รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกกร  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกริษฐา  ขันที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษฏา  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวินธิชา  ศักดิ์วณิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกันต์เตชัส  บุญสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกันติชา  แก้วคำกอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ขึ้นผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกานต์ระวี  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลธิดา  กาลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขนบพร  นีละมนต์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายคณาธิป  สลักคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายคณิศร  ชนธนัสม์พงศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายคัชชัย  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจักรพงศ์  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรัชญา  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายจีราวิชช์  ทัพพ์อภิโชติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฉัตรกมล  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชญานนท์  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชญานิน  นันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนากานต์  บูชาเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายชนิกานต์  เทียมราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชยุต  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชลรดา  ราษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชวิน  ปาละนิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชินวุฒิ  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญดา  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายฐฐฺิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายฐากูร  คมไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายณพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สัญญาถนอมรัช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐพงษ์  อุรัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐภัทร  โกสุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายเดวิด  ฮาร์ดิ้ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายตินภพ  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายทนุธรรม  ศรเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายทิณภัทร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงทิพย์นราพร  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายทีปกร  สุดสาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกร  สุวรรณเสาร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธนภูมิ  พิลากุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธนวรรธน์  ลาสิงหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธนัชพร  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนานนท์  มาหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนิน  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธนิษฐา  ภาษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนิสร  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธเนศวร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฉายารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธันย์ชนก  ลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรดนย์  โสดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายนนทพัทร์  อินทรสุขศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนนทวงศ์  ธาราไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนภัสกร  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แซตัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนัฐฑริกา  คงยืน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงบุณยวีร์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปณิดา  อินทราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปรเมศร์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปริยาภัทร  จอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปรีชญากรณ์  สาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปลายปวีร์  บุปผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปวีร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปองพล  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  คันที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปาลิตา  เติมบุญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายปิยวัฒน์  สุดสะอาด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายปิยังกูร  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายพงศพัศ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพรนรงค์  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพัณณิตา  ชอบมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชญาพร  ปราบเสียง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรพงษ์  อ่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพีรวิชญ์  หนูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงแพรวไหม  กาหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภัคนันต์  งามแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายภานุมาศ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายภูริณัฐ  กองสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายภูริภัทร  ภูโท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายภูวนาถ  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงมณีรัตน์  คุณราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายยศพนธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายยศพัฒน์  ยิ่งอมรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรมย์ชลี  ดีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรวงข้าว  จำปานาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายเรืองปริพัฒน์  ทองสลับ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายฤทธิกร  เหล่างาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงลภัสรดา  ถิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงลลนา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรัชญา  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายวันชัยวัฒน์  พิมพ์ทราย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวีรวัฒน์  ศิลาภักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวีรากร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศศิกานต์  สาสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศศิปรียา  บึงโบก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศศิวิมล  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศิริณทิพย์  จันทนพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศุภากานต์  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายสกุลวัฒน์  รัฐเสรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสริตา  ทองสาสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายสิทธิชัย  ศิลาเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุจิรา  ท่วงที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายสุทธมน  ดุษฎีกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายสุรยุทธ  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอนันตชิน  กระจาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอนุวัฒน์  องอาจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอพิณญา  คงศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายอภิชาติ  ป้องพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายอภิวิชญ์  เหล่างาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอรัญศรา  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองละมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอัญชัน  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอุ่นทิพย์  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวรรณบูลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกรองกาญจน์  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกฤติน  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤษฎา  บุษดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤษฎา  แสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกษิดิศ  มั่นทน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายก่อ  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คูณคำตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกิตติชัย  จันที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกิตติทัต  เฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลจิรา  อินธิมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกุลนัดดา  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเกียรติภูมิ  สายโน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายไกรสร  โสดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายคชธร  พิริยะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงคณาพร  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงคณิตา  ปัญญะชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายคุณาธิป  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โมระอรรถ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจินดามณี  ภาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรโชค  อักโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิรพันธ์  อิ่มอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจิรันธนิน  สุขสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฉัตรชัย  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้ววันนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชนินทร์  ฤทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชยางกูร  สนิทวิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชัยนันท์  ชิดดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชาคริต  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงโชติชญานิศ  นาคาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงญาณกา  ชนิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายฐิติโชติ  ทองคำวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณฐกร  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณพรรษวรรณ  ภูขันซ้าย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณภาวรรณ  สาบาล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐปคัลถ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐพล  กุนไส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐวรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเด็กชายจิรโชค  อัคโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายถิรเดช  อัมภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายถิรวุฒิ  ศรศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกฤต  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนพงค์  เฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนพล  ซาวทองคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนพัฒน์  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนพัฒน์  ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนภูมินทร์  ชุมโท่โล่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนวัฒน์  ไกยะโส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนัช  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนัทภัทร  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธรรมนุญ  เสนศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธัญพิมล  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เติมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญสิริ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธีรภัทร  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนนทกร  สีลากุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนภัทร  เนียมมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนภัสสร  สาสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนราธิป  พวงพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนันทิยา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนันธิตา  วิบูลสิริพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิรมล  สนิทวิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนิรัชชา  พงศาพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงบงกช  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบุญนัดดา  ดาวใสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบุษกร  ชุมชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปทุมวรรณ  กัญญาชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปภาดา  ทุมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีหงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปริตชา  ป้องประดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปัญจพล  พลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปิยังกูร  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพงศ์ดนัย  รามัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพชร  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพชรพล  กันหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพรธิตา  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรรณนารา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพิจักษณ์  ฉัตรอริยวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชชาภา  พานจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิณพฤกษา  เลิศภัทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิริยา  ตั้งเกียรติกำจร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเพชรชมพู  รักชาติสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมจวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเฟรดดี้  คอลเวร์ท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภคนันท์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทรวดี  เหลืองงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภานุวัชร  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงภานุวัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายมงคลกรณ์  วรรณจู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมณีรัตน์  มิ่งแนน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงมติมนต์  จำปาเต็ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูอาวุธ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชินชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเมษณียา  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรณกร  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรวิสรา  โพธิ์ไพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายรัชพล  จันทร์ดวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายรุ่งเรือง  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายรุจธร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรุจิรา  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงลภัสราดา  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงลลิตตา  สิทธิผกาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญประวัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวาเศรษฐี  แท่นอ่อน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวิชญาพร  ไสยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมางาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวิริยะ  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์เพพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวีรวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศศินิภา  บุญประชม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศศิพิมพ์  มาษาโสม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศศิภา  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจันดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสิรภัทร  สาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสิริจรรยา  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุทธิดา  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์ศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุภัสสร  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงโสภิดา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอชรายุ  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอทิต  จอมหงส์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอนาวิล  รินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอนุภัทร  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอนุวัฒน์  ส่องศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอภิชญา  ทวามั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอรนันท์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมืองนาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอินทิรา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเอกลักษณ์  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คำสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤษธร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายชัยพร  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชุติกมนต์  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงฐิติพร  กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายธิวานนท์  ทะวะโร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายบุริศร์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพิชญธิดา  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายภากร  สิงห์คร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายภาสกร  เอื้อธนาคม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงมิเชล แฟรนซีส  โคลาเซอร์โด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวรรณวาสนา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสรรพพร  มนทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีระเริญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผิวเรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฐิติชญารัตน์  ดอกผล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงทิฐินันท์  โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีรพล  อุณชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธีราพร  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนวพล  อินวันนา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝั่งสระ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพริมรดา  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชามญช์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมนัสวี  บู่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวีรวัฒน์  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุณิสา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุธีกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเอวิตรา  ธุระจริง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเกวลิน  สารพะยาว โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงดาว  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนงนภัทร์  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพิชราพร  วงค์คำ โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกาญจนา  พานจันทร์ โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายแก้ว โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิชยา  วงค์คำ โรงเรียนบ้านเดื่อ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงชัญญานุช  สกุลรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายฐิติ  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายวินสตั้น  ไชยทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุภัชญา  ไชยทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอภิศักดิ์  อังคพนมไพร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกมลเนตร  ทองยัง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกฤติญดา  จันทร์ทาทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายจารุเดช  จูนลไชยญกรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงจิตภินันท์  รุจิระชัยนันต์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายจีรวัฒน์  บุญโสภณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญบำเรอ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายธนพิสิฐ  พรมกอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเหรา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายนิติธร  พวงคต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กัลยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงเพลินไพลิน  ทางาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริโท โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายภาณุวิชญ์  ดิษเจริญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงรอซียะห์  แก้วภัคดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวรัชยา  ครองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายวรากร  กองไชยศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายวันชัย  คำศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์ตั้ง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็งธรรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายสามพระยา  ลาพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายสิรภพ  ขาวละออ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุณิตา  ชาภิรมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญชิต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงหัทยา  รสชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายอโณทัย  จันทรักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายอติภัทร  รัตนนท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายอติราช  รองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงอธิชนัน  มรรคพิมพ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายอโรทัย  จันทรักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายอิทธิพล  บุตรมี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงอินทิรา  จูนลไชยญกรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกฤติญา  ใจงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกฤษติญา  เพียงพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายก้องภพ  ผิวอ่อน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกัญชาญ  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทารมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกัญญาณี  สาลี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คัญไทร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกันตกวี  จิบจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกัมปนาท  วิเศษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกัลยา  ชโลธรวรกิจ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกิตติคุณ  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิตตินันท์  กาวัน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกิตตินันท์  คำภาชีพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองคำ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายขัตติย  โสดก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเขมนิจ  บุญแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจรัชญา  มรรคพิมพ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรใส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจันทกานต์  รองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายจิรวัฒน์  ืกายะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายจิรศักดิ์  สำรส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจิรสิน  กันทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจิราภัค  พละศักดิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปลื้องกลาง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเจษฎากร  กันภักดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชฏารัตน์  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชนาภัทร  บัวงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชยุดา  คงทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชลาสินธิ์  จันทร์พรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชัยพิพัฒน์  แก่แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชาลินี  ทองศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงญาตาวี  เทียนสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายฐิติวัฒน์  หมิ่งแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายฐิติวัสส์  แซ่ซือ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ตะสนธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐนิชา  พลคำมาก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐวรรธน์  พิมพ์พวง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐวัศ  สุริยงค์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายเตชินท์  อินทรีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนดล  อนุพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธนัชชา  ลิลัน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธัญชิตา  มวลพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธันยาภา  อารีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธิดามณี  อุดม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนิชาภา  นามวิชา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนิติพัฒน์  คำเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนุสเราะห์  บุญสร้อย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงบัณฑิตา  บู่สุวรรณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายบุญชัย  บุญชิต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงบุญญานุช  หลวงเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ตรีเหรา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปกรณ์  ปฎิเวทย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปณิตา  สมเทพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงประวีณา  หมายเขา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปวรรัตน์  ขันธวงศ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปัฐยาวัต  ทรงกลด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปัทมา  ทวีกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปาณัสม์  แก้วพวง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปานไพลิน  ดวงแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปาลินี  ทัดเทียม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปิยวดี  ศรีอุทุมพร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปิยวัฒน์  งอมสงัด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพชรกนัย  โภคชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพชรพล  นามมุงคุณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพสิษฐ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพัชญธิดา  สักขีนาดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพันทวี  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิชญา  พรมเพ็ญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพินีต์วัลย์  ติยะโคตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ช้างเขียว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภัทรพงษ์  อินใส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรอด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภัทรศยา  บัวทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นคำ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภัสราภรณ์  กายแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภิลาศลักษณ์  วิลัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายมงคล  ชูเชิด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมณฑิตา  อินโสภา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงมัณฑณา  ศรไชยญาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเมธาวิณี  เคนดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายยุทธภูมิ  ปิ่นเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายรัชชานนท์  ผิวอ่อน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรัชนิดา  นวลงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายรุ่งอนันต์  จันทร์ทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงลลิดา  หอมบุญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวชิรญาญ์  กลับสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวรรณรดา  ชมภู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวรรณวริน  ทองหุ้ม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวริศรา  จินจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวัชราพร  ฤทธิเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวิชยา  สาริกา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวิริยา  โพธิ์ยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวิลาศินี  บุญชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวีรยุทธ  รังษี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวีระภัทร  ยอดพูน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศรัญญาพรรณ  สุชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทาพักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศาสตราวุฒิ  เจริญพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเพิ่ม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัดหงิม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศิลาดล  เนตรพยัคฆ์สกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศุภกานต์  พื้นพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศุภวิชญ์  วันศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศุภิสรา  พะวา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสรวิช  สาริกา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสิริโชติ  คำพุ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุชาดา  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุชานาถ  เกษจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อุทัยศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์ตา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสุรศักดิ์  สัมนา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสุรศักดิ์  หวลคะนึง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงโสภิษนภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอติวัณณ์  โนนสังข์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองออน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอภิชิตชัย  แก่แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอภิวัฒน์  คชพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอรณิชา  ถนอม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอัศราวุฒิ  ปาทาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทนันท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอาทิตย์  สมพงศ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอานนท์  จันทนันท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอารีรัตน์  พูลสุข โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอินทุกร  วิรักษา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอุดมศักดิ์  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเอกพงษ์  คงประพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงเกษรินทร์  อุตมะ โรงเรียนบ้านกระเบา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนัชชนันท์  สิงหชาติ โรงเรียนบ้านกระเบา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปสุดา  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านกระเบา ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพรชนก  ขันทวี โรงเรียนบ้านกระเบา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิมพิศา  บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงรัตนาวดี  จ้ำหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงลลิตา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านกระเบา ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แข็งขัน โรงเรียนบ้านกระเบา ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงวนิดา  เกิดกล้า โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวิชาชัย  ไชยนารา โรงเรียนบ้านกระเบา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านกระเบา ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุปสุข โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเสาวภา  จันทสนธ์ โรงเรียนบ้านกระเบา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงจิราทิพย์  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงชลธิชา  บุญหวาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงชุติรดา  โพธิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายฐปนพร  สลักคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์  ระยับศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตั้งมั่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภัทธณดา  แสงคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายภาณุพล  นามบุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษเกษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายธนโชติ  มาหา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงจิตรานุช  สิมมาวัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัชชารีย์  คูณมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐฐิญา  โพธิ์ชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐวรา  เสาเวียง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงดลลญา  พลนำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธนัชญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนิศาชล  ศักดิ์วณิช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปลายฝน  เนืองศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพัทธดลย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชญา  พจน์พาณิชพงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสิริยากร  สอนพูด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกฤติกา  เสาะแสวง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงจิราพร  วันเพ็ญ โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายจิรพัฒน์  คณะพันธ์ โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายชัยธวัช  จั่วจันทึก โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธนัชพร  ทามณี โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธัญรดา  หล้าบุดดา โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปัติมากรณ์  คำมุงคุณ โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายปิยะ  พรมมา โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พรมมา โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายราเชนทร์  บุญศรัทธา โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวนิดา  หินทอง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ โรงเรียนมหาราช 2 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกฤษณา  ดอกดวง โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงญาณิกา  คมมน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงณัฐชา  ชิดประไทย โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงเบญจมินทร์  ดอกดวง โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายประพลสันต์  ลำอ่อน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพรรภษา  ชาภักดี โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพิยดา  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภัคจิรา  จิตรพรม โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสิริยา  ศรีจันแดง โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายอนุกูล  สุขเสริม โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกรรวีย์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชนวีร์  ประจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายณภัทร์  ชื่นศรีวิโรจน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธนาธิป  ช่างเจรจา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายนฤดม  รัตนวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปิยปราณ  วงษ์เเสวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายสหชัย  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น