัตสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงช่อผกา  สุทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชาริต้า  ซิม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชิราพร  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฐิติพร  แถมสมดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฑัณฑิกา  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณภัทร  กลั่นบุศย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณภัทร  แก้วคนตรง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัขขา  ศรีถาพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิชา  ชินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐธีรา  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐนรี  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชนะเวช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณิชารีย์  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงดลญา  เกตุภพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงทัศนีย์  วงษ์มะลิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายโทมัส ปีเตอร์  สแน็ป โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกฤต  พักตะไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนธรณ์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนพล  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนภัทร  กุดพรมมา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนวิชญ์  ภูวธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนัชชา  จันมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนันธร  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนากร  สัพโส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนาภรณ์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธรรมนันท์  พิลาวัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญญดา  เดชเดิม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญญาพร  นามสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธันยธรณ์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธีริศรา  บัวสกุล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนภดล  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนภสกร  แสงโสดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนันธิชา  งามชมภู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงน้ำฝน  ผากงคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปฎิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปรียากร  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหาคม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปาณา  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปิติ  ศรีพรมษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงไปรยา  เวชภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพนิดา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรกมล  นามแสน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรรณวดี  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพัธรพร  พิมเวียง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพินธ์พิมล  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมชนก  มุนสาโคตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล้าจันทะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์นวียา  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเพชรรียา  แชมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภคพล  วงศ์อุดดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทราวดี  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภูธน  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภูมิศักดิ์  คำขนาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภูวธิดา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงมิรันตี  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเมธาพร  สาริศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรัตนพร  สิทธิยา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยแสนท้าว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวณิดา  จันทร์อุดร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวรรณกร  ศรียา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรัญญา  คำทุม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรางคณา  สายจันทรา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรารัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวริศรา  ชมภูพื้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวริศรา  อุ้ยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวัลรับปริณ  ต้นภูบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวิภาวดี  จาดฮามรถ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิลาศิณี  ศรีสถาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิลาสิณี  แก้วคำคูณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ่อนชาติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญนิคม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศา่สตรา  อุปฌาใต้ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศิวพล  ก่ำสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงศิวัชญา  รอดขันเมือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศุลีพร  ต่างใจเย็น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสร้อยเพชร  วรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสหธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสัจพร  ประมวลปรีชา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิริกมล  นาสูงชน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิริกรวิชย์  ชมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุชาดา  สาระคร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุธาสินี  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุพรรษา  สันติรักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มระงับ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายหฤษฎ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอนวัช  นิวาสประกฤติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอนัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอนุสรา  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอภิชญา  ใต้ราชโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอภิสรา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอมรศักดิ์  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอรษา  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอัคคพล  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอาจารี  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอานุภาพ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเอกทัศน์  พาพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนุ่มตัง โรงเรียนบ้านบะป่าคา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัชรี  สัพโส โรงเรียนบ้านบะป่าคา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสน่ห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนพร  หวังขาว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายธัญพิศิษฐ์  ทองไทย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลแสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปารเมศ  โอณาวัฒน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายรัตนชัย  นวลตา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุทธิดา  หนูนุ้ย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินดา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติชัย  ก่ำจำปา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉลิมอนันตชัย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจตุภัทร์  ประกายสิทธ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจันจิรา  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัวขันธ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจิรภัทร  ปฏิขานัง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิราพร  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิราพัชร  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจุฑามณี  ชุมนุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเจริญทรัพย์  วงศ์จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฉัตรตะวัน  อินธิโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนิสรา  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชัยชนะ  โนนเวียงแก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชินกฤติ  นิวาสประกฤติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชื่นนภา  ศรีนิล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชุติมา  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฑิตฐิตา  มาตไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐดนัย  แพงพา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐนนท์  อาษานอก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐบดี  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐพัทธ์  สุวรรณกูฎ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐภัทร  พิลา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐภัทร  มะโนแสง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐภาส  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองไสย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐริกา  มาตยา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสนาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายดนุนันท์  โคตรอนันท์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงดานิกา ลาเวล  นูเอส โทมาร์สิ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเตชินท์  แคว้นไธสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายทวีศักดิ์  เสน่หา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ทาทำนุก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเทพธิดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธกานต์  หลานเศรษฐา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธนัชชา  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธาดากร  ราชปึ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธีรภัทร  แพงคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีระศักดิ์  วรรณราช โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนภัสกร  แก้วพิลา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนันทิภรณ์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนิธิกร  หนูเข็ม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คมเฉียบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเนตรธิดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปฏิพล  หอมขุนทศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรเมท  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปานิสา  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปุณยาวีย์  ศรีภูมี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพสุธา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิญธิดา  ชาวโคกสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพิกา  สารคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดชโยธิน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภูมิภัทร  บุษมงคล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูริพัฒน์  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงมนทิราพร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมลนภา  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอ็นมาก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายยศนนท์  ธุระธรรม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายยิ่งคุณ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเยาวภา  คำบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวาสิตา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วมิตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวิรัญชนา  คำบัวโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พันธผล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิรา  ไชยเสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิริกานดา  ภูตะลุน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิปปกร  โคตรงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิริกรณ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสิรินญา  เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุจิรา  เสน่หา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุพิชญา  อุทโท โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุพิชา  กำบัง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงแสงดาว  หัดประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายหัฏฐจิต  ไฝทาคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอนันตสิน  สบายวงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอภินัทธ์  พ่อศรียา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทือกท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอริสรา  นามวงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอริสา  ภาษี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัมรินทร์  โขงกลาง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จันทประสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงไอรดา  วรรณุทรวง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนมงคล โรงเรียนบ้านขัวก่าย ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาสีปา โรงเรียนบ้านขัวก่าย ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไวฝาง โรงเรียนบ้านขัวก่าย ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านขัวก่าย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเสาวภาพรรณ  โสภา โรงเรียนบ้านขัวก่าย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอัญชนา  สายพรม โรงเรียนบ้านขัวก่าย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายณอากร  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรนภา  ปุ๋ยวงศ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงลัดลิตา  อ่อนลา โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายณรงค์รัตน์  บาลนาคม โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นขัน โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐธิดา  โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนันธิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปริชญา  เปรินทร์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิยนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.4 วิทย์ประถม