รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกภรณ์  เปรมเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิภาดาพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจักภัทร  มุณีจินดา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจิตตพันธ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจิตรภาณุ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรอังกูร  ตัณฑะจินะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เดชะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนมล  วาทะยา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณกล้า  สายสาคเรศ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณฎภพ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณเดช  สุนทรานันทกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณภัทร  ปานใจ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชาดา  ตรุษเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วกำเนิด โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  คงกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนบดี  วิมล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวินท์  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนาธิป  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโควงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญชนก  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธีทัต  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนนทวัฒน์  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนภสร  พรัดรักษา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเบญญาภา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปิยวัฒน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพอพชร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฟางซิน  หยาง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายภูมบดินทร์  ทองลิขิต โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสธร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายฤทธิเดช  อัศวพัชระ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงลฎาภา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายลัญฉกร  ตันเสถียร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวรดร  เลขะพาส โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศรัณย์พัศ  โลหะวิตตะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิรประภา  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายศิวกร  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสรอรรถ  พริกแดง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายสุรเชษฐ์  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุรีกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอนุภัทร  ฉายากุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอนุภัทร์  พิรุฬห์กุลชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอภิภู  ชวัลนิธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจารุพิชญา  อาษา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชยธร  พลพิชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณรงทรรศน์  ณรงศักดิ์ดำรง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัชชา  แสงโสมสุวิมล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐนัย  จารณะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนกฤต  ราชปาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนดล  ดารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธัญชนก  นวมะชิติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธัญชนิต  โพธิแสง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนภัสสร  อุดม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปดิวรดา  ศรีสุนัน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพงศ์ภากร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพงษ์สิริ  คชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพชรพร  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรทิพย์  เนตรคม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพลอยณกุล  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพาขวัญ  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชญาภา  เถาแต่งอ่อน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศุภรัตน์  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสินี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสิรภัทร  พิณธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสิริกุลฤดี  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุชานันท์  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายสุภเวช  เพชรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอมลวรรณ  ชลนิธิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอริยธัช  ธีรพิธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปลายฟ้า  เดือนเพ็ง โรงเรียนกระบุรี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวรนุช  บัญญัติ โรงเรียนกระบุรี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนศิริ โรงเรียนกระบุรี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอรดา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนกระบุรี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกษิดิศ  รักษ์รงค์ โรงเรียนกระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชัญญามญชุ์  วัดขวาง โรงเรียนกระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุษยรังสี  พรหมเนตร โรงเรียนกระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวงศธร  ศิริมาศ โรงเรียนกระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายจิรวุฒิ  หงษ์ทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายชนนนท์  ชาติทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชื้อสง่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณิชาภา  แก้วสุกข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงดรัลพร  วัลย์ดาว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธนภัทร  ภายหลัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัมนากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จีระพิวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลินทา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนาเดีย  อธิพิพัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยเกียรติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงเบญญาภา  รุจิเสถียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิชชาภา  มณีโอภาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงภกุล  เจนวิทยาขจร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มากแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายรชต  ขวัญเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายรชต  มลิวัลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายรัชพล  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายวศิน  เรืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวะละอ์  พลายพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศิรประภา  ฤาชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุณักฐานันทน์  ทับสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายอนวัช  อนันตโชค โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายอภิรักษ์  สุขสม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอริณฎา  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งพสุธาดล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤตภาส  ข้ามสมุทร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกฤตเมธ  กิจอุดมสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกวิสรา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกษิดิศ  สุขยิ่งเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พันธุ์ศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกาญจนา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงคณิศร  วีรสถาพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจนิสตา  ขุนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจารุชา  ภานุศิรมาศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจินตวรรณ  ลี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายจิรเดช  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเจ้าสัว  สุนทรานันทกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชญานนท์  แข็งแรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชวัลวิชญ์  รังศิลป์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชวิศ  รัตนเทพี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชุติมันต์  รู้กานนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงญาณิกา  กูลแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงญาณิกา  นาคชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะสมภพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายฐานะพัฒน์  รัตนบันดาล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณภัทร  ผลิพัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัชรยา  จิตนธรรม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทขันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฐชนน  ใจดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เฮง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตน์เจริญพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐพล  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรรน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสง่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐิสิทธิ์  สุวรรณพิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายดารากร  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงดาริกา  ชูคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายติณณภพ  มุตตาหารัช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทัชมาฮ์  เจริญวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงทิพานัน  คนึงดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนกฤต  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธนัชพร  เซ่งเหลียน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนาภรณ์  วณิชพัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้งคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนภัสดล  แพน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนฤมล  บุ่ญโย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนวพร  จิตรตรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนัซมี  คงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนาตาชา  ธูปเรือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนารีรัตน์  รอดน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปภพพันธ์  เอนกประพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายประดิพัทธ์  หลอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปริยากร  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปารวี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิยธิดา  สาครชัยเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาญจนพยัคฆ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพชร  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพชร  สัตยพันธ์็ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพสุเทพ  อยู่อำไพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพัสนัย  สุขขี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภคนันท์  สุวรรณมณี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทรธิตา  ชัยมนัสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภาณุวัฒน์  มุลทา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูผา  จันทรชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมนัญชยา  ซื่อตรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมัญชรี  แซ่ลิ่ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเมธิตา  วรรรชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายยศภัทร  ทองลิขิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวราภา  ช่วยชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวริศรา  ธราพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวันชัย  เอี่ยมอิ่มสำราญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศราวุฒิ  สุวรรณ์แก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศิวัฒม์  ศรีวุ่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศุภชัย  มะลิทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสรณ  สาดสาน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิริกันย์ญา  เข็มเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุชาศินี  ทองคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตัน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นวลประโค โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุรยุทธ  พุฒสระแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอธิภัทร  เตียวสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอรอินทุ์  ประทีปเมธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอาม้าล  พ่วงสิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอารีฟีน  นวลศรี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอารียา เอ็มมิลี่  ไฟนซิลเวอร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอิงฟ้า  ประทีปเมธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอินทัช  เพชรทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเอกราช  แก้วสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกฤษฎา  จิระพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจันทรัตน์  เขียวเสน โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณิชารัย์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายพัขรพล  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวีร์วิมล  หนพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสุวภัทร  ครุฑไชยยันต์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอักษราภัค  โรจน์เขษมศรี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายอานุพล  แสงไหม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฑิคำพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนภสร  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเปมิกา  วิศวเมธี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอธิตา  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเกวลิน  มโหฬาร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายณัฐนันท์  สุขทอง โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายปกป้อง  เหลืองรัตน์วัฒนะ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายประกาศิต  ฟองน้ำ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิเชียรรัตตระการ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายภาณุพัฒน์  ทองเกียรติ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายวิรากร  ธนบัตร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายสุธาศิน  จิตประไพ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายอรรถนนท์  กองแก้ว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงเขมนิจ  ไชยภักดี โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเจษฎา  กลั่นสุรินทร์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชาลิสา  หวามา โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทบูรณ์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนวรรณ  ง่วนชู โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนนทกานต์  ธนบัตร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทรวิจิตร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรพิมล  รูปละออ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภาณุพงศ์  อดทน โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วโสภาค โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวีรวัฒน์  พรหมพัฒน์ โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีสุโข โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอธิบดี  เทียนขาว โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอุมาพร  เดชมูล โรงเรียนหมิงซิน ป.6 วิทย์ประถม