รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐสรณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภีรพัด  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวีระชัย  ชำนาญเลื่อย โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์  ศรชัยวุฒิไกร โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอำนวย  ราชธานี โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชุติมา  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฐธิดา  บานเย็นงาน โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปณัฏฏา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายภานุพงษ์  สุภาพ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุภารัตน์  สว่างภพ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอรจิรา  จีนวงค์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอรสา  ผิวดำ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงออมบุญ  คำมี โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจุฑามณี  จันทะนนท์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงญาณิษา  นนทะชัย โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยทุมมา โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณิชานันท์  สมบุญ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงดาวประกาย  กองแก้ว โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธนสรณ์  ครบสุวรรณ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปาริยา  เสาะโชค โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพรประภา  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิชญ์อาภา  สะเทือน โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรมณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงลินรดา  เสาะโชค โรงเรียนบ้านอังกุล ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวรัญญา  อุทาพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุธิดา  สุระ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุนันนทา  แสงพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี โรงเรียนบ้านอังกุล ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายอนิรุจ  นนทะชัย โรงเรียนบ้านอังกุล ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจิรัชญา  อุดรพันธ์ โรงเรียนบ้านโสน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงโชติมณี  เทศขันธ์ โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงถลัชนันท์  กุมรีจิตร โรงเรียนบ้านโสน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนันทพงษ์  หอมเฮ้า โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปวีณ์กร  กิ่งสีดา โรงเรียนบ้านโสน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวรวรรณ  โนมะยา โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายศุคลวัฒน์  ยอดพุฒ โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุพิชญา  ปราบอภัย โรงเรียนบ้านโสน ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านโสน ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงบัวชมภู  อุดรพันธ์ โรงเรียนบ้านโสน ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสามารถ  บุญยัง โรงเรียนบ้านโสน ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุระมาศ โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจันทิมา  จินดาวงษ์ โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนศรี โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพีระพัฒน์  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวีระเทพ  คำดี โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชโสธร โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอรัญญา  จินดาวงษ์ โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ โรงเรียนบ้านสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกริชฎากานต์  ยงกุล โรงเรียนบ้านสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด โรงเรียนบ้านสวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวอินทิรา  ไชยโชติ โรงเรียนบ้านสวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยโชติ โรงเรียนบ้านสวาย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปิยะภัทร  ตัดสูงเนิน โรงเรียนบ้านสวาย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศศิกานต์  ระยับศรี โรงเรียนบ้านสวาย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วมนตรี โรงเรียนบ้านสวาย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอภิษฎา  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านสวาย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกันย์สุดา  บุตะเคียน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเบญญาภา  คำมูล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรัตวัลย์  สุบรรนารถ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงศศิธร  ผาหนองหว้า โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุชาดา  ชินวงค์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมพิลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอนุธิดา  อัญโญ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอุไร  บุญขาว โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงคณิศร  อายุวงษ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจิตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมูล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงทิวารรณ  สมร โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปณิตา  ตะยุลรัมย์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวสิริวิมล  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุธิตา  สารมะโน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอนุศรา  สอนเสาร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงจารุพร  โยธิคา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรศักดิ์  แสงส่ง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจีรนันท์  วงรักษา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชลณิชา  โมลาด โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชิงโย  ลมเชย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนำพาพร  อุทุม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปาลิตา  โยธิดา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ฟองอ่อน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงแพรวา  ปิโตลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสิทธิโชค  ก้านกิ่ง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุนทรนาส  ลำภา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกีรติ  พลภักดี โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดยอด โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนพัฒน์  ยาศรี โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพงศธร  จำเริญชัย โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรรวิสา  แสนยศ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสิรินธร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอธิชา  ชมภู โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คุ้มเหม โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสม โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุกรรณ์ณิการ์  โคตะมะ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญชลินี  นวนประโคน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงขวัญวิราพร  บุตรตะเคียน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฐิติวรรณ  บุตรตะเคียน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงศิลป์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  ทองแพรว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงมนิดา  พงอุดทา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมาริสา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรวิสรา  มหามาตร โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวานัดดา  ผลแก้ว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวารี  ว่าไทย โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงเสาวนีย์  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเกล็น  ไฮเดอะเนราเซ่น โรงเรียนบ้านแขว ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร โรงเรียนบ้านแขว ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธนพล  พลแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม โรงเรียนบ้านแขว ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกวินทรา  คำขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงค์ โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์มูล โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจดี โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนภัค  พรเพ็ชร โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธันวา  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงประติภา  กาฬหว้า โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพาทิศ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูมินทร์  นาคเสน โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูวฑิต  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศุภเดช  บุญกู่ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสายน้ำ  บัวสระ โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสาวิกา  พินโสภา โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอธิชา  แดงดี โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองอินทรีย์ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกมลชนก  แม่นงาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พิมานแพง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤตภาส  รัตนประดับมุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายกฤษณ์ระพี  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกิตติลักษณ์  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกีรติชนน์  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกุลนิดา  จันทร์แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายเกียรติกุล  พงษ์ธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภิปราย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายคชภัค  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงคีตภัทร  วงศ์ยะลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจรรยพร  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจิราภา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายจีรภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายเจษฎา  เผื่อนกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชนากานต์  เสาตรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนิษฐา  บูระพา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชยพล  รัตนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายชวกร  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายญาณากร  บุตดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายณชพล  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายณภัทร  กุมรีจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐชา  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐนันท์  หอมคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐพงศ์  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐพร  ตองอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐพล  คำแสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐรดา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายดิลกพัฒน์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายตรัยเทพ  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายเทวาฤทธิ์  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธนพร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายธนวัฒน์  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายธนวัฒน์  รศพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธนวิน  คะหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนศักดิ์  เทียมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนาคิม  กระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายธีรภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายธีรภัทร  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนภัสสร  พันธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายนราวิชญ์  สันดอน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายนวพล  บำรุงเกตุอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนิชานันท์  มายา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายนิธิศ  สุทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายบุญเพ็ง  พงษ์สุระ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเบญจภัทร  ธนพิสิษศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปฏิภาณ  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายปรมัตถ์  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายปรัตถกร  กันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปริญญา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายปรีดียาธร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปาริษา  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปิยวรรณ  ภาคเมธี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายปุณญาพัศร์  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายพลากร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายพัชรพล  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์รำลึก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศิรินัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวันที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายภณฐวินทร์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สัมมะดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายภากร  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรณิดา  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงรวินท์ณิภา  วงศ์ยะลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยนรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายวงศกร  วรญาณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวนากานต์  เสนาะศัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายวรเวช  บงกชเบญจรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายวุฒฐินันท์  จันทชิต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายเวชพิสิฐ  กระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายศักดิพัฒน์  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายศิลา  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายศุภกิตติ์  จันดาบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศุภดา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายเศรษฐโสธร  แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายสิริโชติ  จันเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสิริมล  โคตมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอนันตญา  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายอนุวัฒน์  กันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอิศม์เดช  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงเอราวรรณ  หมุ่ยมาต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกรณ์ดนัย  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกริชกวี  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกฤฤพลษ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกฤษติญา  อินตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญญาพร  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญภร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกันต์กวี  สิงหชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกันตภณ  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกันตินันท์  แก้วธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกันยศรัณย์  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกาญจนภัทร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกานต์ชนก  จิดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกานต์ชนก  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงการต์ธิดา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกิตติพงษ์  คำเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกุลนิดา  แป้นสีทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเก้ากุมภา  กุลวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายโกสินทร์  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงขนิษฐา  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเขมิสรา  เพียการุณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคณิน  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายคุณากร  ดวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจันทการต์  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรพัส  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายจิรายุ  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิราวัลย์  จันทิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฉันท์นัฐชา  ฉลาดรอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเฉลิมโชค  ประจำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชนธัญ  ปัญญาวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนมน  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชนาธิป  ปิดตะคุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนารตี  งามใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชโลฑร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายโชคพิพัฒน์  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงโชติชญาน์  คำไพเราะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายไชยภพ  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฎิษญาภรณ์  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายฐาธิปัตย์  จันทะหิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณครินทร์  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณยฎา  ฉิมพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฎฐชา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐกรณ์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลิ้มประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายทรงวุฒิ  สองพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายทวีวรวุฒิ  ฉายกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายทินภัทร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายทีปกร  ดวงสิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเทวัญ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธณะชัย  สดสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนกมล  ทองเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนกร  ธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนโชติ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนดล  สารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธนพนธ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธนพร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนวัฒน์  จันคณา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนวินท์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนาเดช  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธัชกร  กลมประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธันยบูรณ์  วิเศษชู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรกิต  พลดอน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรเมธ  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีระวัฒน์  จำปาขีด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีระศักดิ์  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภัสสร  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนภัสสร  อรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนรินทิพย์  ชัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนฤมล  พยุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายนัธทวัฒน์  ใจนวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนันท์สินี  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนัสชยา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนิธิศ  ถนอมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงบัวชมพู  เบริงเกอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงบุญนิศา  ฉัตรรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงบุณยวีร์  วันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปนัทดา  จันภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปภังกร  สถานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปรเมศวร์  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปรัชญานันท์  แก่นสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปรัตถกร  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปริญญา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปริศนา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปรีดา  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปิติกร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเปรม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพงศกร  นาคมาก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพชร  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพชรพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพชรวิชญ์  สังสนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพอฤทัย  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพัชรวดี  ฟรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมพิไลย์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีลาชัยธนพัต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพุฒิภัทร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงแพรวา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภัคพล  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภัทรดิษย์  กรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภัทรวิภาดา  วัฒนะอะโน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภาพิมล  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภิตินันท์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภิรัญญา  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภีมวิจน์  สุเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภูเบศ  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภูริณัฐ  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภูริดา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายมงคล  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายมงคลพัฒน์  บุญสม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายยศกร  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายรชต  ศิริงาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวรภพ  สีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวรรจชนก  แป้นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวรรณกร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวาดรวี  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวาริช  กองขวัญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวิชชูทิศ  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวิภากร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวิภาฏา  ทันวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวิริยา  ศิริชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวีรเดช  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศิราภรณ์  ถึงดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภกานต์  ศรีบัวรายณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิรวิชญ์  จาตุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิริวิมล  สันดร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสุทธินันท์  วิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โยธะกา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายหริวัต  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะภาณุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ  นิที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอนิลธิตา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอรรถพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอัจฉริยา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอิงครัต  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คิดถูก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงเกวลี  ปัตเนตร โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทชิราพร  ศรีกะชา โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชู โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอาภัสรา  โยธา โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คำเสียง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกมลกานต์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกฤตภัค  ปัตตานัง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกัญญาพร  อัครชาติ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงขวัญพิชฎา  บุญเสริม โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายจตุพร  ขุนภักนา โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายจักรภัทร  กุหลาบกุลี โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชนกานต์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชัญญานุช  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุมาศ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธัญจิรา  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธันยพร  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนงนภัส  คำแพง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนิชาภัทร  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีหะโคตร์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงศิริขวัญ  พิมบึง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสลิลภรณ์  พรหมลิ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสิริณัฏฐา  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำเสียง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงหยาดทิพย์  คำเสียง โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงไหมฟ้า  พงษ์วัน โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกชพรรณ  คำโท โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเจมส์  แฟร์คล็อฟ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หนองงอก โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนภัท  ศรีระษา โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงบุณยานุช  มูลประดับอรรจ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรฐิเชีย  แฟร์คล็อฟ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเมริค  ฮาเชม โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวชิรญาณ์  ศักดา โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวรพจน์  นาคนวล โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  จำปาพันธ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลุนพงษ์ โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายกิตติกวินช์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านนาวา ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายโกวิทย์  พรหมสูง โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงโตศิริ โรงเรียนบ้านนาวา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายธนกฤต  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายเมือง โรงเรียนบ้านนาวา ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงภาวินี  สุระ โรงเรียนบ้านนาวา ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายภูสิทธิ์  นามวิชัย โรงเรียนบ้านนาวา ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายศาสตร์ตรา  สากุล โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ดอนเหลือม โรงเรียนบ้านนาวา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีลา โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนฤทัย  บุตรสอน โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปรางทิพย์  สวัสดี โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุณยาพร  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านนาวา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพิชชากร  ผมหอม โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาวา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภัชราภา  หงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภัทราพร  เทพวงษ์ โรงเรียนบ้านนาวา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวชิรวิทย์  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านนาวา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชลดา  ฟูบุตร โรงเรียนบ้านสมอ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงณธัญญา  จงราช โรงเรียนบ้านสมอ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายณัฐชัย  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพรธิตรา  เตียนสิงห์ โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายพัฒนพิสิทธิ์  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสมอ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพัทธรินทร์  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสุธาสินี  เศรษฐบุตร โรงเรียนบ้านสมอ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายอลงกรณ์  พิมล โรงเรียนบ้านสมอ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงกนกพรรณ  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจุฑามาศ  ระหาร โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนบดี  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธีราพร  ทองบุญ โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปิยภรณ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวนิชชา  ธะนะชาติ โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศกุนิชญ์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุกานดา  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุภาดา  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสันต์ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีขานแก้ว โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอนันญา  ล่องตี้ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงบัวชมพู  ตั้งใจ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์น้อย โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุตาภัทร  ศรีปัตเนตร โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกฤติพงศ์  พรมดี โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจิราวรรณ  จวงสังข์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจีระนันท์  ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงขวัญชนก  ปุเรสา โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงฌาลิสา  เยาว์ไธสง โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนัฐธิกานต์  ศรีเอี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายนันทชัย  ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วล้อม โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิไลพร  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จวงสังข์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรเมธ  ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงวาสนา  ดวงเขียว โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงสุธิดา  นวลกลาง โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายอภินันท์  ใจดี โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ป.6 คณิตประถม
640 นายธนาวัฒน์  บุญโต โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงลลิดา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายวรเชษฐ์  ลมเชย โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวอัมพร  มลทอง โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น