รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเทวฤทธิ์  อุปพงษ์ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศภัค  คำพะมุงคุณ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรันรัตน์  วงศ์เครือศร โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรดา  ถนอมศรี โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุริสา  โทษาธรรม โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอรณิชา  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายอนันตชัย  ภูมิชนะกิจ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายอามาซ  อาลี โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายคมสันต์  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจรรยาพร  น้อยกลิ่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไทยเหนือ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชวัลญา  อนันต์เอื้อ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติมา  นครังสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนภัส  หมื่นจิต โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภัสสร  บุญราศรี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงลินลดา  สุมังคะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชาภูคำ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิลาสินี  ผงสินสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอมรรัตน์  ร่างกาย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กวยตะคุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกิติยา  เหมธุลิน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงขวัญชัยฤทัย  มณีแดง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเจษฎากร  จีรังกูล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โลหะสาร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายทศภาค  สมานมิตร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนดล  วงศ์กาฬสินธุิ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธีรวัฒน์  สีละดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงประภัสสร  แสงโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปาริชาต  บุตรมหา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพัทรดนัย  ม่วงนาค โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงยิิ่งลักษณ์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายรัชตมงคล  ขวัญทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปินตา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศรุตา  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิวภา  ถานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายสิทธิพล  พลพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุชานาถ  เรียมแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุพัชราภา  ชูศรีทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายสุรเกียรติ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกมลทิพย์  เปี่ยมพร้อม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกรภัทร์  ซอมสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกรวิชญ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายกฤตภาส  เจริญสุขสบาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกวินธิดา  อัศวเจริญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญานี  ชีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกิตติกวิน  มาตราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกิติคุณ  สุขสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงขนิษฐา  คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงขวัญจิรา  โมคลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจรรยพร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายจิรเมธ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเจษฎายุทธ  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายเฉลิมชัย  ดุลย์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชญานิศ  หงษ์เกต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชดานันท์  พรหมพันธุ์ใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชนเทพ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชลิดา  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงช่อผกา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายชานนท์  ศรีสำราญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชีวาพร  มังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  ทุพแหม่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฐิตาพร  คำฤาเดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายฐิติโชติ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายณรงค์  วังคีรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรีพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐพล  รักษาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัยยุติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐสุดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพรวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงตรีดามาศ  อินทร์เกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายเตชภณ  ลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายเตชิต  จรโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายถิรเมธ  ทองนู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงทิพอักษร  ดงภูยาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายเทพนคร  กงสะกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธนฉัตร  ใบเหลือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธนภณ  พิมพ์กลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนภัทร  จันทรังสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธนากร  เกตวงษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธนานันท์  ตุตะเวท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนารัตน์  ระวังศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนิสร  เจียนรัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธราเทพ  เพชรคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธัญสมร  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธีรวรรธน์  ผงสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนภัส  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายนภัสกรณ์  โสมนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนริศรา  จันทรเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายนาธาน  พันลำภักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนิธิภัทร  คติยะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนิรชา  ประพิมพา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเนตรนภา  โหดไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงบัณฑฺฺฺิตา  วรรณชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงบุญฑิตา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานุกูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปฎิญญา  ริทาสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปภาดา  แก้วคำแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายปรเมศร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายปรเมศวร์  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงประติมา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายประพัธกร  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายปรัชญา  วงศ์ลือชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ไหลอุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปลายฟ้า  ธรรมมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปัญญาพร  กองมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปัญฑิกา  อุ่มอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปาณิสรา  ฺเหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปาริตา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เสน่ห์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปิยรัตน์  งันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายปิยะวัฒน์  กุลวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายปุระชัย  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายผลิตโชค  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพรพรรณ  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพรพิสุทธิ์  ศิริบุญญานุพาส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพรศิริ  ทัศคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพรสินี  บุระพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพลวัฒน์  นิทัศน์นราวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพัณณิตา  คงคชวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพัณนิตา  คำตลบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายพันธดนย์  แก้วสนิท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพันธวิช  ฮังชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายพัสกร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดนารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายพิทยาธร  คำผิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายพีรภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพีระนนท์  บัวพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายพีระพล  ศิหิรัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพีระยากร  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายภควัตร  แพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภัทธิดา  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภาณิน  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภาสกร  มุขคีรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายภูธเนศ  ศรีสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายภูริพัฒน์  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายมิ่งสกุล  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงยลดา  แถมสมดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเยาวเรศ  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงรมิดา  ทองบุญธาตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงรุจีรัตน์  อุทรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงรุริญา  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวรัญชลี  วงศ์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวริดศรา  ปิยะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวริศรา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายวศิน  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายวศิวกร  คชธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายวิชัยยุทธ์  ภูมิทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์คำษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายสกล  ศรีอำนวย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายสมยศ  รัตนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสรัญญา  จันทรศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสวิตตา  เพียรพัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายสิรภัทร  พันธ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายสุทิวัส  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุพิชญา  แงวอ่อง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อจารย์ชิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายสุเมธี  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายสุรศักดิ์  กำลังงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุรีรัตน์  อยู่พูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายอนันตชัย  จุ่นเป้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายอนุภัทร  แก้วจุฬาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายอภิชาติ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอรรัมภา  พลสิมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายอัษฎาวุธ  ปิ่นใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายอัษณัย  โหมดซัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายเอกรินทร์  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเอมิกา  แพงมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชกร  ทองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกนกมณ๊  จุ่งมิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีโนนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮวดตี๋ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกฤษณะ  สงดำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกล้าณรงค์  คำภูแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกวิสรา  แก้ววงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกษมา  วงค์วรรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีทาไข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัตตวนิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกันต์  ใครนุนสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกิตติธัช  จันทรเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกิตตินันท์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติภณ  เลิศศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเกริกเกียรติ  อ่อนจงไกร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเกริกไกรวิชญช์  ผิวขำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเกษมศักดิ์  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายขจรพล  ไตรทามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายขวัญนคร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงขวัญมนัส  ฉายจรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงคณพร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายคณาธิป  ศรัทธาธรรมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจตุรวิทย์  ทาศรีภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจักรเพชร  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจารุรนต์  คำวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิณัฐชา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก้อนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิรตา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิรภาส  ไขไพวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจิรวัฒน์  อุส่าห์รัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเจ้าพระยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชฎาพร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชนกวนันท์  ชินะโปดก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชนภิภัฏ  สิงห์รัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนัญญา  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนัญภรณ์  อ่อนคำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชมน์ชนก  ทองเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชยพล  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชลกร  จำปาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชลดา  บรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชโลธร  ทิพวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณวรา  ท้าวใคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐชยา  สนทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชบุญเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชะเอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณิชาพร  นารีแพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงดลยา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเดชณรงค์  บุญอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทรรศดาภรณ์  ต่อเติม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงทิตยา  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายทิวัตถ์  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนดล  มีเย็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนบดินทร์  โพธิ์ฝ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนภัทร  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนัชพร  สุขจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธนัญญา  ไตรทามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนากร  กอโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนากร  คำโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนากร  โชติจำรัส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธนิดา  นวลตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธไนศวรรย์  ลือโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญญาพร  โนพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงธันวา  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุตะเวท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธิดารัตน์  สีกู่กา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธีระเดช  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนงนภัส  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนนทภพ  จินจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนภสินธิ์  เจริญรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนภัสสร  สุดโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนริศรา  แสนนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนรีรัตน์  พิริยะชนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนฤเบศ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนัฐธิดา  ทวีโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนันทกานต์  ผาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนันท์นลิน  กาสินพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนิธิภัทร  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนุชจิรา  พรมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเนตรณภา  เหมวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายบุญส่ง  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเบญจพล  แสงระวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปฏิญญา  นวลมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเงิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปรวีร์  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายประกาศิต  กลั้วจำนงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายประดิภัทร  บุญต่าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปราณชีวา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปริศณา  กลางเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปลิดา  จิตตฎ์จักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปวฤทธิ์  บุตรหมัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปวีณ์ทิพย์  มุสิกะภวัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปัญทิตา  ปราณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปัณณวรรธ  ปัจสุริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปานชนก  บุคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปิยภัทร์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปิยะดา  ชีพอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงไปรยา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพงศกร  ขนุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพชรพล  แซ่เซียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรไพลิน  ธงยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวันที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพัชรินทร์  มันยะรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญาดา  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพิชญุ์ตม์  สุขคณา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพิทยุตม์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิทธิจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพีระศักดิ์  ไหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพุฒิธร  อุนวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภคิน  ปัดชาสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัทธิดา  โหนไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทรพร  กุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภัทรพล  เทพวงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงภัทรภร  หาญธงชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภาณุ  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภาณุวิชญ์  ซื่อตรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภานุมาศ  คำพรหมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภาวรินทร์  สัญจรเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภาวิตา  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภิญญภา  ธราสิทธิดล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูมิพัฒน์  ยุทธษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภูมิภัทร  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูรินทร์  แดงเอียด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงมณทิชา  เหขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายมนัญชัย  เทอำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมัญชุพร  ทันอินทร์อาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมัลลิกา  รวมภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงมุฑุตา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงยศวดี  คึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงยศวิมล  จันทะวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายยสินธร  ผมหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรจนปภา  ไชยชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรดา  สุวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรมณ  ภิรมญ์กิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายระพีพงษ์  อ่องสมบัติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรัชชานนท์  ชาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัชชานนท์  อุระ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรัชณีกร  ง่ามขวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายรัชต์ภูมิ  โม่หิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายฤทธิ์ธวัฒน์  ป้องคำศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายลภัสกร  เมธาวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวนัสบดี  บุญละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรกานต์  มีไกรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรัชยา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรัญญา  ทำคาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวราทิตย์  เพิ่มทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวราภรณ์  รัตตะมาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวริศรา  ขะชาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวศินี  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวัชรากร  คำผาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวัฒนา  เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวารีนา  วาริส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวิรัญชนา  งิ้วสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวุฒิชัย  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศรัณย์ญา  วาดเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศราวุฒิ  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศศิธร  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศศินิภา  คลังสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศิรวิทย์  พรมน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศิรวิทย์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศิรวุฒิ  สุดสังข์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศิรสิทธิ์  ผลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศิริกัลยา  สดใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิวพร  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภกฤต  ทองโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศุภกานต์  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศุภรัตน์  นิลจำเริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเศรษฐชัย  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสนธิ  นามฮุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสรรเพชญ  แก้วพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสหรัฐ  หนังไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสาวิตรี  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสิขเรศ  รุ่งเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสิทธิโชค  อ้วนโนราษฏร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสิทธิพันธ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุจิราภรณ์  คงสมเพียร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุชัญญา  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุธาริน  สารสินธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุธาสินี  เฉลิมศรีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสุธีธิดา  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุธีมา  วรแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุนิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุนิสา  มหาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายสุภกร  พรหมดีราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายสุภกร  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุภิชญา  นาคเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุรัชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงโสภิดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอชิละ  เพียสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอณากร  วงค์ไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอภิพร  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอมรศักดิ์  มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอรรนพ  ลีคำงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอัญญากร  โชติธนผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สารการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเอกภูมิ  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเอกราช  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเอกรินทร์  พันธธ์ยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเอมิกา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงไอลดา  บุปผาชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกชพรรณ  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายกมล  อร่ามอรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายกรณ์กมลภพ  วันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายกรวิชญ์  พาวินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายกษิรา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายก้องภพ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงกัญญพัชร์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  บานพับทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพัธนัมพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายกันตพัชร  เมฆสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธสังข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายกิตติภูมิ  คงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายกิตติภูมิ  ทวีโชคอำนวย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายกิตติษงษ์  พันธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกีรติกานต์  กรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกุณญาพร  ชาวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายโกสินทร์  หินดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายไกรวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเขมภัทร  เลาขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายคงเดช  สุระทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจณิสตา  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงจิราฐา  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายจิราธิป  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายจุลภัทร  พรหมงอย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายเจตนิพัทร์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายเจสัน  ฮาว์เวิร์ด แพททิสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายชนสรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงชนากานต์  น้อยทะรง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายชนาธิป  แรมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายชยพล  ชัดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายชวิน  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายชัยเจริญ  วังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมมีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงชุติกานต์  จันทวี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชุติมา  ขุนปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายไชยวิชญ์  ไชยรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงญาณิศา  ผายงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงญาณิสา  สระพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายญานนท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายณชนก  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายณตินันต์  อนันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายณภัทร  ปาระคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายณภัทร  พานธนิกกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงณภัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณัชชา  บุระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณัชวดี  ต้นน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายณัฐกรณ์  มณีบู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายณัฐกรณ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐกิตติ์  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายณัฐฏพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เดชวิทยานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายณัฐพงศ์  เตียกมลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายณัฐวรรธ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายณัฐวัชต์  ภูริเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงณิชากานต์  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายไตรภูมิ  หารธงไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายไตรรัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงทอฝัน  เวทย์กิตติพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายทัพไท  เพ็ชราชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายทินทินกร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายแทนคุณ  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายแทนคุณ  โฮมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายธนโชติ  ปัยญายิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายธนา  ศรีสกุลธนไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายธรรมรัตน์  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายธ๊ระพัฒน์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายธราวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงธัญชนก  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายธาวิน  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงธิฌากรณ์  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายธีรดนย์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายธีริศร์กริช  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายนนทวัชร์  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายนพคุณ  วงษ์ประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนภชนก  พิลาโฮม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายนรุตม์ชัย  วิชาทัพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงนฤมล  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงนวพรรษ  เวกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายนัทธวัฒน์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิจจะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงนันทพร  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายนิค  อิเซไมเออร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงเนติสุทธา  อุตวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายบดิศวร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปณิชา  กีรติบุญญากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายปธานิน  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายปภังกร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงประวีณมัย  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงปรางค์ทรัพย์  คณาทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงปลายฝน  แก้วจันลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปลายฟ้า  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายปลายวสันต์  กันทะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายปวริศ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปิตะแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงปาลิดา  ปู่ทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงปิ่นชนก  ขุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายปิยังกร  พอพระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปิยากร  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปุณญิสา  มาสิงบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายปุณณกานต์  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายปุณยวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปุณยวีร์  โรจนชีวะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปุณยาวีร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงผกามาศ  โยตะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายพงศพัศ  ถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายพชร  อุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพชรกมล  พรหมเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายพลากร  นรสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายพสธร  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายพันธวัฒน์  สกนธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายพิชชานันท์  สีนวลแล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพิชชาพร  โคยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงพิชชาภา  สายธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายพิชญุตม์  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงพิสุทธิชา  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายพีรพัฒน์  วิดีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงเพชรดา  วิริยะอุดมผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขันติวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายภคนันท์  อุปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงภณิตา  สิ่งห์สุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายภนาย  เกษจุโลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายภวิศวร์  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายภัทรนนท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายภัทรพล  เกตวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงภารดี  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงภิรัญชญา  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงภีมฎาภา  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายภูผา  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายภูมิธนะ  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายภูมิวัฒน์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายภูวนาท  จิตตุนัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายยศกร  จันทยุคันโท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายยุทธภพ  สนิททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงรติญา  การุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงระพิพรรณ  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงรักษิณา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายรัฐภูมิ  เชื้อมอญยาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงลักษิกา  รุ้งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวรรณวิภา  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายวรินทร  วรรณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายวริศรา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวริศรา  เพียรภายลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายวัชรพงศ์  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายวันชนะศึก  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงวัศยา  ชัยทัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวิรัมภา  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายวิวัฒน์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงศรัณย์พร  ข้ามแปด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงศรินรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงศศิพัชร์  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายศิวะพงศ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายศิวัช  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายศุภณัฏฐ์  พรมดีราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายศุภวัฒน์  จรัสสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายศุภวิชญ์  จุงอินทะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงเศษฐสุดา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงสกาวกานต์  วะไลใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายสตางค์  โนยราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายสมัชญ์พล  อาจทุมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงสราวลี  พิเชฐภูรีร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายสิรภัทร  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายสิริชัย  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงสุจิรา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงสุจิวรรณ  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสุชัญญา  ธรรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงสุภัทรา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงสุรีญาพร  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สละสินธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายโสภณวิชญ์  พิมพ์อักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายอนิวัฒน์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงอนุรดี  ไหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายอเนชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอภิชญา  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงอภิตยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายอภิรักษ์  แพงพิมน์โล้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงอภิสรา  แสนวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอรุโณทัย  จันทมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงอฤทธิ์ธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายอัครินทร์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายอัษฎายุธ  เมษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงไอญริณ  งามวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกนกชนก  จั้นวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิสูตรสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกมลชนก  โฆษณสันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายกรณ์ดนัย  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมเคน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกรรวี  ผาฤพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกรวิน  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายกฤตพัฒน์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายกฤษ  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายกฤษฎา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายกฤษฎา  ลีนาลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายกฤษฎิ์ภูบดี  จิตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกวิน  งามเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียงสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายก้องภพ  เหล่าชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายกันตภณ  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ภูยิหวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกานดาวดี  หาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายกานท์  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกิตติธัช  อินสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงเกสรา  ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายขจรยศ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตั้งจิตจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงขวัญชนก  นารอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงคีตกัลยา  โสถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงจรรยพร  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายจิรายุ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  การะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงเจมีน่า  พรมจรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายเจษฎา  คำตลบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายเจษน์สฤษฏิ์  มะโมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายชนาธิป  งอยกุดจิก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายชลชาติ  วิดีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงชลธิดา  วันนาพ่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายชัชชนะ  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงชัญญนุช  กิตติกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงชุติกาจญ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสาขา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายญาติพล  ศวีสถาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงฐิตากานต์  แก้วอินธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายณฐกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณฐพล  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายณภัทร  วังยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายณภัทร  ศูนย์ดอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฏฐมนกานต์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายณัฐชนน  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงณัฐชนน  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณัฐชัย  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภัคดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุสาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัฐริกา  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณิชกมล  ชวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณิชา  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายดนัยย์กรณ์  ใหญ่พงศกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายดุลยพล  เวชอิฐาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงต้นกล้า  ศรีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงต้นข้าว  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายต่อตระกูล  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายตันติกร  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายเตวิช  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงทินภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงทินสิริ  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายทีฆภัทร  สสางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธนกร  ตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายธนกร  ธรรมธุระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธนชัย  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนดล  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงธนภรณ์  ทำนุราศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนวรรศ  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธนากร  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงธัญชนก  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงธัญชนก  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธัญญษพร  กระวาลธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงธัญรดา่  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธันยพร  บุตราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงธีรการต์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายนนทกร  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรรถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนภกานค์  เทเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงนภสร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนภัสสร  หนูตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายนรเศรษฐ์  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายนรากร  รุ่งจินตนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงนริศตรา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายนโรดม  ฮังกาสี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงนวรัตน์  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายบรรพต  ศรีหารักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายปทวีณ  สุจริตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปทิตา  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายปภังกร  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงปภิณพิทย์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ปิตะคง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงปราณปรียา  ต้นวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายปลายฝน  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายปองภพ  นามโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงปัญญารัสมี  ทิพย์วารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงปัญณพักตร์  ชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปาจรีย์  พรมพินิล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายปาณชัย  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายปาณัสม์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงปาณิสรา  โยธานัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปาริตา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาข้างฮุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายปุณณวิทย์  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายปุณณา  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภัคดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายปุริม  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงผกามาส  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายไผทเทพ  จอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงพรรณชนก  ใจกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพรรณวดี  เจียรสุมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายพลกฤต  นันตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพลพิพัฒน์  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายพลากร  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงพิชชานันท์  เนตรครุฑ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงพิชชาพร  โนนตูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพิชญาภัค  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพิชานันท์  ลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายพิพัฒน์  หัดวิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพิรดา  นึกกระฎานน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพีระพัฒน์  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงเพ็ชรสินีพร  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายเพิ่มพงษ์  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงแพรประภา  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายภคิน  โวหารดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายภาคิน  ผาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภานุพงศ์  วัดเเพนลำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีวันไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายภูวดล  ครสาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงมณีวภรา  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงมาริษาศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงเมทิกา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงเมธภัค  กสินสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายรพีวิชญ์  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงรมิตา  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงรวิษฎา  สุวรรณแทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงลลณา  จ่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายลัทธพล  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายลีโอ  อุ่นมะดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงวรกานต์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายวรกานต์  ไชยกว้าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณพภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงวรัทยา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายวริทธิ์  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงวันวิสา  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายวายุ  ยาสาไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงวิชญาพร  คึมยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายวินทกร  ทองกันทม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงวิภาวัฒน์  พัลเมอร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงวิมลสิริ  จงสุขใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวิราวีร์  ทรายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายวิริทธิ์พล  วนาคม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงวีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงวีรานันท์  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงเววิชชา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงศศิ  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงศศิพิมพ์  คู่ควร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงศศิมา  สุบุญมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายศักย์ศรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงศิรดา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายศิริชัย  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงศิริปุณณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงศิริพรรษา  ราชาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงศิริรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายศิริศักดิ์  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายศิวนารถ  วงศืสาพาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายศิวัช  ชอบพิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงศุชญา  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายศุภกร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายศุภณัฎฐ์  เชาว์พร้อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายเศวตฉัตร  แสนปากดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายสกลสุภา  ทิธรรมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสปัน  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายสพล  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสรรเสริญ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายสัณหณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสายใยรักษ์  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงสุขฤทัย  พรหมณีกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงสุชญา  สุริรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายสุชาธี  ทรงสละบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทาศรีภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงสุพิชญา  กาลบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายสุรินธร  ถิตย์พินิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายหฤษฎ์  ชุณหฤษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงอชพรพรรณ  ทุมชะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงอนันตญา  เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายอนุพงศ์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายอภิรักษ์  มุลทาเย็น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอภิษฎา  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอรณัฐ  ทองหน่อหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอเล็กซานเดอะ ลิ๋งคิ่น  เมสโดว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายอัครพนธ์  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงอังค์วรา  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอัญชลิดา  ชัยสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงอัศวินี  อุปรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงอาธีนา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงอาริษา  ไทยพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิสิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายอิศรา  โคตรบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงอิษฎาอร  วาตานาเบ้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอุบลวรรณ  อุ่นลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอุษณิษา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายเอกบดินทร์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงชาร์ลี คิช่าร์  แม็คกลาท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงซาราห์ วิคทูเรีย  รูธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายญาณธรณ์  ปรางเพ็ชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงณัฐชนัญ  เมฆกกตาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายธนภัทร  น้อยนาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงบุลภรณ์  ลาดบาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายปรเรศ  สุคนธชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงประภัสษร  คํากำจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงพิยะดา  นวลมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายพุทธา  ฐิตะฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กชายภาวัฒ  วังศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายวิชชากร  นักผูก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายกฤตกร  ไชยคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกฤษณา  เจริญธนพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกลมมาลย์  อ่อนจงไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายกิตติกานต์  ไชยวรศิลป์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงกุลญาดา  ยศรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายไกรวิชญ์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายคีตกวี  จามน้อยพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงจันจิรา  ฟองเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงจารุพิชชาญ์  สุดหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงจิรชยา  เส็งมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายจิรเมธ  แก้วมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงจิรสุดา  ผาเพียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงชฎานันท์  โพธิรส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายญาณพัฒน์  นามปากดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์วงค์จินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โควบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายณฐกร  ศรีละวัลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงณภัทร  เลิศศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนะวรานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายถิรวัสส์  พวงพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงถิรัชนันท์  บุตรเเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายธนโชติ  พิมมะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายธนรัตน์  คุณบุราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงธนัชชา  คุณารักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงธิติศิริ  การกิจเจริญกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายนภสินธุุ์  จารศรีเพ็้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายน้อมเกล้า  ลีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงนิชลานันท์  เครือบุดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงปริยาภัทร์  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงปวริศา  ยีมิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงปารมี  ลิ้มเจริิญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงปุญญิศา  คลังชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายพงศ์ธนภัทร์  เพริศแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมนาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงพัณนิดา  ตราษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายพัทธ์  ตรีศกประพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนรัชต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพิมมารดา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายพุทธรักษา  ภูอวด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายภัทรดนัย  เพ็งนาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทะรัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายยศกร  สิงไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายรวิพล  กล้วยไม้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงรัญชนา  พรมแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายราเชนทร์  วรเมธลาภิณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงลลิตภัทร  พิมพ์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงลัดดาพร  บุญเสนอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกรงขาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงวนาลัย  สมยบา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงวริสา  พรชนกนาถ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงวิภาดา  อินทะยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงวิรดา  อ๋องสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายศุภโชค  หอมสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายศุภฤกษ์  ภักดีเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายสรยุทธ  เสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงสุภัชชา  ปราณีวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรหมโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงสุภาวิณี  พลหนองคูณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงอรวรา  เชิงดอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รักกระโทก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม