รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐสินี  บุษยะสิริรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนวนันต์  บำรุงจิตต์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายบุญสิริ  นวนจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายพุฒิกร  เกษมชวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวภูศนิษา  ไชยทน โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายมนัสวี  ศิริเกษ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอารยา  สายแวว โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดแปง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤตภาส  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติธี  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกวินทิพย์  ปองดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกษิรา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงการดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติคม  สันติวรากร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติภูมิ  ขวนขวายทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  เล็กสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วคูนอก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  ถาวรวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรกฤต  ศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมโน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชัชฎา  บุญสิริธนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชัยการ  กาสุริยะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชาลิสา  เจริญงาม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชุติมันต์  คงสังข์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคราม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฎรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณญาดา  ตาลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณฐพงศ์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัชชา  สุขโอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัชชา  เอียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฎฐชนก  แก้วเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  เอนกบรรลือกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐกันต์  สุพัฒสร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐนันท์  สุขแท้ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพัช  สายสร้อย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐิดา  พัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชาภัทร  เคียนยี่คิ้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายดลชนก  เอี่อมกล้ำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายถิรวิทย์  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทัสดา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงทิฐินันท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายแทนคุณ  ศรีชลา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกร  หอมดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกฤต  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนชัย  เลิศดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธนภัทร  สวนใต้ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนาวุฒิ  อนุภาพอุดม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธบดี  ภักดีวงษ์ธนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธันยพงศ์  บุญดิเรก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรภาพ  ชวนะลิขิกร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมใจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปภาดา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปราณปริยา  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปุณณดา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปุณิกา  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพงษ์พิพัฒนฺ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรนัชชา  อิ่มรส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพลิษา  ศรีสัตยเสถียร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัชรนิษฎ์  เจียมพัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัชรากร  คณาศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิราญาณ์  สันทนานุการ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพิริยวัฒน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพีรภาว์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเพียงพอ  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภคมล  วรานุตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายภีรวัส  พาผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภูวเดช  ประยุรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงมนมน  เอื้อศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายมนัสนันท์  โสมนาม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรมย์นลิน  ชัยดิลกพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายรัชพล  วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายรัชพล  เชาว์เพชรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงลลนา  จารุสารคุณกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายลัทพล  สมนึก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวชิรวิทย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวรงค์เวท  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวรชิต  สุริยะรังกา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวรเมธ  แหมไธสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวริศรา  บูรณะเรข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวศินี  แสนดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวิชญาดา  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศิวพิชา  ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศุภกร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายศุภณัฐ  อัมพรมหา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสรัลรัตน์  งามจรัสศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายสุธาสิต  อำไพเทศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายสุรพัศ  ลำภูพินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุรีย์ลัฐ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายสุวิจักขณฺ์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายหฤษฎ์  บัวสุก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอชิรญา  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายอภินันท์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายอมต  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอัจจนากรณ์  สุมิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอัจจิมา  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอิงรภัทร  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกชพร  นิภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกนกนุช  ยินดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกมลพร  ตุรพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกมลภพ  สถาพรวลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกรพินธุ์  กิ่งมั่งคง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤตภาส  อังคประสาทชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกฤตยชญ์  อิ่มด้วยสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกฤติธี  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายก้องกิดากร  เตชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายก้องภพ  ยะคะเสม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ติงหงะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิกะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกิตติทัต  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติภูมิ  พันธุ์สกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกีรติภูมิ  หอประยูร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกุลจิรา  สกุลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายขจรพัฒน์  กงล้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายคณพศ  จันทนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายคมิก  เพ็งเพชร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายคุณานนท์  เกริกชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรทีปต์  สายโส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจิรพัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิรภิญญา  โปสันรังค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิรสุดา  บางประภา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิรัชญา  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเจนวิทย์  อนันตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงโฉมกัญญ์  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชญาดา  สนองกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนวรรณ  สีดา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนากานต์  ผิวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชใพูนุท  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชยุตร์ธร  คงชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชัชอร  แสงศิลป์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชัญชกร  กลิ่นกลั่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชยโย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชาครียา  มลเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชาญธิษณ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายโชติภูมิ  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีล้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำปิยะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณฐมน  บุญยะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณภัทรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณมน  ฉายวิมล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฎชาธิวรรณ  ชาวยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไวทยกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐชา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชคุ้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐธิดา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐนนท์  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชาไชย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายถิรพุทธิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเทียนสว่าง  เกิดสกุลสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนกฤต  วงศ์พึ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนพร  สินชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนาธิป  เดวีเลาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนายุ  อธิคมภาษิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แย้มกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธาราพร  ตันติโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรกิตติ์  ซื่อฐากร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธีรดนย์  สินทับทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเธียรวิชญ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนนทพัทธ์  เกิดเนตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนภัค  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนภัสพร  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนภัสสร  คงเนิน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนราธิป  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุคนธเกษร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันทิชากานต์  เสนาะคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนิราภร  ใหม่กันทะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงบุญญิสา  เพ็ชรเก่า โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มะลิขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปณาลี  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานสันโดษ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปทิตตา  ตันสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปภาดา  ลิ้มสมุทรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปภาวดี  ธงชัยชยากร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วกุลฑล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงประภาสิริ  ทรงประยูร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปริยาภรณ์  สินธูรัตนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปริษา  เชื้อช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปรียนันท์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปวรวรรณ์  กสิฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปวริศา  รนที โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปัณณพร  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปัณณวิชญ์  อริยะเวสคระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาลิดา  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปิ่นชนก  พึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายปุณยวีร์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทวีวัฒนปรีชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเปรมพิชา  อารักษ์สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพาสิษฐ์  ถนอมปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิชญา  เอี่อมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิชญาภา  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สกุลบริสุทธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แจ่มสอน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพีรพัฒน์  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพีรวัส  พึ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพุทธิญาณี  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงแพตรี  ดำคลองตัน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงแพรพิไล  บุญนวน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงแพรวแพรวา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงแพรวา  สิงคะนอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภรภัทร  พงศาวดาร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำรังสี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัทรภา  เอี่ยมสุภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภาวิช  กอหมั่นศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูศกร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมนัญญา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายมิงก์  เกรกอรี่ ยานัค โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายยศกร  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลไชยขา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายรัตนวิบูลพงศ์  ใจปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงรุจิรดา  หมั่นชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงลภัสรดา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงลลนา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงลักษิกา  ไชยริปู โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวรดนัย  จันทร์วานิชสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวรเทพ  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวรรธนันท์  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวรินทร  ประทุมยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวริศ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวริศรา  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวิชาฤทธิ์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวีร์  มาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศศิชา  เหล่าพิลัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทมน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศิชรินธาร  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศิวกร  บุญภูมิโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภณัฐ  บุ้นเฮี้ยน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภณัฐ  ระยับแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภณัฐ  สุมนนโฆสิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสายสวรรค์  วรรธกทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสาริศา  หาญเสมอ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิทธิพล  เมืองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิรภพ  ภู่จำปา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสิรภพ  เอื้ออำนวยพรโชค โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิรยากร  แสงชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสิริกร  สุชคำชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสุวิจักษณ์  ชาดา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงหยกเทวา  วิชญกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงหทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอัลิปรียา  ลาภปัญญา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอิสรีย์  เนตรพฤษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คอนหน่าย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัทรีภัทร์  วัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงธนัชชา  ยาดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงยลรดี  บุญเคหา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรนลิน  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์น้อย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนนทพันธ์  จำเนียรทรัพย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวนวลทิพย์  อังกุลดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายประจักษ์  โต๊ะงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมัทนา  สารารักษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวรฤทธิ์  สดรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวอินทิรา  นาชัยเวช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกชกร  คุ้มวงศ์นาม โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกนกรดา  ป้องมีคำ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงธนพร  วงค์คำดี โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภัสราวรรณ  ทะลิทอง โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์ภักดีสกุล โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญยานัฐ  รัตตานนท์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด โรงเรียนกวงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงซาซ่า  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐภัทร  ทัศดร โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐมน  พุทธรักษา โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายดนัยพัชร  รัตนเรืองศรี โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเบญญาภา  ภาษาชีวะ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิรธีร์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุพัสสรา  สินไพบูลย์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายกรก์  เฟื่องฟู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายกรมิษฐ์  ตันติพันธุ์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายกฤติ  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายกิตติกวินท์  บุญตา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายกิตตินันท์  วรพิทย์พงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงขวัญชนก  ปินทา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายจิรนิติ  โลติกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายจิรพัทธ์  เอกอัครานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายชยานนท์  สลีแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายณฐกรณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณปภัช  เครือเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐกรณ์  หอมฟุ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลิั่นสุธน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐชญา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงดาวศรัทธา  ต้นสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุชาติสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายธนบดี  เมืองแพน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายธนภัทร  งามเสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธนภูมิ  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายธนภูมิ  สหหาญลือชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายธนาภัทร  ศรีปธุมานุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธนิดา  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายธมกร  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายธาวิน  อยู่แจ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนพภ้สสร  ปานุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนภัสสรณ์  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงนันทิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายบุริมสิทธิ  แก้วสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปพิชญา  มหมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปภาวี  อุษณีสวัสดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงประภัสสร  พานไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายปวริษ  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปัญชญา  อบเชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายปัญญา  ตระกูลวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิงชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายปุณณวิชญ์  ตั้งกลชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปุณยาพร  รุณทิวา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายพชรเดช  นามสีฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพรชนก  ขวัญวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพริ้มแพรวา  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายพลกฤต  จูไต๋ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพัสวี  อร่ามเรืองกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายพาทิศ  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  เลิศฉัตรธำรงรัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กุลปิยรัฐกิตติ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หิรัญวรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายพุฒิธร  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายเพชรบุรินทร์  จันทะบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทำทัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงแพรรุ้ง  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงภธิรา  เสรีนิธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงภัทรวนันท์  ขาดรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชนาทิตวราเสฏฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายภูมิรพี  พวงดอกไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายมัยธัช  ขุนทิพย์บุญยัง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงมินท์ฐิตา  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายโยธิน  โล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงรักษ์ษิฏา  งามสม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงรักษิตา  กานวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายวีระสิทธิ  จันทณ์แสงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายวีราทร  นาถหิรัญวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายศุภกร  เกิดท้วม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงศุภิสรา  ทิพย์ทองดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงสมิตา  กุณามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายสิทธวีร์  โชติสินปาละหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายสิปปกร  ซุ่นแต้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสิริญาดา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุณิชญา  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายสุนิรุตต์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เครือมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายเสกฐวุฒิ  รักษาวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอรกช  กล่อมกมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายอัครชัย  มาท้วม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายอัครภณ  ฉิมวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีมาตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอินทัช  เนาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกชพรรณ  อภิสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดิษสงวน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์เวษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกันตินันท์  ผ่องไพศาลเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงขวัญจิรา  จึ่งรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงจณิสตา  อร่ามเรืองกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงจิณณพัต  ใจภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงหิรัญรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงชญาพรรธน์  เศวตศิริกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชนิสรา  จินาไหม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชิตชนก  อรุณฤกษ์ภวิล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายชินกฤษฏ์  พฤกษาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวโชติกา  ยศพนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณฐกร  ขาวใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นายณรงค์ศักดิ์  บุญวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัชชา  ศรีเหรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทุมอาริยะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐกุล  ยิุกสังข์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญชื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐพร  ถิ่นสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายณัฐภูมิ  เอ็งสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐิตา  ราชแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัทเดช  มิตรทองตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณิชา  กอบเกียรติกวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณิชากร  พิณพยุงพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายถิรวัฒน์  สังข์ตรีเศียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงธนภรณ์  งามเสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธนภัทร  พัชนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธนัช  สงวนงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงธนัชชา  จำรัสกิตติวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงธัญ  ทองนุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธัญทรัพย์  ผาสุกสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธิติวุฒิ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงธีริศรา  สาทิสรัตนโสภิต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนวิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์สุทธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงนันท์นภัส  อรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยมุนินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายนิธิกร  หีบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงเบญญ์ศศิภา  คำพิลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปณิตา  คำก่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปภาวรินท์  นันดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปัญณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายปารัช  วรีฤิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายเปรมอนันต์  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพชร  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพบธรรม  เคลียพวงทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายพรรษชนม์  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพลภัทร  สมคะเน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพศิน  ศิริบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพสุเทพ  เงินกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพัตรพิมล  โสมะเกษตริน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สระทองเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพิชญา  สุขสถาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วุ่นสะยุคะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพิรญาณ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายพีรดนย์  ศรัทยาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพีระ  กิจสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงฟ้าใส  แก่นพุทรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภควัต  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
567 นายภณ  วาณิชยชลกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เคนทวาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภาวินี  คำภิระแปง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภีษมะ  โป๊ะบุญชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงภูษณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายร่มธรรม  สุทธิชม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงรมิดา  แก้ววิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายรุจจิรา  นิลโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงลภัสรดา  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายวงศธร  ธนัญชัยวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวนัสนันท์  เลี่ยวบุ้นกิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวรดา  ผลอ้อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายวรภัทร  ชัยโรจน์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงวรินธร  รากทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายวิริทธิ์พล  รอดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศรัณรัตน์  แอ่นตอย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงศศิภัทร  สมคะเน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศิริประภา  แสนท้าว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายศิลปิน  พรหมจรรย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายศุภจิตต์  จันทมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นายสรวิชญ์  ตนพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายสิรวิทย์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุกฤตา  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุทธิดา  จำรัสพยุงพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุทธิดา  แซ๋โกว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายสุวรัตน์  สายจันยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อกิจการเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอภิรมล  นาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอภิสรา  บุญบำรุงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงอรปรียา  จันทนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกมลชนก  กลั่นภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกฤตณพงศ์  สายปราชญ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขกระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อักษร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกันธิชา  พลหมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกิตติธัช  ปิ่นทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไม้คัดพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายคชาชาญ  สาคนพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายคณพศ  เวหาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจารุวัตร  ศรเจียงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายจิรัฏฐ์  ช่างไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชญานนท์  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายชญานนท์  จิตต์ทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายชฎายุ  พรหมกัลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชนกานต์  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกิจกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชนม์ชนก  พิทักษ์ลิ้มตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชนัญชิตา  กะทิศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชนาภัทร  พานทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชนาภา  โสภาปุ๊ด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชยานนท์  ปัญทา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายชยุต  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชัญญานุช  ตันติกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชาญชัย  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงโชติกา  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายฐนกร  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฐิตาภา  ฉายตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเฑียรธาดา  เครือวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณฐกฤษณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณฐมน  โอมี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณพงศ์กรณ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณภัทร  ศุภฤกษ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณภัทร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัญธิพัฒน์  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฎฐ์วนัน  เวหนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ลำใย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุขเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยอุป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐนันท์  เซียวพิบูลย์กิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐพิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายตฤณกร  ดวงแก้วงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายทาเคชิ  คัตซูโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายแทนคุณ  เศรษฐประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายแทนไทย  บุญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายแทนธาร  นวลฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนกฤต  บุตรพรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธนกฤต  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนกฤต  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนกฤต  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนภัทร  เอ็งสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธนวินท์  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนันชัย  มหิศยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธมลวรรณ  กาดนอก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธัญรดา  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธีรดา  ศรียันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธีรพงษ์  รัตนวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธีระพัฒน์  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนภัสสร  จามจุรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายนรภัทร  โชติปรีตากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนฤดล  สมุทรล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนัฏฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนิปุณ  อำพันทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปทิตตา  เบียดนอก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปรนิ  เสนวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปรายรุ้ง  ชาครนิพิท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปริยากร  แก้วเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายป้องภูมิ  กันหานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปัณณธร  ปันทะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปุญญิสา  กันภัยเพื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปุณณวัท  ลาดปาละ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงเปรมฤดี  ใยกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพงศธร  มหาวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพงศ์ภัค  รักษาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพงษ์  ทู จอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพชรชัย  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพรรษชล  อินต๊ะนางแล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพรสวรรค์  วุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพสุธร  พัวโพธิ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ยิ้มสรวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิงค์นภัสสร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายพิจักษณ์  เฮงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิมพ็ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพีรณัฐ  บุญเหลือ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพีรณัฐ  พลีขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพีรดา  แสนสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายพุฒิสิทธิ์  พงศกรพฤฒิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภัทรณกัญ  มโนถิรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภัทรปภา  ชัยทัดดำรงกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงภัทรวีร์  วงศ์ศิริประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภูธน  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภูริตา  แซ่ตั๊ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงมทิรา  สกุลวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงมัญชุสา  อุดมศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายมิตรภาพ  แก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายมินซอ  คิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายรังสิมันตุ์  ยุทธ์ธนประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายรัชพล  เทวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายรัชภูมิ  เงางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายรันชวิชภายุต  บุบผาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงลภัสรดา  กุระกนก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายวรนณ  มีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายวรพล  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวรภพ  แก้วทันคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายวิชญ์ภาส  สุดวิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวิภัทรา  ปัญญาเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงวีรินทร์  มะเมียเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงศศิชา  ชูเชิด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภกร  ทิพประมวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศุภกร  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายศุภกฤฏ  ชาวเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายศุภวิชญ์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทรพิมพ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายศุภเสก  วาศวิท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสรินธี  ศรินนภากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายสหรัฐ  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสายวรีย์  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสิชณัช  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายสิรพันธ์  โอภาสประภากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสิริมงคล  สุขาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสิริรัช  อินพหล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสิรีธร  ชาติพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุฑาศิณี  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุรดา  ปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสรฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายอชิระ  นิตินัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอชิระ  อนังคณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอภิชยา  พูลศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอภิญญา  นุตมากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอริสรา  ผลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอริสรา  โพระนก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอัครเทพ  คงคล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอัครพัชร์  ยุทธสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงไอลดา  แสงเปล่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกันติชา  บำรุงสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงกานต์จินดา  ศักดิ์พิสุทธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงกุลนิดา  สุขสมพืช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ตรีเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงชัชชญา  พรประเสริฐทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงญาณิศา  สุดยอดสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณัชชา  จิรายุวานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงณิชาธร  สิงห์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ต้นกล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงเปรมยุลักษณ์  ศิริพจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพลอยชมพู  สินสมบัติทวีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงภัฑรารยะพรณ์  วิเชียรล้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภีรดา  สัตอาชากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวิชญาต  ไชยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมฮวด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงสรัลชนา  เจริญผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงสิราวรรณ  ปล้องไหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสุชัญญา  สีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
841 นางสาวจิรศิริ  ดีแฮ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงจิรัชญา  รันสันเทียะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงชนิตา  ทองแอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงชนิสดา  ดวงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวชนิสรา  จอนสมจิตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีชื่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนปัญจะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐวิภา  เอ็นดูราษฎร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวณิชกานต์  ลิ้มศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงเณรัญญา  ยิ้มศิริวัฒนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงดิฐวรรณ  วงศ์พิมพ์รัศมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนวพร  รอดรู้ผิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปล้องทัพไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงบุญญราศี  ดีประชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงปวรา  ยะเชียงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงปวีรยา  ธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กัณฑะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อริยะนิธินนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงรมินดา  ศรีป่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
862 นางสาววชิรญาณ์  มูลศร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงวนัชพร  จำปาแดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
864 นางสาววรรณพรรธน์  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวิภาพร  พรฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงวิรัญดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงศศิกมล  เอี้ยวชัยพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงศิรประภา  สมานวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนสองชั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงศิริวรรณ  ติยะศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสาริศา  ระดารงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงสุพิชฌา  แจ้งหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอมลรดา  ลดเลี้ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกรชนก  แน่นอุดร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงขวัญศุลี  นาคแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงจารุวัทน์  ไพจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิลัยเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงจิระณัฐ  จิตติชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงจีรัชญ์  ภูเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชัญญานุช  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณฐพร  ทองเหลือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณพิชญา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธนวรรณ  นาควชิรตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธนิดา  ยาเวสช์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธัญชนก  ยะปัญญา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธิติรัตน์  มาประกอบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงนรีธร  คิ้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปิยพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปีมพรรษ  ประสิทธิ์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปุณณภา  เลิศเรือนแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงเปรมมิกา  พังยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพิรัญญา  ชินะประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภคพร  บัวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภัคจิรา  อึ๊งบำรุงพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภัณฑิลา  หนูยงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงศุภกัญญา  บุญหนู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสิรีธร  พูลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายกันต์  จินันทุยา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงกิมิทา  สุทธารมณ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงกุลธิดา  สนทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ศึกษา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงชนินาถ  แก่นที โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงชิดชนก  ขันทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงญาสิตา  ภู่ห้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงญาสุธาดา  ภู่ห้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายณัฐรัฐ  สุตะโท โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายธนาคาร  บุญญาภา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงธิติวรดา  ไพศาล โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายนราวิชญ์  ผลานันทนิท โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เชื้อชาร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงนิรัชพร  พ่วงพงษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงประกายพฤกษ์  เชื้อวิเชียร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายปัณณทัต  ยมจินดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงปุญญิศา  พุดปา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงพอขวัญ  แว่นพรหม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเกษร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงภรภัทร  กลิ่นสอน โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์เกิด โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชุมพล โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายสธรรดร  ขันธ์คู่ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายสโรจน์  ธรรมสุทธาทิพย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงสุจิรา  วรชินา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสุพิชชา  ประกอบสุข โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเยี่ยม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงชนาพร  ศรอารีย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวรรณวิสา  เพียรทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวรรพษา  กลิ่นเกษร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสุวรรณ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทีบิดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกิติยากรณ์  เขตต์คีรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายเจกิตาน์  นาคเทียม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงโชษิตา  นรบุตร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนันทิวัฒน์  คำเพ็ชร์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนิตยเกศ  โพธิรัตน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปัณณ์ติกานต์  เป้งไชยโม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพนิตนาฏ  สุขวงค์ตานนท์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพรนัชชา  รักชาติ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ประกอบการ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  นีลเซ่น โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทราดูลย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายภาคิน  แนวประเสริฐ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวาณิชา  ใจหาญ โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์คีรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสวรส  สุดสุข โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายสิรภพ  ธรรมถาวร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญจิตร โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอรชพร  เอกอุดม โรงเรียนอารีย์วัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายกมลภัทร  ศรีใส โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายกฤติภัฎ  มณีนิล โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายกิตติธร  ไพสาลี โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงจันทกานต์  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงณัฐนิช  พิลา โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงธิดารัตน์  ต๊ะติ๊บ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทุมชาติ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายนภสินธุ์  ประทิน โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายพิชญางกูร  ประจักจิต โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีสรรเสริญ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงภูริเดช  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายวรจักร  รอดเงิน โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายสิทธิชัย  เครือเอี่ยม โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มิ่นละม่อม โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายกฤษณ  อุทัยชิต โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกัลยากร  ฆวีวงศ์ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกิตติธัช  บุราณสาร โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงเกศินี  กองตัน โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายณัฐภาส  เกตุแจ้ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธนัญชนก  โสภวัน โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนภัสสร  ว่องกิจ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนภัสสร  แสงพินทอง โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายประพล  แซ่หลี โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปราณี  สมานมิตร โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพลอยพรรณ  โชติวิชิต โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภคมน  ชาติภูธร โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายภานุวัฒน์  ปิยะสุข โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงมานิตา  บุญส่ง โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวราชดา  ทิมเทียมเพชร โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวิภาวี  สวนผลไม้ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศุภเสก  งามประเสริฐ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอัยยา  หาญทะนุพงศ์ โรงเรียนวัดหวายกรอง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกชกร  ผกานิรินทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวกชพร  บุญเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงกนกภรณ์  ขันทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เสวกวิหารี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายกฤตภพ  เกีตรติกุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายกฤตมุข  ยิ้มแย้ม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวกฤษศินี  หวานระรื่น โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายกันติทัต  คมขำ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวกัลยรัตน์  รัตนคูหา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายกาญจณพล  ศรีนันทา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงกาญจนมาศ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายกิตติธรา  เกิดเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงเขมิกา  คันธินทระ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายคชสาร  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายคณัสนันท์  นานาค โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงจรัศยา  อุ่นศิริ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายจารุกิตติ์  ปานเอี่ยม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงจารุพร  ติรพัฒน์กบิล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายจิตรภาณุ  สุวรรณสว่าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงจิรประภา  ขัวญกล้า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงจิรภัทร  นกคุ้ม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายจิรภัทร  แย้มแสง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงชฏาภา  ธีระชลาลัย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายชนกนันท์  ราชกรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายชนม์บำรุง  บำรุงชนม์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชนิกานต์  สวามิ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงชนิตา  ทังสุพานิช โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงชนินทร์พร  ทองลาด โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายชยาศิส  เกษรมาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงชวัลญา  สุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายชัชชานนท์  เผือกค่า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงชาทิตยา  สมใจ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชิตเมธี  เจริญงาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายญาณวรุตม์  เกมกลาง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวณภัทร  ฉันทมิตร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณภัทร  ชันณะสา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณภัทรวรรณ  สุดพุก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายณัฎฐกรณ์  น้อยโสภณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐชยา  คำสอน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งเสริม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายณัฐภัทร  บุตรสาทร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณิชกานต์  สุระเสนีย์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณิชา  โสธนะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุจริตจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายดลธรรม  เจริญธรรมกิจ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงดุจฤดี  อิงคภากร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายตนุภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายทัตเทพ  พันธ์มหา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายธนกฤติ  ปริญญานุกุลวงศ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายธนภูมิ  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงธนัญชิตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายธรรมโรจน์  นิเทศวิทยานุกูล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวธัญญาลักษณ์  พิศาล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนะจัน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายธีทัต  ลิ้มธนะเดชา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายธีร์ธวัช  พุ่มพวง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีประกอบฤกษ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธีรภัทร  ศิริมา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายธีรภัทร  ไพสาลี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธีรศักดิ์  รักพร้า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธีระเดช  จาระนัย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงนขวัญมณัส  เกษมสุข โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายนนทกานต์  จากพูล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายนนทนธร  ศิริอินทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายนนน  เตียสุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายนันทภพ  เที่ยงแท้ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงบัญฑิตา  นาคะเต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงปณิชา  เสียงเสนาะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายปรมินทร์  เกตุอินทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงปวรรัตน์  เตชประภาสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงปวรวรรณ  พรหมพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ลิ้มศิริ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวปาหนัน  สงวนรัตน์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปุญญิสา  ยงพงศา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายปุณวรรษ  ค้าผล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายปุณวิวัฎน์  จิรณัฏสิทธินนท์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายพงศ์พล  ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมสุนทร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพรวิสา  ภูธนะกูล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายพสิษฐ์  งอกงาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายพัชรพล  วุฒิยาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ผลบริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายพิษณุพงษ์  มะโรงศรี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายพีรนันท์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายภัครพงษ์  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงภัทธาภรณ์  รัตตานนท์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงภัทรจิรา  คงแสงทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายภากร  มีผิวหอม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชนะกิต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 นายภูเบศ  เกตุจันทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายภูมิพัฒน์  แพงพุทธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 นายภูมิระพี  เสริญวณิชกุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงมันสนันท์  สิมทิพลา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายเมธา  จรัสศรีวิสิษฐ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงเมฬภา  มั่งเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงรดาณัฐ  มหารักษิต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงรักษิตา  ปิตุเตชะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงรัชนากาญจน์  อภิวัน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงรัญชิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงรัตติยา  บุญต่อ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 นายราชันย์  สมล้วน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงรินรดา  มหาเขตต์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรุจิเรศ  ต้นเถา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายเลิศพิสิฐ  ปานเอี่ยม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายวชิรวิทย์  น้อมเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงวรกานต์  สีนวม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงวรรณกานต์  มงคลพักตร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวรรณิสา  ฆวีวงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายวรุณ  แซ่ซิ้ม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายวฤนท์  สังกาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงวสินี  นิสสัยซือ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายวินทัศน์  นามลายทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายศรณ์ไกรวิทญ์  ยั่งยืน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงศศิชา  ศิลปทินกร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงศศิริมล  บุษบงก์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศิรประภา  หมู่คุ้ย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวิจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายศิวัช  ดีงามเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยสุธีกุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรจงการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตตโคติ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสมิตานัน  ถีสูงเนิน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสรัญญา  ดีสุข โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่โค้ว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ภูงา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงสุชาวรรณ  พลอยประดับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายสุตนันท์  ทองดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุตรวาระ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงสุประดิษฐ์  คำสีนาค โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวสุพัตรา  บุษบงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสุพิชญา  นาวินธรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสุพิชญา  เทียนศิริโชติ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสุภาวิตา  งวงคำนาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายอธิภัทร  จิรันวานิช โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายอนุภัทร  แย้มชม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวอนุสรา  หนูแก้ว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงอรอารีย์  ชาติสุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 นางสาวอริสรา  เกิดเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายอาวุธ  ถนอมมิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกรวรรณ  เกงชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงกัญญณัช  หิรัญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงกันธิชา  สายคำวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงจิรนันท์  คิดการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงจิรัฐฏิกา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายชยาวุธ  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายชัชพล  ติณวโรดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงณภัทร  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายณัฐธนนท์  แก้วกำชัยเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายณัฐธีวะภัทร  ศิลาชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายณัฐพฤทธ์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงดวงธนภัทร  จันทำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงธนพร  พงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายธนวิชญ์  บรรเทิงสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายนภัสรภี  ตระกูลดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายนวพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายปภังกร  นุชประสพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายปภังกร  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายพชรพล  อินป้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายพลศิษฎ์  จำปางาม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีเมืองแมน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายภาณุวิชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายภูริเณศ  ศรีสุขวัฒนชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายภูรินทร์  แสงทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายยศภัทร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  อัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงวรัทยา  ชลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงศิริญา  นาคนาเกร็ด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายสิรภพ  คุ้มหอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายอภินัทธ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายอภิวิชญ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  ทองโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงอัญญาพร  อินทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกรรวี  ประมงอุดมรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกฤตณัฐ  ตรงชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายกฤตภาส  แย้มสรวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกวิตา  เจนบวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกัณฐรัฐ  หิรัญพงศ์ปรีชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายกีรติ  สุริวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงจิตตรีกานต์  ศิลป์ชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายจิรภัทร  ถนอมมิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายจิรัฏฐ์  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงจีรณา  บดีรัฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  คงภิบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายชญานน  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงชญาน์นันท์  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชนิดาภา  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงชนิตา  ลีธนะนันท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชลลดา  มาแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายชัยภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายชานนท์  ปิยนิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงญาณิศา  โภชนกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงฐิตา  ทับอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายณัฎฐกร  นระแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณัฏฐนิจ  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณัฐชยา  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลักษรรัสษรณร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงณัฐรดา  วรรณเกตุ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายณัฐวัฒน์  ซึมทราบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายเดชานนท์  สำเร็จกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายติณณภพ  สุขศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายทัตเทพ  ดลไสว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายธนทรัพย์  วงอาษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงธนพร  ยอดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงธัญชนก  ปาปัดฉิม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายธัญวิรัฎฐ์  พินิจสุขใจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายธาวิน  อังคประสาทชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายธีรภัทร  ยืนยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงนภณัฐ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงนภัสนันท์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงนวพรรษ  เพ็ชรดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายนันทภพ  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายนันทิพัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงบุณยวีร์  เทวาประดับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงปนัสยา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์สง่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายปิยวัช  สุริยะผล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงเปมิกา  ลิ่มตี๋ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงเปมิกา  เทียนกระจ่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพงศ์พสิน  พัสกรวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายพชรภูมิ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพณณกร  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพลอยปภัส  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทานกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพิชญา  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายภคพงษ์  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงภควรรณ  ทับลอย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงภัคธีมา  ขันโท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายภัคพล  สุกใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายภาคิณ  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงภูริมาศ  สินชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรุงพลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงมรุกัญญา  กันยะมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงรวิ  พฤกษ์พนารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงรักตาภา  สร้อยระย้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงรักษิณา  วงค์มาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายรัชต  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายรัชทา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายรัชพล  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงรุ่งลดา  นายนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายวรรธนา  วิทโยภาส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงวศินี  โคตะนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงวาสนา  รอดแรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงศรวนีย์  เชาวน์นิยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงศรัญญา  รักษมาตา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายศรัณย์  นิลฉวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถนัดหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายศิรวิชญ์  เจนนพกาญจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงศิริพิมล  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัศมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายสรรศนิธิ  พงษ์ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงสวภัทร  วงค์สนิท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายสาธิตา  รินทรานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายสิทธิกร  จิ๋วนางนอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายสิริกร  ภัทรนารานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุชาวดี  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุธาวินี  อังควินิจวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายสุภวิชฌาณ์  ชาดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสุรภา  โตสมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอนุภัทร  บุญสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงอภิญญา  ไทรงามเอี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอมิตรดา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายอริญชย์พงศ์  ร่มรื่นสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงอริญชยา  เชื้อสำราญรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายอริย์ธัช  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงอรุโณทัย  นาวินชัยพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงอันน์มณี  ไชยวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงชญาดา  ทัพผา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงณิชารีย์  บุราคร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงนภาวรรณ  บุปผาเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายยศพล  หัสชู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กรวิลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงวรฤทัย  ยอดวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายวุฒินันท์  มีมิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงศิริรักษ์  อยู่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงอภิชญา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงขวัญภิชา  ทองคำมุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายจตุพร  เพ็ชรไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงเจสสิก้า จิราภา  รัสเซิ่ล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงชื่นกมล  สัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายณัฐนนท์  เมฆลอย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงทิพกฤตา  เจตนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงเบญญาภา  ควรหา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปัณฏิกาล  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงปาณิสรา  ดียิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  แก้วมีแสง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพริมา  หมุนอุดม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงพาขวัญ  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงรวิพร  สืบเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายวรรณกร  หลีแก้วสาย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงศศิวัลย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสรัลรัตน์  อ่อนจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุภัสสรา  มงคลฉัตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายอภิวัฒนา  เหลือล้น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายกนก  สุขสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กชายกฤษนที  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงกัญญนันทน์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โทตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงกัณณพัชร  แก่นสน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มังสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงกานพลู  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงขวัญชนก  คุ้มท้วม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงเขมินทรา  มังกิตะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายคณาธิป  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กชายครรวริทธิ์  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงคริษฐา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายคีม  จีนจรรยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายจิรชาติ  สุสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายจิระทีปต์  จันทร์โฮง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงจิรัชญา  เบาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายเจ้าคุณ  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงชนัญธิดา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายชวนันท์  เหล่าบัวดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายชวโรจน์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายชัยทัต  ขอพึ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงชาลิสา  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายญาณาธิป  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงฐาปนี  ละสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงฐิตาภา  ชลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายณฐนนตร์  บางตระกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงณภัทร  ชลธาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายณภัทร  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จำลองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายณัฎฐภพ  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงณัฏฐิญา  ปิยะศิริสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงณิชชา  เพ็งมาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงดาริณยา  โรจนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงตะวัน  แพแจ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายแทนคุณ  รัตนสร้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายธนกร  รังรงทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กชายธนกร  เพชรคุ้มพล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กชายธนดล  โสสีทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงธนพร  ทองเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กชายธนพล  มีบุญสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายธนภูมิ  เพชรคุ้มพล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงนงนภัส  ปานคีรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายนภัทร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กชายบวรเทพ  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงบวรลักษณ์  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายปภังกร  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายปภังกร  พรมชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายปภังกรณ์  นวลเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายปรมี  ฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กชายประณิธิ  เขินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงประภาศิริ  เพียรสุขุม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายปรัชญา  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พุฒิพร้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายปวินท์สิทธิ์  พานิชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงปัณณพร  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กชายปัณณวิชญ์  เชาวนรบิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงปิยมณฑ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กชายพงศกร  ทรงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงพรกนก  นามนไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงพรธิดา  ตองติดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงพรนภา  วรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายพรพิพัฒน์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงพรรณนภัส  สว่างวัน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายพลกฤต  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายพลาธิป  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงพิทย์วรินทร์  คณาศรีนุวัติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กชายพิพัฒชัย  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายพีรภัทร  ฉัตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายพีรวิชญ์  ตระกูลชินสารภี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายพีระพัชร์  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงเพชรดาพร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายเพ็ช  จักรทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงภคพร  แพงไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายภัคศรัณย์  ไตรภพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายภัทรดนย์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายภัทรดนัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายภากร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงภิญญดา  เพียรสุขุม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายภูมิรภี  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายภูวิศ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงมานิกา  ฟาลฉลันเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงมินตา  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงร่มฝน  ประสิทธิ์สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงรริศรา  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายวรพล  วุฒิมากูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงวริศรา  สีขาว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงวลัชญา  ฉัตรวรสฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงวารุชา  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงเวณิกา  ศรีล้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงศรัณยา  ตั๊นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายศิลปกร  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรัก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายศิวัช  ชาติกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายศุภกฤต  ท่วมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายสมัชญ์  แก้วจรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงสมิตานัน  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายสิปปกร  สันทัด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงสุชานันท์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงสุพิชญา  ฐานแพร่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงสุรตา  บุญจิ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายโสภณัฐ  แก้วจรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงอนัญญา  จิรันวานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายอนันดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงอรจิรา  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงอัยยา  งามฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายอานนท์  วิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงอารดา  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กชายโอม  สมัครไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงฮาเซล  อะบาตาโย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงกชกร  รักงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงกนกพัชร  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงกมลชนก  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงกฤติมา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายกฤศ  อรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงกวินธิดา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายกษิดิศ  ขจรเดชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายก้องภพ  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงกันตา  รุ่งจำรัส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายกิตินันท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงกุลจิรา  สุพรหม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายจิตติพัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายจิระศักดิ์  สิงหเขต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายเจษฎา  เมฆาพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงชญานิศ  สมานสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงชนาพร  ตั้งสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายชยุตพงศ์  ปรือปรัก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงชยุตรา  มาตา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงชลชนก  ตั้งตระกูลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงชลธารา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงชวิศา  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พริ้มขจีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทดวง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงโชติกา  สิบทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายโชติกา  สิพทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายฌาน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงญาณิศา  เขินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายฐิติกร  ชัญญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายฐิติวัฒน์  เทียนมงคล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายณฐพล  พันแน่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงณฐมน  วิศรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายณัชพล  เนียรวิชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงณิชานันท์  ตุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายทัชชกร  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายธัญชนน  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงธัญญานุช  จันทดวง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายธัญธร  ศิริวัฒนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงธันยาพร  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายธีรภัทร  ประดิษฐพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงนงนภัส  พิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงนภัส  ปลดปลิด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงนฤชยา  อุปละ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงนัทธมนต์  พิพัฒน์สุขดำรง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายนาราชา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายนาวิน  ทรงบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายนิติพัฒน์  ปัณราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงนิศาชล  หลงเวช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายปฐมพร  สายสมร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายปฐวี  มาไลวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายปพนวิช  เทพประสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายปรเมศ  เขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายปราบดา  ภิญโญพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงปวันรัตน์  ครองราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายปัณณพัฒน์  ย่องเส็ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทสม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงปางบารมี  เบญจมาศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายปาล  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายปีติภัทร  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายพงศกร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงพรลภัสสร  ชูประทีป โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายพัทธนันท์  ศรีระอุดม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายพัสกร  วริลุน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สินธูรัตนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายพิชยา  ยาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พู่ศิริถิรพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พอกกลาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงพุทธชาติ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงภัทรศรี  สุขุมกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงภาวนา  ท่วมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายภูมิรพี  สินธุไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายยิ่งฉัตร  บุญทนิมิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายรณกร  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงรมณ  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงรวิปรียา  บัวจีบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายรัฐพงค์  มนาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงรัฐลานนา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายรัตนกร  ไกรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายวงศธร  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายวชิรวิทย์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายวนพล  ภูดรนาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายวันชัย  คำนวนแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายวิธยพล  อรัญนารถ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายศรรธัย  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายศาสตร์ตรา  วัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายศิวนาถ  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายศุกล  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงศุภิสรา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงสาริศา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงสุวภัทร  อมรสรเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงอคิราย์  เหมือนศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายอดิศร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงอนรรฆวี  ฤทธิฤาชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายอภิภัทร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอรนิชชา  สาครเสถียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงอริสรา  เชื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายอัครภาคย์  ปริญปิยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายอัสมาอ์  บุราคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงอินทุกาล  พรมเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม