รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนันท์  ลาโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจรัสรวี  จาตกานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชนะพล  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชยพล  เวชยันต์วาณิชชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัชชา  อินทา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัชนนท์  วิสุทธิเมธี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐพล  แสงอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ้งอิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายเตชณัฐ  จิตอารี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเตชินท์  อินอิว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธชาทัช  กระจายศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธวัลรัตน์    สุดาลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัชพรรณ    ขมวินัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนพภัสสร  รักซ้อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนริชยา  ชินนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชานก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนิติธร  อยู่สุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเนติภัทร  ไผ่งาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก้วจินดา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพุทโธ  โกกิลานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทาปุ๋ย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภัทรชัย  อ่อนเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายมาธิ  นินศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายรณภีร์  เมืองเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวริศรา  ปิดกวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวีรภัทร  ประชากุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายสรวิชญ์  เอกสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายสุภธนา  อินทร์น้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายสุเมธ  เฮมเมืองกลาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายอภิลักษณ์  เกิดภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอริตา  อุ่มบางตลาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอาณกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกชพร  กุศลส่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกตัญญู  ยีนัน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ทนต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกมลชนก  ภักดีศุภผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกรวิชญ์  โคมแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกฤษฎา  เทียบรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ้งแสงทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกันตภูมิ  เทพทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกันตินันท์  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกิตติกร  บุณยานุตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกุลจิรา  ชีเรไร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกตุงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิมัฐชิมาฌ์  ไพเราะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิรัชญา  มานะเกษม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเฉลิมชัย  อินทร์ช้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชนินธร  พันธุศาสตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชยพล  ดีสวน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชยากร  เจริญศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชัญญานุช  ออมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชาลิสา  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชิษณุพงศ์  กลิ่นบุบผา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชุดามน  เจริญสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชุติมน  อ่อนแจ้ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงญาราภรณ์  เนินชนม์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฐานิตา  ทรัพย์มูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุดเฉลียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณกัญญา  มหิเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณปวร  ชังภัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณพิชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณภัทร  แสงมงคลสุโข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัชชา  โตกลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฎฐกรณ์  พิณศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิชา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐกมล  สุภาทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐเกียรติ  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐชนน  บุญเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาโนมัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐรัชต์  เชื้อวิโรจน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พูลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณิชศิกานต์  ขำทับพีรวิชญ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณิชากร  ฉุยฉาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีติสาร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงดลยา  อ่อนก้อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายตุล  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเตชะพิทย์  ผดุงใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงทิพย์ฌานา  ใจยืน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเทวกฤต  ใยโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนกร  จันทร์อู่ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนกฤต    พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนพร  เรือนแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนภร  วิระนนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนวรรณ  คงชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธนสร  ทองชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนัชญา  ทองยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นอุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธมนวรรณ  สะตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธาวิน  ปานพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธีภพ  นามแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนพวิทย์  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนวพร  ชมสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนวพล  หน่ายทุกข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนัชชรินทร์  ฆารสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเอียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสาตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันทัชพร  รวยพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปธานิน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปภาดา  อินตาพวง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปภาวิน  นันทปักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญกุศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปริพล  ชอบประดิถ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปวริศร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปาณิสรา  เปียอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปารณีย์  คุณบัวลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปาราเมศ  สุขทัศน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปาริศรา  แสนศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  กลัดแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปุณวัฒน์  สุวรรณภักดีจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพงษ์พล  แจ่มมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรนภัส  ดิษสร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพลวพร  เอื้อเฟื้อพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิณมุก  ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ประเสริฐภากร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์นารา  วิชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาตจรัสเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์วิอร  สายวาริน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิรญาณ์  อินจันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพีรยา  บุญดาสา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพุฒิพร  ปานแม้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเพชรพิชชา  ประทุมชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภรมณ  สืบโถพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัควรินทร์  กองคุณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภัทรพล  สุธีรัชต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชาคำไฮ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูวนิยะ  จงกลสถิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูวิศ  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมีนอาภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงรภัสรดา  เฉลยโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรัชวรัญญ์  สัมมาเกตุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายร่ำซำ  เหล่าใหญ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวรัทยานนท์  พละทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวิชชากร  พระบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวุสิตวันต์  อินทชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศศิภา  เชิดโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายศาสศิลป์  ฤทธิรุดเร่งพล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศิวกร  ทองพร้อมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุภกร  วิสุทธิพิเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศุภ์พีรณัฐ  มงคลนัฎ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสรวีย์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสิมิลันดา  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสิริกัญญา  ห่วงศร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิริณัฐพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสุกฤษฏิ์พัชร์  หอมละม้าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุธาสินี  อยู่ดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสุภกิณห์  ทองคง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสุรพัศ  ทองดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายโสภณวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายหัฏฐกร  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอธิชา  อ้นวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอนันดา  น้อยแสง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอพิชชญา  รอดเมฆ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอารยะ  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอิศรวงษ์  ตามโกสัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงไอศวรรย์  จริยโสภณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกชมน  กองลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายกฤษณัฎฐ์  ศิรธัชชัยนันท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยฉลาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายชยากร  โตประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชุติกาณจน์  เนื้อจันทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐพงษ์  หมายปอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฐศักดิ์  ดีเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายเตชิต  เมฆารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธนโชติ  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายธนดล  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายธนธัส  คชเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายธนบดี  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายธนพนธ์  เอกประชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายธนภัทร  มาช่วย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายธนภัทร  เอกประชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายธนวรรธน์  สงบน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลำวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายธัชนนท์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธิชา  จั่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธีรภัทร  รอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายนันทภพ  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปริยภัทร  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายปิลันท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายพัทธดนย์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชญา  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพิชญาวี  นุชสละ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ผดุงใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายภาณุพิชญ์  จุโฬทก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายภูพิชญ์  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายภูมิระพี  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายภูริพัฒน์  ภัทรเศรษฐ์สุธี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายมหาสมุทร  โง้วมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงมาพร  ควันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายยศกร  ยศวิไล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายระพีภัทร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวชิรญา  สุจินต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวรกาญจน์  โพธิ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรินทร  สละอวยพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายวิชัย  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวีรวัฒน์  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศิณะ  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายศุภลักษ์  แทนเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงศุภาพร  คำนวนดาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายสิทธิชัย  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณ์ผดุง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสุทธิดา  อุทัยชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายสุประวีณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสุภาพร  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีแผ้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกชพร  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์พยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกรวรรณ  ชนชนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤตนัย  งามญาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกฤษกร  ดาวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกฤษฏิกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายก้องกฤษดา  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เส็งกิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกันต์ดนัย  เชยชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกันตพงศ์  กระจายศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกันตภณ  ม่วงแพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกานต์ศักดิ์  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายการัณยภาส  ปงเมฆ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตตินันท์  สมุทรดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุชนกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเกศกนก  พวงเปลี้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเขมจิรา  ชาประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายคชภัค  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายจักรพันธ์  พวกเชียงชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจามจุรีพร  นครเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายจีรวัฒน์  ขาวใบไม้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์นิพิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเจษดาพร  หม้อนนทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชญานิศา  มีมั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชนภัทร  รอดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชยธร  พรหมแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชรัสกนก  ธรรมรักขิโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชัญญา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชัยพร  ศิริกริชสีมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชาคริยา  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชินกฤต  ศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชุติมันต์  เทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายฐพัฒ  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายฐาวรา  บุณยภัทรากุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุฒหอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณชพล  สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณพล  เพ็ชรมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณภัชญา  สายหัสดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณภัทร  ชมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณภัทร  สุขมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัชยาวดี  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  วงษ์สารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฎฐา  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฏฐภูมิ  หอมทวีโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐจักรพันธ์  เสริฐธิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐิกา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งอุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิ์โชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายทักษดนย์  ระมัดตน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงษ์คํา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายทินภัทร  มณีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนัชชพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนัชพร  จตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนาพิพัฒน์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธรณ์เทพ  ภู่ขาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธารา  ธรรมประชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธารารัตน์  จิตมะณ๊ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธาวิตา  ใจใหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินทศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธีมาพร  สายสี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธีรทัศน์  แนะนำภาภร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนงนภัส  คำมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภัทรสวรรณ  หาธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนัชชพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนันท์ภัส  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนิธิโชติ  เขียวสะอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเนติพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเนรัญชรา  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบงกชกร  ม่วงฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายบูรพา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเบญญาดา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปฐวี  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปฐวี  อุยสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปทิตตา  อุปํชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปภาวรินท์  ห้วยบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปริยกร  บุปผา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปัญญ์  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปุญญิศา  เนียมพึง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปุณยานุช  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเปรมณัช  เภทพ่อค้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพรนภัส  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพริมา  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพัชรพงค์  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพัชราพร  สีสด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พันธ์ทุ้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิมชาดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิมพการต์  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิรญาณ์  นันเพชรดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพีรดา  ทองติ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงแพรวา  รักษาทางดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภรณ์พรรณ์  เพลาชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัคจิรา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรกร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภัทรพล  เรืองหนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์นุช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูทัด  ุจาดจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภูริดา  ชมภูทวีป โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภูรินทร์  ทองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายมนัสวิน  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงมิ่งพร  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงมิ่งมงคล  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายเมธัส  สมพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายยศพล  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงรชานนท์  อูบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายระพีพัฒน์  ชุนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายรัชภูมิ  นนสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายรัฐวิทย์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงลัดฟ้า  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวงศกร  วาดเขียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวรรณกร  แก่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรรณสิริ  สินธุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวรัญชิต  ฉันทะชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวริศรา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวริศราภรณ์  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวัชริศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวิมลศิริ  อินทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวิมลศิริ  อินเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวีรภัทรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวุฒิพงษ์  วงศ์สีดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศรัณฉัตร์  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายศิวัช  ชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศิวัชญา  เพียรทำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายศุภกร  เคนบัวบาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศุภวิชญ์  นรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายสิทธิกันต์  ธาราภูมิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสิริวิชญ์  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วคำเรือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุชานาถญา  แววพิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุชิตา  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุธิดาพร  สนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุภาชาติ  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสุรสีห์  แพทย์พิทยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงเสาวรักษ์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอดิศร  มั่นอ่วม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอภิษฎา  ไชยมุติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอภิสรา  บุศย์น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอริศรา  ร้ายกลับดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอริสรา  เดชนันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอัครวินท์  พุกซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอาภากร  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายืพีรทัศน์  บุญสินไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกฤฎติพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายกิตฐิโชติ  สุขจุ้ย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายกิตติทัต  คุ้ยทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายกีรติ  บุญปลีก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายคุณากร  นิ่มวร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงจิรธาดา  สีทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายจิรวัชร  ศิริอำมาตย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายชนพัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชนาภา  แสนสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงชนิดาภา  จูจันทึก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายชัยณรงค์  นุชเนตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงโชติกา  กองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายณกรณ์  นุชรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐกมล  มะลิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐดนัย  กองรัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณัฐอร  เคลือบบุญสอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณิชาภัทร  รามัญวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายทักษ์ดนัย  กรุงสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายธณพงษ์  พรศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายธนกร  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายธนชาติ  คล้ายดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายธนโชติ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายธนธาร  นาคศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายธนบัตร  แผลงเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายธนภัทร  ปั้นโอ้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายธนภัทร  เกิดผล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายธนวรรธน์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายธนันยา  พันธ์พืช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงธมกร  กิติทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงนวพร  ขจรทรงธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงปริยากร  สุ่มมาตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายปรีเปรม  ภู่ทับทิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายพงศกร  มณีรัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายพงศธร  สิโตทัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพัชริญา  ศรแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายพัทธดนย์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายพาคิน  สอนประสาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุฒประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงมินท์มันตา  สุพัฒน์เดชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายเมธวิน  สุขสาตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงเมย์  ทองใบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงรสิตา  พุทธสังฆ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายรังสรรค์  แก้วน้อยมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงวลิดา  อ่อนตา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายศุภโชติ  นิลบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงศุภากร  สอนจิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงสาวิตรี  จันหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พึ่งอ้น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายอชิรวิชญ์  คล้ายเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายอลงกรณ์  กองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อินทะนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายจิรภัทร  เมืองมีศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายฉัตรชัย  ปานแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวณัฐวรรณ  ไตรธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนพดล  กองแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายบัณฑิต  แก้ววงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงเบญจพร  คนคม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองไพโรจน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายประพรรณพัชร  หรุ่นเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญครอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายพัชรพฤกษ์  พัสวีหิรัณยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายรชต  โสภาสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงรฏิยาภรณ์  สังวาลรัมย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายรณชัย  แย้มกลิ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวรุนทิสญา  ยาทองทิพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวิริยะ  คชหิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงศุกร์สิริ  เกษมศรีสิริสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายกมลภัช  แก้วเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกสิทธิ์ทัศน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกัญญาภัค  จินดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกิตติพิชญ์  สิแสงจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกิตติภณ  ปุญญวัฒนานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจินตกัญญา  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายจิรวิชญ์  โพธิโต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายจิราวัฒน์  แตงมีแสง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายเจษฎา  จันทร์มะดัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงชญาดา  ธานี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตตะมัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชัยนันท์  พานทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณัฐจิรัฏฐ์  ด้วงศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐฌา  ศรีเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายณัฐพงศ์  เชยขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณิชาภรณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธนกร  กุลบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนธร  ป้อมภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองเชื้อ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธันวาธรณ์  แก้ววิลัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไฮงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนิภาพร  โพนทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปณาลี  รุจิลัญจ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายปลาบปลื้ม  ภู่ทับทิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปวริศ  วังกานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปัณณพร  มีเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปุณยวีร์  ทองดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเป็นหนึ่ง  พันธ์สุจริต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพงษ์นที  เยื่อใย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพลวัฒน์  สีหานาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพัชรพล  เกตุมงกุฎ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพันธกิจ  ผลบุญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพิพัฒน์  พุทธบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงอรุณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สกุลเอื้อ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงภทรวรรณ  บุญประกอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภัทรพงศ์  สอดแนม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภัทรพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมาริษา  วงษ์จันทร์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงลลนา  อุลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวชิรพล  เขียวประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวณิชยา  แม้นบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวันเฉลิม  นวลคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวัลลภา  คะธาวุธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงศิรประภา  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายศิวกร  แก้วสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายศุภณัฐ  เนียมพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสิรินทรา  กำจร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุกานดา  คชลัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุธิมา  พิมพ์เกษม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุภัสรา  พานรอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายหาญณรงค์  จันทร์สาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันทวี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอริสา  หว้านหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกนกพร  ปานคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงกรหทัย  ภักดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกานต์มณี  ภู่ภมร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงเจริญฝัน  สังสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงชนกเนตร  พลสายบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงชลธิชา  หลงชม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงณประภา  ม่วงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงนภสร  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนฤมล  บุญเทียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนิภาพร  สิโตทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงปิ่นประภา  พันธ์ุงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงปุณยาพร  มาศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายรพีภัทร  เกษโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงรวิสรา  นิสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวรัชยา  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงวรัทยา  บัวมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวิภาพร  ทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญภุ๋ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายศุภฦกษ์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงสุพรรษา  นาคหลง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงอภิญญา  มะโนน้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอรไพลิน  ล้อมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  แก้ววงษา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงเขมจิรา  มาดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจันจิรา  มูลละ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชญานันท์  นิ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงฐิตาภา  สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงธัญชนก  ดีโท โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนิชานาถ  จันทรวิสูตร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงภัทรธิดา  สารีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวรานนท์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายกมลวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 นายก้องสกุล  แดงมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
870 นายคณาธิป  พันธ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นายคุณานนต์  รอดคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงฌาลิกา  เณรตาก้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คณโฑเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวิดดาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวธนัญชพร  เกษรบุบผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวนันท์นภัส  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวนันทภรณ์  น้องตง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงประวิตา  จันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปัทมพร  มั่งจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  สายทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพรรษชล  เรียนทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายพีรวัส  ลาป้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภควดี  นุ่มหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวภิรมณ  ทองเสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภูชัย  แสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภูษณิศา  ภู่สี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวริศรา  วราธนวินท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
906 นายศุภเสกข์  เพ็งวงศ์ษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายสรวิชญ์  ปาณเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสรัลพร  ห้วยลึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายสารัช  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
910 นายสิทธิพันธุ์  จงทิวาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวสุประวีณ์  คงวัดใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงอิสรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายกรวุฒิ  บำรุงวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงกษิรา  สิงหะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกันยากรณ์  เกตุบำเพ็ญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงชนิดา  นาธงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มงิ้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายณัฐภัทร  เถื่อนเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายทิวากร  เหลืองอร่าม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงธมลวรรณ  เปียมาลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายปภังกร  มีผิว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายพนัส  เทียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงพาขวัญ  คณโฑเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายสิรวิชญ์  ชินบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายอนรรฆ  เสาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอรชพร  ธงภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงกรกนก  ทูลธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกฤตยชญ์  หลีชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายกันต์ระพี  งามสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงญาณิศา  นุชมี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงญาณิศา  ปุณยธร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณพัฐอร  สุขขี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วิไล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนากรณ์  อุทะกะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายบุณชนัยชล  ร้อยภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปรารณปริยา  จำนงค์สาตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปรินทร  สายธนู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปวีร์รตา  บุญเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปุณณภา  กนกพารา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงฟ้าใส  กลิ้งฝอย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงภูริชญา  อินทองช่วย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงลลนา  เถาว์ชาลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสุริศร์  เสาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเอมมิลี่  แอนเดอร์สัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กมล โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงจิรัชญา  ภักดี โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงปณิชา  อินอ้น โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายศุภณัฐ  หาบุญ โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา ป.5 คณิตประถม