รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาภัค  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำศรีเมือง โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิชชาภา  ถวิลหวญ โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภักภิรมย์  เมืองแวง โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชัยมงคล  กะมุทรา โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายชาคริต  ชุมนุม โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงหนึ่งลัดดา  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านคำนาดี ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายปิยะเมศร์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพงษ์กระพันธ์  เวฬุวรรณ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอภิวัฒน์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษดา  นามลีลา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกวิน  โพธิ์ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรียะเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกิตติพัฒน์  ราชอาจ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเกื้อกุล  วงค์ศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเจนจิตตา  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงฉัตรนภา  งามสมพงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายชวนากร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัชพล  วรวัตร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณพัฒน์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเตชินท์  เกตุมณี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงทักษอร  ชินโสม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายทัศพร  อ่อนดี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
26 นายธนภัทร  ประภาหาญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนากร  แพงพลภา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธีรเดช  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนลิษรา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายปกรณ์  เพชรบกหวาน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปภัสราพร  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปภัสสร  นิลบ่อ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปรียาพร  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพงศธร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสืบ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิชญาภา  อินประจง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพีรดา  จินดา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพีรพล  มีอยู่ไกล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพีรภัทร  บาลศรี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเพชรสิริ  คำศรีเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทมัน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงมาลิดสา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงลลิตา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวณิชชา  ทวินันท์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวรดา  วงษ์งาม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีจันทร์ดารี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูนดี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศักดิ์ศรี  ศรีระชาติ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิราวรรณ  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศิริอันญาณ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองสม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสฤษดิ์  ลิ้มภิกุล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอลงกรณ์  คำใบ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงออมสิน  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอัยลดา  ดาสี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อุตคำ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกชกร  กล่ำเพียร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกนิษฐา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งยศวิไล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายกฤตพงษ์  ไวยศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกวิสา  หงษา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัลยา  อ้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายจุฬาวิทย์  ทุมอนันต์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายฉลองราชย์  จรไธสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชนกวนรรณ์  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชนิสรา  มีหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายชยพล  จันทะหาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายชินกฤต  ภักดีพล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงญาณภา  รักเกียรติมาตุภูมิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงญาณิศา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฐิรกานดา  เถาวัลย์ดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณฐวัฒน์  พันเจาะจง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐชยา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงดวงกมล  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงดารินทร์  สุขย้อย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนพัฒน์  พันโน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภัทร  ศรีวะรา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนันดร  สุริโย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนาภา  สุริยะน้อย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธีระบรรจง  สุโพธิณะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายนนทพัทธ์  มรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปฐมเดช  นูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปภาวรินท์  จงใจสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงประกายดาว  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปริยาภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปวริศร์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปาณิศา  ประสาทนอก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปิ่นฑามาศ  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปุณยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงไปรยา  บูรณะเสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพักต์กัลยา  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาดำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัดชา  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิชญาภา  คำภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพินิจนันท์  สารีผล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพิศา  เมืองแวง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพิสิษฐ์  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายวรรธณชัย  สารเศวต โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภกานต์  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสตางค์  ป่าศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุพิชา  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอรรถยา  โยมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอารยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพบำรุง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายเอกภพ  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกนกพล  พันธ์หนองโพน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทริเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัลญกร  สยามา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัลยาณี  นิระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มจริยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจันทรกานต์  อัศวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรพรประภา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  สละบัว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาดา  แสงปาก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฒิพาวรรณ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัชชา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงตัญญุตา  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธนพร  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญวลัย  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนนทพัทธ์  หลักแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิชาพร  ถาวรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนิชาภัทร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปฏิภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปภานิจ  สุขโข โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปรีจากร  เฉลิมแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปัณณวัฒน์  พิมเบ้าทำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเปรมสินี  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพิสิษฐ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมนิดา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเมทินี  นารถศรีทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเมธัส  คำควร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายราชวัตร  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายราชินทร์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวาริพินทุ  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศศิธร  หมื่นขัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศศิลดา  บุญโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศุภษร  กุลฉะวะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุนิชา  เต็มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มานัด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอนุชิต  ไกรสูนย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอาชาวิน  ปัทมะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอินทิรา  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอุษามณี  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกณิศา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกนกณภา  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยครุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายกิตติพงษ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกุลณัฐ  วรรณเชฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกุลณัฐ  อะโนนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณเชฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงเกวลิน  กาลแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายจักรภพ  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายจักรภัทร  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายจาตุรัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสมานู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจอารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจุฑาตา  เหนือจำทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชญานิศ  โสดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายชนาธาร  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายชนาธิป  ขวาวเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายชนาธิป  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายชนาธิป  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชวิศา  แจ้งบรรจบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายชัชวาลย์  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายชัยธวัช  จองทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายชัยมงคล  โททำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายชาญวิทย์  สุทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชาลิตา  ฝางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชาลิสา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กัญญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐฒิฌา  กันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐณิชา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไสยปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐพล  ทาสีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐภูมินทร์  นาบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายณัฐวัฒฐ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณัธพล  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงดีฤดี  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายเตชิน  ครสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายทักษ์พงศ์  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงทัศษะนัน  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายเทเคชิ  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายธงชัย  คุนาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายธนดล  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธนพร  ทิพย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธนพล  บูรณะพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายธนภัทร  ศรีพอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายธนภูมิ  นามบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายธนรักษ์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธนากร  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธนาภา  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธัญชนก  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธันยพร  สุภารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงสุโท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายธีรภัทร  อุประไมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายนเรนธรณ์  วรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  หวายเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายนิติธร  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงบุณยานุช  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายปฏิพัทธ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายปฐมพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายปรเมศ  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายประกาศิต  ขรณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายประภวิษณ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายปารเมศ  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปิ่นปภา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปิ่นมุก  อ้อนท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปิยธิดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปิยธิดา  สาราด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายปิยพงษ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปิยะมาศ  สาสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงผอบทอง  จันละบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายพงศธร  ลาดละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพรนภา  ยอดประสาท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายพร้อม  กัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำปน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพัชรพร  ศักดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพัชราภา  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพัชราภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพัชริดา  ศาสตรวาหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองดาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธิรังษินันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพิชชาพร  สังเกตุกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพิชญามา  อินทร์มนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายพีรวัส  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายพีรวิชญ์  ป้องภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพีระพล  ทรงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายพีรัชชัย  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพุฒิพงศ์  อาตวงษื โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเพชรศิริ  ศิริคำฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงแพรวนภา  คำมูลมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโชค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงภักดีภรณ์  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายภานุพงค์  จันทาทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภานุวัฒน์  คำโคตรสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภานุวัฒน์  ศักดิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภิญญดา  เรืองนาราบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายภูมิพัฒน์  จองทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทับตุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงมัธยัสถ์ทรัพย์  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายมานา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงมิ่งกมล  เลยกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายรณกร  รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรตานรี  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายรพีภัทร  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายระติเดช  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงรักษิตา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงรัชนี  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายรัฐศาสตร์  หรพูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงรุ่งนภา  กอสะเนาะรส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายวงศ์สกร  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรรณภา  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายวรวุฒิ  ทาปลัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายวราวุฒิ  คชราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวริศรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายวันชัย  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายวิชญะ  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายวิชัย  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวิภาดา  พันธะมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวิภาพร  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวิภารัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวิภาวดี  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวิรดา  เรืองพลับพลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวีรภาพ  รักษาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายวีระศักดิ์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงศกุนเกตุ  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศรัณพร  กุลใบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศศิวิมล  วราหุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายศักดิ์สิทธิกร  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายศิรายุ  วงเดือน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายศิวกร  ใกล้จัดอัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลเมืองพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายศุภกฤษ  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายสตเนติ  ศรแผลง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายสิริภัทร  พิลาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายสุทธิกร  ปุริโส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุธิษา  ดวงคำวัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายสุนธี  กันหาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายสุพจน์  พลมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายสุพล  ไชยดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุภัทรตรา  เฉลยมรรค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสุภัสสร  สุดหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสุภาวิดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสุรกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงเสาวรักษ์  ตะระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายอดิศร  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายอธิกรณ์  ด่างน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายอนพัช  จามัก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอนันตชัย  มะลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์ไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอริตา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอัญธิกา  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอัญมุณี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอุมากร  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงไอริสา  จันด้วง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกนกพร  มากมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกนกพร  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกนิษฐา  อัคลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยกุดฉิม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกรัญญา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกฤติยา  ถวนนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกฤษติพันธ์  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกันตชาติ  โสรามกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกันตพงศ์  นพนิยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกัลยา  บุญยืนนาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัลยาณี  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัลยาณี  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกานต์รวี  ลาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกิตติวัฒน์  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไสยกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกิติพงศ์  สิงหาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกิติพงษ์  โพนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเกริกฤทธิ์  กอศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเกษมศักดิ์  พิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเกียรติภูมิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเกียรติยศ  กั้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายคณาธิป  จันทะม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจรัญฎา  พรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจักรพงศ์  ฤทธิวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจักรพันธ์  เอราวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจันทภาณุ  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายจิรภัทร  พฤษกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจิลพร  มงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจุลจักร  อัคราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชนินทร  นิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชลธิชา  นารถน้ำพอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชลธิชา  สะหัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชลธี  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชวกร  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชัยวัฒน์  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชินวัตร  จันทภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชิรญา  สารแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายโชคดี  สิงหฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายโชคอนันต์  สารเศวต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐานิดา  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประภาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชอหมื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณภัทร  โภคา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัชชาอร  นิชคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บัวระบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐกมล  สีแซก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐชา  อาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐพนธ์  วรรณสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐพล  ยุบลภาค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงดวงใจ  ทิณสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายเดโชชัย  วรรณาหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงถิรดา  พงษ์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงทิมลดา  สอนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายแทนคุณ  สุวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนกร  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนกร  อุทธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนดล  สุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนวัฒน์  ทะรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนากร  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธนาวดี  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธนิดา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธนิษฐา  กอบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธราเทพ  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญญาพร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธันยพร  พั่วพันศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
488 นายธันวา  สังฆมะณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุนาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีรเดช  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธีรพัฒน์  ยานุพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธีรภัทร  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายนพดล  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนภสร  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  รังศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนันท์นพิน  เจี้ยงรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนันทพงศ์  นาคพรต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนันทิยา  ลีคำโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนับพระพร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนารี  วิชาโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงน้ำเพชร  โคตบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
509 นายนิธยาภรณ์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเนตรชนก  กำสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงบุญฑิตา  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปกรณ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปกรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปนัดดา  อนันตวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปพาวี  พรบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภัสสร  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปรวัฒน์  บุตรสะวะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปริญญา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปรีชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปาริชาต  ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพรชัย  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพรธิวา  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรศิริ  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพฤฒินันท์  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณราชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพัชรี  ทาสีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพัทธดนค์  สิงห์สุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณราชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพัสกร  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพิทวัส  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพินทุอร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิยะดา  อินทหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพีรณัฐ  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพีระวิทย์  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเพชรนรี  เพ็งมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเพชรลดา  ครูมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงไพลิน  วะชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภัทรดนัย  สุดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภัทรพล  ขัติยนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายภาณุวิทย์  ลวดลาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภูมิพัฒน์  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงมัลลิกา  สังฆะบาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงยุพาพร  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายรชฏ  เขียวมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายรัชชานนท์  จันทคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายราชันย์  ยะหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงลลนา  มุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงลลิตา  กลางเฉวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายวรภาส  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวรรณภา  มุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวรวิช  บุญมาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวรวุธ  มลาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวัชรขวัญ  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวัชรวิชญานันท์  พิมขาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวิภาดา  ไพศรีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวิษณุ  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวีระชัย  เศรษฐจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศศิวรรณ  ดิษฐเนตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศักดิ์พล  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศิวกร  ทองอัญชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศุภกร  สุขศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสายสวรรค์  รังศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสิทธินนท์  จันทมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสิทธิพร  ไชยเม็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสิรภัทร  อัจฉราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสิริกร  อรุณพาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสุจิรา  พระเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุชาดา  หามะฤทธื์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุชาวดี  นนฤาชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสุทธิดา  หัดรัดชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุทัตตา  มืดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสุนิศา  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสุรศักดิ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายเสกสรรค์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอดิศร  ปิตฝ่าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอติวุฒิ  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายอนุพงศ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอภิญญา  อาจภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอภิสิทธิ์  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอรรณพ  อาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอรวรา  ไชยมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอรุโณทัย  นิจสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอลิษา  ลอยสุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอัฐรากรณ์  นาใจตรอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอัถกรณ์  ชวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอิทธิพล  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงไอลดา  ศรีมลยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายัรัฐศาสตร์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชินาธิป  กอเสนาะรส โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายปิยราช  ตุลากัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายวีรชาติ  ทิพย์โกมล โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายศักดิ์กร  ทำสินธ์ุ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกนกภรณ์  กุลสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจีรนันท์  กุคำ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายชัชพงษ์  แป้นดวงเนตร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนาคาร  ต้นโศก โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเงิน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปาริชาติ  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันทวัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพีรภัทร  สดับพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภูวนิดา  เนตรถาวร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงลินดา  ทองมี โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยวุธ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุภาพร  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอทิตญา  สิงห์วุฒิ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอนันตชัย  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอริสรา  ทวีสาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศุพิชญาวดี  ดีชัย โรงเรียนบ้านหนองโน ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงเบญจสิริ  พละกรต โรงเรียนบ้านหนองโน ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธญา  บุตรพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชินันพร  วิสิฐเรืองสกุล โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงชุติมา  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงโชติกา  ชุมภูนท์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายญาณพัฒน์  หลงสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงทิฆัมพร  พฤษพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนภัสกรณ์  บริสุทธิ์สุขศรี โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายนราธิป  เพ็ชรเวียง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงบรรณสรณ์  สุดาพวง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปรียาวัลย์  หาญภูมิ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายพงศกร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภัทรภร  สาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์  แก้วบุตตะ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงวรัญญา  โสตถิถาวร โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงศัพชุฎากาน  สิงโต โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายศึกนรินทร์  มัดหา โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสุมิตรา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอธิชา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายอรรฐวิชญ์  เพชรไพฑูลย์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอรอิสรา  โฮมศรี โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงกิติยากร  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนกร  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธัญชนก  เจียววนิชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนภัสกร  สอนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นประไมย์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอารัญญา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.4 วิทย์ประถม