รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสอน โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสรไกร  พลศรี โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนภัทร  แสนคำ โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินทร์ศรีเมือง โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายนันทวัฒน์  โมสืบแสน โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายภูรี  หาญศึก โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงวริศรา  นามชารี โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกมลพัชร  สมบัติล้วน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตนัย  บุรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณพงค์  ขุณิการกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวินธิดา  ถิระมัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาพัทร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกิตติวรา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายขวัญ  บุญประครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายคมกริช  พวงโต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจินรภิญญา  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรพัฒน์  แสงโพธิ์คัมภ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรวัฒน์  ลีคันทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจิระภัทร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจีระนันท์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชฏาพร  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชนะชล  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชยพล  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายชโลธร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีหาจันทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชัยสิทธิ  รุ่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายชาญพุฒิชัย  สิงหน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายไชยพัฒน์  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายฐติพงษ์  กาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรฉายะถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณภัทร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัชชา  อนุพรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐชนน  สามาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐพล  โสภาที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาลาจักร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายทยากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนพล  สีสาวแห่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนภัทร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนภัทร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนวัฒน์  เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนวิชญ์  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนารัตน์  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนาวุฒิ  จำนงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนินชัย  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญจิรา  วิชานาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธันวา  โคโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรกานต์  ผจญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธีรภัทร  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธีระวุฒิ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธีวายุ  ปรีวาสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายนภัสระพี  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายนราวิชญ์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนฤพร  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนะเฮมย่  ฤทธิ์อำพัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนันทิชา  วิเศษหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปฐมพร  มะละกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายประกาศิต  มะระม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปราวีณา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปริยากร  ทิสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปรียากร  เมยมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปานประดับ  ประหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปาริชาติ  โคโตศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปาลิตา  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเปรมปรียา  งามสวย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงผลิดา  หอมสุก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพงศกร  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพงศกร  หาญชะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพงศกร  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพงศกร  เจติยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพรชัย  ทองสะอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพรไพลิน  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพลอยธันวา  ตาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพลอยศิลา  โอลาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพีรวิชญ์  เคาวะลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฟ้าใส  พนมศร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายภาณุพงศ์  พื้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภานุเดช  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภานุมาศ  สินสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภารดี  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภาวิณี  จักษุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายเมธาวิน  ปะตังพะลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายยศอนันต์  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายรชต  รัตนเถรา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายรพีภัทร  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายรัฐนันท์  สุวลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายรัฐพล  จันโทภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายรัตนวงศ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงลลิดา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวงศกร  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวชิรารัตน์  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายวรวิช  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรัญญา  ลุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวรัญญา  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรัญญา  โศกค้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายวัชระ  บัวแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายวัชริศ  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายวิรุณ  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิลาศินี  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายวีนภัทร์  วงศ์วราวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายวีรภัทร  ผาลิกาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายวีระชัย  กาฬวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายวุฒิกร  แพงสกล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายศฏิย  กฤษฎารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายศรชัย  สมคะเณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศรัญญา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายศรัญภัทร  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายศรัณย์  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายศรันย์  สีคำสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศรินยา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศศินิภา  ช่วงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศศิมา  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายศิวพล  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภกรณ์  ศรีบูรพา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายศุภสิทธิ์  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศุภิสรา  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายสรศักดิ์  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายสิทธิชัย  ลีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสิริญาพร  ทองศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุชานันท์  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุทธิดา  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หนึ่งใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายอดิศร  ศิษย์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอนัญญา  วิสีปัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอนัญพร  ชาคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายอนุชา  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายอนุชิต  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายอภิชาติ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอภิญญา  ยอดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายอภิรักษ์  หล่องบุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายอภิวัฒน์  จิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอรณิช  มณีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอริศรา  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอริสรา  บุญบาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอันดามัน  สุขะธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายอัศวิน  ถวิลผล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอาธิตยา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอาริยา  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายอุภัยภัทร  ตาสุ่ย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกรกมล  ตีประเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกรินทร์  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤษตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกวี  มณีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญจนพร  สร้อยหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญากร  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกัลย์กมล  บานแบ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกานต์ฏาวฏีก์  ผิวใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกานต์ณภัทร  อาภรณ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกิตติธัช  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติธัช  มรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกิตติวัฒน์  กองเทียม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมื่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจรัญ  ขันติพจน์พณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจอห์น ลินคอน  ตันขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจักกฤษณ์  ทิพบุพระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันทร์หยวก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิตจรภรณ์  แทบทาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิราชา  งามสวย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิราพร  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราพร  ไวเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจิรายุ  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเจษฎา  แจ้งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายฉัตรณวัฒน์  อนุจักรวาฬ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชญากาญจน์  เฮ้ากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชยุต  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชลธี  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชลนิภา  กาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชิดชนก  ดวงชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชิตวัน  สวัสดิ์ผลจำรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชินบุตร  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชุติมา  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายไชยา  คมสารพางค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงซามีร่า คาทูน  ข่าน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิติมา  เคาวะลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณพสิทธิ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณรงค์  โคตรภูมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัชฌิมะบุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฐชนัน  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐณกร  สีบุพะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐนัย  แว่่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพงศ์  เข็มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐพล  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐพล  อรุโณทัยขจี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐพัชร์  คำหงสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพันธ์  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณิชนันท์  กิจดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชาพัชร์  คำพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายดนัยเจตน์  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเดชาวัฒน์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายตุลยทรรศน์  บุตรกินรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนกร  นิลภาทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนโชติ  สังการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนดล  พิทักษ์วาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธนพร  บริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนพล  นาคยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนพล  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนพล  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนภัทร  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนภูมิ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนัช  พนมกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำนวนดร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธิดานันท์  จันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธิดามาศ  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธีรกัญญา  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธีรชัย  วรรณพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธีรภัทร  เทพลิทิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีระพงษ์  ไชยเรียบ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีระวัฒน์  คำนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนันทิชา  สมจินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนารา  ตรีกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนิธิศ  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนิพัทธ์  พรมท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายบรรยงค์  ตัญขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเบญจพล  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเบญจมินณ์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปณิตา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปพิชญา  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปภัสสร  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำนวณดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปรัชญา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปริญาภรณ์  กุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปริตราภา  หงศ์มาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปริยาภัทร  กันภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปรีวรา  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปฤณ  อ้วนกันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปวีณา  พนมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปัณณธร  จันทะริมา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปาริตา  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงผกามาศ  มลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ป๊อกหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพนิตพร  แซ่เถา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพลพล  หมวดชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพัชรพล  พุทธละ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพัทธพล  ป้องทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิสวาท โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเพชรรัตน์  กองพอด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเพ็ญธนัชชา  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงแพรวตา  ลายันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงแพรวา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภรัญญู  โลภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทรมล  ขันโมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทริยา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภาคิน  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภิญญา  โสนาคู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูริดนัย  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายมงคลชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายยศภัทธ์  ลำเพยพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงรัชนี  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัชวิทย์  รอดยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายราเชน  เพียสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงลลิตา  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวงศพัทธ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวชิระ  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มแป้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวีรวิชญ์  เภาวะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวีระวัฒน์  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวีริศรา  สนธิ์สังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวีริสา  สนธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวุฒิพงษ์  แสนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศศินทร์  ฝากไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศักดิ์ณฤทธิ์  โนภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิริภัทร์  บุตรวิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศุภกร  พงศ์ไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศุภวัทน์  มูลกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภวิชย์  รอดยา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสมพงษ์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสมมตอมร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสิรวิชญ์  โพลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสิริกัญญา  สางทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสิริมงคล  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสิริรัตน์  เข็มเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุพรรษา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุภัสรา  ผาริการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสุรเชษฐ์  หนึ่งใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอนันดา  ภววิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอนันดา  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอนันตืชัย  ไตรยะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอนุชัย  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอนุชา  นิจโกฎิฺ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอนุชา  ภารไสว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอภิวิชญ์  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอลงกรณ์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอวิธัช  นามโฮง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอัษฏาวุธ  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอาณาเขต  จันพิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอำพล  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอินทิรา  อุปัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกชกร  วรรณมหินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริเรียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายกฤษดาทร  ศรีสัจจา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกัลยา  เสนีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกัลยาณี  สุดหลักทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายกิตตินันท์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกุลชา  คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพย์โชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงขัยชนก  ถนอมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจันทรัสม์  พาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงจารุภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนค้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เอลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายชนะชัย  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนาภา  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงชลลดา  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายเชาวรินทร์  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงฐิติพร  ก้านศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายฐิติศักดิ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายณัฐกรณ์  เป็นไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐฐาวิรกานต์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐวิกา  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัตติมา  สุดทำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณาริน  นครชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงดารา  ศรีขลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายติณณภพ  นาสมทรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงธชมนวรรณ  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายธนพล  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายธนภัทร  รัดถาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธันย์ธิชา  ลือตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงธันยาพร  หนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายธีปกรณ์  ไมล์หรือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายธีรภัทร์  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนพณัฐ  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนุชฎา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงบุญญาวีร์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปิยพร  โมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายพชรพล  เกษรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดิวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายพิสิษฐ์  เหรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายพีรพุฒ  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงภัทร์ธะนิษฐา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายภูธเนศ  บุญชโด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายราชศาสตร์  โสดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมพูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรรณพร  วรรณจรูญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายวัชรินทร์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายวุฒิพร  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศิริภัสสร  นามสิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายสุภวัฒน์  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายองคฤทธิ์  อารณะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงอชิรยา  พุทไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงอนันตยา  นาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายอภิมงคล  คำพลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายอมรเทพ  โสดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอัจฉริยา  เงินแท่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายอัมรินทร์  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายอิสระ  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายกชฐานปัทย์  สุขขา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกติยาภรณ์  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกนกพร  สีหาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกรวรรณ  กรมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกฤติกุล  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกฤติพงศ์  ปาปะกะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกฤติยา  ละออ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกฤษณา  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกลมภัทร  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกัญชพร  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกัมปนาท  สุทธิสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัลยา  แจ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกัลยากร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกัลยากร  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกุณฑิกา  พิลาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกุมภา  ช่างไถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกุลธิดา  ยามโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงขวัญชนก  ทัศนาวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงขวัญหทัย  เสาร์หินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงขันติชัย  ขันโมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงขีโรชา  ตระกาลผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายคงศักดิ์  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายคณาทิป  พันธุชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายคณิศร  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายคุณานนท์  วงศ์สูงยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายจรีวัฒน์  จิวหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจารุพัฒน์  โคตะมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจารุมน  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงจิตรลดา  พันธไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายจิรชยินต์  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายจิรโชต  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจิรทีปต์  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจิรพัทธ์  ก้านจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจิรวัศ  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจิระภา  สอนวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายจิรายุ  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายจิรายุทธ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงจุฬาริกา  พิกุลทิพย์สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชญาภา  ดาโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชนิตาพันธ์  พันธ์เหนือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชลธิชา  กงลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชลธิชา  มัจฉาวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชิตพล  สุดชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชื่นกมล  อาจพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชุตินันต์  ทีน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชูเทพ  สล้างสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงโชติมณี  พนมเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณฐมน  หงษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณภัทร  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณภัทร  ศรีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณวัฒน์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐฉณา  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐชนน  นารีนาถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธนพร  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนภัทร  นะวะภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนภัทร  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนัชย์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธนัญญา  บุญเบ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนากร  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนาคิม  แก้วร่องคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธนิดาภา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธัชธาม์  จันร่องคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สาโดด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธีปกร  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธีรทร  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธีรพันธ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธีรภัทร  โครตภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธีรวัฒน์  ซุยน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธีรวัฒน์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีรวุฒิ  สังถาวร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนงนภัส  พูลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนพัชนันท์  คำช้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนภรัสรา  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนภัสกร  ชิ้นรำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนเรศ  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนฤตญา  โนนสาหร่าย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนัทธ์นภา  มาศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนันทกร  ปาโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนันทญา  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนิชาอร  นานวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศรษพงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนุชจิรา  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายบรรณวิชณ์  นันโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายบุรพล  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเบญจมาศ  หลงเชิง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีนาทนาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปฐมา  ปีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปณิตา  ศรีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปรเมศฐ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปราถนา  สรสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปรานปรียา  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปริญญา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปริยากร  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปรียานุช  จำลอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปลายฟ้า  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปลื้มจิต  พูลสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปัจฐวิกรณ์  ศรีมงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปัญฑิตา  ชุมเหมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปัณณวรรธ  พิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปานชนก  มะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปาลิตา  วรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปิยทัศน์  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปิยวัฒน์  สีศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปิยะดา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปิยะธิดา  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปิยะธิดา  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันสำโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปุณิกา  ชินวงศ์ธนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพงศธร  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพงศ์ภีระ  ป้องเขตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพงษ์ภร  มหันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรนภา  แร่ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพรรณลภ  เชิญกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพรสวรรค์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพลอยรฐา  นิฐิเจริญภูวรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพัชรพร  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพัชรพล  ภูมิเาศสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คำดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพันกร  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิชญา  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีผา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุโยค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิมพืมาดา  กิดติ์ธนัชวิศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิวจา  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพีรดา  ลำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพีรวิชญ์  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพีระพงษ์  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  พลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงแพรวา  ติงสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภัทรพงษ์  ทำสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงภัทราพร  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภาณุวัฒน์  พัฒนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภานุพัฒน์  สาติพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายภูมิภัทร  สามะณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภูมิรพี  ธนะกมล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูวดล  สัตตัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภูวิศ  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงมณีกรณ์  สมดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายมานะศักดิ์  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเมธาวี  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรชต  ดีสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายรฐนนท์  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายรัชชานนท์  สุนทะมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงรัศมี  ศรีบุญนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงลลิตา  แซ่อุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวงศกร  บุตรหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุจสำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวรเมธ  คงแหลม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวรัชญา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวรัญญา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวรัฏฐา  สมอาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวริสา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวศินี  มูลลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวันชัย  ซ้ายเวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวิจริต  สอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวิภากุล  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวิมลกาล  แซ่ลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนอ่อนเป้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวิศรุต  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวีระภัทร  พลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายศราวุฒิ  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศราวุธ  เทพจันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศลิษา  มณีเนียม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศักรินทร์  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศิรินทิพย์  โครตสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงศิริพร  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศิวภรณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศุภชัย  ศรีนาทนาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศุภวรรณ  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศุภวิชญ์  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธ์สำโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายสมชัย  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายสมรัก  รักถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสาธิกา  ศรีทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสิริยากร  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสิริลดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสุพรรษา  นะรินทร์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุพิชชา  แสนสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสุพิชฌา  พลท่ากลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุพิชฒาย์  สิงห์สนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุภัทรา  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสุภาวินี  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสุภิญญาภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายสุรศักดิ์  ผันผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุวิฉยา  สามไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุวิมล  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่อุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอนันตชัย  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอนุวัตน์  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายอภิรักษ์  บุญทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายอภิรักษ์  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอเมริสา  คุมโสระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอรทัย  สิงหนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอรรณพ  พิมพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอรัญญาพร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอลิชา  นามสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายอัครพล  สิงหการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอัญชญาภรณ์  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอันนา  ศรีสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอัยกร  โกสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอัษฎาวุธิ  ขันธิวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงกนกไผท  สุขขา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกมลฉัตร  พิลาจันทร์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงกรชธิตา  ประทุม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจินดามณี  พิากัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงจิรพร  สิทธิตา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัทปพร  ศรีพลี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงดรุณี  ปัจจัยยัง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนากร  สงเสนา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ข่อยงาม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายนพรัตน์  โสรส โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายนรวิชญ์  จุลมุสิ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวิชุตา  จันทร์นี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณโท โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  โกกระบูรณ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอมรกานต์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์ไทย โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงณัฐชา  เต่าสระคู โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอนุชิฎา  พลรักษ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายอรรถกร  มีทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกฤติมา  บุญธรรม โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชาลิสา  ทวงษ์เงิน โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายธีรศักดิ์  เดชศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายนาคินทร์  นาทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงปิยะพร  เฉิดเจือ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสุวิภา  เกตุจันทร์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอัญชลี  ลาสองชั้น โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกนกรัตน์  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกิตติยา  สมบัติหล้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชยาภรณ์  มีผล โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสิริมาดา  คำผาย โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอดิศร  สุขหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงขนิษฐา  คงขุนทด โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทะวงษ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงฐิญากร  วิเศษโวหาร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายธีรภัทร  แก้วทา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายนิธิพัฒน์  สีหัวโทน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ลาหลายเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายพัทธนันท์  สีโนนยาง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงมานิตา  จิตรนอก โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายวสันต์  แก้วเสน่ห์ใน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงจันทมณี  สุดดี มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายมาวินทร์  สิมมะลา มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงอาริษา  ฐานะ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงญานภา  สาชิต มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงนวรินทร์  ศิริกุล มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพรชิตา  ทองอนุ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพิชาพร  พรมจันทร์ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงวรรณวิษา  นาคปราสาท มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกิติยา  แสนกล้า มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงดวงกมล  แสนวา มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงทสมา  บุญปก มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธนาธาร  ชาติชำนาญ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธนาวดี  พุฒพวง มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธัญชนก  ชินหงษ์ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงยุราวัลย์  โคโยธา มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศิริวิภา  ชัยเลิศ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสหรัต  เย็นใจ มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม