รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลางประพันธ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงขวัญเดือน  แซ่โต๊ะ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  เภาชัย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิติชญา  กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณภัทร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐพล  การะเกษ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชา  ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายทรงยศ  อึ่งหนองบัว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีลอชัน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนนทิชา  อุปรีที โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนันทยา  นินทรีย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายนันทวัฒน์  เตียวเจริญกิจ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายนาวิน  ระนาด โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปรีชา  ขัติสอน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปวริศา  นุ่มนวลศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างชาติ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปาริชาติ  ป้านภูมิ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปิยะ  ขันยา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศ์สทร  หมื่นสม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพลวัต  ศรีทุมสุข โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสาขา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัชราภา  นอศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพัทธดนย์  บำรุงสำราญ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมสร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงไพลิน  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทรศยา  กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงมาริสา  ชัยนรานนท์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายยุทศักดิ์  สุทธิ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายรัชกร  จงวัฒนาชูเดช โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศุภกร  เทรทุม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภรดา  ยศปัญญา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศุภัคจริณ  วิสิทธิพงค์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภาวุฒิ  สุธรรมมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุพรรณี  เกษทองมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันอุตส่าห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอินทิรา  พานุรักษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกรกนก  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชลิตา  บัวระภา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงญาณิศา  เพียปลัด โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณบัญชร  บุตรดีเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐวดี  จุนกองฮ้อ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณิชากาญจน์  บางใบ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายต้นกล้า  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนัฐชนน  นามทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุญธิญารัตน์  ทะนีออง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุนชิต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปรีญาพร  คุณนา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิณทอง  เลวงษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญใจ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมินตรา  อึ่งปา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวรรณนิษา  ป่าลั่นทม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวิภาวิณี  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงศุภัจฉรา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสริตา  วงศ์คำโสม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทรง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอิสรียา  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเสมอ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายจักรรินทร์  จันทะรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวีณา  แก้วอิ่ม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศกร  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวรัญญา  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุชาวดี  ผุยเต้า โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายอภิวัฒน์  พิเคราะห์งาม โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเขตรัฐ  บุตรสำราญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเจนจิรา  ภาษี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนภัทร  พรหมหาราช โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธเนศ  นิสัยหมั่น โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนันทิดา  เชียงเพ็ง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุวิชญา  เที่ยงน้อย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายอชิระ  พิมใจ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกัณณิกา  ระยับศรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายแทนกาย  แก่นคง โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนกฤต  เปรมนัส โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีธะนนท์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัชรินทรา  รักษาภักดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทรวดี  ผองแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุพัสสรา  นามกันยา โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอินทุกร  นวลใสย โรงเรียนชุมชนหนองหิน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายบัญญัติ  ศรีภูหลวง โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเหมรัตน์  สีออง โรงเรียนบ้านกกบก ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐพล  วิจิปัญญา โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภาคภูมิ  พงทะวงษ์ โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภาระวี  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลักษิกา  โสภารัก โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวรวิทย์  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสิริกร  โสภารัก โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอริยากรณ์  ธนูศิลป์ โรงเรียนบ้านกกบก ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจรัน  วงศ์ยา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธิติ  พาโนมัย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปิมวิภา  สีนิล โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพราวรวี  ศรีคุณ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานศรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรทิพย์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพิตรพิบูล  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวาฐินี  จำปีพรม โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิราพร  นิลนามมะ โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวพรรณพษา  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงภัทธิดา  ขาวะดา โรงเรียนบ้านนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวมลฤดี  คชสารทอง โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวรสิตา  เวชชูแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวรัญญา  สะดาแนน โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวัจน์กร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐกรณ์  อุทธตรี โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวิรัชญา  พุฒจีบ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสลิษา  บุญโยพันธ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายนวพล  ภาน้อย โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภรภัทรพงศ์  สุขสาเกต โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายวิชาญ  ร่วมสันเทียะ โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียรเงิน โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนทีธร  วงษา โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอติวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านผาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐชัย  แสวงสุข โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธัญวรรษ  สานา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรัตนวลี  สานา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสาวิกา  โสมคำ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอนุสรา  พันธัง โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกิตติวรา  สุภาพ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกุมมารี  หมีกุละ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงดารนี  อีสันเทียะ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปิราภรณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพีระพัฒน์  แสงโพธิ์ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญประคม โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสุวิชา  บุญประคม โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชุติพนธ์  คล้ายเเก้ว โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวีระภาพ  สุุนทราวิรัช โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายอภิลิชญ์  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชไมพร  ปั้นแหน่งเพรช โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัชพล  หนองทุ่ม โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายอภิวัฒน์  สีม่วง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกชกร  โสมาศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกรกนก  ลำไธสง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชินพะวอ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนภูมิ  จันทเมือง โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนฤตปรียา  บัวระภา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปัญญากร  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพนิดา  อ่อนทะ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มนูศิลป์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเพชรกมล  ชัยศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเพิ่มพูล  โสดามา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์พิลา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  เรือนยศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวิชญาดา  กอกฝั้น โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิริพร  อาวะตา โรงเรียนบ้านวังสะพุง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกสิริ  วงศ์ษา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายกสิกร  นาคโต โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายเกษฎาวุฒิ  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปริสรา  ศิริอ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงหทัยชนก  นนท์เหล่าพล โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  จำปาหอม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุนิสา  ชินตู้ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอทิตยา  เนตรวงศ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงมาริสา  สุธรรม โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวชิรปกรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเวฑิตา  อาจปาสา โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกาญจนาพร  ภักมี โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจันจิรา  นามมูล โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวจุฬาทิพย์  จันทนาม โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวฉัตราพร  สุธรรม โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวิภาวี  ดวงชัย โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายอนุวรรตน์  วงษา โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอภิชญา  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.1 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวอรอุมา  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านวังแท่น ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเกวลิน  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชลิดา  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตติกร  สัตนเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงรัชญาพร  จีนะ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศศิธร  อัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายษกลวัตร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตติพงศ์  สันตเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวทิพวรรณ  นนทะนำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวสุดารัตน์  กระฮาดหนู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนวุฒิ  อัคลา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรัญญู  ประเสริฐศิริ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศรัญญา  ครองสี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมนาม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสุริโย  ภาษาเวทย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยโย โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายธันวา  คงศิลา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปุรณิน  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวรทร  แก้วบับภา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชลิตา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายตันติพงษ์  พันเงิน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรักษิณา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวราภร  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอารียา  พลซา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกฤษดา  พรมโสภา โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายกัณตวิชญ์  สาริยา โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายไกรวิชญ์  ภูจอมเพชร โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายวรากร  คุณนา โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายสิรคุปต์  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายจตุวัฒน์  แก้วอุดม โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปทุมพร  สายธนู โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรพงษ์  วงศ์สง่า โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาพล โรงเรียนบ้านห้วยผุก ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญพัชร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจิตติพร  สีทน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายจักรพรรดิ์  กรงซื่อ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชมพูนุช  รัตนธรรมธาดา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปิยะดา  ศรีอุจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกรรณิกา  เวียงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยปุ้ง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงฐิติวรดา  บาบุญ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธิญาดา  ชาศรี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บาบุญ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปิยนุช  ช่างเรือง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุทัยทวี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายสิรวิชญ์  มาแพง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เปภูเวียง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงญาณภัทร  พาลี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนกฤต  บุญประคม โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีคำ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพรนภา  สายโสภา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพิพรรธ  บุบพิ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงยุพารัตน์  จังอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรพัฒน์  แทนชาลี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุรัตนดา  ไชยจักร โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทรวิชะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีจันดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธนพล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธรรมนูญ  รบชนะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายปรมินทร์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพรรณนิษา  เคนเหลื่อม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายพฤติพงษ์  วรรณประเข โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายพีรวิทย์  ภูมิดอนใส โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรชนีกร  แสนประเสริฐ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศิริสุข โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายอชิตพล  จันทะมนตรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอัณรญา  จรรยายงค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์สาคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิตติภัทรา  โนนดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนิษฐา  อุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐธิดา  พะวา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสงข์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐพร  ตันภักดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเด็กหญิงศศิรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงถิรดา  อ้วนแพง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงทิฆัมพร  ขันเงิน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกิดมั่นคง โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
300 นางสาวธารทิพย์  ศิลประกอบ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนที  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยสามารถ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปิยนุช  นนท์สุรัตน์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพมพ์พิชชา  ทองเดือน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวพา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงรวิสรา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิภารัตน์  ผุยไธสงค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวิลาวัลย์  กรุณา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุวณี  แก้ววงศ์ษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอรปรียา  สงษ์จรัสเพชร โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอรอนงค์  สังคำพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอันดา  สะตะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนิพาดา  แสนบุราณ โรงเรียนบ้านโคกมน ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรัตนพร  พิมคีรี โรงเรียนบ้านโคกมน ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกมลชนก  อารมย์ชื่น โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยยะ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัญญรัตน  แทนธานี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายนรินทร์  บางขุนทด โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนารีรัตน์  สารแสน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนุชนาฎ  บุผามาลา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายปิยชนน์  ภูเฮืองแก้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพลากร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงภวิกา  กาฬสินธ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายภูมิรพี  จันนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภูษณิศา  เทวะดา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  จิ๋วนุช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงศรินทรา  อินทร์เพชร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์ซอง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายสุวพัชร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอรพิมล  การะพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอรอุริินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นายจิรวุฒิ  ภูมิบัว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะเนตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นายฐิติวัฒน์  กาฬพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณฐพร  หอมอ่อน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวณัฐฐาพร  เจดีย์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวธนัชพร  ชัยสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวธนิตา  สฤษดิ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนพรัตน์  เพียรหัด โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนันทนา  ดาขัน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนิวรรณดา  จันทนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์สาง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจสุภาพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวปวีณา  พิมเขตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายปิติพงษ์  คำแผ่น โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวปิยะธิดา  วังจันดี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายปิยะพล  คำภาบุตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพัชราพร  กิมุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพัชราพร  ทะเกิงลาภ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพิยดา  บุญมา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงมุกระวี  เสริมศิริ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นามภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายวันชัย  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวิภาดา  สิงหา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายศิริพันธ์  หาญภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมหากุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสิทธิชัย  แสนพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุทธิดา  บัวเขียว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุธิตา  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวสุรีรัตน์  บึงมาร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวสุวรรณี  สุปัญญา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายหนึ่งธันวา  แถมกลาง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอังศยานันท์  แก้วทา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกวินธิดา  ป้านภูมิ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธวัชชัย  อินธิแสง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายพลวัต  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงหทัยชนก  ทองพูล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายกฤษฎา  ชุมผาง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤษฎา  วรชินา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายนรเศรษฐ์  อินทร์รักษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนวพร  ดอนซาม่วง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงบุปผา  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายภาราดร  บุตดีมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนันชมน  กางบิด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรัศมี  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกรวุฒฺ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุวรรณี  วังคีรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายหาญชัย  พลซา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายอชิตพล  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลีสี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์สกล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธาริณี  ศรีมูลทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุภาพร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอารียา  อุทัยดา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกวินท์  เจียรวาปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฐานิกา  ชายทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนราพร  ล้านเที่ยง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนุดารัตน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปาลิตา  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพัสวี  อุปฮาต โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชญา  หาญป้อ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุภัสนิตา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอรธีรา  พลซา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอิสราพร  อุดน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาจสยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธิติยา  ลมชานะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวรรณภา  ลีบาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ดวงปา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณิฌา  ชัยนนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวปุณยนุช  ชัยคำพา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายศุภกร  เสริฐศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายอาทิตย์  หม่อมบ่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ม.3 คณิต ม.ต้น