รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วบุญเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนกนันท์  นันทปาลียอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัชพร  ป๊อกเชื้อ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฎฐพัชร์  ทวีจันทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญชนก  คลีนเพ็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรชัย  แก้วเดช โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปิยังกูร  ใจมุข โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพชรรัตน์  มโนวรรณา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชรรักษ์  ศรีใจอินทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สกิจกัน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพีรวิชญ์  มหาไม้ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภาสินี  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงมนพัสตร์  สิงห์ทร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จักขุเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายวุฒินันท์  สองจิตร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอธิปไตย  ไชยฮั่ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปริชญา  นากุย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปวัณรัตน์  อาษากิจ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปัณณธร  ราศรีกุล โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชชิต โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  กองซอน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายเมธาวี  ชายชุมทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายรณกร  วันวงษ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุภาติ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวรัชยา  คำโฮ่ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศศิธร  นิราช โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิริรัตน์  กาจง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งเส้า โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกรรณิกา  วังขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤตนัย  ใหม่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันทะทรง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายกันตพงศ์  เชิงดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกุลนารี  เลือดนักรบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายคงฤทธิ์  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงคณัสนันท์  ชัยสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมาแบน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายจัตวา  คำวังพฤษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรินทราภา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชยากร  สมุทรคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณินท์  ติยายน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐชา  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณิศาชล  ดัสดีสอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงทัณฑิกา  มูลกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธนากร  นันท์ตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนานนท์  เทพประสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธีราภรณ์  ปัญญาเยอะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนภัสสรณ์  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายนฤบดินทร์  สุทธิชัยพิชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายนิธิกร  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปฏิภาน  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปภาวรินท์  บูรพา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปรมัตถ์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปรเมศวร์  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปราณปรียา  โนสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปิยะดา  พรมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายปิยะพงษ์  เรือนมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรกมล  มณีกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรลภัส  ยูชิโบริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัชรพร  ทองหยิบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ลายนารี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายภัคพล  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภัทรดนัย  อินต๊ะหมุ้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภูมิระพี  มะโนเพรียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภูริพิชญ์  ขัดสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภูวดล  ราชสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภูวรินทร์  ยศถาวร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงลวิตรา  ใจสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตน์จันตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายวชิรพล  แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวรากร  นนทโชติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศศิธร  เฉิดฉายเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายสัฏฐิมงคล  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสิรภพ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุชานาฎ  ยาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายสุวิศิษฎ์  คำแร่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายเอกนริศ  จินดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกชกร  แดงตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฏัญญู  หลวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกพร  อุ่นอุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกวรรณ  พินโยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงสุธีสถิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกรวิชญ์  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกรัณย์พล  ล.สุวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกฤตพจน์  ชมภูกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกฤตพร  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกฤตภัค  สินประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกฤตานนท์  อักษรทัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกษิดิ์เดช  สต๊วด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติภูมิ  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิติศักดิ์  โยฮันเลาะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท้าวพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงขวัญหทัย  สมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคณิน  กาพันธ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงคีติกา  จันทะโพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจันทรกานต์  สิงห์โตวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจิดาภา  เร็วการ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิระวิภา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ไกรพล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าเมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรายุ  นามพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจีรนันท์  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฉัตรียา  ปันต๊ะถา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชญานิศวร์  เป็งดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนิดาภา  นันทภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชยพล  เวียงเดช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชัยภัทร  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเชิดชัย  เชิงชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐิติภา  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณฐนน  ปฐมพงศณต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐชา  แดงชม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐชานนท์  พรมเสพศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงชม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจมุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณิชกมล  ใจพงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายด้วยเกล้า  สุวรรณเตชา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงตฤนกร  พูลสระคู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สินธุยี่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธณัญชนก  จอมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนกร  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนกฤต  มั่นสายทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนกฤติ  วิจันทร์โต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนพล  สมคิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนภัทร  ธิพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนภูมิ  อบอุ่นเชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนัญชนก  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญจิรา  ยะมะโน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญญรัศม์  กาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญศญา  นันติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธารทิพย์  ชำนาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธิติมา  จอมทัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธิติยา  อุตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีรนัย  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรวุฒิ  เกษมสุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีระดนย์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีระพัฒน์  วรรณบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธุวานนท์  พุทธิมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธุวานันท์  เอียดสี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนนทนพงศ์  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนนทวัฒน์  มะโนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนภัสสร  สุริยจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนภัสสร  โพธินาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนภาพร  คำเสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนักบิน  มารอด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนัฏฐา  คินาสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนิชกานต์  นันตี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนิชานันท์  จายโจง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปริศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปรีณศิริ  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปรีดานันต์  มีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปาณิสรา  แสนโบราณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปารนัท  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีวิราช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปิยธิดา  ธิสาระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปิยวัฒน์  ด้วงทรง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายแผ่นฟ้า  บุญอุปละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงษ์นรินทร์  ใจกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพชรพล  รักบางบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพนัชกร  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพัชรกมล  สุชลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัชรา  สุทธรังษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพัทธดลย์  สุริยจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพัทธนันท์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพันธกานต์  จี้ยศกาบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมพ์รตี  ระฉัตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพีรพล  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพีรยา  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทรจาริน  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภัทรวดี  มหาพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภัทรศยา  อำทำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายมนัญชัย  วงศ์จา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายมหาสมุทร  บุญอุปละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมีนา  จีนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงยศาธร  วรรณโร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงรวิสรา  จินาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรักษิกา  ดำธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรัชพล  ธิวงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ก๋าติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรุจรวี  มณีไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวรเมศร์  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรวลัญช์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวรากร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวราภรณ์  โปสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวรินทร  ปัญญาด้วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิชญาดา  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวิรวัฒน์  สมรภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศรัญญู  กันธะธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศรุตยา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศวรรยา  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศศิธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศิริกัลยา  ขัติเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริวราพร  แตบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศุกล  ยะวงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศุภกร  แสงสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศุภกฤต  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายศุภณัฐ์  จันกิติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริปรุ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสมัญญา  ดงกาฟู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสหชัย  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสินรวิชญ์  สหัสแปง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสิรวิชญ์  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิริกร  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสุทธิโชติ  อิสระภาพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุธาศิณีย์  ริพิมภา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุพรรณิษา  โทลา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุรภา  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอนุกูล  ริยาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอภิชญาน์  ปัญญาสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอรนิภา  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอรอุรินทร์  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอารินทร์ดา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกมลชนก  น้ำจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกฤษฏิ์  กาวีละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายกฤษณพล  เหมือยรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายกวิน  กันธาเดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายกัญจนะ  รอดคง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายกิตติภณ  สว่างเลิศวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายไกรฐิพงค์  ภัทรพงศ์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญอุปละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายคณพศ  รอดคง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจรรยพร  มูลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายจารุวิทย์  กิณเรศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจิตราธัญญ์  คำเตจา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายจิรกิตต์  กาสกูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายจิรโชติ  อุตรศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายจิรเดช  คำปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงจิรัชญา  คำธิตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงชญานิน  มณีขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินต๊ะเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายชยกร  ปฐมกฤษฏ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายชยพล  ใจพรมมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายชัพวิชญ์  ตันตรา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายชัยพร  ศรีตานัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายญาณวุฒิ  วงค์ฝั้น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายฐิติณัฐภูมิ  พีรวาณิชกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายณภัทร  ทองถัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายณรัญเดช  เรืองศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฏฐัย  กาวินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณัฐชนก  เสาร์ไพรสณฑ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายณัฐชานนท์  สารกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายณัฐนนท์  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  ระดาพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายณัฐภัทร  จันตาเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วอุ่น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายทัศนกร  จันทร์ต๊ะไพสน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุนทรลาภ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธณัชพสิษฐ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธนกฤต  รัตนพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายธนทรรศน์  เครือมณี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนภัทร  คำมี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธนวัฒน์  ฤาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายธนวัตพล  มะโนพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายธนากร  ริบแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายธฤต  เที่ยงบูรณธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรวรรณากุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงธัญรดา  ยะคำป้อ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธันยพร  สารกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธีรนุช  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายธีรภัทร์  แสนทะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธีวรุตม์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายนนท์ปวิช  จันทะราชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายนนทัช  ตรงภัทรพล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายนฤภัททร์  ไชยสลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันวัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายนิชคุณ  อินธิยศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายนิธิวิทย์  อะกะเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยนวล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงบุญทิพ  ธรรมชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายปกฉัตร  จริยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงปพิชญา  อุตมะดวงแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายปภังกร  ประดิษฐ์วรกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายปรเมศ  เนตรงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายปรัชญา  ก้างออนตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปรัญญาพร  บุญธิมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายปวริศร  ตันวิจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายปัญญากร  จินามา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายปัณณทัต  อินทนี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายปิลันกรณ์  กฤษณ์กลาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายพงศธร  สิเนหะบุตร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สันติรักษ์สกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวันนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพัณธิชา  ผัดวัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพาขวัญ  เยอเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายพีรพัฒน์  หมื่นศรีวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายพีรภัทร  ต๊ะนันกลาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายพีรวิชญ์  ฐานันตรานนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพีรวิชญ์  มาเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยศน่าน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปวงคะเล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายภัทรพงศ์  ทิวะมงคลวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงภัทรภร  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภาวิดา  คำปันนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายภูผา  สิทธิขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนานุกูลสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายภูริณัฐ  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายภูริวัฒ  สุริยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายภูวเดช  ชมภูธัญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายภูวิศ  สุภสินธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงมนัญชยา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายรชต  ซางสุภาพ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายรชา  ระโพธิ์ทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายรณกร  เรือนแพง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงรษา  เป็งปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายราชณรงค์  ปินตาดง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายวรปรัชญ์  จรมาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวรพิชชา  วีระนิติสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายวรภัทร  กัมปะหะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายวรวิช  ไตรรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายวรากร  เภาหว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิ่นสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายวิศว  สมลิคุณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายศิวกร  อินทรตัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายศิวัช  ไชยมงคล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายศิวา  กาปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายศุภกร  ปั้นสนิท โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายเศรษฐศิษฎ์  กันหาเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสริตา  ขันธะโชค โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสิริขวัญ  อินสอน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสิรินทรา  เตจ๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสิริลดา  วงค์คม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทาสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายสุปัญญา  แซ่ก๊วย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายสุวิทวัฒน์  กัณทาทรัพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายหฤษฎ์  ปันทะโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายอธิภัทร  ปกปิงเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอนาวิล  ขวัญสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายอภิวิชญ์  มูลมั่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอริสา  ณะวงค์จักร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกชกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกชพร  วงค์คม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกมลชนก  ชายพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกมลชนก  นพเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกมลพร  ภาคอุทัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทิมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกมลวรรธ  แก้วหล้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกรณิชารีย์  ศรีเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกรพินธุ์  ลุงทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกฤตพร  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกฤตภาส  จำปาวัลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกฤตยา  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤติพงศ์  ธนาพิสิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกฤษฎา  ดวงสถาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกฤษณดนัย  ศรีดวงติ๊บ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤษณพงศ์  บริภารักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกฤษณพล  คำพิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกวิสรา  กิตติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกษิดิส  ยะพรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝั้นกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกันตภณ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สันทัดการ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกาจณรงค์  ขันติวรพันธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกานต์ญาดา  มะโนเนือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายการัณย์  คำแสน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติกร  กันทายอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเกริกก้อง  วงศยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายไกรสิทธิ์  มิตตาภรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงคณิตา  คงคล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายคณิศร  คนกล้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายควรรักษ์  ไส้ฝ้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงคุณัญญา  สุทธสนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายคุณานนต์  ทรงอยู่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจักรกฤช  ปันดิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายจิตบุณย์  กุลจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรกร  จิรัฏฐพรพิรุฬห์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิรัชญา  คำบุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาทา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจีราเดช  พ่อค้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจุฑาพัฑน์  อนุรักษ์ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชญานี  สวัสดิ์อารี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนกานต์  จันทะวัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนิดาภา  มงคลเกิด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตถิกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชนินทร์กานต์  อูปคำแดง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชมพูนุช  ปันดอน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชยพล  วิธี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชยังกูร  ตันใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชยางกูล  วงศ์วาท โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชยานนท์  มูลเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชโยทิต  ยาชะวันนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชริษศญา  อุตตะมะวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชลิดา  ใจยาใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชาลินี  ปลื้มใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชาลิลญาพร  ไชยวงศ์สิงห์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชินโชติ  พรมมาแบน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชินภรณ์  กันธิยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชินานนน์  ไชยวงศา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชุติมาตา  จันทนุปาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชูชัย  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายญาณพัฒน์  กันยาธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงญาณิกา  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฐิติพันธ์  ยะใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงฐิติวรดา  สิงห์ขา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขจินดา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฐิรัฐิติกานต์  ทนันชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณฐกร  คงปรีชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณฐพันธุ์  ชื่นหมี้ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณพล  มหัทธนวุฒากร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณรกร  คำมาจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณวภัสร์  คำภิคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามสาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นึกได้ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฟักทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะโนใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบัวนำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐชนน  เสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐชยาพร  กิณเรศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐชัย  ชัยศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐชา  ผุสดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐดนัย  นันพนัด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าพุฒิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐพงษ์  อิ่นคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัฐภัทร  จี้อินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุนทรลาภ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์เดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐวุฒิ  จินาเดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปินตาวะนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐสุดา  กลิ่นโอชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณ้ำใส  วงค์นันตา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายดนัยพล  ใจพูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายดนุภัทร  ทาเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายดารากร  ลิ้นฤาษี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงตุลยดา  คำบุญเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเตชทัต  ศรีทองเย็น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเตชัส  ทั่งเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายทรงพล  ณ คำตัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงทิฆัมพร  ขว้างแป้น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงทิพยาภา  อารุณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายเทพนคร  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนกร  อิ่มศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนกฤต  ยาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนกฤต  ศรีพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนดล  พิลาแดง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนธัส  พรหมเถาว์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธนพร  ประมูลสิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนภัทร  พรหมณะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนวัฒน์  เจริญทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนวิชญ์  อะนนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนาธิป  ชัยอักษร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีบัวนำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธงสอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญกมล  ใจอักษร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญชนก  วรรณอนันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธันวา  คำจูมจัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธันวา  จันต๊ะรังษี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธารทิพย์  วงค์แสนศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีรภัทร  กองทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธีรยา  ภัทรดิสพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายนโม  พิริยะภาส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนรมน  จินาอิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนราภรณ์  พรหมมาวิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนรินทร์  ทิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนัทนดา  ผัดดวงเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เดชชิต โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนันท์นภัส  เป็งนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุตอุโมงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายนิติธร  สิทธิราช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายนิธิพร  พรมมาแบน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายนิธิศ  กาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายนิภาธร  บานหฤทัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศรีบูชา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายบารเมษฐ์  เจียระสุพัตรา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงบุญฑิตา  คุณารูป โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปณิตา  ศรีสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปภานภัส  จันทร์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายปภาวิน  ระดาพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปรณล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงประภาวรินทร์  หลักมั่น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปราณปรียา  เปรียญญารัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปริยาภัทธิ์  เปาะทองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจคำวัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปวริศา  กันทะดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต๊ะดุก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปัญญพนต์  ถาวิโร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปัณณวัฒน์  นารินทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปัณณวิชญ์  จะงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปิงอารักษ์  โอริส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปิยธิดา  จุลวิวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทะพิงแก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ฟ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปลูกปัญญากุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเปมิกา  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงแป้ง ธิษะณา  ศรีเพชร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงไปรยา  จินามา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายผดุงเกียรติ  นันใจป้อ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ดวงวะนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพชรคุณ  เพชรนิล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพชรพล  พิมสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพชรพล  มูลงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพชรวรรต  นันตากาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพนิชญา  สมพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพรชนก  มูลยาบ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพรชนก  อุ่นบุญธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพรรณราย  ปัณเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็ญสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อาทิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์สิริพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สิทธินนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิชญาภา  พัฒนตั้งตระกูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพิทยอมร  ตุลยาพิพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพิพิฒน์พล  ขาวสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุนทรศารทูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเพชรลดา  ตาพรหม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภัคพล  หงษ์สามสิบหก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภัทรกร  จันอารีย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายภัทรกิตติ์  แก้วดุลดุก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภัทรชัย  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภัทรโชติ  สุนันต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภัทรดลย์  คำภิระ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงภัทรวดี  แปงกันทา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภัทรวรรธ  ยานะศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภาณุพันธ์  กันยวง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภาณุรุจ  คำดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภาณุวัฒน์  กิติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภาณุวัตน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภานิชญาดา  รัตนงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภานุวัฒน์  งามไพบูลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นำปูนสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูมิรพี  จุลธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภูษิตา  จันธิมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเมธปรียา  พัดวี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเมธัส  มะโนเพ็ญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงยศวดี  กันภัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงยูจีอึน  - โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงโยษิตา  กาปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงรมิดา  ไชยวงศ์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณวลัยกร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายรัฐภมิ  รัตน์มุข โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงรุจิกร  ด้วงสุยะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวณิชญา  มะโนชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวทัญญู  ว่องธนสาร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวรปภัสร์  สุทธสนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายวรภพ  ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวรภัทร  ตาลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวรภาส์  ลาดกำแพง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวรรณษา  คำปา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวรรธนพร  มหาวันแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวรากร  โพธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวริณญาพร  อภิวัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวสุพล  สงวนแพทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สมพัตร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิทธิโรจน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  ธรรมศรีใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวิสาข์รักษ์  จินาจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายวีระพัฒน์  ไชยวัณณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายวุฒิพงศ์  สมวะเวียง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวุฒิภัทร  นาพิมพ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายศกลภัทร  อธิกุลอนันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  ทองจร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายศรัทธนิตย์  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชีพ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศานันทินี  โสภา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายศิรภัทร  ร้อยทุย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศุภกิตติ์  อุดม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายศุภชัย  สินธุวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศุภัชญา  อุนจะนำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายศุภัสกร  จี้ระมาตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสรวิชญ์  ผลมานะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสรัล  ขันคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสัณห์มนัส  เหล็กยอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายสิทธิพงษ์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายสิรภัทร  สวาลึก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสิรภัทร  เป็งทา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสิรวิชญ์  ติ๊บธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสิริรักษ์  จันทร์ปราช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุพิชญา  วันอ้าย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุภชา  จันปันขว้าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสุภนันท์  เปาะทองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรือนเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเหมรัตน์  มะโนชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์พรหม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายอธิษฐาน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริสุข โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอนุชิต  ช่างยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอภิชญา  สมวะเวียง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงอภิญญา  จักรคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอภิตชาติ  ตีแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอมตะ  เกตุประจักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงอรกัญญา  ทานท่า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอรพรพรรณ  แฝทองดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอริสรา  ธนุสินธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทะพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอัญชลิกา  ยอดยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอัยริสา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายเอื้ออังกูร  ผัดสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกิตติกร  กันธรรม โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงอยู่  ลุงต๋า โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภวันนา โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายทัตธน  ศรียาบ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพัฒนภณ  ติ๊บปาละ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงกรกช  น้อยศิริ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลรัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พรหมพิงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ธัญวิศาล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงธนารีย์  ใจสงบ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธวพร  ประภาสิทธิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธัญญาสิริ  กรุงมณี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงเบ็ญจาญาภา  ทาทอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายปิยังกูร  ใสสอาด โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายพายัพ  น้อยศิริ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายเมธาวิน  คุณชื่น โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงลักษิกา  ชูประยูร โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายวชิรภูมิ  วงค์รัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงวรัชยา  คำอ้ายผูก โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายศุภกร  ชุมเพชร โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายอธิชา  กวางจินะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายอภิวิชญ์  เตติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงอริญชยา  กุลล์ปิติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายเอกปวีณ์  กัลยาณี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายเอกวัชร  สมณะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกมลทิพย์  สุยะน้อย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์เทพ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกานต์สินี  ยศชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงจินศุจี  บุญเพิ่ม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชาญานิศ  วังสา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไชยวงค์ษา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ยา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณิศวรา  กันทะวัง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายทัศนชัย  ลีชะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงธัญชนก  ปิงพยอม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนภัส  ปันธุ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนันทพันธ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงนารถชนก  สุดชนะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนิชาภา  คุณา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนิญากรณ์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนุ่นทิพย์  วานม่วง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปิยณัฐ  แสงผาบ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีวิชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงเพชรญาฎา  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายภาคิณ  ใหลทูล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงรมิดา  อ่อนละมัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวุฒิภัทร  พิญยาหลวง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสิรามล  สอนจักร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุพัชชา  ปารีวงศ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอภิศยาภรณ์  กัญธง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคลาด โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงกรวรรณ  จีรผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายกฤษณะพงษ์  ไชยพวล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ไชยธง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายกัณภพ  ชุ่มมงคล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายกันติทัต  ขันคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายจักรกฤษ  บุญสม โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายชัชชัย  ไชยปัญโญ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงญานิกา  ชาวแพะ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายณรงค์เดช  ตาใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณิชารีย์  อินปั๋นแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายทนุธรรม  กมล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงปุญญิศา  คำแสน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายพงค์กร  อุดจี้ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงพรทิพย์  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงพิมพิมล  หลงครุฑ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงมุทิตา  เลิศประเสริฐสุข โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงวรัทยา  ศิริปัน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายวุฒิกร  ปินตาแจ่ม โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายศุภวิชญ์  จารุพันธ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงสุชาดา  เทพมาลัย โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มศรี โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงสุพัตรา  นายอ่อน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอนุธิดา  วิยารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายอังกูร  มาจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกรกนก  สุทธโทธน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภคัย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงขวัญจิรา  จำปาทอง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายคจิพัฒน์  สินธุบุญ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายคนธศักดิ์  แสงศิลา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายจิณณวัตร  รอดเรือน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายจิรกิตติ์  ภิโรกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจิราพัชร  โศภปิยะ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชุติเดช  ตันอุตม์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มหาไม้ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงณัฐธาริณี  ต๊ะน้อย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายณัฐภัทร  กุณารบ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐวีกานต์  โห้คลัง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายดุลวิทย์  ไพกุมภัณฑ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายทิระชัย  กัณหะยูวะ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ตา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนใจ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายธนากร  มุสิกวัตร โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงนงนภัส  ปันจักร์คำ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวปริญญา  บวกไธสง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพชรดนัย  ตันวิจิตร โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรอำพันธุ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายพัชรดนัย  สิริธัญญวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายพิจักษณ์  ตาปิง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงภัทชา  กันทรดุษฎี โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงภัทราภา  คำใจ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายรพัภัทร  ตะยะพงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงรังสินี  เกตุรัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายวชิรวิทย์  กันยาธง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายวัระภัทร  พะบุญรักษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
950 นางสาววิไลลักษณ์  มะโนผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงศรัณรัตน์  เป็งใจ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายศุภกิตติ์  เล็กตัว โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงสุชาดา  จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจธิ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวอภิชญา  อาวุธ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงจุฑาดา  ขันนารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชนันรัตน์  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขร่องช้าง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณภัสพร  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชัยคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณิชญานันท์  คำแหง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงธนัชญา  คำชมภู โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงธัญญานันท์  กุลกิ่ง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงธิดาภรณ์  วงค์ษายะ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพลวัฒน์  พิชัยพงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพลอยชมพู  เลาหพงศ์ศิริ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จอมสัก โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิมชนก  บุญหลัง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงลาภิสรา  ผลวิจิตร โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายวีรภัทร  เทพมงคล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายสธณพงศ์  อินทวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอชีรญา  เจริญกิจเกษตร โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงอธิชา  อาวุธ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์ โรงเรียนวัดป่าบุก ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายบุญฤทธิ์  ถาธัญ โรงเรียนวัดป่าบุก ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี โรงเรียนวัดป่าบุก ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปินตาธรรม โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายวิชชากร  จันทะวัง โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สินธุสัย โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายศิลา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบ้านดอนตอง ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงธัญรัตน์  เนตรสัก โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพรมพร  วังศรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงศิระษา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ขัดสงคราม โรงเรียนบ้านศรีย้อย ป.5 คณิตประถม