รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์วัง โรงเรียนบ้านนาคต ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเจตน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐพนธ์  สุวรรณเดชา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปราชญ์ศรศิลป์  บัญญัติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายเป็นหนึ่ง  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพงศกร  กุลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเมธา  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอลิสา  อธิคมโภคิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกรวิชญ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฉัตรามณี  ทมุ้ง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฐชนน  ปุพพโก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ปิยจันทรฺ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปณัยกร  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงรสิตา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อปิง โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรภัทร  อินช้อย โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศศิภา  สมการ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอโณทัย  เลิศชุ่ม โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนภัทร  ปุยขาว โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเบญญาภา  นิติกรณ์ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ปงลังศรี โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนินาถ  ทินวัง โรงเรียนบ้านเด่น ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงผกามาศ  คำผง โรงเรียนบ้านเด่น ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปรียากร  ชัยศร โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤษฎา  ยะวัน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงร่มฉัตร  ปัทมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ป.6 วิทย์ประถม