รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  พาณิชย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชมน  พิทยรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตณัฐ  แย้มขยาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันย์สินี  กิตติสุขตระกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติพันธุ์  อุบลธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติภณ  พงษ์อภัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนกนันท์  สาธุการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชยพล  ขัมพูนทะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชยังกูร  ศิริมงคล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชินกฤต  ปราบปัญจะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติรดา  เวียงแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินนุพัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อุทยานรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  อัยลา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายไตรสิทธิ์  วรรฒย์ษิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายทยุติ  งามจิตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายแทนคุณ  แสงภู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกร  ปาละกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกร  มุขโต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนบดี  แช่มประสิทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนบดี  โกสุเต้า โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนพร  คชชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนวุฒิ  แสงสาคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญสิริ  สุขานันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธาม  ลีลาเชียวชาญกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนิชานันทน์  เนตรนิธิอนันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนิตยา  อินทร์คง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองแท้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปภาวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปริยากร  ชูผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปวริศา  ไขยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  ภัทรคุณพิศาล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภรภัทร  ปล้องมาก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภัควดี  ศีรจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายภาคภูมิ  ขุนไตรเลิศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภุมณัฐ  โพธิปิติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงมัลลิกา  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายรัชพล  สำเภาพ่อค้า โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงลัลน์ญดา  หมื่นศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุดมลาภ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวัชพล  ครุธไทย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายศรัณย์  หมอทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศิริกร  เหนือมณีมงคล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทำสอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภวิช  ชัยศักดานุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสิงหราช  ศรนารายณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เซ็นโต๊ะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุทธญาณ์  กมยวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สินประเสริฐ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายสุวิจักษณ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงองคอร  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สมพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอัษญาดา  จุงศักดิ์ศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอินทิรา  หยู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกรกช  กลัดใบไม้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงอำพล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชลชนก  แก้วสายทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชามา  สังสีอินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณญาดา  แตงโต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายต้นธาร  เสลานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายตะวันบูรพา  ทองต้ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธนพร  ฐิตธรรมโม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีษะโคตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรภัทร  ทุ่นใจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายตลึง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงน้ำทิพย์  องค์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปนวรรตน์  เหล่าชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทะแสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปวีณ์พร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปวีณวัสสา  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรณรมณย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชุนประวัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงแพรวา  ลำบุตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภูริภัทร  ช่างทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรมิตา  พลเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายลิปปกร  ไกรศรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวรรณรดา  ธวัชชัยเฉลิมกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวรัญญา  พจนารถ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวริศรา  ชนะกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวาระทัต  ธีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิรากานต์  บุตรวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศิรวิทย์  บุญนิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเพ็ชร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสิรณัช  แสนสมรส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสิรภพ  ยิ้มใย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดขาว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงโสภิดา  เจริญสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอรภัสสร์  บูรณะวังศิลา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรนภัส  สิทธิไทย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร้อยทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายโยธา  รัศมีกอบกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อภินันท์อวยพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายจารุเดช  เปรื่องปรีชาสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ม้า โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเานารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวธนภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายรชต  สุนทระศานติก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรันธร  โนเลี่ยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  คชนารถ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชยา  สุคันธารนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีวร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวสุพล  หมอยาดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศนัณลักษมณ์  พิมเพาะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แสงทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอานุภาพ  มั่นหมาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤษฎีกา  ศรีสวาท โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายคณิศร  โชคธนานุกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายจิราวุฒ  ลีลาเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายฌาภีม  พบสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายณภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิชญากร  เตี้ยชั้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงแพรพิไล  หลายพูนสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายภูผา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายสรวิชญ์  ถิ่นโพธิ์วงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายสุวพิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายฐาปกรณ์  เติมเต็ม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณปภา  รุ่งสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปัญญาธีระพัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวสวัต  จินดาวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวิชกร  คงด้วง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวิทวัส  กาญจนภิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภดิลก  มณีรัตนพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิรวุฒิ  แก้วเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเอกชัย  ทวีไกรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกนกอร  ศรีแสง โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายกษิดิศ  หัสมี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกัลนรัตน์  เรืองเดชสิรวี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกุลธาดา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงเกณิกา  เดชยศชัยโชติ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเขมิกา  ปทุมรัตนไพศาล โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจิณัสจ์ฎา  ศรียวง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองคำดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิรัชยา  ชุ่มชู โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายเจตติพัทธ์  คงรักษ์กวิน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชนัตธนันท์  อิ่มรส โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชนินท์พร  เล็กเพ้อ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายชยุต  คงคล้าย โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชิดชนก  ผ่องประโยชน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงญาณสิริ  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ศรีวิบูลย์กุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์มณีประทีป โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐมล  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธ์ุพานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐสรรค์  เปรมจิตร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงทัดชนก  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธนวิน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธนาภา  กาสุวรรณ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธมนวรรญ  สาวสุดชาติ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยััดพานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธิริศรา  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนันทนัช  สระศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนิพาดา  สุ่มเมา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปภาวดี  อุตมะกูล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปวริศา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปวีรดา  โค้วฮุด โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปาณิสรา  นิยมจีน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพงศ์พัฒน์  สารีวงศ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ผุดผาด โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพรนภา  โอภาสกรวงศ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพรนัชชา  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพรรณวรรณกร  สุขสว่าง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภควลััญช์  พรพัฒนะเจริญชัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายภษิการ  ชื่นสมบัติ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงภัครดา  อำนาจนันตกูล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายภัทร์จิรัฐิ  แขวงโสภา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรติมา  สอนส่งกลิ่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายรุจิภาส  วิศิษฏ์ศักดาเดช โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรนัันท์  วงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศตพร  กระกรกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายอริย์ธัช  เจียมมณีประกิต โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายอัครพัชร์  ศิวพราหมณ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุตรดีเคน โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกอหญ้า  อุ่นสำราญ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  มกรพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดมศิริ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์สูง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ติณเวส โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชลดา  แคล้วคำพุฒ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนิกกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงฐิตาพร  ชวดคำ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฐิติมา  เวนตะนุ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เทพรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐจิรปภา  สกุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐนันท์  อายุเจริญดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศเรืองศุภกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเต็มสิริ  สินทบ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงทัตพิชา  ทรัพย์ทองทวี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชัยมงคล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงทิพวรรณ  สดิษฐรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนกฤต  ทองยา โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธิษณรรษฏ์ฐา  อาสนะเวศ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนฤมล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุปริรัตน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนิษา  รัตนวิไล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงบุญยวีร์  ผาตินาวิน โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปวริศา  สะอาดแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปวินท์ทิตา  เห็นประเสริฐแท้ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรนภา  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัชราพร  เนียมคง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิณฑุกาญจน์  จันทร์จะ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงแพรวพราว  กำลังหาญ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมนัสนันท์  พูนพิทักษ์สกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงลลิตภัทร  พอใจ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรรณชนก  ลิ้มติ้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวิมุต  พงษ์ศิริพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวิรสุดา  พิบูลแถว โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศิริภัสสร  สุขศิริ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสมิตา  สุขมา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสาธิดา  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสิรภพ  กองแดง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉินทองประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอนัญญา  เฉลิมแสนยากร โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์สร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกรองแก้ว  ติดงาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายกันตพิชญ์  มั่นแท้ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายกิตติศักดิ์  พวงสุมาลี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายจันทกร  จิตตกรดำรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายฉัตรมงคล  อรุณเลิศรัศมี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นในจิตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  อนันต์กวิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัฏฐา  อินต๊ะยศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฐดนัย  จิตรนอก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายดนุวัฒน์  แก้วมณีวงศ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยอนุกูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธิราพร  ชมคำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนันทัชพร  นราแย้ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปพิชญา  บุญยัง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพรนภา  บัวเทศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายพสิษฐ์  สัจจะปกาสิต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายพีรณัฐ  เกิ่งพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพุฒิภูมิ  เอี่ยมมัน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายภูธน  พูลมี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรวิษรา  หอมสนิท โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงลลิสา  รุ่งเลิศสิทธิกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวรรรณวดา  มณีจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวสุเทพ  ทับปาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายวันธงชัย  แก้วน้อย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงศิริพร  บุรีแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอภิชญา  จำรูญจารีต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอภิชญา  พรหมวัง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอินทิรา  อินทมุสิก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกรรวี  อินทรอ่อน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกวิน  เทียนพิบูลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บริรักษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนิกานต์  นิลจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงโชติกา  เย็นสุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณภัทรพร  ชุนประวัติ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัชชา  สันหะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัชชา  เมืองเจริญ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐนรี  สุทิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฐวัศ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายบุรัสกร  บุตรแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรปฏิมา  จันทะดวง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพัฒน์ธารา  จีนตุ้ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์หมื่นไวย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมัทรี  เสียงเอก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเมฑิตา  เมืองชุมพล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวริศรา  คุ้มจิตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอรชพร  ฉลาดดี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอิสรารัต  แตงแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกมลชัย  สุขเกษม โรงเรียนบ้านหนองโก ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญนำ โรงเรียนบ้านหนองโก ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองโก ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายพุฒิพงศ์  ไกรวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองโก ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วน้อย โรงเรียนบ้านหนองโก ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงลลิตา  ศรีนครเขตร์ โรงเรียนบ้านหนองโก ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์พราม โรงเรียนบ้านหนองโก ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ชุมภูวร โรงเรียนบ้านหนองโก ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายธีรเดช  มาลาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองโก ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวรรณภัทร  พุมมา โรงเรียนบ้านหนองโก ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อวยพร โรงเรียนบ้านหนองโก ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอภิวัฒน์  อดทน โรงเรียนบ้านหนองโก ป.6 วิทย์ประถม