รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญธิชา  พนาลัยสมบูรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจริยา  ทิพวรรณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายเจตน์  เจ้าดูรี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชัชชนน  กันทะวงษ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธัญชนก  มีมาเมิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรธิชา  พะยิ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพิสิษฐ์  กันหม่อง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชัยมงคล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์สุพรรณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศตพร  วนาเชิง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลประดิษฐ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเขมจิรา  รังษีจันทร์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณฐกร  คำน้อย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณฐพล  สนิทชาติ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวัง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณัฐนนท์  คำแหลง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปูนมาก โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธนกิจ  เฮียงโฮม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนพงศ์  สิริกรธนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนพนธ์  สิริกรธนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธัชพล  สีสุข โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนิรดา  ยารวง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปริยากร  งามสม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปานฤทัย  แก้วธิวัง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวนิตชญาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวรากร  จิตดา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงศุภิสรา  เทพเนาว์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชญานิศ  คงรักความดี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปัญจพล  บุญทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุธินันท์  อินตาปัญญา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายอชิระ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัชยา  ณัฐรมย์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์สูตร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าพันธุ์เหนือ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิชชาภา  คงรักความดี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงแพรวพิชชา  กุโพณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวรัชยา  สุธรรมยอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวีรวัฒน์  บุษยาวรรณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปภาดา  เกษมวนาภรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวีระศักดิ์  ยอดเมฆา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอธิภัทร  ชมชื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปํญญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณํฏฐภัทร  จันต๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเนตรนภิศ  ปัณณิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปภาดา  - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอมราพร  กาใจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจีรพันธ์  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายทินภัทร  วนาศรีกุล โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงน้ำเพชร  คลังประโคน โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนีรชา  แก้วต๋า โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปัญญาพร  โคตุเคน โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีสุขสัขสันต์คงคา โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสุทธิวิวัฒน์  โสมนะวัตร โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุภานันท์  ดาวประกายศรี โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจีรภัส  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐชยากร  เงินแก๊ง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนพณัฐ  สุทน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิรชา  กูพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภาณุวิชญ์  อุลลา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงยุภารัตน์  สุริยเปล่งแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอชรายุ  อัมพรคีรีมาศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฎฐวี  มารศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงดำรงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายดากิ  - โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญณิชา  สินสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนันท์สินี  วิเศษไพรสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปรียา  วงศ์น้อย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญา  นายนำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญา  พงศ์ไพรภูมิ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมณฑิรา  สิงห์แดง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเมตตา  โคสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวรีรัตน์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอรณี  จันจาเร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิมน์ลภัส  บงกชนภาดล โรงเรียนบ้านแม่แลบ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  นิธิธาราเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอนุพงศ์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านแม่แลบ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไพรธิติ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรายุทร  สง่าถาวร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายทัตพร  บำเหน็จงาม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายทัศพล  คงความแสนสุข โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัทรดา  หยกพูนผลดี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสโรชา  แก้วกลางพนา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุวินัย  ษมาจิตมีชัย โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอันนา  เปล่งแสงสุริยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอัปศรา  วังปาน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  มณีนิติกร โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอุเทน  ย่านทราย โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณิชา  อะตะปัญญา โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพอลุหลู่  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเกศฎา  มหาศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเกลวิน  วันเผด็จ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพรพิมล  ปัญญาธีรเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิชญา  จันเป็ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตามอารมณ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มสุดเจริญ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปิยวัชร์  แตะต้อย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภานุวัฒน์  จันเป็ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอัยยา  บุญสถิตย์กุล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาณิศา  เนตรนภากาศ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เอื้องฟ้าไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิชุดา  ขยันกิจมงคล โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงญาณาธิป  ชวลิตกิตติคุณ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนารดา  ศิลปะไพรวรรณ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรสิริ  พนาใสจันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรินลดา  อนันต์สัตย์ โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรุจิดา  โชคสุขเสียงวิเวก โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรกานต์  แจ่มสกุลฉาย โรงเรียนบ้านท่าสองแควและสาขา ป.6 วิทย์ประถม