รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตติญาภรณ์  ทองอ้วน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิติพัฒน์  วงสุรินธนวัชร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราพัชร  ชูศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเจริญรัตน์  โกศล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนัญชิตา  เปป้อม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนิตา  มิ่งนุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกำภา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  งามเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณภัทร  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายดรัณ  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนารัตน์  ทองรอด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงบุณยานุช  วิโมกเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปิยนันทร์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพิตรพิบูล  ทองคำน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสทรอุดมทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภัทรวรรธน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรณพร  ปิ่นทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรติวรรณ  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์ประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายสุธีมนต์  จิตรระเบียบ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุพิชชา  แจ้งดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกรณิศ  สมวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์นพ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกฤตานนท์  ศรีภูน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกฤติมา  เทพอาษา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกิตต์วดี  กอกัน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกิตยากร  กุลอำพล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกุลภรณ์  สอาด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิดาภา  จิ๋วอยู่ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำสดใส โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจีรนันท์  สงวนปานทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเจนนิภา  ล่ำสัน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชนิศา  กล้วยดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชวกร  จันทร์ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณหทัย  กองทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เพ็งสลุง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่เกษม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐพงศ์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐพร  สีชมภู โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูลมี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธนกฤต  เสือเพ็ชร โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนดล  เรือนอินทร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนพร  คล้ายกราน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนัชชา  นิลแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนัญญา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธีรเดช  แก้วโสด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีรวัฒน์  สังคหัตถากร โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธีรวีร์  เลิศวิไลลักษณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนภัสสร  ซาสิโย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจัตุลัด โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายบัญชาการ  ภูชมชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงบุษราคัม  ปัญญาคม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปริยฉัตร  ฉ่ำแสง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปวีพงษ์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปาณรวินทร์  สุขใจ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปารณัท  ศรีใจแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปิยาอร  พิมพา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปุญญาพร  ปิ่นทองคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุญยภา  อยู่เย็น โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองกุม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปุณวิช  พวงทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพัชรพร  จาริกานันท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพัทธดลย์  สุ่มสา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชชาพร  มีดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ครายานนท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภคนันท์  เภาอ่อน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภาคภูมิ  สินมา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเมลีน่า  ชูมันน์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรรณภา  ราชานาค โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวศินี  พรมบัณฑิตย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวันวิสาข์  เกตุงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวิชญาดา  นพเก้า โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ษาชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวิศรุต  สีรักสา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายศรราม  - โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสมิทธิ์  ลาวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสาวิตรี  ขันธ์ดี โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสิรินาถ  สือพัฒธิมา โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุณิชา  ราชวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุธัศนีย์  ควรสมคบ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุธาสิณี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุพรรษา  ควรสมคบ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุภาพร  นาคตระกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสุรธัช  คนมั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอภิสร  บุญเทียม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช้างเหล็ก โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอรรถพล  บุญชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรัญญา  ต่ายสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอัญทิตา  โพธิ์สนธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอันนา  พิศนาวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอาทิตญา  กำจัดภัย โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงไอสวรรยา  สุระไกร โรงเรียนทองทาบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกภินันท์  วิรานิติธาดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกิตติวรา  มุกดารา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจิราภรณ์  จีบดำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายจีระพงษ์  บุญทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีกุญชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงค์ษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญผล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัตชา  อดสี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายเดชสิทธิ์  อินชูรัญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายไตรภพ  ค้าโค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีภุมมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธนกฤต  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธนาธิป  งิ้วฉิมพลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธราดล  วงษ์ทน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศวตพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธีรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนารินทร์  ยศธิศักดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงบุญญภาส  สถิตยชน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินธุพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายปรเมศ  ชาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปัณณภัทร  สีดำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิชชาพร  สินเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพิชยะ  แสงทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิพิชญา  วิไลเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพีรพล  ทีจันทึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไสย์คล้าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายภาณุพงศ์  ปงกันทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายภูริณัฐ  กำลังรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงมานิตา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายยุทธการ  จันคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายรณกฤฒ  วงษ์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงรมิดา  คงทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายวรวุฒิ  นิลคีรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายศรราม  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสรัสวดี  วี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสายเปล  ศรียัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายสุขสรรค์  สุตตันติปิฎก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นพิมาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสุภัทรา  กอกัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอชิรวิทย์  สุขจุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายอดิเทพ  ไชยบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายอธิโชค  นามเพราะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอนิศา  โพธิสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยรา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอาทิตญา  อุส่าห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกณณิชา  ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกนกกร  พวงมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกฤษฏิ์เมธัส  มาลัยวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกฤษดา  อินทร์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายก้องเกียรติ  ยศกลาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายคมกริช  คงสมบัติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายจักรภพ  บุญแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิราพร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชฎาพร  งานสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมเพชรเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมพ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรประทุม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงดรุวรรณ  เชียงวันนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนกฤต  เกิดแย้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนโชติ  พันธุ์ลำเจียก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนดล  กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธนพร  ซ้ายศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธนากร  จันทร์แตง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธันยาภรณ์  หยั่งถึง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงลพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธิติวุฒิ  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนครพิงค์  ธนันชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายนพดล  แก้วสาริกา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายนิพนธ์  สอาดแท้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปทิตตา  อุบลกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปรีชา  ยมาภัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปรีญาฉัตร  จันทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปวริศ  ก้อนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปาลิตา  ปรางนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพรชนะ  คำกองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพรไพลิน  แก่งกระโทก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพัชจิราภา  ฉายเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุดม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภีมพิชญา  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมาลินี  กาวิละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงยุพารัตน์  พูนหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายรชต  โตดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรัตติกาล  สรพินิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายรุจน์  วัชรประดิษฐ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวิภาดา  นิลแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวิภาวณีย์  มลิสา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวิลาภา  ค้ำชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสิรินภัส  เพชรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุภาพร  บึ้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอภัสรา  ผาสุริวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำเตือนใจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอิทธิพันธ์  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกชกร  ศิริสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกณิศ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกรกนก  เสือโค้ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกฤษฎา  เชื้อคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกวีวัฒน์  นิลละออ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัญญภัค  ยุดพวก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกันตพร  สีสุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัลยา  คันธะระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์คล้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกิตติภูมิ  ทนงนวล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเกศรา  ไกรสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเกษราพร  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายไกรราช  แสงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิดาภา  บุตรแสน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิรภัทร  อู่สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจิรายุ  ศรีม่วง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชนพงษ์  มีสินทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชนันธร  ทุมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชลสิทธิ์  ทองสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชลสิทธิ์  นาคเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชาลิสา  พรหมวิหาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงโชติกา  โชติสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายญาณพัฒน์  เอื้อวัฒนานุกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงญาณภัทร  ทองเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสมนิตย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณภัทร  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นวลสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายทศพล  รัตนพลที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงทิฐินันท์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธณัฐฐา  บุญเล็ก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนกร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนพงศ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนภัทร  ทัพวิเศษ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธนัชชา  เคียนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนากร  ชวดสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธนิดา  แผงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนิสร  มะลิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธมนวรรณ  พุดศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วเปี้ย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธวัชชัย  เผ่าอินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองหิรัญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก่นวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธาณุทัต  สุระแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธีรัตน์  เซียะสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนพดล  โมรีวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภสร  นิมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนรากร  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนริศรา  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนฤทัย  คำเสนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนฤภัทร์  พิมพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนันธิชา  บุญมานำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนารา  นรายศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนิตติญา  มหึมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเนติวงค์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปฎิพล  โภคี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปฐมพงษ์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปภาพร  พันนุด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปิ่นธีรา  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปิยภรณ์  กลมมาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปิยะธิดา  มีพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปียดา  กองถึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปุระชัย  น้อยเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพงศกร  คงคามี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพงศกร  ศรีสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพจณิชา  สกุลเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพชร  แก่นสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพชรพร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพรชนก  น้อมบุญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพรพิทักษ์  หลวงเขียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขาวเขมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตวิกรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูชา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตวิกรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิมพร  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพีรดนย์  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเพ็ชร์ไทย  ดวงเกิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภัทรตราพร  ผาสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภาธร  แก้วมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภูธเนศ  อันธพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมณฑิตา  หลวงภิเภก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงมณีนุช  จันก้อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเมธัส  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเมวิกา  สารีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายรตน  ผดุงพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรวีประภา  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรักษิตา  โอวาช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายราเมนทร์  นรายศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวงศกร  พันสุมาต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวรพิชชา  สุวรรณ์โณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวรรณนิสา  หยั่งถึง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวริยา  แก้วโท โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวริษฐา  ทองแย้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวศินี  กริมรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวัชรากร  ราญฎร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวันทา  เย็นจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวาสิฏฐี  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวิไลพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายวุฒิชัย  กระแสทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศตวรรษ  พูนหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศศิภา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศิรพงศ์  ฉลาดคิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศิระวัฒน์  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศิริณภากรณ์  ยืนชีวิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วนะสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศุภกร  ทองย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศุภณัฐ  จำเริญรื่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไพรเอนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสถาพร  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสรยุทธ  ขุนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสันติ  ขาวโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
603 นายสุกัญญา  อรุณเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสุรเชษฐ์  เข็มวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอนันญา  น้อยเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอรญา  แสงศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรสา  นาคเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอรสา  องอาจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอรัญรักษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอสมาภรณ์  หารสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอัญชลี  เย็นดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอัศวโยธิน  กลิ่นอุบล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอาคเนย์  เต้นรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอาทิตย์  ศรอินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอานัส  สะแลแม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอาพัฒชลี  บุพศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงฐปนัท  เนียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์งาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายธนวินท์  ทิมเที่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายปฏิพัทธ์  ทอมสัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายพุทธิดิษฐ์  จุนทการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายวริชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายเสฎฐพันธ์  สุทธิเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์มงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รอดเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายชยพล  สิทธิพูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวชัญญานุช  ศรีวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงญาณภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัชชา  มณฑาศิริทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเมืองปัก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายทรงพล  ช่างหล่อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายทรงพล  พงษ์ประติยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นายธนากร  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวพัฑฒิดา  เลิศจังหรัด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายรพี  มโนมัยงวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวริศรา  สูงใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาววิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายอรเมธ  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายชยณัฐ  อำลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัฐวรรธน์  คัมภิรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ค้ำชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนภัทร  ไชยโยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนภัธร์  ประทีปแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธีรภัทร  กิจเชิดชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปาลิดา  กมลธรรมธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพศวีร์  คล้ายจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภวัต  สีเอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภาชินี  ใหญ่พงษื โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายลักชิกา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวงศธร  บุญแช่มชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอเณชา  วีระสัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีทอง โรงเรียนวัดดำรงบุล ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายรัฐนันท์  จันทะขึ้น โรงเรียนวัดดำรงบุล ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมพ์สอน โรงเรียนวัดดำรงบุล ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอโณทัย  ศรนารายณ์ โรงเรียนวัดดำรงบุล ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันนาค โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงเขมรัตน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตประหยัด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายปภังกร  นุ่มดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่เงินงาม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายศักดา  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ยงยืน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายกฤษฎา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายจิรยุทธ  หนูยอด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงจิราพัชร  พงษเกษตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงทองสุข  วิลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงทัศนพรรณ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนายุต  ว่องอารีย์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายบุรพล  ปิตานา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพัชรภรณ์  วรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพิยะดา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวาสนา  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายสราวุธ  กันไส โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุมณฑา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอนุวัตร  ทำกินดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอำภา  โสคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ควรชม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ศิริมากร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงชนิดาภา  ขจรมณี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์แก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงญาณภัทร  ทันประโยชน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงญาณิดา  โพธิ์วิฑูร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายธนภัทร์  เกตุพูนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤทธิผล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  ยงยืน โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงอริศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปฏิพัทธิ์  พัฒเสน โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  จินาเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิชชาภา  นวลสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอนัญญา  ราษี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงไอยลดา  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกรกนก  นะถา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายกันต์  วงษ์เรือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงจรรยพรรณ  แสงคล้องคล้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจบรอบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงชณัฐธิดา  เรือนดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มบุญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายณัฎฐศักย์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกียรติขจรสกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายธนเมศฐ์  ใจหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายนครินทร์  กันสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายบูรพา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงปราณปรียา  กางสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภูนบผา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายปัญจพล  เลดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายพงศ์ทัต  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพิรดาณี  เต็มเปี่ยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายภาณวัฒ  คำทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงภาวดี  สินขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายภูมิธนาศิต  คำแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงภูษณิศา  ศักดิ์การินทร์กุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญเกตุ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์นอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายวัชรากร  จันทะวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงวิญาดา  บุญสายัง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายเวทิศ  พันธุรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายสธน  สงวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสพลพงศ์  ชัยรักษา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายอภิญญา  เสนากร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงอมลวรรณ  ปาละอุตม์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงอิ่มวรรณ  เปลี่ยนชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วภิญโญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกรรณิกา  แอบอิง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงเกศศิริ  ทายศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชนาภา  รัตนสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงฌานิณี  เดชะมี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายฐิตินันท์  นัดหา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัฐชยา  กระโจมแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีคำแหง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลายจุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นายนภทร  แสงขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทะวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปรียานันท์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยาแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงปุญญิศา  หน่อม๊อก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรนรเศรษฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 นายพีรพงศ์  จันเทียน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงมัณฑนา  วงศ์สังวาลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงลดา  คำเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวัฒนศินี  สิบค้างพลู โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายสมบูรณ์  จ่างศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทามี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอริศรา  บุญอิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  มีฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกัลยากร  เนตรนิรมล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงเกณิกา  ส.สุวรรณี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงแก้วนภา  หินซุย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงจริยาพร  สินาวิสาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงจิรฐิดา  นกกาศักดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายชนกันต์  สัตตะบุตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงชมพูนุช  มั่นฤกษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชรินรัตน์  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณัฐชนน  จิตรา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนภัสสร  สังห์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงนิตราภรณ์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปรายฝน  โลหะเวช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปิยังกูร  ยิ้มสบาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์สุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  กล่อมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภัทราพร  นันทวดีพิศาล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ยางหงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงยุวดี  สุโพธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงรมิตา  กันแต่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงวรรณภา  ไกรยวุฒิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวันฑณี  มั่นพรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศิรดา  สมจิตต์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสนเมืองแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสาริศา  พรหมภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสาวิตรี  สมไชย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุภัคชาดา  สว่างใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล  ดวงกันยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอชิรญา  จันสุริย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอนุมัติ  เปนะนาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอรพรรณ  ทองกระจ่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอรยา  นิลคช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอัญญาณีย์  เปกสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สร้อยสง่า โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงจิดาภา  เงินทอง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ์พุทธะเลิศพงศ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงภัทรจาริน  เนียมอ่อน โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายอราชิ  ต้นเกตุ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายกวินภพ  สุทธินา โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกานต์สิรี  ทรัพย์สายทอง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดิ์กำเลา โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพิเชษฐพงษ์  ไตรณรงค์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวรภัทร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุทธิมา โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกวินตา  รอดลันดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงชญาดา  แสงวิมาน โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนันทิชา  ยามะโนพาด โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำพันธ์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์จันทร์นา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพีรณัฐ  คมฆ้อง โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงวนัสสนัน  กุตัน โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศักดา  วิสาขะ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายศิลายุ  พันธุ์บุญ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วิสาขะ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายอภิลักษณ์  คล้ายวิเชียร โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายอภิสิทธิ์  คล้ายวิเชียร โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขันโสดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม