รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ยาสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกมลภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรวรรณ  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษ  สุวรรณสุระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤษฎาพร  สรุเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษณ์  นันทธนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงคณนาถ  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคณาธิป  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นจันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชยา  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงค์พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชญานิน  ธนะหมอก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชญานิน  บุณยทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนม์ชนก  ผาบไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนันต์ญา  สมจันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีบวรปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชลภา  คงสิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชลิดา  ตันศิริขจรวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชวดล  ศิวศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงญาดา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาลิสา  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายฐากูร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงฐาปานีย์  ดอนสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณฐกร  กุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณภัทร  บุตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณรัญญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัชชา  หมั่นงาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฎฐวศา  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐชนน  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐชนน  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐชยา  กัณฑเจตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐณิธา  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐดฐนันญ์  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์แสนตอ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐนันท์  โสธรพรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐวัตร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐวัศ  เสนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชมน  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายตุลภัทร  วังหล่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายเตชินท์  จันทร์ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายทัศน์พล  สายอินทร์จักร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายทิวัตถ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธนกฤต  กาวินชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธนดี  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนภัทร  ปิงแกว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธนวัตน์  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธนวัส  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายธนัชพงศ์  วะเท โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนัญญา  ปินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนาคิม  ธรรมขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธนิสรา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธรรมพร  ทองสี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธิติัพันธ์  ตรีสารศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรดนย์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายนนทกร  มูลฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายนนทกร  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายนบนที  สายนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายนภนัยน์  เวียงแปด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภสร  จำนงค์ไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายนภัส  พลอยเจิมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนรมน  ศรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายนรารัตน์  อยู่รักญาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายนิติภูมิ  พามณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนิรนุช  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายเนตินัฐ  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายบัญญพรต  แดงใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงบุญยานุช  ชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเบญญาภา  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายปภังกร  สามสมจริง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายปัญณ์ณวัชญ์  สุทธิสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธฺุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปาณิถา  ถวิลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาริณี  พิไชยอ้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปูริดา  อินทร์ติยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายพงศธร  สุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพชร  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิเรศรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพัชรพงศ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อินแก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสนธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ราชลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายพีรวัส  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วมะโน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายภัทนิพิชฌน์  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายภัทรกวิน  ตินศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัทรนันท์  ปัญญาสา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภัทรศยา  วงศ์จา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  เทศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายภีรภูมิ  ลำปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายภูริต  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรวจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมีรมณฑ์  ตาตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายยศมงคล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายระพีพงษ์  สายกุณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายรัชพล  แตงเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายรัฐฤทธิ์  ผลิดใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายรัฐวุฒิ  เสวกวิหารี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงละอองฟ้า  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวนคีตานันท์  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวรพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวรรษมณ  มูลลออ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายวรัญชิต  วรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรัญญา  ผัดวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวริศรา  ปามา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวลินยา  คำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวันวิสา  มูลเครือคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายวินธกร  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายวีรภัทร  ยศสมแสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายวีริทธิ์  เถิ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายวุฒิไกร  เผ่าพงศ์รัตนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศรัณยภัทร  สิทธิวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทองหวาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิึ่งพล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายศิระ  บู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายศิลปกร  แพทย์คุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายศิวิช  สมจันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายศุภณัฐ  เทพผสม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงศุภิสฌา  ประพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสนฉัตร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายสัฎฐี  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายสันห์ศรุต  วีระพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายสายกลาง  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายสิปปภาส  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคหสหกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสิริกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายสุทธิวัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายสุรยุทธ  ณ มา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุุพิชฌาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายโสภณวิชญ์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายอคิราภ์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอชิรญา  พิลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายอภิสิทธิ์  นันทธนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอรรัมภา  บุลยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอรวรินทร์  อินสายเขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่วงอุบล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายอายุทัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกชกร  แก้วทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกชพรรณ  หน้าขาว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกนกพล  ธรรมสาคร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกรนัฐฐ์  สีสด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกรภัทร  ข่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่โฟ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤช  เดชมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกฤตนัย  เป็งราชรอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกลวัชร  มาโยง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกษิดิศ  รุมาถ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันอ้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำสินธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกัณท์อเนก  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เวชภานิช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกิตติกร  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติกร  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติคุณ  โพธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกิตติเญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายคณรักษ์  อุทัยไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายฆัมพล  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจักรภัทร  เหมยหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจักรภัทร  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจักริน  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจิณรพัต  ปาลัว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญาเรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิรัฎฐ์  อินทร์ต๊ะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจิรัฎฐ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิรายุ  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลืองประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชญานิน  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชญานี  ครูขยัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนกานต์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนญาดา  แสนทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนธัญ  เทพนามวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชนวีร์  ใจดื่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนัญญา  เดชาปุณยธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชยพล  ชัยถวิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชยานันต์  ก๋านันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชิชา  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชิษณุพงศ์  นิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชุติพนธ์  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชุติมา  เกษณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายญาณวุฒิ  ทองคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายญาณากร  ยะกาวิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงญาโณทัย  เทพสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายญาวุฒิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายฐปนพงศ์  ถ้ำทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงฑัมพิกา  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณฐกร  ตาเตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณฐชนนท์  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณพดล  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณพิชญา  มณีใจสม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณภัทร  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์วรเนตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณภัทร  หุ่นเก่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัชชา  สุโรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฎฐพล  ตะมะพุฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณัฏฐากร  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐกมล  ถือบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รุ่งเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคนบดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐพงษ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐพัฒน์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐภัทร  กล่อมเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐภัทร  ชนะเมืองคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฐภูมิ  นันต๊ะน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์อำพัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณิชพักตร  สภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณิชรกุล  โทกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณิชารีย์  อนุวัติศิริพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงดาราวดี  ทรายใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเดชทวี  เกินหน้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายตรัยคุณ  คำโท๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายติณภพ  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงทรรศวรรณ  เม้าพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงทองณัฐฐา  ศิริภากรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทองแท้  เอื้อแท้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายทัศณพล  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงทิพย์ธารา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนกร  ของเดิม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนโชติ  ประจวบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนธรณ์  รอดย้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนธัส  ศรีพิสุทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนพนธ์  บานทรงกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนภรณ์  คงชื่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนวินท์  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนาคาร  วงศ์ต่อม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนาดุล  จุมปาเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธรรศยาน์  ตามรูป โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธราดล  สายวงค์ยนต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธราเทพ  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธัชชกร  พรรณารุโณทัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธัญพร  ฟูธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธัญสุดา  ทรัพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธันย์สร  อินต๊ะวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธันยาพร  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธีร์ธวัช  บุรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธีรเมธ  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งโอภาสนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนฎกร  หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนนทพัทธ์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนพธีรา  สายคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนภสร  วงศ์เปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนภสินธุ์  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนเรนท์ธฤทธิ์  เอื้อแท้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนวพร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนันทิชา  มาละเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนิรัชพร  ปันม้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนิวารินทรื  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทรนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สร้อยวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปฎิพัทธ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์  แก้วสีงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปฏีรา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปฐมาวดี  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปพิชญา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปภาวินท์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปรณัฐ  แก้วสีงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปราณปรียา  อินต๊ะคำเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปริญ  วราฏวกุลธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายปริพัฒน์  ปานกำหนิด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปรีดียาธร  ผลดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สรรค์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานราดล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปาณิสรา  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสามต่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปิญชาน์  ทองขัด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปิยังกูร  ยอดปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปุญญกฤต  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปุณณดา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปุณยวีร์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปุณยาภา  มั่นธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปุณิกา  เกตุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ฟักคง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพชร  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพชร  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพรรณปวร  เกียล่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพศิน  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพอเพียง  เต็มโชติชญาน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพัชญธิดา  จันทบัตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิชญ์ศุกานต์  ผากา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพิภู  แก้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจ็ดจันทึก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ซิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพีรวัส  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพุธิตา  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเพียงพอใจ  แก้วในชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงแพรมุก  ปงกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภคพล  รัตรเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทรพรรณ  พงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภากร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภาณุวิชญ์  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภารดี  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภูรินาท  สงสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภูริพงศ์  อิทธิพล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภูวดล  วงศ์ชุมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงมัณฑิตา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงมีพลอย  รัตนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเมศิณี  หลงมิหน่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายรชต  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงรฏา  อุตุมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายรณกร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายรวีโรจน์  ทิพย์งามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรัมภาพร  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเรณุกา  เจริญฐานะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงลักษณารีย์  มะโนริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงลักษิกา  กาตาสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวนัชพร  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรกมล  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวรกัญญา  กุศลินกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวรธน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวรปรัชญ์  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวรปรัชญ์  สุยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายวรพัฒน์  ยอดอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวรพิชชา  สายสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวรัชยา  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายวรินทร  ดอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศรีจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศิรภัสสร  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศิริบูรณ์  ้เงางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงศิริประภา  กำลังว่อง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงศิริโสภา  ตาจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศุภฤกษ์  เอียงเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสวภัทร  ประโยค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสานฝัน  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสิรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายสิรภพ  มาชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายสิรภพ  แก้วชุติมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสิรภัทร  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสิรภัทร  ใจจูญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสิริกร  อบอุ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสิริกร  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปินตาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุนิตา  เครือปาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุพิชชา  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุพิญญา  เยื่อไม้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุริญาดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุวิณ์ชิตา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปิงวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอนุชา  ตามศักดิื โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอภิวิชญ์  เถายศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอรรถพันธ์  ชงโคสันติสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอริศรา  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอริสา  ใจตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศิรินิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอินทัชชญานิศ  ณัฐศุภพิพัฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอุกฤษฎ์  บุญสถาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกชกร  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงกชมน  หมูคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงกชวรรณ  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายกรวิชญ์  คำปันบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายกรวุธ  สืบหล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เครือโย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายกานต์ณภัทร  ดวงแสด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงเกตน์สิรี  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงเขมจิรา  เสนาะพิณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงจารุณี  สุวรรณทัต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายชนะใด  การะบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายชลกร  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชลธิชา  คำยันต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายชิษณุพงศ์  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงเชาวภา  เทศลุด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายเชาว์วสิษฐ์  ไชยจันลา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายโชดิวัต  จันทกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายฐิติวัฒน์  ยะผูก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายณรัน  คีรีวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงณัฏฐพร  คนการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงณัฏภิญญา  เม่นหรุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทนนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายณัฐดนัย  เยินยุบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงณัฐนรี  เป็นคุณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุมปู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองวัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายณัฐสิทธิ  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงดากานดา  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายต้นตาล  เทพปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายตะวันฤทธิ์  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายธนกฤต  วงค์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายธนกฤต  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายธนพล  บดีรัฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายธนภัทร  ภูทองเหลือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายธรรมรัตน์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงธัญพิชชา  อะศรีชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงธัญรดา  ชำนาญกลิ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายธีรดนย์  วงศ์ชมพู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายธีรเดช  สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายนครินทร์  มาลีบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงนงนภัส  สหศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายนนทกร  วรพงษ์ทร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงนภัทธ  ธรรมลังกา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายนภัสกรณ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายนลธวัช  ละคำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงนันท์นภัส  สหศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายนาถวัฒน์  เต็มเมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงนารากรณ์  สาดหาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายนิธิกร  ศรีบุญยงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงบารมี  แก้วหนองยาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงบุหงา  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงปริชาติ  บรรทูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายปริญญา  ยวนยี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายปริญญา  สมบุญยอด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงปรียาพรรณ  คันศร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงปิยะวัตน์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพรณิภา  ใจคำวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วบุญปั๋น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เหล็กดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายพีระพัฒน์  ปาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิฐิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงภโรทัย  เงินฮอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ผลัญชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายภาณุพงศ์  เพียรกุหลาบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงภารุจีร์  ขัดทะเสมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายภูรินทร์  กันหา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายภูริภัทร  ธรรมทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงมธุรดา  บุญมี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงมาริสา  พื้นแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงรนิดา  เหล็กเทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายรหัท  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงระพีพร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จินะเดช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงลภัสรดา  สุดหอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายวรชาติ  ศรีชัยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายวรัท  บุญหล่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายศิรภัทร  เจียจวบศิลป์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงศุภนิดา  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงสสิมน  งามจรัส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัดสีใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชมภูศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายสิริภูมิ  เครือตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายสิวะพงศ์  แก้วเตียม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสุนิสา  เล็กจุฬา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายสุริยา  อ้วนเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงสุวิชชาดา  ปิงวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงสุวิตา  โกฎสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายอนุชิต  วงค์จักรคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงอโนมา  ตันกอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอภิลดา  ทาทองเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายอาทิวราห์  นันทิสี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอาลิสา  สองเป็ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงกชพร  อารมณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกัญญาณํัฐ  อูปทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายกิตติณัฐ  ฐิติกรญาณวรุตม์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงเกสรา  สายทิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงแคทรียา  บุญเพลิง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายจักรรินทร์  ยศเสนา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายจิรภัทร  วัฒเสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายจิรวัฒน์  พินธุรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงจิรารักษ์  การดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เครือจันต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชนมน  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชลดา  ทำว่อง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชลินดา  ใจตั๋น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายชัชวาล  ตินเอ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยชมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายชิษณุพงศ์  หลวงคำฝั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมัดโหนด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงณฐมน  ต๊บดวงคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณภัทร  มังคละ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณภัทร  ศรีสุมิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายณัฐภูมิ  เจริญงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุทธรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณิรัฐธิดา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พานิช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงทักษอร  กันหมุด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงทิฆัมพร  คำปัญญา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงทิมาภรณ์  จันทร์ยะเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนกฤษ  จันทร์ประภาภรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนโชติ  ทำเล็ก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธนดล  สีโสดา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนภัทร  ยาสมร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  มีชั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงธัญยนันท์  ศรีเทพธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธิติยา  สิทธิชุม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายธีร์วรา  สาลี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงนภัทรชา  จุไร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาตาสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงนุชประวีณย์  น้อยวินิจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงเนตรชนก  โชคมาก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปริญญาพร  วงค์อะทะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพชรพล  นิลคง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพรชนิตว์  สุขเกษตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงค์เจริญศรีสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  ศรีชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลอยประโคน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงภิริษา  ไว้ท่า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิผิว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงมนชนบ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงมาติกา  แซ่เติน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงรัชนีกร  ทำดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงล้อมพร  ประถมพล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวทันยา  นันตาวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวรัญญา  ตามชื่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงวริศรา  ไวปัญญา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวัชรวรรณ  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงวิภาดา  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงวิมลภัทร์  จิตเจริญสิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายวีรพจน์  วงค์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมพูราช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายศตายุ  คำใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศศิวิมล  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายศักย์ศรณ์  ยุกตะนันทน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายศิริพงศ์  ทะปะละ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายศิวกร  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายเศรษฐาธนโชติ  มาทา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงสวิตตา  อุดรวัฒน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายสิงหเดช  แสนวงค์คำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายสิทธิภาคย์  ดิ๊กซอน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสุกุลยา  สีใจเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงสุชานันท์  อาวาส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายสุทินวัฒน์  จันทรวรเชตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายสุรกานต์  เณรแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายสุรเชษฐ์  ต๊ะเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอริสรา  ใจหาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงไอลดา  เชื้อพรรณงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงชนิตสรา  มีสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงชลธิชา  นาคสูง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์แคะหล้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงทอปัด  แข็งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงปณิศรา  ศิริชุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงปพิชญา  ฝั้นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายภูพานทอง  สายปัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายยงยศ  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายกณวรรธน์  แมทต้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกนกขวัญ  สันวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกรภัทร์  คงพิริยะภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกันญาภัสณ์  ชลธารอุดมลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงชาลิสา  เอื้อนจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายญาณภัทร  แสงใส โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณฐกร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีชัยตัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปพิชญา  ฉัตรเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายปัณณ์  กิตินา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิมลสิริ  นำมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภัทรปวีณ์  มหิสนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายภูวิต  เอี่ยมอำพร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเมธัสสินี  อ่าวตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงเมธินี  จันทร์เดชา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงวรกมล  ไชยลังกา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงศตพร  สีวาโย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หาญหิตวรางค์กูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอาลีนา  ใจคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงอิษยา  จารุวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายกตัญญู  มากมี โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายกันต์ธีร์  ดาศรี โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกัลป์  เกียรติศิลป์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายจักรพงษ์  วงค์ชมภู โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิเครือ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยเจริญ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กชายธรานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงนพธีรา  สิงห์ขร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงมิ่งกมล  กาสา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายวรโชติ  ธิวงศ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงสิริรารมย์  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ยะคำ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นายธนวินท์  สุภาอินทร์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนไตรภพวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 นายอชิตพล  โอชารส โรงเรียนไตรภพวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณัฐจีรา  มีชื่อ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนัช  ไชยมงคล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงธัญชนก  สายสร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงธิวาภรณ์  ไทยเมืองวา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงปัญสิชา  บังเลา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพิชชาภา  คลังเพชร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงแพรวา  แควชล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงวิรัชตรา  ชมภูน้ำเงิน โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวีรดา  เอกรักษ์วัฒนา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศดานันท์  เจริญลาภ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายสิทธิธากรณ์  ปวงคำ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  มุระญาติ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอารียา  จำปาหลวง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอุรัสยา  โวหาร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงํธัญพิชชา  ถามล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายเทพพนม  ป้องขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายธนดล  ปิงยศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายธนนนท์  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายธนวินท์  แซ่เจ๋า โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายธนัยนันท์  พินทิสืบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายสัญญพงษ์  เปอะเขียว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายสืบสกุล  คำตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณัฏฐากร  พลฉกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธนพล  เทพพรมวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงบุศรา  ใจยาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แปงจิต โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วปัญญาฟู โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภู่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฟูใจ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายเจษฎา  อินสอน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงชีวาพร  แก้วลังกา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงดลฤทัย  ชัยเรือง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายนนทพัทธ์  มนต์เมตตา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายเสริมศักดิ์  หมื่นอ้าย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอนัญญา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายจักรภพ  จีนะวิจารณะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายจิราเดช  งามสวย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายปรีชา  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายปองคุณ  ปานดี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพสุยะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายกรกช  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกัญญพัชร  ฟองมัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หาญใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายจิรทีปต์  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงชุลีพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงธิษณามดี  แสนคำร้อย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายนวพล  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายภูตะวัน  วรรณจิตร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงกวินธิดา  รินชุมภู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายชิติกร  ต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายธนวิชญ์  หลวงนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงเพียงพอ  วงศ์ใจสุริยะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงภัทราวดี  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายภานุวัฒน์  กุณะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายวชิรพันธ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงกนกลักษณ์  วงศ์สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายกิตติพจน์  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายคณบดี  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงชญานี  ขัดสม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญาเรือน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงฌานิกา  มานิจสิน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณัฐชา  สุคำเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายณัฐฐนันท์  แสวงงาม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงทักษิณา  ปงมะจักร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงทัศนียา  จุ้ยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธนวิชญ์  อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันตาเป๊ก โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงนิฐิตา  ตันหลิม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงบูรพา  อุตมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพรญาณี  แสนขัติ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพัชราภา  หมอยา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธิรินทอง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพีรดา  ปาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงภัทริดา  วังปา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงเมธาวี  ทรายมูลคำ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงวณิชญา  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงวรัทยา  แลใจ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงวราภา  คำบุญ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงศิรินธร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสาลินีย์  แก้วธิดา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืิอนกุณา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงสุพัตรา  หงษ์สาม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสุวิชชา  หงศ์สาม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงอุสิชา  ชัยยุทโธ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายคมกฤษณ์  อ้วนใส โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิตร์สนอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงชนานันท์  จันทร์ปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำกาละ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายธนกฤต  ธิยาว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงธนัชพร  ม่วงมี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนธิการ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงปวริศา  คันธะชุมภู โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงพลอยชมพู  เตชะพี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงพีรกานต์  สีแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจน้ำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงกิตติมา  ก้านชมภู โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงเขมมินทรา  โชคสุขอนันท์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงคณาลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายจิณณวัฒน์  กาญจนมยูร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงฐิตาสิรี  พรมใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฐณิชา  กระจ่างฉาย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณิชาพัชร  ปาแสง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงดลฤทัย  จิตธำรงสิริกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายธนโชติ  อยู่ยืน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายธัชพล  ฟองใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธีรภัทรศร  รินพล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายนพคุณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายนพณัฐ  ก๋าใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนภวรรณ  วิลาวรรณ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนวพร  ไชยเตกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงพรรณพนัช  ประพันธ์ปรีชา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพศิน  สายวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงภิงขวดี  ตันวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายรุจิภาส  ทองดี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตื้อปา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงลัทธวิตรา  ขัดผาบ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงเวธิกา  หารอาจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายศุภกร  พิมพ์สราญ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายศุภเวช  วงศ์เงิน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสาริศา  รอดเจริญ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงสิรภัทร  ปินสาย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายสืบสกุล  ชุมภูปิก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสุลักษ์ศิกา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายอดิศร  ศรีสุนทร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงอภิชญา  ราชนำปน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอัฑฒกร  สิงหาทา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงอัยยา  ภาษิต โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมฆนภาภรณ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงกันยารัตน์  อุดเครือ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำศรีวรรณ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศพรไพบูลย์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงณัฐธิดา  คมเฉลียว โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายธันวา  ทิพย์แก้ว โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายธิติ  ผลประเสริฐ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงนภัสสร  คมจริง โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงนัฐธิชา  ถาวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายพชร  จันตาวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายพลนภัทร  พรมคำ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงพลอยรดา  จันทร์ประภาภรณ์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายราชพฤกษ์  ชมภูศรี โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายเอกอัฐกาล  ตากล้า โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจโต โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขัดทะเสมา โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงจันทกานต์  ปาสิงห์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธา โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงชญานิน  เถินบุรินทร์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินจันทร์ต๊ะ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณภัทร  อวดห้าว โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณิชกานต์  นันตาดุก โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงณิชานันทน์  พรหมปลูก โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณิชารีย์  สมเจริญ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธนพร  พงษ์คำ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายธนวัต  กิตติกุลนันท์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงธนัชพร  อุทธาเครือ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายนพพล  สีดาสมา โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงนภัสสร  ภูริวัชรวรพงศ์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้วสืบ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทะวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงบุญญิสา  พินิจผล โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อินทรเกษตร โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงปราณปรียา  รินชุมภู โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงพลอยชมพู  หล่ายแปด โรงเรียนลำปางวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัญญาชื่น โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงภรภัทร  ภัทรพิบูลกูล โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงภัทรนันท์  ธารเนตร โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายภาสกร  พุทธิพันธุ์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงภิรัญญา  อินญาวิเลิศ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายยศพนธ์  จันทราสกุลพงษ์ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สุขป้อม โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงรุจิษยา  ทิพย์แดง โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงวีรยา  สุปราณี โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงศรัญญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายอนุสรณ์  เอกชัย โรงเรียนลำปางวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอริสรา  หน่อแก้ว โรงเรียนลำปางวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายกมล  เรือนปาน โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายกวินเทพ  ดวงแก้วมูล โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายญาณพัฒน์  รอดชูแสง โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายลาภวัต  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายพิริยกร  เตชะเต่ย โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงเกศรินทร์  นารี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายจิรเดช  ธรรมเสน โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายจิรายุส  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายชนาวี  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายณัฐกร  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายธนัท  สาธา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมณี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายนารา  ฟองแก้วงาม โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทิพย์นวล โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงภัชราภา  อินปินตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายภัทรดนัยย์  แต้มมาก โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงภาวินี  เปียงชมภู โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายภิชาพบ  ลาวิตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงภูสุดา  กอบชัย โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงมณฑิตา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงมนัสวี  เทพทอง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายศุภกานต์  สุขดี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทือกศิริ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงอภิญญา  สายศร โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอภิสรา  ป๊อกหาญ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายอัมรินทร์  เรือนใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1403 นายจารุภัทร์  อาจมุณี โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สูตรเลข โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายณัฐดนัย  กองเสาร์ โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายยศพงษ์  ยอดจันทร์ โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรัตนพงศ์  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงอโรชา  หล่ำแสง โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวอินทิรา  เตชะสืบ โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น