รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เสวะนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกนภัส  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลชนก  สุริฉาย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรพัฒน์  เอี่ยมกี่ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรรวี  โสกัณทัต โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษณะ  อ่อนศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกัฏพล  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตณัฐ  วิชาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  วิเศษนันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกีรติกานต์  ระยัน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเกวลิน  พรมโยธา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายคณศร  บับภาวัน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงคูณร์รเศรษฐ์  ชูชาติไทย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจักริน  ศรีวรพงษ์เดช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสกัณทัต โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชนน  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชนาภา  ถีเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชยพล  ทองเวียง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชลธาร  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลลดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชัยชนก  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐภูมิ  หาญชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณภัทร  สถิตย์ธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัชชา  วิบูลชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อ่วมจันทะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฏฐนันท์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐชา  วรรณภา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐชา  สายจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐรัตน์  โกศรีวงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายติณณ์  แก้วมหาสุริยวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายทรงวุฒิ  กองทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายทินภัทร  จันทะมล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายทีปกรโชติ  วิโคตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกฤต  ธัชชัยวณิช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนธร  ธารเจริญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนวรรณ  เยรบุตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนากร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนาพัทธ์  ปากแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธีมนิติ์  ยาบุษดี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรดนย์  ทันมา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนรภัทร  เพ็งสมนึก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนัทธิชา  กองฉันทะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดรครชุม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายบุญญินท์  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายเบน  ลูอีส แจ๊คสัน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปพิชญา  กมลชิต โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปพิชญา  มณีกาศ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายปภังกร  ชัยจันทึก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายประภวิษณุ์  จินตเมธาพรพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายประวันวิทย์  พลทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปวริศา  ธรรมสระ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปองคุณ  โพโสภา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปารเมฆ  เหมือนอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศธร  หมื่นกุดเลาะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พิทักราษฏร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพรพิพัฒณ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพสุธร  บุญตามทัน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพัทธดนย์  อึ้งธนาธิป โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพุทธคยา  มานะญาณกิจ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรธีญา  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรมน  ป้องศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายภัทรวินท์  คำสีทา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรสุดา  กาญจนเรืองกิตต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายภาคิน  จันทะฟอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภาณุวัฒน์  หลักจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภานุรินทร์  แก้ววิเชียร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีมาก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายมาตุภูมิ  สิงห์สถิต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงรัชญา  เข็มทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายรัชสิริ  กีรติเรขา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวรกฤต  บุรีแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายวรปรัชญ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวรภัทร  กุลสา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวรินทร  ธัญญประกอบ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายวีรภัทร  พิลาออน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิริโสภา  บำรุงสำราญ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายสิรวิชญ์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พิลาธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายหัสพงศ์  บุตรแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายหาญกริช  วงษ์ป้อง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอจิรภาส์  เพชรวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอชิตพงศ์  บุตรวิลัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอนัญพร  ทองเพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอนุสรา  แสงสุขสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายอาชวิน  อินทะจร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกชกร  คำพิมพ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกนิษฐา  มั่นเพรช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายก้องภวิษย์  กุลทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตางาม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกันยากร  เกียรติก้องอำไพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัสมา  ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพ็งสมนึก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนุชิต โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเกวลี  เรืองกิตติโกศล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงแกมขวัญ  บุญประคม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงขิงพิลา  ทองนะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเขมจิรา  นนทโคตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเขมนิจ  พรมลารักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายคุณานนต์  ศรีวัดทานัง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจารีรัตน์  สว่างพิทักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจิตรภาณุ  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิราพร  เสมอใจ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจุฑาทิป  ใจเย็น โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาตย์เมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดวนลี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฉัตรดนัย  เสมอตัว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชนวีย์  สุขะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชนะพล  ผองแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชยพล  สุจิมงคล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชัญญานุช  เขียนสีอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชุดาพร  บุตรวิลัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายฐปน  คำอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณฐาภพ  ทองปาน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณภัทร  แสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเหล่ายูง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลซา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐนิช  กองมณี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐกมล  ฉัตรชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐกร  มาแสนจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญกลาง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐวัฒน์  คงมั่น โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนทิพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชกานต์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชกานต์  ม้วนใจ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงติณณา  เปาวนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายทองกร  ธนสีลังกูร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนพร  หอมฟุ้ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนวุฒิ  ขันติยู โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธรรศธรรม  ปิระกะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธวัลพร  จงฤาชา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธันยพร  เพชรคงทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธีรดา  สิงหทองกูล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรเทพ  เฉลิมรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  จันทศร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนนนิติ  นิยะโมสถ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนภสร  ทินวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงโสดา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนภิศา  ศรีพรมมา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนรากร  หงษา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนรีรัตน์  โสระสิงห์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนลินญา  มีวันคำ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนัดดา  เดชบำรุง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันชฎาลักษณ์  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันทิยา  แสนทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนาฏรักษ์  พักกระโทก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเบญจพร  บุญตา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปพิชญา  ใหม่วงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลชิต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปรัชชญา  คำไล้ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปรานต์ชนก  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปริยากร  สุริยะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายป้องฉัตร  จิรเกษมสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปัญชลี  รุจาคม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่อช้าง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีนรา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปารมี  ภาโส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปิยาภา  ภักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพชรพล  หมื่นพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรปวีณ์  รากสี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพลพศุตม์  แร่นาค โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพลอยแพรวา  อุดมศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพศ  วาณิชชาสถิต โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตาเป้ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัดชา  สุรียธนาภาส โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชญา  ชุมพล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิณภรณ์  ฟูฟอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพิโมกข์  แจ่มใส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรภัทร  โสกันทัต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพุฒิกุล  เสนาใน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพุทธิกาล  คำบุยา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพุธพลิน  สุภาพงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเพ็ชรมณี  ต้นมณีรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุทธิสอน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงแพรวา  ไชยเสนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภควัต  พิลาธร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภพนิพิฐ  โสวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภิริดา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูริภัทร  วงษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูวิศ  สุระชัยปัญญา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญมี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยสุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงมัลลิกา  ฮดลือชา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเมธาพร  ศิริกันรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเมธาวินี  เหลืองอรุณวิไล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรสา  โพธิ์โน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายรัชชานล  คัตวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัชดาพร  คุณประทุม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรัชตพงศ์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสาคร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรัตนกร  สุขเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรุจจิรา  ไชยจันหอม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงไรวินท์  สิทธิมงคล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฤดีมาศ  จิตมั่น โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงลักขิกา  อินทรีย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงลักษิกา  ผาจิระวัฒนะชาติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวชิราวุธ  ทาสาลี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรรณิภาภรณ์  ปัจมูล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริไพธินันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวรวิทย์  นวลศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นชม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรัญญา  พรหมเสนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรัญญา  สารพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวรัทยา  จันทะพิมพ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวราพร  รอดกริช โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวริศรา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรุณพร  เหล่าลาภะ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศิริบุตรวัชพล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายวัฒน์ชานนท์  สิงมะหาพรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวิชญ์พล  ์บุตรเต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิภาดา  มีสอน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิภู  กุณวงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวิยดา  ศิริมงคล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวิศรุต  บุตรวิลัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศศิภัทร  กุลสิน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทะโคตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศุภากร  ตลับนาค โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศุภากร  โฉมทองดี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสมิตานันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสวรรยา  ทองแสน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสารชา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสิริกร  นครขวาง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสิริกร  วิทยาการ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสิริภา  สมขำ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสิริยากร  บุญศร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสิรียานันท์  ลีตน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจศัตรู โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุธิมา  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุพัชชา  โสกันทัต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาลา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นใจ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสุริยาการ  อิ่มเอิบ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุลักษณา  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอจลญา  จันทนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอธิชา  นาคเสน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอธิษติยนันท์  ตอเงิน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอนัสนันท์  หล่มเหลา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอภิชญา  สมสิน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอรงกช  เครือจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอริญชยา  ศรีกระทุม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอริสา  ม้าแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอลงกรณ์  ท้าวทา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอลีเซีย  ผสมทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอัญญาณี  เณรโต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัมพรกัญ  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอารีรัตน์  มาโยธา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงไอรดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อาปามะเก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายกัณฑ์อเนก  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายกัณต์กฤช  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายกิตติกรณ์  จวงการ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายกิตติภูมิ  จันพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกุลวี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงคริสต์โตเฟอร์  ฮ็อปเปอร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ตองสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงจรรลญา  แก่นกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายจักรินทร์  แก้วกุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจิราภา  สอนมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายฉัตรดนัย  โคติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงชริศา  ระนาจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชลธิชา  จำปานิล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายชัยพัทธ์  สันดุษิต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงญาดา  ขันติสระพังหลวง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัชพร  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายณัฐพล  ธรรมพงนิช โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายเตชิษฐ์พงศ์  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงทยากร  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายเทวกุล  คอมค้อ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายธนกร  บาไสย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายธนธร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงธนัญญา  บุดดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายธนากร  กมลคติบวร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภักมี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธารปภัสร์  สุรนาทชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายธีรพล  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายเธียรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงน้ำมนต์  แสงนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนิศา  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายปรมี  จันปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงประนาริน  กลางสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายปัญญพนต์  บุทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายปัญญากร  มั่งมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายปัณณวิชญ์  กอศรีรมย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปาณิสรา  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปาลิดา  บุ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพัชริกา  ทูลแรง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายพีรัชชัย  โลขันสา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายภาณุพัฒน์  สุขตะโก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายยศกร  คอนสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายเรวัต  จิตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายเรืองฤทธิฺชัย  ทบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวริศรา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวศินี  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายวิทยา  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวิมลนภา  อินทบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวิรมณ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายวีรยุทธิ์  โยวะศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายศศิวัฒน์  อัตถพร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายศุภกฤต  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายสิทธิโชติ  ไทยษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายสิริพงษ์  พรมพุทธา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสุนิสา  มหามณี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสุมิตรา  เหลาสุพะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายอนิรุทร์  เเซ่ไซย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอุมกร  เนธิบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายเอกศิษฏ์  นามเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงไอลดา  ติดใจดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีอ้น โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกรณ์ดนัย  ยุวาคุณากร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกรพินท์  เทพโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัณทราภัทธ์  บับภาวัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายคุปต์  จันทร์สีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายจักรี  เกษทองมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายจิตติภณ  ราชโยธา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายชญานนท์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชยพล  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินสองใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายฐปนรรฆ์  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณธิดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัชชา  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัญดา  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณัฐกุล  สุภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์  ลีกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุดสะดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐพงศ์  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณิชากรณ์  ดวงจิตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงดาราวัลย์  คุรุวาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายตนุภัทร  ประกอบศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายถิรวัฒน์  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนกฤษ  กาญจนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธนภรณ์  สาสมัคร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนวัฒน์  นิชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธรรมภณ  คุยกลาง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธันยารัตน์  เเสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธารทิพย์  เจริญรุ่่ง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธิดาพร  สงวนเครือ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธีรภัทร  ลีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายนที  ภูตาเพริด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนนทิชา  หาชม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนักปราชญ์  เปี้ยเกี๋ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายนาวิน  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนิธิเดช  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายบารมี  ปะวะลัง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปรมี  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงประภาสิริ  มหาอาจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปรีมพิชา  เทพโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฮดลือชา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปวีณา  โสภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปานตะวัน  อันบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปาริชาติ  ชลภูมิ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิสีดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปุณญิศา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพรพัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพลกฤช  พ่อบุตรดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพลเทพ  อิทธิวรากุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  แก้วบุดดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมลจักษณ์  จันทราช โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพุทธรักษา  นนทวิศรุต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเพชรลดา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภมร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัศธรินทร์  ศรีไชยวาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภาคิน  เนเวล พิคฟอรด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภูมิ  จันทร์โทมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูมินทร์  นามยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมนฑิรา  พาพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงมาริษา  กันรเรศ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงมิ่งกมล  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรุ่งทวี  เบ้ามงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวชิรวิชญ์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวชิรวิทย์  กันทรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวรกฤษ  เกษเกษร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวรวิชญ  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวรางคณา  ตรีไตรภพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวริสรา  ชัยพร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวีรณัฐฐา  บุตรวิลัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์จัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศิวกร  เสริญไธสง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายศิวัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรเต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสิบปีแสง  วรรณอุดม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุชานาฏ  เทียนไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเสรีชน  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสวง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอภิพัฒกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอภิภู  กาวน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอภิรักษ์  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอำพล  ก้อมมะณี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายกรณัฐ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิระรื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงทิตยาภา  สาวะรก โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายบุณย์ณวิชญ์  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คนตรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์งอย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภีรดา  ผุยลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงลักษมี  ด้วงสุภี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงลัดธวัลย์  พันพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวนัชพร  โสภานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  พาพุทธา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวันวิสา  กันสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศลิษา  ไขมีเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรัฎติกานต์  พระเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ป.6 คณิตประถม
655 นางสาวกนกวรรณ  โสธรรมมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโชค โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงคณาธร  พาพุท โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงเจตปรียา  พยัคฆพล โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงชนกนันท์  คุณมี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฏฐารีย์  เนตรแสงศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณัฐชา  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนันท์นภัส  สาลีลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงปิยากร  อธิยะ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์อาจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงภัทรวดี  ภิญโญยาง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงรุจิลดา  อิ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงวรรณวิษา  พรามนิล โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสุทธิดา  มงคลชัย โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคาน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณเจริญ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มงคลสิน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชยาภรณ์  คงดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงญุวรัตน์  มณีวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณฐริกา  จันทร์ทรงกรด โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเบญญาภา  สาระวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิริษา  เวียกไธสง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิระประภา  จันทวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุกานดา  กันหาอาจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฎฐ์รพี  ศรีนาราง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายแทนคุณ  ลีเบาะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายธรรศธรรม  นพรัตน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายพณภัทร  ไมตรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายภวัต  โขเจริญผล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายศุภพล  ภักมี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายเอกวัสส์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายกวีวัธน์  ชาติโสม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายจิรกิตต์  โพธิ์พุดซา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชวิศา  โชติพิชญกานต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุคนธทรัพย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศุภวงษ์วรรธนะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงดุษฎีมณี  สุวะนาม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายติณภพ  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนภูมิ  กล้าขยัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนันท์นภัส  วทัญญูคุณากร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนันทวัฒน์  ชูศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงประภามาศ  หลวงกอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปวริศา  ปานันท์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภรณ์รพี  แก้วผ่าน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุพิชชา  นาราศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเหมรัศน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม