รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เพียสา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกันยา  คะศรีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปสัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย่อมกลาง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่ายทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ริยะสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์เเสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธนาปกรณ์  อัคนิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมภูเเสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพงศ์พัชระ  ปฎิพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพัชราวดี  ประสารศักดิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงมนทกานติ์  สุกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรรณภา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรัญญา  อินทะเเสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวีรากร  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิรารมย์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรบรรเทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกชพร  กุลมินทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองพราว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุภาพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกรกฎ  สุจัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกรีติยาภา  ติไตรวรรณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินธิจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัลยา  เเทนรินท์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงขนิษฐา  นาใจคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายคเชนทร์  ทันสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจักรภัทร์  นาคเนาวรัตน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจิตตรียากรณ์  วงศิริวงกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจิรชิตา  อินจิ๋ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจิรายุส  เเก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฉันฑ์ชญา  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชญานินทร์  นามเเสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชญานินทร์  วะบังลับ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชนิกานต์  เห็มภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชรินดา  อ่อนทา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชลดา  หนองเป็ด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนธิราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฐิติชญา  นามแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัชชาสินีย์  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิบเเก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐพล  สาระบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณัฐพัฒน์  หมั่นกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐสินี  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายทัศน์พล  ภูสีน้ำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายทีปกร  ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนพงศ์  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนพร  ดอนเกิด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนเสฏฐ์  วิเศษไนย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธาดา  ชาติชำนิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธิดาทรัพย์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนัทริญา  สีมี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนิธิศชัย  ปรานกฤตรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนิศารัตน์  สัตถาผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงบุญญานันต์  นิสวงศ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงบุญญาพร  ปิยวัชรเมธา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงบุษราคุม  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถาปันเเก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปาณิตา  บุตรเพ็ง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปิ่นทอง  สมัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปุณณวิช  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฝนทิพย์  จรลี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรชนก  บาลตำบล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรทิพา  สุทธิมา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพระจันทร์  จิตธรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิมพิกา  วรรณโส โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพีรพงศ์  ลาดนอก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพีระพัฒน์  โพชิ์สาวัง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพุฒิเมธ  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพุทธพร  ชาวหะศรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภควัตร  ชนะเคน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภัทรภร  พลพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภัทราพร  คะศรีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภานุพงศ์  ทองวงษา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภานุวัตร  วิชนา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายมฤดินทร์  คลังพิมาย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงลักขิกา  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวรัชยา  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญาไว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวัชรินทร์  เเก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิชะนุช  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามชัยภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศราวุฒิ  ทรัพย์พิพิตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิรประภา  ผิวมะลิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิรภัสสร  หินสอ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสร้อยสลา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริกาญจน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพิตา  มณี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงโสภิตตา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอรวี  หลักทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอัษฎาชัย  เวยสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอารียา  เเสนศรีเเก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเเพรวรุ้ง  เขียนสะอาด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงํธัญชนก  พุทธชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายศิวกร  โพนสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายสหรัฐ  บุราณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายปณวัตร  เนหล้า โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวีณา  เทียมราช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิริชนก  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมภิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤษณพงศ์  นามแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายทวีรัชต์  เหาะเหิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปวีณา  ตะนันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภาณุวัฒน์  จีนาวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเมริษา  แก้วอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกัญจนพร  งาทิพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดรโชติ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐนรี  กลีบแก้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิตติเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนพร  สุนทรมหิทธิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรวิภาสรณ์  เจนถาวรกุลศักดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายรัชพล  คนซื่อ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุปรียา  พรหมพินิจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายชยกร  สานุศิษย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงฐปรัตน์  ศรีวิไล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณชนกพร  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐชัญญา  กลิ่นแก้วนพเก้า โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรกรรณ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐวัชร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนพณัฐกฤษฏ์  ยี่สุ่นแซม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปริญญาดา  สิงห์ชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปลายฟ้า  วินทะไชย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรชนก  พัฒนขจร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิชชากร  อภัยแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพพิชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ์  เดชสุวรรณพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายภูผา  คลังมารินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายเมธาวิน  สุขกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองอร่าม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกิ่งดาว  โพธิ์สีตา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกิตติชัย  งอกงาม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกุลจิรา  พรมวัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวแก้วฟ้า  เผ่าพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวจันทิมา  เรืองจิตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวจารวี  จันทร์โคตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจิรนันท์  พันเสนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจิราพร  เงินกลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจิราพัทร  บุตรจันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายฉีฮิน  สารมานิตย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวชุตินันท์  ภูมี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชุติมน  สายสุด โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายณฐนันต์  คำพล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวณัฐนาฎ  บุญตาแสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมธัชกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทอฝัน  สารินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวทิตาพร  พรหมทัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายเทพทักษิณ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายธนโชติ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวธนวรรณ  นุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนวรรณ  นุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวธนัชพร  หอกลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายธเนศ  สรรพสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวธฤษวรรณ  ศรีวิลัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญพร  ฤทธิธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฮึง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนรกมล  พวงประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนวินดา  สานุศิษย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวเนติภูมิ  ภูมิอมร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวปนัดดา  กังขอนนอก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวปนัดดา  ศิลาขาว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายปรัชญา  พิกุลทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปวริศ  ขาวดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพบธรรม  ฟองชน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวพรหมพร  โมธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวพลอยชมพู  บุญศิริ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายพิชญุตม์  มิกราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวพิมพ์ลลิน  วงค์กลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภควัต  ลีลาศน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวมณีรัตน์  ดาราษี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวมาตังคกุล  ศรีโยธี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรัญชิดา  อินทรเกษม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงลัญฉกร  แสงเงินดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาววนัชพร  ผาลิชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวริศรา  กรุณานำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศรุตา  สีคะปัสสะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศศิวรรณ  ใจกว้าง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศิริภา  สีภูมี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์โพธฺ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเสริมชนก  วินิจสุมานนท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายอธิวัฒน์  คำภูแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวอนัญญา  มะเดื่อ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอัจฉริยา  นามมนตรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกชพร  เทียมราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกริณฑรัตน์  หนูเล็ก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกานต์ชนก  หงษ์ภู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงงามทิพย์  ฟองชน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจารีรัตน์  เหมือนนาดอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรพุุฒิบุญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชญานิศ  พ่่อคุณตรง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประสาคุณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัชทิชา  ชาตะรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวรรธน์  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณํฐธิดา  เอกรักษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงตะวันวาด  ศรีภิลา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนิษฐา  ไชยสีทา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงผอบกาญจน์  พรหมพารักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพงศ์พัฒน์  บุตรศรีนวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญา  สุรารักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรัฐภูมิ  ราชไชย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวินตะคุ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุวรรณเขต โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอริชญา  สาลากาล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอริญชยา  นนตระอุตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม