รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลลี โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนีอามี  สาอิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูวง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายบูคอรี  ดอปิ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมุสลีมะห์  สะอุ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายษะมัร  มีทอง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเดียนา  กามา โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนัสรินทร์  มานะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนูรลัยลา  มะเก็ง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงมูนา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงซูไรฮาน  สะอะเซ็ง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมิง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงตาสูบีเราะห์  แล๊ะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนัสริน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนูรมี  อาบู โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรอสนี  เจะแต โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอัสมาวาตี  สะเตาะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอาแอเสาะ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงฟามีน  กาเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงรูกอยยะห์  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอัฟนาน  ยาลอ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอานีซ  ยะหริ่ง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ป.6 คณิตประถม