รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายคุณวุฒิ  สวนเพลง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิณณะ  วรโยธา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจุทามาศ  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฉัตฐพงษ์  ถาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชฎาพร  ท้าวมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทีพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณภัทร  เพ็ญเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐชพน  เพ็ชร์นอก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธนากร  ปางทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนรินทร์ธร  สมิสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเนตรชนก  จันลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายประพรรณพงษ์  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพรทิพย์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชื่นวิญญา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพิเชษฐ  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรสิตา  ยืนยืดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวิทวัส  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศิวกร  อุ่นชิน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ลือ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอนันทศักดิ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายอโนทัย  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกฤตชยา  อินไช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤตเมธ  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกฤติกา  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกฤษณพร  ศรีธาตุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาประธาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจสนิตา  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิตราภรณ์  สร่างโศก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิระศักดิ์  ผ่านเมือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจุติภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจุติมาศ  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชลริศ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชัยวัฒน์  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชิติพัทธ์  ชูนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชิษณุชา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณกร  บุญแนบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐธิดา  รจนรังษี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนพล  พละศูนย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนภัทร  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนากร  อุคำ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มะลิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนรินทร์  จั่นมาก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนวมินทร์  โลมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายบวรพล  จงเจริญเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเบญจพร  หาสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปฏิมา  แสงศักดิ์สิทธารถ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงประภาสิริ  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปัณณธร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัณณพร  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปิติภัฒน์  โมระดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปุญญาณี  เขื้อบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพงศกร  เจียมจิตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรลภัส  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาลจักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพิรพัฒน์์  พิมพะสุทธอ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพีระภาส  โกมล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภคพร  กันยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภัทรพล  ศรีทาเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภานุวิชยญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภาวินี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรัฐภูมิ  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายราชพันธ์  พันธ์ราช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลดาวัล  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวชิรพงษ์  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวนิตา  พิลาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวนิศา  แสงบัวภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรินทรา  เชื้อโชติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวันทิวา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวิลาสินี  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิรินาถวันดี  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสถาพร  อุตมาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสันติภาพ  สุขเป็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายสิทธิ  พันธศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสิทธิโชค  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุเมธินี  อรุณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอทิตยา  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอภิรักษ์  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอรอนงค์  มณีสาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกูล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอำพล  มุกธวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงัณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชญาพร  นามมั่น โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนัญญา  แพงศรี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกฤตานนท์  วะชุม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชนิตนันท์  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายชัยยุทธ  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงผกามาศ  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายรัตนชัย  พนดี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภโชค  คงทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายศุภศิษฏ์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงศุภิสรา  บงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ผิวเณร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเจียระไน  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชริฎาภรณ์  พละมาตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชัยภัทร  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณภัทร  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเดโชชัย  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปภัสนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปภัสสร  ป้องศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปริยากร  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรพิมล  จำลองโพธ์ิ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไวยพจน์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายยศพัทธ์  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรชิดา  นางาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลิลลดา  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัตริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุทธิญา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภาวิตา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอรพรรณ  ดาษดื่น โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอิฐสราวกุล  โสนาคู โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจณิตา  จันลาชัย โรงเรียนบ้านโนนยาง ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวพัฒน์ธานี โรงเรียนบ้านโนนยาง ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกัญญานัฐ  วามะลุน โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์  จุนโนนยาง โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงสี โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชิดชนก  โพธิคาร โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนันทนิต  ทองน้อย โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวเวียง โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิรัลรัตน์  ดลโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภรณ์ประภา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนาพรม โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรัทยา  คุณุ โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศศินิภา  ปินะถา โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศุทธวีร์  ทองวรรณ โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุขธัญญา  นวพัฒน์ธานี โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอารยา  พรมเกตุ โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอารียา  สุทธิภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนยาง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐพงศ์  ระหา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายธีรวัตร  ชนะประโคน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพลอย  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกษรมาลา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกนกพร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชยุตม์  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรพรม โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนฤบดินทร์  กองไชย โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปนัดดา  คำผา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภาคิน  อุตมะ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เยาวโนภาส โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยคำ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศิรากร  นานอก โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศุภลักษณา  เนื่องไชยศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนชัง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอภิชิต  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกฤษติพล  แสงฉวี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายเจษฏา  แก้วพิลึก โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายนราภัทร  รุ้งไธสง โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายพุฒิพงษ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรโยธา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยจักร โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัญจร โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายทศพล  สาธารณสุข โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปนัดดา  ไสยโคต โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวปริยากร  กิ่งสกุล โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวพรบุญ  ถึงแสง โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวมณีรัตน์  สัตย์ศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวรังสินี  ทองกัญญา โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาววรรณใส  วิเศษศรี โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวศศิประภา  ปฏิวร โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชยุตรา  วิลัยกุล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณชเร  ภูษา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐชยาพร  อังชุน โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญพร  ขันติกิจ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สุวรรณคดี โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์ไทย โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิกานต์  อัญญสิทธิ์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิทธินี  เจริญผล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสุดที่รัก  ศิริวาลย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอริสรา  ทาระขจัด โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกมลวรรณ  มูลสาร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายกำแพง  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายนิติภูมิ  สามารถ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสิริยากร  สุกใส โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธีรยุทธ  พลยุทธ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพัชรีย์  อุ่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายรัฐพงศ์  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัลรัตน์  นนพละ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขสวาง โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงญาณี  โชติเนตร โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฐณิชา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายเทพทัต  กุลยศคณาวัต โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายธนกฤต  งามแก้ว โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพชรพรรณ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพรนัชชา  ปัญโญกลาง โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภัทรชญา  โสพรมมา โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรักษิณา  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายสุวิตต์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุตรตา โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงญานิกา  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตังธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐนนท์  พัดพรม โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณิชกานต์  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธีรเทพ  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนรมน  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายบัณฑิต  พันธุมาตร โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพศวีร์  น้อยเมืองเปลือย โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชญาภา  เนื่องอุดม โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมนิสรา  ปะหะระตา โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศิวกรณ์  ละมูล โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุทธินันท์  ทรงสังขาร โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุทธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลยศวดี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพงศกร  แสงนาค โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชนากานต์  หาริชัย โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเบญจพร  คันศร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวรากร  สระบัว โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม