รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจนิสตา  ทวีธนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แถวนาชุม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐชนน  ไชยเกต โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐเมศธ์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนพร  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปณิตา  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แพทย์กลาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกชพร  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาหยอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายชนพล  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฐานิดา  แฮดจ่าง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณฐภัทร  หนองเหล็ก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายณภัทร  จงกฎ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธนพร  มธุรส โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปวิชญา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญตัว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพศวัต  เมืองนาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิชญธิดา  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพีรณัฐ  วรรณสาย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสิริกร  อิ้งจะนิล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสิริวิมล  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุชาวดี  ชำนิกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุชาวดี  มาหา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์สมาน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอริยา  ปราศจาก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอัจฉริญาดา  วันทา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงขวัญชีวา  ภูผาหลวง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัชวดี  นนทศิลา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนาโชติ  คำผาย โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธรารัตน์  ย่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนพรัตน์  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงสาย โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพรปรีญา  คูคำ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภาวินี  นิลวัน โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภูรัชกานต์  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวีรากร  รัตนวัน โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรรษา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอรพิมล  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายเขษมศักดิ์  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศุภศร โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชมพูนุช  ย่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐิตินันท์  ติลิบาล โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปณิดา  อุประ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปิยดา  บุบผามาลัย โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภชานนท์  กตะศิลา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรสนันท์  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรรณิดา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอมริสา  ลานสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วศรีพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวญาดารัตน์  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวนภเกตน์  อุ่นแดง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวศิริวรรณ  สมนึก โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงลักษมี  ระสอน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายคฑาธร  ไชยกิจ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงคัชชา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐพงษ์  เตโช โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธันวา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพนิดา  ชมภู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภัคพล  มะแซ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรอมล  จันดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจักรภพ  พุทธมาตย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพัชร  ปิยวงค์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลัดดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสิรินธร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิริราช  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอนันดา  พรหมทัต โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์กลาง โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐพร  สุตะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบุษญา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปุณยนุช  บริบาล โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยนิตย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกฤษณีย์  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธิดานุช  วิชาแหลม โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีใสย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธีรภัทร์  ราชชาลี โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปรียาพร  วันโน โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิยดา  นามแสง โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวชิรวิทย์  พุฒพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสถาพร  สวยรูป โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกรกนก  หลาวทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกฤษฎา  คำเขื่อง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายก้องกิดากร  จันทิมา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกิตฏิญาพร  อุไรโคตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกุลธิดา  สีเสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายจักริน  พุุ่มไพบูลย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีบัว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พันงาม โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายฉัตรมงคล  พิมศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชลิตา  ทองปนท์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณธพงศ์  ลาฤทธิ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายณัชนน  จันทะพันธ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายณัชนน  สระแก้ว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐฐืนันท์  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายณัฐรัฐ  บริบาล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ปัทมะ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนพงศ์  ชมภู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ประดับ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธิฌาพร  ทวิโยค โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายธีรภัทร  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายนพรัตน์  ชโยลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายนวพรรษ  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทิมเสถียร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรวงศ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเนตรฤดี  ไชยนิท โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงบุญยะวีร์  อุ่นคำ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปนัดดา  กติศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปภังกรณ์  สาสังข์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายประภากร  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายพงศธร  สะเทินรัมย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพนิตสุภา  สันป่าแก้ว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพัชรพร  นันทะบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิมชนก  รักพรม โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภาคภูมิ  คำนัล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายภาณุพงศ์  คำนัล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายภานุเดช  แจ่มศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภานุพงษ์  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายมัทวะ  ศรีบาง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายยุทธนา  อามาตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวงศกร  นราวงษ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวิชญาพร  สังเสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายวิรัตน์  แก้วสะอาด โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวีรญา  สีเสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายวีระพงษ์  กตะศิล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศุธางค์รัตน์มณี  วงศ์พิมล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภกร  นามสมบัติ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงศุภาพิชย์  อรรคบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายสิทธิพงษ์  ลาพา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสิปาง  โสมาลีย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุชาดา  สาสังข์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายสุรพัศ  มีแสง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายเสฏฐวิทย์  มาประเสริฐ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายอนันต์  อุไรโคตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอภิชาติ  แซ่จ๋าว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอภิญญา  ลาสิทธิรัตน์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอภิญญา  ไพรทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอรนันท์  จันทร์ไสย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายเอกรินทร์  โถทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงเอลด้า ออนเยนเย่  เอกโป โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายกฤษฎา  ทองขอน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกันตยา  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกันยรัตน์  กะตะรัตน์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกุลนิดา  ลาลุน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเกวลิน  รังไสย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเกียรติพงศ์  ทองด้วง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจักรกฤษณ์  ธรรมวัตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิระนันท์  สุโข โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชญานันท์  คำนัล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายฐานวัฒน์  พรรษา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณจิตรา  คูคำ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีตน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงดวงตาชนก  ผลพูน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำแสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเทพธิดา  ดวงดาว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีกำแหง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนากร  อุไรโคตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธราดล  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธีราทร  การะเกษ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนัฐกานต์  บุญยารุณ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนันทิชา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์เทศ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปัญจพล  เยี่ยงกาย โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปัณณธร  กัสนุกา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปานตะวัน  สำเภา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิยดา  อินทจักร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองด้วง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรไพลิน  ห่วงสุวรรณ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพิภัช  ทองดี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิมพิชชา  จันทะสาร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภัททิยา  หลาวทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทรวดี  ถิระสานนท์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายมังกร  ธรรมบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรังสิมา  สิทโท โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรัตนาภา  ลาลุน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรุจิรา  พรมศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเวชพิสิฐ  สุมา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศศินันท์  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศศิวิมล  สุทาวัน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศิรชัย  สะเดา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภพร  สุพลนิวงศ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิทธิโชค  พรมโสภา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรวงศ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุพัชชา  ทองด้วง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอภิเดช  จักรวรรณพร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอาณกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายกษณ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนดล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วใสย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงไปรยา  ปักการะสังข์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายพชรพล  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายศิวกร  ศิวะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายศุภโชค  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายสิทธิพงษ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายอัศชวินทร์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญศล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกชกร  ศุภกร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกนกพร  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกนกพล  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกสิทธินนท์  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไทรมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกัมพล  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกิตติวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเกตนภา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายคมกริช  พรมดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจตุรวิทย์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจักรกฤษ  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจันทราพร  กิรังดา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายจิรศักดิ์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชฏากิ่งทอง  สุบิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนกวนันท์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชนะศึก  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนากานต์  นิยม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชยังกูร  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชิติภัทร  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงญดาพร  วันผักแว่น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฐิติมา  ชูประยูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณชกร  พระแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณภัทร  ภูชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฒฐกร  วงษ์นาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายต้นกล้า  เสถียรกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายตามตะวัน  ใจมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเทวฤทธิ์  หงส์ศิริ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนกร  สุขสนธิ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนโชติ  สมทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนภูมิ  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนกร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนรากรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนันธชัย  นันยังน้อย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายบริพัตร  เผนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายบวรพจน์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงบัญฑิตา  หล้าธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายบารมี  มรรคนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายประสิทธิ์  สุทาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปรีชา  แสนปาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปวริษร์  ประทุมศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปวีณา  โสดา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปัณณธร  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปิยะ  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปุณยวี  กมล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุณยาพร  แก่นจักร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพงศ์พล  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรรณทิพย์ภา  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรวลี  นิลวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพัชริดา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพัทธนันท์  จิรานันท์สิริ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีรวัส  บุตศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพีระดา  โพซา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพุธิตา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชินราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงแพรวา  วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฟ้าใส  ติละบาล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภัทรภณ  คนภู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภัทรศิริ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภัทราพร  เพียโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภิริศา  เสิกภูเขียว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูฟ้า  ชะบา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูมิศธร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูริ  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูริทัตต์  คัลไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายมิ่งมงคล  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายมีโชค  สีดำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรชต  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรักชาติ  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงรุ่งนภา  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวนิดา  คำเสียง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวริษฐา  ทองด้วน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวิษณุกร  สูนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศรัณย์พงษ์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศิริโชติ  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศิริวัฒน์  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสราทิพย์  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสิริภัทร  คำพั้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุกฤตาพันธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุทัตตา  เชิดสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอัจฉรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกชกร  อุทุม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ประจำ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายณัฐปกรณ์  สมภาวะ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธนากร  ปฏิบุตร์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพรรทิภา  โคตรวงค์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงละอองดาว  อาบหิรัญ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวิยดา  คำเมือง โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงฐิติพร  สุขสอน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนพงศ์  สมศรี โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนัฐพล  ชาลี โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนภาพร  อุดมผุย โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภาคภูมิ  สีเหลือง โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวริทธิ์ธร  แก้วชุมพล โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุภาวดี  แสงสอน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่างชัย โรงเรียนบ้านผือ ม.3 คณิต ม.ต้น