รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ภูมีคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรกมล  ชาญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤชณัท  สมบัติศิริเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตติกุล  วงศา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติมุข  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ทวีก้องกิจสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีแรง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกันตพร  ปัดสาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกันตภัทร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัลยา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติภณ  วงษ์เรียนรอต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนาเพ็งพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเกียรติภูมิ  พวงนิธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงขวัญข้าว  ครรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคาวิชย์  ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจงรัก  จันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจริยา  สิริชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรเดช  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินธิเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเจตนิทธ์  ภูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายเจษฎาพงศ์  ประมวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญตว์มณฑน์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชญานินท์  กาลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชนาเมธ  แสงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนิภรณื  พิวาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  โพธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชัยพงศ์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายชุติวัต  โปร่งจิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายฐปนยศ  สุขเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เกียรติธนาโอฬาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐนรี  วันศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้ววงศา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณิชนันท์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงดวงหทัย  ดวงชัยอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายทินกร  เกษศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธนกฤต  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนเดช  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธนพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธนพร  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนวรรธน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนะพงษ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธนูชัย  แซ่ฉัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธมนวรรณพร  ชํานิกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธัญทิพย์  โควสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายธาวิน  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธีธัช  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธีร์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนภเกตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนวรัตน์  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนวรัตน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายนันทภพ  จัตตุเรศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายบุญปกร  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงบุริมนาถ  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายเบญจพล  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายปฎิพล  นวลใส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปวริศา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายปิติภัทร  บุญหวาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปิติภัทร  สีทน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปุณยาพร  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปุนย์ปาณัตถ์  ศีลประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเปมิกา  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพงศ์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายพรรคพล  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพริษฐ์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายพลาธิป  ปานศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายพัชรพล  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชญ์ญาพร  พะโยมเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภร  กล้วยนิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ลำสมุทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญชิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงภคมน  นาควารินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทร์ประภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภัทรพร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภาณุวิชญ์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงภิชญ์ภัทรา  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายภูตะวัน  กันยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภูริต  สุนทรกุลภัทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายภูวเนศวร  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมณิสรา  เพลียซ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงมนัสนนัท์  ไคลน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายมโนชญ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายยศวัต  ผดุงนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายยอห์นนี  ลาร์สสัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายรังสิมันต์  เมืองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงรุจีตย์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงลลิตา  หาญสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงลักษิกา  สองศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายวชิรภูมิ  เลี้ยงหิรัญถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวรรณษา  หัสสา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวรัทยา  จุลลัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวราทิพย์  เพี้ยพรมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวิจิตรา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวีร์สุดา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศตพร  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายศักดิพัฒน์  พงศ์พิละ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายศักยพัฒช์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงศิริณัฐการต์  สุรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายศิวกรกฤษฏ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศิวัชสรณ์  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายสธนพัฒน์  ธนินทิตยามนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสิริภิญญา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุขศิริ  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุทธิดา  คำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายอชิตพล  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายอชิระ  โพธิโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอิฐศิริญา  เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอุดมโชค  ด่านลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายีพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกชพร  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกนกพร  เนาวบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกมลจันทร์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกรรชัย  พุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกฤตพร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกฤษฎา  วงษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกฤษณา  แพนนอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกวีวัฒน์  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกอบพงษ์  ศรีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัชเรส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ภูชื่นแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกันต์พงษ์  ศรเจริญฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกันตพัฒน์  จิรวิริยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกันติชา  คำพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกาลัญญ  มาตร์อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกิตตินันท์  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกิตติพศ  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกุลนันท์  ทำคำทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงขวัญพิชชา  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงคชาภรณ์  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายคณาธิป  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคณิศร  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายคุณากร  ภูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายคุณานนต์  ฉิวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายคุณานนต์  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจักรภพ  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจักรภัทร  เงานอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิรวัฒน์  ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจิรัฏฐ์  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจิราพัชร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจิรายุ  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายจุลจักร  บุญพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเจษฎา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเจษฎาพงศ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเจษฏา  สอนเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายฉลองราช  ชาญชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายฉัตรดนัย  เขื่อนจักร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  โกมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชญาดา  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ผิวผา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชญามินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชฎาพร  ผันอักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชนม์ชนันทร์  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชนัญดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชนาธิป  จาระนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่ฉัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชยพล  ทองพันชั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชยางกูล  สมบัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชยุต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมณุวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชัชรพงศ์  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชัญธร  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชัยวิทย์  จันทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชาลอท  ตามบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชาลิณี  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญน์  กำจร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องอ้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายญาณวรุตม์  อุดร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงญาดา  ละมัยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฎนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัมน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณฐพงศ์  คงศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณปภัช  ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณภัทร  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณหทัย  บุญราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัชชา  สามทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฏฐชัย  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฏฐา  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐดนัย  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐดนัย  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐธกรณ์  บุษบา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐภัทร  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐภัทร  วันริโก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัทภพ  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายดนุเดช  มหาลอเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายดลชนก  สำเภาเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์คูณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงดิษฐาลักษณ์  ยลโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเดชโสธร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายตุลากานต์  โตมร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายถิรวัฒน์  ถิระโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงทักษ์ศิณา  แก้วชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายทักษะ  มลัยไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงทิพานันท์  รวีโรจน์กรสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเทพทัต  ยงยุทธธนกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายแทนคุณ  ดอกประทุม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธณิก  โสดาโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนกร  มัทกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนกฤต  จิระดำรงวรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธนกฤต  จิรังดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนกฤต  ลี้กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนโชติ  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนณัฎฐ์  นาจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนภัทร  ท้าวอ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนภัทร  นวลรอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนภูมิ  ลุนสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนวินท์  บุตรเสมียน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนัตถ์  กีรติกุลภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนา  สุขศรีดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนากร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนากร  อนันเทพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนาธิป  สาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนามาศ  ใยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธนารีย์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธรรมรัฐ  ลีลาเอกนิติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญผาตินาถ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธัญญ์ธีมา  วัฒน์กมลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธัญพิชชา  จักรวรรณพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธัญพิสุทธิ์  จัตตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรสารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธีธัช  ไกรหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธีภพ  พันแสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธีรธัช  ศิลจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธีรพันธุ์  ศรีโนนลาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธีรเมธ  สุขวาณิชวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธีรศักดิ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนนทิยุต  สมใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนนลณีย์  วุฒิวรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายนภนนทิ์  มณฑาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนมัสนันท์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนวนภัส  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนัชชา  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนันทกร  ไชยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนันท์นภัส  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายนิติธร  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนิติภูมิ  แก้วธานี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายบุณย์ตระกูล  จงเสรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงบุปผชาติ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเบญญาภา  จันสุตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเบญญาภา  สะตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเบญมาศ  พันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปกรณ์  จึงสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปฏิพล  เสนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปณิชา  ศิรวงศ์เดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิลําเนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปภาวิน  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายประกาศิต  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงประติมา  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปริญสิริ  เดือนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปริทรรศน์  ชมชิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปรียนันท์  ชินบัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปรียาพร  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปวริศา  ภูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปสุตา  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปอปรียา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายปัญจพล  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปัณณชัย  แข็งขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปัณณธร  คงคูณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปาจรีย์  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปิ่นภิญรัตน์  ลาภภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปิยะพล  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมประภัศศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปุณณภา  เตรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปุณยาพัช  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงไปรยา  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพงศกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพงศ์นริศร์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพงษ์ประวีร์  กุลเดชชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพชร  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพรทิพย์  สมบัติพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพลอยชมพู  สารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพัชญ์รฐา  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพัชราภา  จีบจอหอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพัชรินธรณ์  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพัฒนศิริ  รัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์หมื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพัมนวิชญ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพัสกร  ศรีหวาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพัสกร  เครื่องจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิชชาอร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพิชญพล  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลักทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิมพิศา  ชมสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพีรดนย์  จุลพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพุฒิกร  สามี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเพียรลดา  ศรีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงแพรทอง  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภคพล  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภพธร  ทอดสนิท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภสอร  เพียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัทรภร  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายภัทรวุฒิ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภัทรวุฒิ  มนัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภัทรานิษ  ศรีรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงภัทราพร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภาคิน  ศุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภูชรินทร์  ทัศนิยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภูดิท  ประสานโชค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภูมินันท์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูมิพัฒน์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงภูริชญา  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภูวิท  เทพอัคศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงมนัญชญา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงมยุรา  รัตนกังวาล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงมัทนา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงมาริษา  อมรวิทยาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเมธาสิทธิ  บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายยศกร  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายยศภัทร  หอมหุน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงยุพา  หาจักร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายรัชกฤช  ทิพย์คุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายโรจนศักดิ์  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายลภัส  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงลีลี่  จอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวชิรวิทย์  เย็นตุรัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวรโชติ  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภรกรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวรางค์ภรณื  จันทะแสงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวัชรพัฐ  อมรพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวิชญพัทร  พงศ์พนาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวิชยุตม์  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวิระดา  งามปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิสาขวดี  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวิสิฐ  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวีรภัทร์  แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายวีรวิทย์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวุฒิชัย  ทวีเจริญศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายเวชพิสิฐ  ลิขิตธนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศริภัสสร  หึมวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศศิกานต์  ทวีธนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศศิธร  สำเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศศิธร  สุดเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศศิพิมล  ธนาอัครวัต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ้าน้ำฝน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายศักดิ์ธนา  ธนิสสิรินันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายศักย์ศรณ์  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายศิขชนม์  คำขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศิรประภา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายศิรวิทย์  ทำมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นหวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศุภโชค  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศุภนัน  เชื้อดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศุภนุช  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศุภฤกษ์  ประมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลยาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสภัสสรา  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสโรชา  รักธง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายสันติภาพ  บุระกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสิรวิชญ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสิรวิชญ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสิริภัทร  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสิริมงคล  ท้าวด่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายสิริราช  พวงจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสิริโสภา  โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสุภกิตติ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายสุรดิษ  ลาลับ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสุรธัช  ทองมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายสุรวิทญ์  เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุลลิตา  นาคนาคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอดิเทพ  ทองลมุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอธิชา  พันธ์กิ่งทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงอธิชา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอธิปปรัชญ์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอนรรฆศ์  ตระการรัตติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอนันญาภรณื  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอริสรา  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอโรชา  นาสารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงออมบุญ  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอัครวินท์  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญหนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอัษฎมาภรณ์  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอาฒยา  จันทะศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอาภัสรา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอาภากร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอาภาพัชร์  รับโคษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอินนทร์ธีร์กร  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายเอกณกร  ธรสาธิตกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายเอกภพ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายณัฏชนน  สวนหมาก โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัตยากุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงณัฐกาญน์  รุญเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงปัญญารัตน์  กองแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์วชิรนุกูล โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงภูมิสิริ  จวงจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงวริศรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกัญญชัญญ์  แก้วเกิด โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรบุญทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจุฑารัศมี  ประจิม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำผง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตุนา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายณัฐนันนท์  แสงสุนานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงตันหยง  ทวี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วงศ์ดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปีญาดา  สมาน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์สามารถ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพีระพงษ์  ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเพชรชมพู  โภชนัง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอัครวิทย์  ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พลพาล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีพา โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายธนกร  โจ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายธนพงศ์  พาที โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ภูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายบรรณสรณ์  คิงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายฤทธิกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงสริดา  สุระไชย โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงสุภาวดี  แทบสี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  พิมสมาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงจิตรชนก  ช่อรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองกก ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธัญชนก  ประเทศสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองกก ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงภคอร  เอกธรภัทร์ โรงเรียนบ้านหนองกก ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายภาณุพงศ์  ภาวัน โรงเรียนบ้านหนองกก ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายภาณุวัฒน์  วิลุน โรงเรียนบ้านหนองกก ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงชนากานต์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านหนองกก ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศาลา โรงเรียนบ้านหนองกก ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรรณทวี โรงเรียนบ้านหนองกก ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายวิชญ์พล  สมานรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกก ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายศักดากร  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกก ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสาวิกา  ยุทธเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอรุโณทัย  ค้าโค โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายชนาธิป  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงญาณัฐชิณี  คำวงษา โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงกาญจณาวดี  ค้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชนาพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชลธร  เสาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐณิชา  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงธนาวดี  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายบารมี  ชาลี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ร่องจิก โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปริชญา  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายรชต  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรชพล  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายศตายุ  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม