รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตากานต์  ปิริพฤกษานุกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษพล  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพิชญ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกานต์พิพัฒน์  สิริธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติพัศ  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกูอิรฟาน  โตะกูยือแร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเกธิษา  อัครกรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรัชญา  สีนวล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนากานต์  ตระกูลพาณิชย์กิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชยากร  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชลิตา  รัตนศิลากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชาจิภัทร  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติชญา  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณรัช  ตั้งลิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัจมัย์  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วศรีขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐชัย  วงศ์ประดับ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐธัญ  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐพล  มากมี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัชร์  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงดรุณี  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายทศธรรม  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายทีฆายุ  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนกฤต  ทองเหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกฤต  บวรธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนธร  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธาดา  ศิริครินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรภัทร  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนฎกร  ช่วยพก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนันท์ทิฌา  เบ็ญอ้าหมาด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนิดานิช  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนิดารียา  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนิสรีน  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงบัวชมพู  นิติธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปริตา  นาถภานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายปองคุณ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายปิยทัศน์  ปรียาวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพัชย์ทิตา  ร่มโพเย็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชาภัทร  พะยอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์ตา  แก้วมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฟาดาร์  กูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภัทรพล  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทรพล  ได้รูป โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายภาคภูมิ  บุญทา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายภูมิรัฐ  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายยศวรรธน์  ทะวะชาลีย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายยูนัยดี  มุสตอฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงราณญ่า  ยีระแมะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวรชิต  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายวัชรพงศ์  อรุณแสงสด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายวิลดานน์  โซะหะแว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศรีริต้า  บุญยมินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศิรภัสสร  วิกรัยสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายศุภกิตติ์  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายศุภณัฐ  โตเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายศุภนัฐ  ภาชโน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสิรดา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุเดียนา  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายอชิษพล  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิโน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอริสรา  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายอัครพนธ์  เฉลียวศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอัครภา  อิสโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอัญพัชร์  พนากิจสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายอัฟฎ็อล  เบ็ญจามาลูดีน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายอัฟดร  เจตานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอัลิปรียา  หยาตา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอัสมา  ตอเละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอานันต์ดา  นาคนาวา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอานัส  จันทร์กิงทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายอาฟีดีน  ซามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายอุดมวงศ์  วรรณเริก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอุษมาน  ไทยสิท โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฮัซซูน่า  มะโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกชพร  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกมลชนก  จิระโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤชสร  แก้วปราณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกฤตยา  มั่งมีโชติโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกฤติมา  พงศ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวนาแว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัณฐ์ตวรรณ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกันติยา  อเปสริยโย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกาวากิ๊บ  ตานิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงขวัญชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเขมิสรา  จิตรหมั้น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคีตภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิรภัทร  วิรัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิราทิพย์  แก้วคงทน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชลิตา  ชัยเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชาคร  เขียวผุด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชาฟาอัต  คอลออาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงซัยฟิตา  ยาบิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายซาฟิน  อามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงซุลฟา  ยาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงซุลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญานิศา  บิลสัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฐิติชญา  สลับทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณพัฐกรณ์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัชชา  ฮื่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะซา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐาโชติ  โกยอมร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง๊ย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐรินีย์  กอวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายดานีส  เจ๊ะตีรอกี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงดาลิยา  ลิงาลาห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงต่วนอันดาร์  สูเระ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงตัสนีม  สะตือบา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทองทัต  ยานุทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนกฤต  สุขาเขิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนากร  สัจจะบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธีรดา  จิตต์หลัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนฐวรรธ  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนะดา  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนัจญ์วา  วามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนาบิล  มะทา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนิฟาฮัจย์  สุหรรษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนูร์รัยมี่  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนูรอัยมี  เลาะมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนูรุลนัจญ์มี  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายบัสฏอม  แมเร๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงบุญนิศา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเบญญาภา  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปกฤตธิรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปฐวี  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปดิวรัดา  ปริเปรมกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปรริณ  เศวตวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายประเทศ  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปริมรดา  ตั้งเสรีวงศา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปวริศร  ปล้องบรรจง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ประทีป โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปุญญพัตน์  พร้อมสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพงศพัศ  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรนภา  ประกอบวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรพิมล  รอดมา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เมฆศิขริน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลศไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทรศิริ  ดาเดะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูมิรพี  ไชยอัษฎาพร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายมัจญ์ดีย์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายมัชฌิมา  รามาส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมัยซาน  เจะดีรอกี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายยศกร  เป็งมา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรฐนนท์  เหตุเหล๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายรัฐพงษ์  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายริฟกีย์  มูซอดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวรากร  หะยีสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวฤทธิ์  บุญยมินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงแวนุสมีน  หะยีสาเมาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศศิธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศิรประภา  วิเศษโกสิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิรภัสสร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศิระยศ  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุตทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสาริศา  เชือทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสิทธิพงศ์  อินทรเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสิรภัทร  ไหมคง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริยาพร  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิิริประภา  ใหม่ชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสีตลา  พิมเสนศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุภาวดี  อินเอก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พนาวรางกูร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงแสงอรุณ  ประกอบวญิชกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอภิริสา  ศิริเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอมินดา  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์วิมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอรรพี  สังข์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอลิน อากาฌา  อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอันวารี  หลงหา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอัฟการ  กือลือแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอัฟนันร์  กรียอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอัฟฮัม  มาซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอัมพุชินี  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอาดีฟย์  แวดาย๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอาฟีฟ  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอามาล  กือลือแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอาริต  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอินอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอิบติฮาล  เจะแว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอิศรา  วรวิกวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอุดมทรัพย์  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายฮานีฟ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายฮาริส  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายฮาริส  โรจนอุดมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงฮูซัย  สาแล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกชกร  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายกรวิชญ์  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายก้องภพ  ศิลมะโย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกัซตูรี  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกันต์ฐิฌา  บุญสะกันต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกุมลา  สะนอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายกุลศรัณย์  มณีคันธวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกูอะห์หมัด  แซแร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจัสมีน  วาเล็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายจีฮาน  เจะนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชนานันท์  มุสิกสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายชนุตย์  ขุนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายชารีฟ  วาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงโชติมา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงซามีมี่  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงซีนอร์ดีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายซูไฮมี  ดาหะมิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงญาตาวี  จินตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนืเนตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายณัฐภัทร  นาคพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรวิจิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงดุสิตา  ชิดทองปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงตัสนีม  สราง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงตัสนีมนิอาม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงติฟตาสามีย์  กีละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงตุแวลานี  นิเน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เดโชชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนราภัทร  บอซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนฤภร  จิตรปฏิการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายนัจญ์มีย์  เบ็ญลาเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายนัซรันทร์  สามะอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนัทธมน  บุญแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพรมมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนาซีเระห์  มะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนาเดีย  แมเราะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายนาบิล  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนารีมาลย์  เจะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนารีรัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนาอิ๊ฟ  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนิซาร่า  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงนินัซนีน  ฮูลูสาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงนิฟารดา  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายนิอาลาวี  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนูรฟัญญรีย์  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายบาดาวีศ์  บาดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงบุญทิวา  คลังนิพิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเบญญาภา  เมืองสว่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลมาล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปภาวรินท์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปานทิพย์  จินตภากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปิญารีน  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายปุญญพัตน์  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงฝิตรี  ล่าเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพลอยชมพู  คงคางาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวบาล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายพอเพียง  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายพัสกร  แก้วแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพาขวัญ  หงส์นฤทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สุดวิไล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายพีรพล  โซ่สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพีรวิชญ์  ปานทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงแพรไหม  หะหวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงฟาฎอนี  มะยีแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงฟาติมา  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงฟาติล  ดามูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงฟารีดา  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัทรภร  สยมภาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายภูบดี  รักขลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงแภรววนิต  จุลเทพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวชนิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายมุสลิม  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายมูฮำหมัด  มารอูมาร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงยัสมีน  หะยีลาเปะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงรติมา  นีระฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายรุซดาน  สะแลแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายลุฎฟีย์  เพ็ชรหวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวริษฐา  กัณตะตาโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงวสุรัตน์  เทพไชย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงวันนูรฮาลีซา  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวันฟิตตรียา  ลาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายวันริฎวาณ  จะปะกิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายวัฟรี  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ขุนแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกศโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวิฬารลักษณ์  หวังนุรัักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวีอาม  ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวีอาม  วันหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายศวัสกร  เพ็ชรสีขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายศุภวิชญ์  จิวะพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายสรวิศ  คงทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสรัณย์พร  อุปธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายสิทธิภาคย์  นิยมยาตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายสิริวิชญ์  วจีวรสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิ้น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสุคนธมาส  จิตหลัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสุธัญญา  คงทน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอติกานต์  คงทะเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอนงค์ปรีญา  กุลนาแปง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอโนชา  หน่อแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายอะหมัด  หีมกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอัฟนาน  จีนารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอัฟฟาร์  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายอัลดา  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอัลวาณีย์  แนหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอัสณีญา  ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายอานิส  เจ๊ะสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายอานิส  แซ่เง้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงอาฟียา  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายอาลิฟ  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายเอาฟา  หะยีเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงฮนีฟ  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายฮัยตามีย์  แหละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกชกร  ปักเขตานัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกชมน  เรืองสง่า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกนกกร  พูนจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยังอุ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเริก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกนกอร  พูนจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกมลมาศ  นิยมธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกรกฎ  วงค์ษารี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกฤษณฤดี  แก้ววิจิตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกฤษณศร  ลิมกังวาฬมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกลวัชร์  ไชยเสวต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกวิน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายก้องภพ  เหมือนเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สะหะกะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกันติยา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกาญจนา  แสวงดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกุลนิภา  อ่อนจัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกุลวานีย์  มอลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกูฟาดีละห์  โตะรายอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเกตชนก  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงเกวลี  โอชาอัมพวัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หอมโสภา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายคณาทิป  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายคอยรูลอามีน  บินนุรดีน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายคุณานนต์  ไชยขวัญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจริยาวดี  ไชยม่อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจัฎวา  กะมูนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจัสติน  โหดสุบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายจารุวิทย์  คงคลอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจิรชยา  เพ็ชร์ปล้อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจิรวดี  ผลพลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจิรัชญา  สำเภาทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชินวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจุฑามาศ  ซุ่นบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเจตดิลก  ศุกรวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายเจษฎากร  พรรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายเฉลิมรัตน์  บุญยรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงชนากานต์  ดาวเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชนาธิกานต์  จินดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดหลงจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายชยพัทธ์  เพชรแสงฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชารีฟ  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชีฟาร์  ตายาลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายซอฟาล  นาคูดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายซัซวาน  เวาะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายซัยฟีน  ยีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายซัยฟุดดีน  จารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายซัยยิด  กาแบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงซัลมา  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายซากีรีน  เจ๊ะแวสะนุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
622 นายซาซานา  วาแมดีซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงซาฟีนะห์  ยะหริ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงซาริน  แก้วธงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายซิลมี  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงซิลมีย์  กาปา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงซุลฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายซุลฟิกรีย์  มาโซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงโซบีนา  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงไซนับบินติคอลิดูน  อับดุลเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงญัลวาตี  สาหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงญัลวานี  สาหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ชูเพ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงญาณัจฉรา  โรจน์บำรุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงฐายินี  หนูม่วง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฐิชารัตน์  ทองลี่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมอ่ำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงฐิติวรดา  มะกูวิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณภัทร  ไชยนาพงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายณัฏฐกรณ์  มามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินทร์ช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐกฤษ์  วิไลพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐกิตต์  จิตณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐมล  พุธจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชากร  สุคนธชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายดะฮ์ลัน  ปล่องหอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงดารียา  สะนี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายต่วนฟูรกอน  นิอาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงตอยยีบะห์  สุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงตัซนีม  นิตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงตัสนีมห์  เบ็ญฮัจญีเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงตัสรีฟ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายตัสรีฟรอฮีม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายตูแวอาบัส  รอเซ็งแตซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงทิฆัมพร  อ้องสุพานิช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงทิพปภา  บุญเย็น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธนกฤต  พรหมแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนกฤต  เจริญศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนชาติ  ชมชอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนากร  กันธะวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนินันท์  พร้อมสิริโภคา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญกร  ผลพลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธัญวลัย  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธีรพัฒน์  มีทองแสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธีรพัฒน์  ไชยศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธีรภัทร์  สุขสว่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนภสร  อุทัยเกษม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนภัค  หอมกลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนภัสสร  ผิวนวน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนภาพร  จันทเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนราทร  ชำระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนวนันท์  ผลผลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนะดา  วาเงาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนะดา  เกื้อกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนะอีมมุลลอฮ  วามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  เต๊ะกาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนัจมีน  สังสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนัจมีย์  อาแลเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนัซนีน  บัวสาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนัศรุน  กาสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนัสรินทร์  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนัสรีน  ตาเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนาซนีม  หะยีบือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนาดิร  หะสาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายนาดีม  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนาตาชา  รามมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนาบีล  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนารีมานย์  บราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนิกัลยา  จริยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนิชานันท์  นันทเสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยพูน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายนิซอฟวัน  บรึดู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนิซัซวาล  สามาแห โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนิตัสนีม  เบญจมาพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายนิธิกร  มะกูวิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนิธิฤทธิ์  จันทวาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนินัจมีย์  ฮูลูสาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนิบิลกิสย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนิฟาดา  เส็มชูโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายนิฟุรกร  นิและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนิฟุรซาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนิร็อยมี  ฉิมพาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนิวิจือดานร์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนิสฟา  อีแมดอสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนิอลิสา  บาเหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนุสริน  แฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายนูเฟล  มากาลียา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนูรฟาฏีมะฮ์  เปาะซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนูรฟาติน  ขาฆี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนูรฟาติน  สะอุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนูรอินอาม  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนูรเอฟา  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  อิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนูรีย์  ดาซอตาลาแด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนูรุลอัยน์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายบัลยา  ชายเชื้อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงบัวมาศ  ณ สงขลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายบัสรี  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงบุณยาพร  บำรุงสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงบุสรอ  โต๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงใบเงิน  พงษ์อักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายปฏิวัติ  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายปภังกร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายปรเมศร์  อนุวรรค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายปรินทร  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปริวิตา  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศุกรวัติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายปลี  ประจักษ์เลิศวิทยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปัลญานี  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปาณิศา  จารุสิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปาณิสรา  บำรุงชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นละมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงผกามาส  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพนิดา  ด่านนคเรศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพรกมล  บุญแพทย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพรธิดา  เหมือนคิด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพรปวีณ์  สินทวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพรรนพัทร์  มณีมาตย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพลอยมรกต  ก้งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพัชรกันย์  หุ่นกาญจนพร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพัณณิตา  โมสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่นแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิชามญช์  จันทวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แสงสีดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพีรศุ  ห่อทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเพชรดา  ลายเจียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงฟะห์มีย์  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฟัฎนิน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงฟัตนีน  มอลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงฟัยรูซ  ลิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายฟาดิล  แปเหาะอิเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงฟาดูวา  แวนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามิกกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงฟาติน  ดอละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงฟาติน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะเตาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายฟารูกดีน  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงฟ้าใส  พลเวียงแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงฟ้าใส  แสงมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฟาฮาน่า  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายฟิกรี  กมาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายฟิรกีน  วงษ์มุนีวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายฟุรกอน  ชูพุ่มพัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภัทรศยา  อกนิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภูชนก  คงพัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงภูนีษา  มะดงแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายภูบดินทร์  เกตุชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภูริณัฐ  พรมวิจิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภูริทัต  วัฒนคีรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภูรินทร์  แซ่ลี้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงมนัสพร  สากอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงมานี  หนูขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายมาวิน  จันทรพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงมีนา  สารถ้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงมุซรีฟะฮ  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายมุสตากีม  มะดรอฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงมูนา  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงมูรณีย์  บาตู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายมูหัมมัดซอฟี  เจะยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายมูฮัมมัดสเตฟาน  สาแม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายมูฮัมหมัด  รักษ์ธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายมูฮัมหมัดมารุซกี  บือแน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายมูฮำหมัด  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเมธาพร  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเมธิตา  อาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายยศกร  อินทรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายยามิน  โอกฤษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายยุสรี  เตะบากง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายรอมฎอน  สันสำราญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายรอมฎอน  อายะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงรอยฮันท์  ไซซิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายรัชอานนท์  เจ๊ะแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายริฎดวน  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงรินรดา  ไหมเหลือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงริฟฮาน  กาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงรีฮาม  มูซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงลลิตา  พรหมดำเนิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงลาซานา  ไชยบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงลีย์นา  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายลุฏฟี  สุไลมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายวงศธร  ประสิทธินุ้ย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวชิรวิทย์  ชูเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวรดร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงวรัญญา  จันทรศิริภาส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวรากร  จันทร์แดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวริศรา  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายวาซีม  ลีมอปาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวาฤดี  มะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวิรดา  รอแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวิลดานี  โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวีรภัทร  บุญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวีลดา  มะลาเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวีอาม  มะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงแวนุรฟาฏิน  แวหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายไววิทย์  วาเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศตภัทร  สอดส่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายศตวรรษ  ดอนไผ่ล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริมกมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศศิชา  ขานทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายศักดิ์ศิริ  ลอยทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปักษิณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายศิริวัฒน์  อินสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศิวัชญา  ชูคดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายศุภกร  แซ่เลี้ยว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายสเตฟาน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสิตานัน  บุญกลึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายสิทธิพล  คูหามุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายสิรวิชญ์  ยงยศยิ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสิรินดา  โตะซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสุกัญญา  โกมลเมนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุพัตรา  อักษรถึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายสุริเยศ  โอสถสุวรรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายสุวพิชญ์  เบ็ญจกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เตซะระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาสน์ประดิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงโสรยา  วาฮับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงโสรยา  สนละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ซุนหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายอธิภัทร  รัตคาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสินชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอนิส  บางปู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอนิส  เบ็ญลาเต๊ฟ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายอนุนัย  จิตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอนุภัทร์  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอภิชน  ฤทธิเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอมิตา  เจะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายอรรถพล  สังสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอรอนงค์  จันที โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอรัญวารินทร์  แก้วเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอรีฟ  กาเดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายออมกฤษฎ์  ธรรมสะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอะหมัดฮัยซูม  ดอปอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอักษราภัค  นวลนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอัครวินทร์  อินทกาญจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอัซมี  ภูมิณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอัญชิสา  ถาวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอัฑฒกร  ฤกษ์เมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายอับดุลวาริด  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายอับดุลฮาฟิช  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอัฟนาน  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอัมนี  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอัยณูร  อีแมดือเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอัยนาตาซาร์  มะเม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอัยมี  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอัลยา  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอัลยุฟรี  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอัลวาณีย์  จินารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอัลวีณา  โต๊ะตาหยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอัสมา  สาหนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอัสรียาวาตี  มูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอัสวาน  ดีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอาดิล  ทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอานัส  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายอานัส  อัสมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอาฟานี  วาเล็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอาฟีณา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอามาลีญาอาลานี  กาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอามาลีนา  ผ่องมหึงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอามาลีนา  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายอามีน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอามีรุลอัซฟาร์  มีฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายอารีฟ  พานิชย์อัตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอารีฟ  เจ๊ะแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอารีฟ  โพหะดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอารีฟีน  บือซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายอาลิฟ  สิเดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอาลิสา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอาลีฟ  ดีเย๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอาวฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลฮามิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ตะนิรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอิงอร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอินนัษ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอิมติซาล  มะรานอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอิลยีนส์  แวมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอิลฮัม  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงอิสรีย์  ดือรามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายฮัซซัน  มูดอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงฮัยฟาร์  วิชา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงฮาซานา  มูซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงฮานุสรินทร์  วาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายฮารีฟ  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายฮาลีฟีน  หะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายฮาลีฟีน  เตะบากง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงฮาวา  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงฮาวาติฟ  หะแย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายซาริน  แดงดี โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงนุรซากีรีน  มูซาและ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนูรีตา  ดิิงสะเอะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงมาซีเตาะห์  ลามอ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมูนีเราะห์  มะลี โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงยัสมี  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสุฟีญา  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอารอฟะ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายณวมินทร์  บุญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงรังสิมา  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงจิราพร  แต้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธนกร  แซ่โหง่ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธันวา  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงเกษรา  กูบาฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายคมสัน  เบญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงจารมัยน่า  โอ๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายชญานิน  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงชวิศา  สุระคำแหง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงโชติกา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงณัฐชนาภา  หนูแดง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงดาลีลา  อาแด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงต่วนรูฮานา  สนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายธนพงศ์  สุ่ยจิ๋ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายธนาธิป  สาอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงธัญจิรา  หนูชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนัศรีน  ซง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนัสรี่ย์  ศิริวัลลภ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงโนรมา  บือโต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายปรมินทร์  ภู่น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายพนมนพพร  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงพอเพียง  อมรรัตน์ทวีป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงฟาเดีย  สาแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงฟิตดาว  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงฟิรดาวส์  บ่าวเบ็ญหมัด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงมสุรีย์  หะยีสะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายมูฮัมหมัดริซกี  ยาซิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายมูฮำหมัดฟารุส  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงวาสนา  บุญคุ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงศศิกานต์  คงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายศุภณัฐ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงศุภิสรา  โสภณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงสริลพร  เพ็ชรพัฒศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงสุไรฟา  จาแน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงอนันตญา  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงอมราวดี  อาสสมโพช โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงอาบีร  ละใบซอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายอายุฟรีย์  อิสมาย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงอาวาติฟ  ฆอดัม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายอิชซาน  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงฮานาน  สะหัดอีตำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายฮิลมี  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สาอุ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีทองเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเกศทิพย์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเขมิกา  หงส์มณี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายเจษฐกานต์  อัชยาศัย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงชนิกานต์  นวลเกี้ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนวินดา  เพ็ชรมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะสแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวงศธร  วิเสทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวิภาดา  เนื้อเย็น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายศุภวิทญ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายสิริพงษ์  หนูคลิ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสุธาศินี  เปียกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงสุนิษา  พานิชกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงหงสรถ  รักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงอนัญญา  วังเวียงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ล้อมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอันนาส  อาแวกือจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายอันวา  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายอัมมาร  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายอัลลาม  อาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงอัสวานี  สาแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายกรวิชญ์  โรยศิริ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขชุม โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงฐิติธัญญ์  ทวีลาภธนะวงศ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลผล โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่วยมาก โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายธนกฤต  หงนิพนธ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายธนวัฒน์  ติ้วตระกูล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงนริญตรา  พัชณี โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายปณิธาน  เจริญสุข โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงปุณปวีร์  ช่วยนรินทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรักษ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายพศิน  พรหมเมือง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายภาณุวิวัตน์  รุจิจินดาวรรณ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายภูผา  พิทักษ์พงษ์ไพศาล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงลลิตา  ทัศศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นวลนิล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงกชอินทร์  นวลศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกฤตพร  คีรีรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกฤษดา  ลายเจียร โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกวินทรา  รัตนบุรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายโฆสิต  โมทะนะ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายจิตติพัฒน์  คำแสนโต โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงญาดา  แซ่เตียว โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายณัฏฐภัทร  นิธิวิสุทธ์ิ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายธนวุฒิ  มีเสน โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายธรณัส  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทับสระ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนริศรา  มาลัย โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายนิติธร  ขุนนุช โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายปองภพ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงปัณฑา  วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วปฏิมา โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังสกุล โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวิสิฐ  มณีกาญจน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศิริญนิพพา  เค้าไพบูลย์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายะบุตร โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอัซนีฟาร์  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงซุลฟาร์  กาเจ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายฎาอีย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงฟาติน  เพรชจำรัส โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะร๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงฟุฎลา  กอดิรีย์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายอนันต์  บินอิดรีซ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงอัฟนานี  สือนิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงอามานี  ดอเลาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สลามัต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายฮูซัยฟี  มาฮะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงคอบเสาะ  มะลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงคอปือเสาะ  รือสา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงซิลมีย์  กาเจ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงซูไบยะ  ซา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงซูฮัยลา  เฮงบารู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงซูไฮนี  สาแล๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนาซูฮาย์  สุดะการิง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายนาวาฟ  ดาตู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงนิมัสฟาตีฮะห์  สือรี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายนิอัลฟาน  มะโสง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สะแอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงนูร์ฮูดา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงฟารีซาน  สลาเมาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงฟิรดาว  มะลิแต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงมาซือนี  มาหะมะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงยานีตาร์  สาแม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงยูนัยดา  เย็นประสิทธิ์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงรูซานี  มูดี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายลุกมัน  ดีสะเอะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงไลลา  กาเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายสุบกีย์  มะลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายอนัส  สุไงบารู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอันวา  สุไงบารู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอัสมานี  สะเตาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอาแอเซ๊าะ  สะอิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอิมตีนาน  ดาตู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายอิรฟาน  ยาวอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงฮาซานะห์  กาหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงฮาซานะห์  ดอเลาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายซัฟวัณ  แวดาลอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงไซนับ  มาลาเฮง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนูรญาณี  หะยีเจ๊ะนิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ปูยี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายวีอาม  มีซอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอัฟนาน  เซะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอัสวา  มูลอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอายะห์  โตะหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงฮาซานี  เจะหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงณภัทร  เทพกรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงนัสริน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงนัสเราะฮ์  อับดุลเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายนิซูเฟียน  มะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงนิเดียณาร์  อีสอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายนินัศรุดดีน  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงนิมัยฮานีย์  นิเดร์ฮะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงนูรอัสมะ  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงนูรฮัมนี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงนูรฮานีซา  เปาะจิบราโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงนูรุสซูฮาดา  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายบาซิม  บินแวยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงฟัรฮานา  มะลีลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงฟาเดียร์  ดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงมูณีเราะ  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงยลาดา  สือแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงลิยานา  โตะสนิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงลียานา  โต๊ะขุนละใบ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงสุกัญญา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงอัฟนาน  แวนะไล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายอัฟฟาน  โดยหมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงอามานี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงอาลิซา  ไอซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงอินซานีย์  จารู โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงอีมาน  ยิมะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงอุสมานา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายไอมาน  ยีดาลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1202 นางสาวขวัญฤดี  ประสมกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงชนิษฐา  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายธนันชัย  รักษ์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงนูรีซัน  ดือรามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายพรชัย  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายสุรวิทย์  แก้วกับทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายอภิสิทธิ์  พลายแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปากแพรก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอรัญญา  เบญสะอาด โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นายอริสมันส์  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายอัษฎา  ซาราเซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอุมาภรณ์  โอชาอัมพวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงซัมซูรี  แนมะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายซารีฟ  หะแวมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงซูไรดา  มะสีละ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงนาดา  หะยีลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายนาบีล  เจ๊ะแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงนูรฟาซีลาห์  เอื้อสมาน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาเมาะดอแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงนูรอีย์มาน  มะเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงนูรฮูดา  ดอปอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงนูรุสดา  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงประวีณา  เผ่าสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงฟาลิสา  กานา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายมุสลิม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรุล  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงยุพา  ไชยยนต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงรอยฮาน  กาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงแวนาเดีย  เจ๊ะอุบง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายอาดีลัน  แนดาแล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงอาทิติยา  มะยีงอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงอามีนี  กอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงอารีซา  แวดาลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอารีฟ  อาแซบาก้า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอารียา  ตอแลมา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายฮิบรี่ย์  เซ็นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายนิอดัม  ขาเดร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เด็งพาแน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงมัรยัมอนิส  อัฮมัดมูซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอี  สะแต โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายมูฮัมหมัดรออิส  นอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายอัฟฮัม  ขวัญคาวิน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายอาบูบักร์  ดือเระ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายอิรฟาน  หะยีตาเยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายอิสมาแอล  นาคสง่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายอุสมาน  ยูโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงเกาซัร  วาเตะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายซาฟิน  กะมูนิง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายซูเนียร์  มะตีมัน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงรังษี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงตัสนีม  ตือตือลีมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงตัสนีม  ไสสากา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงตูแวนิชาดา  นิเน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงนัซมีย์  ตอแลมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงนัซมีย์  แซ่หลี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงนาเดีย  สาและอารง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงนิโซเฟีย  มือฆะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงนิอิฟตีนา  กือจิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงนูร์อามีนา  บินอูเซ็น โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายฟาอิส  ยาบี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ยูโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงฟิลซาร์  แวหะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงมัษวา  หีมมิหนะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงมารียะห์  ดูดิง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงรัยมีย์  คารี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภิบาลฆ่าสัตว์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายวีซาม  กะลูแป โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงวีอาม  อุปมา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายอมันดา  เจะแว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายอัซมุอีย์  การี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายอัฟฎอลล์  ดือราแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงอัฟนาน  ยานยา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายอัฮมาดา  ยิงทา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายอานัส  เจะแว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงอาฟีนี  จะปะกียา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายอารีฟีน  เด็งพาแน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงอาวาติ๊ฟ  กะลูแป โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงอิซซาตี  สาแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายอินอาม  มาโซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายอิมรอน  หะยีปิยวงศ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายอิฮซาน  มาโซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงอุลญา  ชายกุล โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายอูบัยดิลละห์  ดอเลาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงโอภาพร  ขาวทอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงฮานานี  ฮามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงฮุสนา  ฮามะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกษมา  โตะเยาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงซัลซบีลล์  เจ๊ะแต โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงซีรีน  เจ๊ะแม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงต่วนตัสนีม  สาเหาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายนะห์ดี  บาเน็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายนิศ็อฟวาน  เจ๊ะเละ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายนิอาเดย์  ยามา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอเลาะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดูสิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงมาดีนะห์  กะโด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงรอซาเนีย  เบ็ญมูซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงวันอัสลีนา  โตะแวโซะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอัฟนาน  บินมะเย็ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอัยมี่  กาซอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  เปาะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงอามาลีน่า  อับดุลมูตาเละ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงอารดา  เจะหะมะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายอิฆลัส  จารงค์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม