รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สุขเพสน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  เหมวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกรัณย์พล  ฐิติธณานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตภาส  ภูมิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติน  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษฎ์  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติกมล  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคมิก  ด่านวันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิราภา  สถิรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฉันทิกา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชญานันท์  ชินศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายชยธร  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชยพล  คำศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายชยพล  บุตะเขียว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชัญญา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วุฒิจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทะดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณพวรรธน์  โลกานิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณวัฒน์  ชาบัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐ์ทิชา  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐชยา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐฑริตา  หนองพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐพล  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพัฒน์  ยืนยัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐภัทร  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงตรีสรา  โคตุทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงทรรชภรณ์  นพประดับ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายไท  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายไทเลอร์  ฮิลเนอร์ชิส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนกร  นิติเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนกฤต  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนัชพร  ดารา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธเนศพล  ทิพย์สุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธีร์วรา  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายนราธิป  สาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายนาวิน  ชื่นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงบัญจิตรา  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายบุณยกร  สีสันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงใบข้าว  ดอนไสว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปรินทร  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปริยฉัตร  แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปลื้มใจ  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปวริศา  แม่นมาตยื โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิวินา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปัณณวิชฌ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปัตติยา  ถึสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายปุณณัตถ์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพงศกร  วันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรสวรรค์  แก้วประสาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรหมพร  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายพัชรพล  พันทวี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพัชริดา  พัชรเวทิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัชริดา  แดนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิลิปดา  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายพีรณัฐสกุล  พงศ์สันติกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพีรวัส  พฤกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายภคพล  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัทรนันท์  รักไท้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายภากร  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายภูบดินทร์  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายภูมิทัศน์  ภูคงน้ำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภูมิสุข  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายมงกุฎเพชร  ปากเสนาะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมุกญาดา  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายรัฐพล  พนมเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายโรจนศักดิ์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงลิลลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวรรณภัทร  สิงห์เจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรัญทรินทร์  อ้อคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวริศรา  จันทุดม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายวิชชาชุกร  สานุจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิธร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายศักดินนท์  พลสุภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉัตรเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายศิวัฒน์  ศักดิ์ศรีไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภณัฐ  เพคยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิรภัทร  พึ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายสุรยุทธ  โสดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอนัญญา  วิสูตรานุกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิวิช  เตชะโกศล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอริศรา  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอรียาภรณ์  โกศลกิตติอัมพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกมลานันท์  กมลาศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกรวินท์  วินทไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกฤตภัค  ฉัตรจารุกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกฤตเมธ  เศรษฐากา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายก้องภพ  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญผิว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกันต์กวี  วินมูน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกัลป์ภัทร์  ภูริเจริญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผาติเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกิตติทัต  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกีรัตยา  บาคาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลจิราวรรณ  มณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกษสินี  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันดาชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศิริโอด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงขวัญศิริ  บุญพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงขวัญอนงค์  หงส์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายคลองธรรม  กุนัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจารุกัญญา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายจารุกิตติ์  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจารุปกร  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจิดาภา  ธีรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อศิวาวชิรสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิตราภา  มหัทธนธีรนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรฎน  กุลวัตรวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจิรพนธ์  จิรพัธนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเจษฎา  สุทธิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชญาดา  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชญาภรณ์  จุนทวิเทศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนันพร  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชลณภัสส์  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชัญญานุช  แดนขนบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชาคริยา  โตรวัลลภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชารีนารถ  ประทุมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประสพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชุติเทพ  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนูกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญานิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงญารินดา  เถาว์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิตชญา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิตารีย์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณภัทร  นนทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณภัทร  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ไชยยนต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฏฐ์  เชียภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐพล  บุรณะเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพัชร์  อิฐรัตน์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัทณณ  หาปูทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัทภัค  โอฬาริกโยธิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณิชากร  วงค์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณิชาภรณ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณิชาภัทร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายทัศนัย  ปักกังวะยัง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนดล  ศักดิ์ขวา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนนันท์  ไชยหมื่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนพงษ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนพร  มะโนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนพร  สัตยาพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธริดา  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธัญเรศ  จันโทภาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธันยพร  ตาแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธิติ  อุทการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีรโชติ  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธีราภรณ์  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนรมณ  พวงศรีเคน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนันทภัค  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนิติคุณ  ตั้งกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนิติธร  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายบารมี  สารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงบุญรักษา  แสงรุ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุณญานุช  ศรีระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเบญจพร  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเบญญาภา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปณิดา  ปกาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปพิชญา  สาระพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงประภากวิน  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปราณปริยา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปราณภาฬ์วรินทร์  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปริยากร  สระกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปริษา  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปฤณชนก  ลือชาธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงสุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหลืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปานตะวัน  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปาลิน  นามเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปิ่นมณี  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปิยรัก  กันไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปิยาอร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพ็ญพิตรพิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพชรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพณิชา  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพรชนก  สุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพรนัชชา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพรพิริยะ  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพรรณกัญจน์  ลินดาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพรวิภา  จตุรวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพัชรพร  อัศวแสงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพัฐจิราภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพัทธนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพันตรี  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิชญาพร  โคตบุตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชยาพร  เฉลียวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกียรติกรทวียศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิริษา  โทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพิสิษฐ์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพีรทัต  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีรพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพีรภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพุทธิชา  จารย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพุธิตา  พาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเพชรลดา  นันทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายไพรสณฑ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภทรธร  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีดาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภัทรพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องชมภู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภัทรวดี  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภูมิภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภูริชญา  นิยมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายมงคล  อุดมกิจอารี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมธุว์สิริ  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมนปริยา  สวนเสริมผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงมนัสนันท์  กลางบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมหรรณพ  พิมพ์เขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายมานะ  ปะวิโน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเมฑัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายรชจิรธร  ปนคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรักชนก  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรัตนพร  อุสาพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงลวิตรา  นามลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรนิษฐา  สมุทรศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวรภัทร์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวรานันท์  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรินทร  พารานะที โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวริศรา  วุฒิปรีดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวริษศวรัตน์  หงส์วิไล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวิญญ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวิทวัส  จันทร์มณฑล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศตพร  ถิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศตพร  สุพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศตานนท์  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศรัณย์  ผิือโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศริณย์พร  นิตุธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศรีสุภางค์  พลลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศวรรยา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศศิวรา  ต้นพุฒ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิรโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศิริวิทย์  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศุภชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสรวิศ  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสรัญญา  อนงค์นุช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสรัญญา  โสมณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสิรวิชญ์  ราชจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสิรวิชญ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวัฒนวิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสิริกานต์  เสมอ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิริยา  อภัยพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุกานดา  ดำรงวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุจิราภรณ์  โพธิพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุพัชญา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสุภเวช  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายเสกฐวุฒิ  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอธิวัฒน์  กรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอภิสิทธิ์  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอรกช  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอรรพี  คำชาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอริญชัย  ประดาสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอัจฉรียา  จำนงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  โสภาวะนัสนิติกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงิพิชญา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกฤศ  จิตตะยโศธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายกฤษฎา  เวียงวิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วรขันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกัณทิมา  กำแพงเมือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกัณลญา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เทศสนั่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกีรติกา  ขระณีย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเกตศิรินทร์  รังศรีคาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงขวัญชนก  ธราวุธ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายขวัญชัย  ไกยสวน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงคิรากร  วงศ์กาไสย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเครือฟ้า  ทศน้อย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงจริยา  คณาศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายจักรภัทร  ทำนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายจักรภัทร  เมืองนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฉัตรพร  วาทีภักดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงชนารดี  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายชวภณ  มงคลแก่นทราย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงญาณวดี  สมโมรา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงญาลินดา  ปัญจเนตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัชฤณัณฌ์  ศุภฤกษ์เกิดศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐกรณ์  โภคาแสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายณัฐดนัย  เธียรไชยภูมิ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเวช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยสัตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณัฐนารี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงตรีมูรติ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายธนกฤต  กุรัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายธนภัทร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงธนาภรณ์  กำแพงเมือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายธันวา  มหาอุต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายธาวิน  อนุไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายธีรชัย  รัตนศรีสมพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายธีรเดช  เพ็งปอภาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนัฐสุดา  ชินนะพา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายนิรัตศัย  จันทรังษี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมิดอนเนาว์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงเบญญาภา  พันทะนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเบญญาภา  สายยางห้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปฐพร  แป๊ะพานิชย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายปริญญา  สารรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปลิตา  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปัจมาภรณ์  กาบดา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพรรษา  บุสพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำรูญหิน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิประโคน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพิชญานันท์  วงศ์สอน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คันยุไร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพิศตะวัน  สีปาน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายพีรวิชญ์  สวนรินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงฟาริดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงภัททิยา  วิชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กำเนิดแวงควง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงภาวิณี  พรรคพล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายภาสกร  สุระภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ป้องโพนทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงรุจิรดา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงละอองดาว  เทพขาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงลักษิกา  วิชาพล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงวงศ์ลดา  จงโวหาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายวชิราภรณ์  นุชชาติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวนัสนันท์  อักษร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวรัทยา  ขอมหงษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวีรญา  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงศศิวิมล  กลางพรม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายศาสตร์วิสวัท  โพธิ์ศรีชัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายศิวัช  ผาชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายเศรษฐวงศ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสุนิสา  วรรณญาติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงสุภนิดา  บุญแสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสุริตา  อุ่นเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายสุริยา  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงสุริวิภา  มุสิกสูตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอนัญญา  อังคุนะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอมรรัตน์  เงินบำรุง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอรวรรณ  นามไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอรวรินทร์  ทองเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอรอินทร์  พลชนะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอิระวดี  สิทธิมวล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายกฤตภาส  ปัดชาศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกฤษฏาพร  วงศ์วิศิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงฐานิต  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายธราเทพ  สูงพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีกลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายภูริวัฒน์  มหาคุฑ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายมหานที  ชมภูบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงรัชวิน  ปิ่นละออ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงรัตน์ปภัสสร  ศรีใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
586 นายธนภัทร  พ้องเสียง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัทร์ลัดดาท์  กมลช่วง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศันศนีย์  ทองคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายศิวัช  บุญปก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุวพิชชา  ปุริตา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอนัญญา  โชคประจักษ์ชัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกชพร  บัญหนองสา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกชพรรณ  ทวีกัน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกนกวริน  ภูมิสุริยะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกิติกร  ภูสีเขียว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจิตรลัดดา  แสนโคตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายจิรวัตร  บุตรราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิรัศชญา  เจียมทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชนาธิป  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณฐมน  ตามบุญไกรสร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณริศราพร  สีส่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฏฐานันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายเดชาวัต  สอนสี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนวพร  หนูแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปฐมสวดี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปภังกร  จิววงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรธนะพานิช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงโปรดปราณ  ปั้นมา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพชรนนท์  บุญกาพิมพ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพรรวินท์  เกือกสูงเนิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพัชรีภร  สาโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทเรืองศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภัทรกร  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภูมิชนก  แก้วหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงมนิษา  อุทธิสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายรุจิภาส  ตามบุญไกรสร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรรณลภย์  บูรณะกิตติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวฤณ  วิสูตรานุกูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวิรัลยุพา  บุญสินชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสรัญญา  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสิรภัทร  โคชา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเลิง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายโสภณวิชญ์  ชาชิโย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายโสภณวิชญ์  ปาปะเก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอาชัญ  อดทน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงํธนภรณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกชคทา  แท่นประยุทธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายกฤษกร  เหลาไผ่ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีโนนโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายกิตติศักดิ์  เม้าศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายโกมินทร์  คำมูลนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงจิรประภา  แวดอุดม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงจิราพัทธ์  พลหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงจีรพร  ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายเจษฎากร  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงชฎารัตน์  น้อยโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภรณ์  วงศ์สถาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายณัฏฐชัยญ์  หอมโคกค้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุกแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงณัฐพร  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงเทพธิดา  โพธินาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายธนบดี  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงธนัชญา  แผ่นทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายธนาธิป  สุมมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงนภสร  อัญญโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงบุญลักษณ์  เดชสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายปฏิพัทธ์  อาจวิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายปิติพงษ์  นามไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพงศกร  พรมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรัณย์วงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายพัทธดนย์  กุลคำแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชำนาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายภูวิศ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงมณีวรรณ  ตุ้มทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงระภัทร  วรรณุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายรัชกร  จุรีมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงรัตนพร  รูทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มันทะรา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวรัชยา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ธนาไสย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายศิรภพ  สมมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายศิรวิทย์  สิทธิไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายศุภเสกข์  ชมหมื่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  นามโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายสมประสงค์  สีพลไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายสุวิจักขณ์  อินทรจักรพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณมุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงอัยรดา  บรรพตพิทักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอานันดา  พิสุราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงกมลชนก  อนงค์นุช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายกฤษกร  แสงงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัญชพร  ใบยพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหล่าศักดิ์ชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกุลยา  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวเกวลิน  มานะดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวขวัญประภา  ภาษีภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายคิมมิคาเอล  เฟรดริกเซน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวจารุวรรณ  เจริญผล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นายจิรวัฒน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงจิราพร  มาลาไสย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวจุฑามาศ  ขะจิตทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายเจษฎากร  ทองธิสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นราทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงชนิดา  คำสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวชมพูนุช  บุตรดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายชาคริต  จันทะคัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายโชคทวี  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวญาณิสา  อรรคคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงฐิตาพร  ผลาหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงฐิติพร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงฐิติมา  คำมุลคร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัชพล  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายณัฐพล  จันทะม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวณิชา  สิทธิโภชน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายธนชัย  ฝูงขจร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงธนพร  ก้านจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายธนภัทร์  ลครราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวธัญกาญจน์  กัสรุกา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พินิจการ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
759 นายธีรศักดิ์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นายนพพล  ช่างชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายนันทยศ  สังฆทิพย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายนันทวัฒน์  โคตรบรรเทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงนิลณภัสร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายบัญญพนต์  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นายบูรพา  ชมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายปฏิภาณ  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายปิยะวัฒน์  จินดามล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพงศธร  เอกวารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพรชิตา  ชุมพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพรญาณี  บริบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพรรณพษา  คนซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวพลอยไพลิน  ทองมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพัชรพล  พรหมทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพิชชาพร  ฤทธิดิลก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
778 นายพิริยะพัฒน์  ฉายวิไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงมยุรี  ทรงศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 นายยุทธพิชัย  ไชยนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงยูมิ  โฮ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงรวิสรา  ศุภศร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงรัญชิดา  สังฆทิพย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาววชิราภรณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาววรนุช  แวงสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวรรณพร  ประกาโส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายวัชรพล  มนตรีชน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
789 นายศรัญยู  เรือนเพ็ชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แก่นภูมิคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวสวิตา  คามมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงสุพรรณษา  คำผุย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นายสุรดิษ  สง่างาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวสุรางคนา  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทับ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอรฤดี  ฉวีวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายอิทธิกร  จามจุรีโสภาคย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกมลทิพย์  กระเบากลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายกฤชปกรณ์  วิเชียรศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกฤติน  อาวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายกวี  คุณากร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญญภัช  รูปโสม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกันติชา  เหล่าศักดิ์ชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกิตติกร  อุมาพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเกวลิน  ลีนุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจักรดุลย์  ราโช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเนตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แซ่ลี้ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายณัฐภัทร  แสงมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงทรงกลด  เชิงหอม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สะเดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงแทลเลนท์ อันนิ  โฮนกาเนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนกร  ครุฑไชยันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายธนชัยธรณ์  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธนโชติ  แสนสมบัติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนภัทร  ศิริแข็ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนากร  สัตย์การ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงธัญชนก  มุทนาเวช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธาราพร  แก้วเมืองทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนภสร  สุทธิประภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายนวภูมิ  พัฒนสระคู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงนิยรัศมิ์  หัตถนิรันดร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพนิดา  งามสนิท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพรพิมล  อวงตระกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพรไพลิน  นาชัยโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไพหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพิมพ์วีณ์  เพ็ญนาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงเพ็ญโภดัย  รุกขพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรียงยศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายภัทรภูมิ  ทักษิณพิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายมังกร  กลางโนนงิ้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายยอดชาย  เสนพงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายระภีภัทร  วรรณุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายรัชชานนท์  ซิดจีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงริญชิดา  กมลแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวรัท  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวริศรา  กุลกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวิภาวดี  เขตเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวีระชาติ  สีสมร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงศิรินทร์พร  แก่นโมก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายศิวกร  ชะราสุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายศิวัฒน์  สดมพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุทัตตา  จำปาชุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสุธีกานต์  ป้องนานาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสุปวีณ์  ยางเงิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุพิชชา  พันธ์เพชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอชิรวิทย์  ค้อชากุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอัครพล  รันระนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอาภิสรา  กิตติอนิรุทธ์เทวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกนกรัตน์  หาสกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายกรวิชญ์  วิชระอนนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงชัญญา  ชูศรีเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายณปภากร  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงธนัชญา  ไตรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายธีรโชติ  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงนริศา  วัฒพจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงปริยาภัทร  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายปิยะนันท์  เห็มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายพีรณัฐ  พันธุ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงภูริชญา  รู้รอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงโรส  แรนซั่ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายสาธุกานต์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอลินลดา  บัวอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายอัยรา  โยสีดา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายกอดี  ศรีกู่กาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกิตติพัฒน์  จอมไพรศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายจักรี  จำปา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงจิราภรณ์  คุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายชยธร  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฌานิกา  ชาติบัญชากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงฐิติกานต์  สังสุราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณิชากร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายเทพประทาน  ประกอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนกร  เสรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนวินท์  แซ่ต่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนาพล  คำแข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธนาภรณ์  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธัญชนก  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนิวาโต  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนีรากัญจน์  เกิดเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงบุญยานุช  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงบุณยาพร  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปนัดดา  ตั้งปนิธานดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายปวเรศ  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์เกษม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพอใจ  สรเลขกิตติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพัทธดนย์  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายยศกร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงรัสกร  หงส์ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวรภัทร  เขียวสนั่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายวรัญญู  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงวรัทยา  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวีรภัทร  เปลรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศิริณภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายศุภกานต์  บังจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายศุภชัย  เมืองวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายศุภวิชญ์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พิมพิสณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายสิธินันต์  ชัยตระกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชิณวุธ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอินทิพร  ทะมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล โรงเรียน โฮมสคูล ป.6 คณิตประถม