รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกุลพัชร  เจนลาภวัฒนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงคริมา  เสาวรส โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจตุรพร  บุญชู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนิกานต์  กุฎี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชินดนัย  ต้นสอน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองอำไพวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติมา  รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายฐิติพันธุ์  พึ่งผัน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมงาม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณภัทร  มณีโรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัชพน  เอมโอฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ลิขิตมาศกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สอนดา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิชากร  เมธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิชารีย์  เกียรติภัทรานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเตชินท์  บุญชู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  วันกุมภา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐชัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธารากาญจน์  ปิยพันธ์เพทาย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีร์ธวัช  สมประสงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรเมธ  ทูลยอดพันธุ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนนทภูมิ  นนทะสุต โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่อ๋อง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพงษ์พันธ์  บุญมี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพชรพล  สมแก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรชนกสรณ์  เล้าทรัพย์ทวี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรณิชา  เซี่ยงจง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรปะวีณ์  เทียนสะอาด โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  เหมเปา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชริญา ชานเทล  ริดเดล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภิญรดา  กุลพรทานุทัต โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภูมิสิริพรรษา  แดนศิลป์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลภัสรดา  ต่วนเครือ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวรวัฒน์  ดุสรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวรัทปรัชญ์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวสวัตติ์  วรรณไทย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองประจวบโชค โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิภา  เฮงเส็ง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายศิลป์ชัย  เชื้อประกอบกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศิวภพ  อินทร์เกลี้ยง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสรวิชญ์  นิธิพงศ์ไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสวิตต์  วิริยะช่วงโชติ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรภพ  พรหมมา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุธาสินี  เขมทักษินานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงแสนดี  เสลาหอม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอนามิกา  พาสุกรี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอภิชญา  กิจการอาสา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกฤติน  จิณณะธนภูมิ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ็งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายคณาบุญ  สัมนักษร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายครวัฐ  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนัฏดา  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชุติประภา  ต้นสอน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงญาณินญา  จตุทิพย์สมพล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงญาณิศา  ศีลานันท์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงญาณิศา  อุดมพัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชูนำชัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายตะวัน  รณรื่น โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธิติ  เกียรติธีรชัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีรุตม์  เฮงนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนพกร  พนิกรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนารา  เรืองจินดา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนิติภูมิ  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนิพพิชฌจ์  โลหวัฒนกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปวริศร  อรรคอุดม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพิชญณัฐ  ส่งโสภา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพิชญะ  หรรษา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภันเต  โปชยะวณิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมณีญา  นาคงาม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฤทธิเกียรติ  วอนเพียร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสัตตบงกช  ปาลวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิรภพ  เผ่าวงศากุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอาคิรา  จำปาจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอินทิรา  เกลียวกัน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายจตุพัฒร  หมวกสา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชนิดาภา  กาญจนบุตร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายชยพล  สุขเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายชัพวิชญ์  องควิทยา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายดัสกร  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธนพนธ์  ดีการช่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธิติสรณ์  บุญมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนวพร  พูลเสม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนัทริกา  เข็มเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายนิธิศ  จันรา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพชร  พุทธสะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญาภา  จัรทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพีรพัฒน์  กลับดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายพีรวัส  สุขชู โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายวชิรพล  จันทร์เที่ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายวัชร  ยางเยี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายอันดา  ภุชงเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกชขจร  รักพงษ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกนกพล  ศรีวงษา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกมลชนก  พลอยมุกดา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกูร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายคณิศร  สิงสิม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ฐิติรัชต์ธนกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชญานุตม์  พุทจิระ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณวัฒน์  รูปอ้วน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เหลืองวิไล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ริปุฤทธิชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงดลพร  วงดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนาชัย  น้อยจีน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเมือง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญชนก  สุกดิบ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญยพร  บัวเจก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนฤมณา  ถาวงราม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนวมินทร์  อินทรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนัยนา  พุทธา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปฐมพร  ธนาภิวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปณิดา  ใจมั่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปวริศา  ศรีสงสาร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปุณิกา  ทั่งจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพิชาภพ  ริมชล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเพชรรัตน์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภัทรพล  อัมพรเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัทรวดี  อัมพรเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภูริชญา  แนวทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมณฑารพ  ทัดไท โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมนัญญา  ศรีวงษ์ไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมนัสวี  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเมธา  มยุรา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรัตติกาล  ติเยาว์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นทเตมี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวราภรณ์  โรจนธรรมเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสกลพัฒน์  อมรประภาศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสิตางค์  จารุกำเนิดกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสิรภพ  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสิรวิชญ์  กาลิ้ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ทองแถบ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ญมณี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอชิรญา  กล่อมพุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอภิวัฒน์  เปียชาติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอุมาพร  พุ่มด้วง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกนกอร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกนิษฐา  โสฬสรัตนพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายกฤติพงศ์  จ้อกระโทก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงจิตรลดา  มิ่งคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายฉัตธกรณ์  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชญานันท์  เเจ่มดอนไพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายชติกร  อังกูรเจริญพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีนกทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงชนิดา  โพธิรัชต์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชลิดา  คนรำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชาลิสา  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายญาณวิทย์  สันตะกิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงญาตาวี  แสงฮวด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญสิทธิ์พรชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายณัทกฤช  อุดมโชคจิราหิรัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธนพร  กึกก้อง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงธนาวดี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธรรญชนก  บรรจง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายธัชธรรม์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธีรภัทร  ดีสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนันทพร  สายสุด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งใจดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงเนติญา  เหมเปา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงบุษยมาส  กระจ่างนฤมลกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปภาวดี  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปัณฑาลีย์  ธนัฐพัสวี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปาลิน  ปรีชากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายปิยะพงศ์  ทุนเพิ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายพงศกร  อัมฤทธื์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พุ่มนาค โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายพิษณุ  ผดุงพัฒโนดม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทะยัก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเพชรจ้า  อิติปิ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายภคพล  พุ่มแย้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงภัทรพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภาณุมาศ  ยางทัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายภานุพงค์  เชี่ยวพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงภูญดา  ตั้งวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายภูผา  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายภูษิต  ทองกันยา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมนัสษญา  บุตรสาเนตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงมุนินตา  แก้วสอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงลักษมิกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงลัลภ์ลลิต  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขวดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายวทัญญู  ลุทัน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายวรวัฒน์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงวรัณรัฏฐ์  กรพินธ์กุสุมา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายวุฒิชิพงษ์  อุปถัมภ์ชาติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงเวธนี  พุทธา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศิริพร  คนบุญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุชาวลี  เต็งมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองลิ้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิื โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุภาวดี  วรภากรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เเส้ประเสริฐสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอาริยา  ปัญญาวิชาสกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายเอกภัทร  จิรโชติเดชาธร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกนกอร  ทักขินัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกอร  มาลา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกนิษธ์พงศ์  จันทร์เปรม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกมลนิตย์  คำเงิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญนพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤษดา  ช้างพลาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกันต์กวี  กลมศิลป์สิริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกาญจนา  โสดสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงครองขวัญ  ประมงกิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจิญัฐตา  จำปาทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจิดาภา  อัครภาณุพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจิรนันท์  ญาติกลาง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิรภัทร์  ดอกบัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายจิรภาส  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจืรัฏฐากรณ์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายชญานนท์  รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุทธา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชลธิชา  ทองประเพียร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชีวาพร  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงญาณาทิพ  จันมา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงญารินดา  ก๋ำรามัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองวิลัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณฐมน  วราสินธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำรงพันธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐทิชา  ชาญรักสัตย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐวัชต์  สวัสดิ์จำรัส โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัทธมนกาจน์  สุขปราณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัทนันทน์  เปลี่ยนพุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิศศา  สิงหราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงทิชาพร  ธานะสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงทิพยดา  ผันเผาะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงทิวา  สุดเตาะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนกร  ทองคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนกร  มาจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธวัชชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธัญชนก  ปานสอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวกำแพง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนฐาภรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนราวิชญ์  กระแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปริษา  พวงเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปวริศ  อบเชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปวริศา  แย้มจับ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปัณณพร  บรรณาการ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีเปรม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปีติญาณ์  จตุรวิทย์กุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปุณยนุช  มะหะหมัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศิลาขจร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพรลภัส  หยาดคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพัชรพล  จารุขันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิลโต โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพัธรัตน์  อาศัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพัสกร  เสือแป้น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชชานันท์  พลไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิชญธิดา  พงศบุษย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพิพัฒน์  เสาวดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ดอนไพรเณร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิรดา  เชื้อชื้น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเพชรกะรัต  เอี่ยมสกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภณิดา  ศรีลาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรลดา  ชัยศิริพานิช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทรศยา  สมจิตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภาวินี  จันรวม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภูมิพัฒน์  แย้มทวีสิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงมทิตา  สุดตา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมัณฒนา  แสนสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมีนตรา  มะผล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงรัชดาภร  บุญนพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรัศมั  ทอรักษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรัญญา  คล้ายกูล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรัญญา  เหลืองมงคลไชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศศิกานต์  ยาสงสวย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศศิวิมล  เฮียะเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศิวา  วงคีรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศุภสิริ  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศุภสุตา  เหมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเมตตา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสันติ  สีมาทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสิทธิชัย  เหล่าเหมมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสิริกร  ยองใย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุชาวดี  เพิ่มเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุทธิชา  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญสัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุตรา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอภินันท์  เจติยานุวัตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอริษา  ทองศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอักศราภัค  พุทธศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอิทธิพล  ตนายะพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  แทนด้วง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายฐานันดร  จันทำ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฐิติรัตน์  น้ำใจสุข โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปณิตตรา  ยกเลี่ยน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงรัมภ์รดา  จวงสอน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายวรัญญู  โรจนวิทยโอภาส โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายศิรกานต์  แฟนพิมาย โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นหวล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอนพัช  กิจประชุม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายกฤตเมธ  บัวเสนา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายจักรพงษ์  ศรีต้นตนานนท์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายจิรภัทร  ยศศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายทศพร  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนาธร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายนาถวัฒน์  มะยุเรศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพัฐสุดา  สิทธิวิไล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงแพร  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภัครพล  ชมภูผล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายรังสรรค์  ศรีคงคา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวันวิษา  ษาวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวิภารดี  ภัทรชัยนิมิต โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสโรชา  เข็มเพชร์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุปาณี  จินดา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอริสรา  เหมัง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายเอกธนพล  มั่นคง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์บาง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายฉัตรมงคล  บุญขยัน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายตรีวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนิธิศ  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายบวรภัค  สวนพานิช โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มทอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปรเมศม์  พ่อครวงค์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพงศกร  มุสิกวัตร์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีประเสริฐพงษ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายรชต  สินนอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอาสาฬห์  อบบุญ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกฤติน  กิมเปา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤติน  แก้วมณี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงตีรณา  มุกดา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายพนิตนิพนธ์  ตั้งพัฒนพันธุ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายอารันดา  สมประสงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฆริฏฐา  สุขหวาน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชยพล  ดวงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชุติมา  ด้วงเงิน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณัฐนนท์  อินทร์กลิ่น โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายบันฑัต  สุขประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปลายฟ้า  จิรันดร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเปรมิกา  นำเจริญลาภ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภัควุฒิ  แก้วมณี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทรพร  พันธุเกิด โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วธำรงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภูมินทร์  ยงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีตระกูล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวิกรม  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวิริทธ์พล  บำเพ็ญธรรมสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศิวกร  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุธิณีย์  พรมเอี่ยม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอัญ  วรสหวัฒน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกิตติมา  ทนทาน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เม่นหรุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายณัฐพล  อมรพันสุข โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทวีสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงวิภาดา  คงประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายณัฐกิตติ์  หัดรัดไชย โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายณัฐวุฒิ  นกยูงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสรัลพร  สมบุญญะ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสิรายุ  รอดผล โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แย้มอุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายเจษฎาพร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายปรัชญ์ชานน  ตะสาริกา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพลอยพรรณ  วิเวกวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรณกร  นิชาศาตนันทน์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณฉิม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอรอนงค์  บูรณะสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอารียา  กัณหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายต่อ  - โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวรกาณต์  หลงผาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.5 วิทย์ประถม