รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายดิสนันท์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศกร  หล้ากิละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวิชรพงศ์  ต๊ะสูภา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายวุฒิพงค์  ต๊ะสุภา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศิวกร  ม่วงอากาศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกรกช  ผ่องปัญญา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกรกช  มือผอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกังสดา  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายเขมทัด  ธนันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายจิรเวช  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจิราภา  มุดชิดา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชนันกร  อุตระ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชิษณุชา  อุราทร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐชยา  ป้อจุมปุ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐนร  ถานะสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณัฐพงค์  ตามา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณิชากานต์  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายดนุพร  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนัญชนก  กองต้า โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธันยพร  น้อยแสง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคือ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายปฏิพัทร์  โปธิบาล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปราณปริยา  คำสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปวริสท์  ง่วนเสิง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุจินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็ชรหมู่ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธัญกร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายปทุม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพีรวัส  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายภูมิพัชร  อัมพรพิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้งเมืองมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภูริวัฒน์  บริณตวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงมนัชญา  ตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรพีภัทร  สุมี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ์เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายรัฐนันท์  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายรัฐฤทธิ์  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงลลิตภัทร  สูสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวรณิชา  โม่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวรวรณ  สุุรินทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่ทองดี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศุภกร  แก้วแฮ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  มาเรือน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสิรภัสสร  ง่วนเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสิริธันวา  วงค์วาลแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสิวินภา  คำมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุธินี  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอติคุณ  บ้านนาชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอลิษา  อุดสาพะแล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐพล  ศรีมูล โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยเดช โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงบุญยกร  มหาครอง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  กันทะนูน โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพัทธนันท์  กาวิตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรัตติกานต์  สุวันตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกฤษติกานต์  ภูแข โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกุลธิดา  สุพพัตวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรัชญา  รักขุมแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนฤมล  ลุงติหวิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนิติการณ์  นันตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปิยะพงศ์  ผ่องกระมล โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรัญชิดา  ชมภูกาวิน โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวชิรวิทย์  สร้อยญาณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวรกันต์  สันประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศุจีภรณ์  วงค์ฟู โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศศิประภา  อินทะยา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายชานนท์  หมวกทองคำ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐภพ  นันตา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายทีปกร  - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูเวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงยอน  - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศรีมอญ  แสงใจ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายส่วยหล้า  - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุนิษา  อัปมา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุนิสา  ติดทะ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงไอลิษา  กาวิน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกรณ์ดนัย  เดชอูป โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงขวัญจิรา  เดชาวุธ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชญาดา  ศุภสวัสดิ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชุติมา  เตชะอินทร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เชียรกิจสุนทร โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปิยวัฒน์  สุนันต๊ะ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพัลลภา  สมบัติใหม่ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสหัสชัย  เพิ่มบุญมา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงไอรดา  ตามูล โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกีรติกา  ฟักเจริญ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนิกานต์  ฝั้นพะยอม โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลิตา  ประธานราษฎร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โยรภัตร โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปิยะนันท์  แก้วเมืองอนันต์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชญาภา  ทาระศักดิ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ปัญญาเรือง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเมลิสา  บุญวิรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุกานดา  ยาสมุทร์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุพิชญา  กุนามา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอรวรรณ  นันทิสิงห์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอลิสา  ใจสิทธิ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันดิสรณ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกรรกณณิษฐ์  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายจักรรินทร์  เทพอาภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายจักริน  สุริยัน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายจีรเดช  ตันเจริญ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรวัฒน์  ใจมะสิทธิ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายนวพร  อะกะเรือน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายปริญญ์  มณีวรรณ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปิยวัช  ธาราระคนสุข โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายปิยังกูร  มาใหม่ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญคุณ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายภูชนินทร์  กำแพงทิพย์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภูริภัทร  วงค์ขัติย์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายภูวเดช  รักษาภักดี โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายวชิรวิชญ์  เปี้ยสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายศุรธีร์  วงค์ไชยวะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายอรรฆพล  ไชยพูน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพิน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุรินทร์แปง โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาจันทร์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงคณภรณ์  หวยขุดทด โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์แจ่ม โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจุธาทิพย์  ต่อมสังข์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เจริญทรัพย์สกุล โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศิริอางค์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภัสชนก  สามภูศรี โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วสร้อย โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเบญญาภา  สนินัด โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปฐพี  ปัญญา โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปภาวี  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพราวฟ้า  ทองรับแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพันเทพ  บุญมาลัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ความเพียร โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภคพล  คณารีย์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภิญญาพัญ์  กัลจาก โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายมธุวัชร์  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุวภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอภิชญา  กามะแพ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอภิชญา  แสนกันธิ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม