รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติพิชญา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายไกรสิทธิ  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจริญญากรณ์  อิ่มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายแวว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงโฉบเเข  ทางาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎานาฏ  จันทร์ทรง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชนกันต์  พิรุณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ธนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนาพร  พันธ์ชารี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนิกานต์  โสตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชยางกูร  สินธุสนธิชาติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาลิณี  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณฐภัทร  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐธิกา  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนาธิวัฒน์  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธันยพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธันวา  พลพวก โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรภัทร  นวลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธูปทอง  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนันทัชพร  สีหานาจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนารีรัตน์  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิรัชดาพร  พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปรเมศวร์  แก้วบุปผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปรีดิ์ติพัทธ  ไชยพลงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปัณณทัต  จรูญรัตนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปิยะชัย  ใช่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปีติกานต์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศธร  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภรณ์ภัทร  คุณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายภวิศ  เครือสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภูมิรพี  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายมนัสวี  นครราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงยลดา  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายยศศักดิ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัฐติยา  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรุ้งพร  สุรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวิลาสินี  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายวิศวะ  ชาย์นติสมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศิรินญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบอุ่น โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายสหรัถ  สำเภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสุกฤษ  สงวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุชาดา  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอนิวัฒน์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอรปรียา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอิสริยยศ  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเอื้ออังกูร  คำผา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนกกาญจน์  มุ่งผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกรกมล  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกฤชนนท์  ขอสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกฤตภัค  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเเดนไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกฤติภา  ดวงบัญชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญสา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกันต์กวี  นุสหรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกันตพงศ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกันตพัฒน์  กิตติศุภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกุลธิดา  สาทองขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเกื้อกูล  องอาจ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายขวัญทิวา  ทุ่มโมง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงครองกานต์  ครอบบัวบาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายครองภพ  เซียงหนู โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิรพัฒน์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิรภิญญา  มาปะโท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรัฏร์  มาแสวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรานุวัฒน์  นนตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิราภา  ภัยกุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจียะพัฒน์  จันทร์สุด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจีราวรรณ  สุขสวาท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธเกิด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชนกนันท์  ขยันทำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชโยดม  บรรเทากุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชัย  คำวิชิตธนาภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชาญณรงค์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชิษณุพงษ์  วิสาพรหม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชุติสรา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายโชติพงษ์  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายญาณกร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฐาปณวรรศ์  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฑิตฐิตาพร  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณพลวัต  ลุล่วง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐกิจ  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐชนนท์  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐดนัย  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐดนัย  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐพงศ์  พรมราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐพล  คุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐพล  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐพล  ผิวทน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐพล  ยกมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐิดา  วิเศษแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณิชชานันทน์  สีเเดงก่ำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณิภัทรชญา  ทองยืน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนัญชัย  แฝงธานี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนินโชตน์  เวชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธันยกานต์  วงศ์ไกร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธิติรุต  ธารีราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธีรภัทร  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนริศรา  ปานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนวพล  หงค์คำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนันทวรรณ  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนาราภัทร  ไวพจน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนิติการ  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเนตรธารา  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเนติธร  สิงหะพา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายบุญญพนต์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายบุพกร  จันทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปนัสยา  หาสำรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปภานัน  โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นกล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปานวาด  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปารฉัตร  อุดมพรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพฤษ  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัตนพาณิทย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชญานิน  สุดเอียด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กิม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองอรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพยอม  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทรนรี  บทมูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัทรพร  ปรารถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภูมิภัทร  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูวศิษฏ์  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรัตติยากร  ไหลริน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเรืองศักดิ์  ราชวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรกมล  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรชญา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวรภพ  วงศ์แทน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรรณิศา  สมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวริศรา  ขุมคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวริศรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวัชรินญา  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวันชนะ  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวิชัย  เบ้าหนองบัว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวีระภัทร  สุวรรณเพชร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศวัสกร  หูตาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศศิยานันท์  ศิริโรจนวงศา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศิรประภา  โลเชียงสาย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิริขวัญ  วงษ์ใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิริมิ่งขวัญ  นาทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสรวิชญ์  นนท์สามารถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิฎาพัณฑ์  ทองทัพไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสิรภพ  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิรินทร์ชญา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิรินภา  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสิริสุข  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญพรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุทธิดา  ปัคมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสุธนัย  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสุรวุฒิ  แก่นชมภู โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุวภัทร  จันใด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ภูมิเขต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอชิรญา  ทองวิทยาพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอนุกูล  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอภิญญา  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอภิรักษ์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอภิสรา  เกาะกิ่ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอรรถพร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอริศรา  อยุ่เย็น โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริสรา  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัญญาวรรณ  ไฝงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอารยา  ศรีทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอุมาพร  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเอมิตา  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายเลิศนริทธ์  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัชชา  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ป้องเศร้า โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกศรี โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิรชา  พันธ์ุเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนุชวรา  ทองปาน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปาลินี  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปิตินันท์  รักเพื่อน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรัชนีกร  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายจิตรทิวัส  แก่นคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายชวกร  จางไววิทย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายตรีมาส  สามัคถิยะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธนพงศ์  บุตรราช โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายยศกร  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายวรภพ  ทองขาว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายอติวิชญ์  เลากลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกิตินันท์  โชติกุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้้ำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชัยรัตน์  แก้วบุดดา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชาร์คริส  เพ็งรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐสุดา  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณิชา  เกตุเชื้อ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองโสม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนภลดา  สวัสดี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนิธิศ  เพชรภู่ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปพิชญา  โคตะขุน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพิชญะ  บุตะเขียว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภันฑิรา  ไวว่อง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภาณุทัตต์  แม็คโดนัลด์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมัลลิกา  ว่องไว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรัฐภูมิ  หาดคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรุจาภา  โพธิแสง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  โนรีรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงลลิดา  สนสมบัติ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศิริกัลยา  แม้นพวก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศิวาวุธ  คำอินทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองลา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอารียา  ศรีชนะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเอมิกา  สระทองขม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกณิฐา  กาสี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกนกวรรณ  นุตภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกวินธิดา  ลอยหา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกัญญ์ฑิญากร  จิตตะยโศธร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กาลจักร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเขมิกา  ชาลีวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีนูเดช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายชวกรณ์  อุปสาร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายไชยวิชิต  เตียประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงญานิกา  แก้วทองคำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายณฐกร  แพงสี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณิชกานต์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณิชนุติ  แสงใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธรรม์ริศย์  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธีรภัทร  ทาจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธีรวิชญ์  ชราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงนันทิยา  ทองทา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงใบบุญ  ศรีธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปภาวริณท์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายปุณณวิช  ไพทา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเปมิกา  สมจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายพงศกร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายพชรพล  หาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพรนัชชา  สอนลิลิา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายพสิษฐ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีเกษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนภูทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นามแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายพิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วาษ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อินตา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายภานุพงษ์  ทองนาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงรวิสรา  ประสมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวรณัน  ศรีบุญนาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายศุภสัณฑ์  ถูกธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสาธิดา  เจริญใจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายสิรภัส  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุชัญญา  วัตรสาร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุทัตตา  พิมพ์จำปา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุธาวดี  สมหวัง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุราทิพย์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายสุวิพงษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอศิรวรรณ  ปัญจะขัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอารยา  ไม้หมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกชพร  นามบรรเทิง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกนกลัดดา  เครือผือ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมนนัฏ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤติน  แสนจำลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกฤติยาพร  แสงโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงคชาภรณ์  กวีกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายคุณากร  กลั่นมณี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจณิสตา  ทองมณี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจักรินทร์  มีสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิณณะ  พรหมกสิกร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชลธิชา  จันใด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงญาดา  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงญานิศา  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภัคดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทรวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปาภูงา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายติณณภพ  สุนทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายทีปกร  แสงใสแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนิดาภรณ์  เขียวคราม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธัญพิมล  จันใด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงบุญญิสา  โคตรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนโสภาวัน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายประภัชนัย  โพธิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปริยากร  บุญตา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปวิชญา  อุปฮาด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปัญญาณี  ฉ่ำพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชทสอน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุณยนช  ธนุยุทธกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเปมิกา  มิระสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชาดดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไอยะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพีระภัทร์  แสนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงแพรวา  เหมลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภณณ์  แก้วใสสนิท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรุ่งนภา  อารีรักษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวรทา  นานาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรินรำไพ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอชิรญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยสิม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม