รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฎา  ปกป้อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณะพงศ์  พันธ์วงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกล้านที  นพกรเศรษฐกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกษิดิ์เดช  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญานันท์  ยมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคมปพน  ทวีภูษิตทรง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชลณภัทร  ดวงนาค โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฐานิต  ผิวจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณฐกร  ดีการ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองภัทร์ธนบดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐนรี  ความเพียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนวัฒน์  อภิญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนัชญา  ขาวสะอาด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนัญญา  บัวเขัียว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนพิทธิพงศ์  สิทธิพงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายนัชชวิชญ์  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนาวิการินทร์  อรัญวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนโยธิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปรนิม  แถวเนิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปวริศ  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงไปรยา  ประมวล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพชรพล  วรสวาท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  วุฒิอรุณสิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อินแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายพุฒิพงศ์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภูธน  โสภะถา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภูมิภัทร  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายระพีพัฒน์  ตรึกหากิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรรณกร  หาญกล้า โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวรวุฒิ  ปิยศทิพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิมลสิริ  สอิงทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายศุภกร  ศักดาเพชรศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศุภชนก  สุภาภรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภณัฐ  แท่นจินดารัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภนัฐ  สิทธิคำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุชัญญา  สราญลักษณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุพิชญธิดา  จตุพรโสภากุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอภิสรา  แพสา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โหสถ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกชกร  นิยมคาย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกิตติธร  ย่องลั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเขมทัต  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงคณภรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจิรายุ  แสงวิทโยทัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชลิตา  ทอนชาติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์คงดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณภัทร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัชชา  ศรีภาคยาธิรัชต์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฎฐวี  นรินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเตวิช  เจริญรวย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงทักษพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธมณ  ปลื้มเกษร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศีลสมบูรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนภัค  น้อยสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนุชพิชา  วรุตมะสกุลวงค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายประดิพัทธ์  ดอกไม้ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพรต  จูด้วง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิชญาภา  ดีนาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภคพร  รสฟุ้ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภูตะวัน  อินทนนท์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูพิงค์  ลาภสาร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวรพร  เจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวิชญ  โล่งจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศริชาพร  ขันธธน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศักยภาพ  สุงกะพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายศิวกร  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศุภสุตา  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุชานันท์  แววดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงหทัยรัต  ตนติชัยวนิช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอชิรญา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ล้อมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอิสรีย์  นันทไมยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสุด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายจักรินทร์  ม่วงสุุทธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจันทัปปภา  พรมเทา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายชนะกันต์  จำปาศรี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์คง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐวุฒิ  โตวเจียว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐเศรษ  หาที่ถูก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธนพร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธนิฏฐา  ธงยศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนครินทร์  สืบวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนันท์นภัทร  สอนนอก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเบญญาภา  เชื้อพลบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพงศธร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชญาภา  กล่อมแก้ว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มานะกล้า โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงยมลภัทร  ศักดิ์ติมงคล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวรางคณา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายวีรภัทร  เนตรวิเชียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศมนวรรณ  ดิสยะรัตน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิรินภา  ธนาพรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายศุภณัฐ  ทรงพระนาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศุภวรรณ์  รักษ์มณี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสาธิตา  วิสมล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงหริณยา  พ้นเคราะห์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอชิรญา  รื่นรมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายอธิษฐ์  ทุยยะค่าย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอัญยาพร  ต้นโต โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเอมิกา  แช่มโชติกะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุกอิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิณณพัต  รื่นรมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชีวาพร  เจริญผล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายญาณวุตม์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิติวรดา  ซื่อตรง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขจร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภามาเนตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงน้ำเพชรพิมพ์พญา  สัจจาดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุทธิปัญญา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ยินดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัฑราภา  สันทัสนะโชค โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายยศกร  สุขจิตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรจนา  ชุนลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรติรัตน์  เทียมทัศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงรสรินทร์  ศรีสาร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงลลิตา  มะลิซ้อน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วสว่าง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายครึง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุธิมา  พลอาจ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงไอริณ  เจริญรักษา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  สพรั่งผล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงฐิตาภา  ทองแสงเขียว โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงฐิติยา  ช่วงกระจ่าง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนภสร  งามเสงี่ยม โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพาขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกนกพร  กองสุข โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกฤษดา  นาสิงห์ขันธ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเก้ากวี  ไชยศรี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงคณัสนันท์  ใจดี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงคีตาภัทร  เรือนเจริญ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเคส กมล  สเลเตอร์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจรัสพงศ์  คันธวัลย์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจินตพร  ธรรมสนิท โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชนาธิป  ชมจิตต์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณฤดี  ปรีดาธนะกุล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐชนน  ชาประสันต์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐภัทร  โชติช่วง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ประวาลลัญฉกร โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธงธน  ปรีดาธนะกุล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนภัทร  มีทรัพย์ปรุง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธันยชนก  รัตนวิจิตร โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรเดช  อินเมือง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายบุญยกร  บุญณีกิจ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบุษยมาศ  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปพน  ชลเสถียร โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปริยฉัตร  มิ่งแก้ว โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปรียาภัทร  มงคลคำ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปัณณพร  เผือกประดิษฐ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมหาราช โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพงศกร  กะหมายสม โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรปวีณ์  วารุกา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วพริ้งเพริด โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมพิกา  ประหยัด โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไวฉลาด โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภูริชญา  บรรจงกิจ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมณีวรรณ  วิภูษณะ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมุก  พรรณรุกข์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศักดิเดช  จันทร์พราหมณ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขสำราญ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสรุตา  หอมสนิท โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสโรชา  ราญรอน โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  ขจรมา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุฑารัตน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพัชชา  สุวรรณฉวี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพิชชา  เพียรดี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ป.6 วิทย์ประถม