รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤณะภูติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขจิตการญจนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกสิร  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกุลกัลยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายไกรวิท  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจักรี  พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิณณพัฒ  กวินธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชนกนต์  ฉันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชยานันท์  วุฒิวงศโชติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรพรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีละวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธราเทพ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธวัชัย  วิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบุตรสวรรค์  ไพรวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปณัฎฎา  มนฑนม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปาฏิหารย์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภาคิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมณฑา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงยลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรริสรา  จรัสโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่มหากุศุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายวรากร  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวีรากร  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายศรันย์  วีระวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์จันทา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายศิรพัฒน์  จอกู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายสิเมโอน  ภิรมย์สดุดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงินดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายสืบสกุล  หว่างป่อ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายอธิชนม์  ศรีจันตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายอธิวัฒน์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายอาทิตย์  วัฒนวรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกรกช  อุดมสิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกรกฏ  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกฤษฎา  แบเจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกันต์พัฒน์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกันตพิชญ์  อินทร์ชย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกานต์พิชชา  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกีรติกา  โชตินาจิณดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงคันธรส  ติวัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายคัมภีร์  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจารุณี  ค้ำชุนโคทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชยานุตม์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชัยพฤกษ์  ใจหมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณฐรักษ์  วิลัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุริยน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนกร  คำมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกร  ธนกรสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนกร  หน่อวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนวัฒน์  เครือญาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนากร  ธนกรสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธรรมรัตน์  ผาธำรงไท โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนฤดม  เครือสืบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนันทนัช  อะริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนิตยา  มูลมัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงบุณยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปัจพงศ์  โรจนจิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศ์ภัค  ศิลปนันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพิชิตพงษ์  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใหม่นา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรักชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรัชชานนท์  จาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัชตะ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรัตนวดี  ฉีโย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวราทิพยื  ศรีกันไชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวีรภัทร  วิรัตน์สุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศิริ  มงคลเกษรทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศุภดิษถ์  มั่นประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอนัญญา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอภิชญา  รัตนชัยปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายณัฏฐภูมิ  ปัญญาศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนกฤติ  ปิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญจิตต์ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรินทรา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายกาฟวิน  ลุนเดย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะแยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายจรูญโรจน์  หม่องมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงชลธิชา  โยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายธนภัทร  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายธราเทพ  คำซาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายธัญเทพ  รักพิทักษ์มั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายนรากร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงประกายมุข  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายปวีร์  ธรานันทวิทยา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยแสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายภัทรกร  แซ่เย้า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายภูมินันท์  วงศ์นวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายภูรินทร์  คฑาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงภูษณิศา  สิริโชควิไล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายมนัญชัย  นาวิก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายสิทธิชาติ  เซ่งเฮ่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายสิทธิพล  ซาทู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายอธิป  ใต้ร่มประทีป โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
333 นายกฤติน  จือจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงคำลืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายจิระภัทร  สะมะบุ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงญานินจันทร์  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายณภัทร  เดี่ยวตระกูล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายถิรายุส์  สีย้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนกฤต  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่หม่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธีรนุช  แซ่จริง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงน้ำหวาน  รวมไทยอารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุ่นยาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เลาชว้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวปาริฉัตร  มณีแนว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวปาริชาติ  มณีแนว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพันธวัช  แก้วดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวพิกุล  สมบัติทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพีรัชชัย  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายยุทธนา  ปัญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรติมา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงรมิตา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสมพิศ  ธีระปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงแสงธร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นายหน่อคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายหลาวคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นายหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงแหลง  ดาด้า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอธิฐาน  แก้วเกย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายอมรเทพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอ่องคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอินทิพร  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกชกร  โอดคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกษาปณ์  ทำกิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกิตติพงศ์  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกุลยรัตน์  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเกสรา  เที่ยงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายโกมล  สีจู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายขุนพล  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฆนรุจ  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจารุวิทย์  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายจิรวัฒน์  มัฆวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเจนจิรา  วนารุจี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณภัทร  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณัฐดนัย  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธงชัย  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนทัต  เถื่อนอุดร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนภูมิ  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนภูมิ  กังวาลศิล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนวัต  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีรภัทร  กิจขจรกุศล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนฤมล  หยางเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงบุพกร  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพนธกร  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพัชริศา  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพันธิสา  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สุวรรณเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเพชราภรณ์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภัทรนันท์  หาญอุ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภานุพงศ์  สมบัติวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูริช  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
448 นางสาวเมธาวี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรส  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวชิรญาณ  ชู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวรฤทธิ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศรัณย์  อูลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศุกร์ชฎา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศุภณัฐ  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสิทธิ์รนันท์  แซ่หลี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสิริศักดิ์  ทุนไฮน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุรัมภา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงแสงดาว  เกียรติกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอดิศร  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอภิเดช  แซ่หม่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอลินดา  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอังคณา  จักก่าออ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอังคณา  ลุงหม่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอานนท์  มอญชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอิทธิพล  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเอกราช  แซ่หวัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกรวิชญ์  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายโกสินทร์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงจันทิมา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงฉัตรกนก  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายธนกฤต  พรศุภฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงนัฐรียา  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีสร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสวิตรา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
500 นางสาวกันต์ธิดา  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกัลยกร  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวขวัญรัตน์  มนตรีสถิตกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวคีตภัทร  พร้อมธงชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวจริยาพร  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายจักรกฤษณ์  นามพรหม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นายจักรภัทร  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายจักรวาล  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวจักษณา  วัฒนแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวจันทนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงจินตนา  ตะแซ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวเจนจิรา  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมสีใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวดรณี  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวดรุณี  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธัญทิพา  แซ่ยั้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวธิดาภรณ์  ผาแดงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายธีรพงษ์  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงนนทิชา  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวปณิดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพรรณี  ณัฐวดีมงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงพรสิณี  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพลอยใส  คำยอด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภูริษ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงมณีรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงรติกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวรวิพร  หมายแสง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวาริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายวิชยา  จีนาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวีรกร  ขวั่งจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวศุภนา  ชัยทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโสคิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวสุทีทิดา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายเสือมน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงหนุ่มไทย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวอัปสร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
566 นายเอกพันธ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกนกพร  เลิศศักดินา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณภัทร  ทวีโชครัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายทัศนัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธราเทพ  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนิษฐกานต์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพรชนิตว์  นุมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรจนา  เลาลิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรวิษฎา  ร่มโพธิ์อร่ามดี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญูกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอาทิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกร  ชาย โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายกิตติพันธุ์  ฝั้นเรือนแก้ว โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายกิตติภพ  ไชยศรี โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงจันทร์ดาว  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายจ่ามปุ้น  สามแสง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายเตโชดม  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงเท  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปันสี โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธัญสุดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายนนพัทธ์  ธรณีศาสตร์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนันทิกานต์  ้้เฮิมนาง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายบริพัตร์  ปัญญาแปง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปนัดดา  คองแดง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงปนัสยา  เจแฮ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปิยมน  นันดี โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงไปรยา  ธรรมสุโท โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายพงศภัค  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายพุฒิพงค์  มูลสา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภูษิต  พระนิแฮ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงศิรภัสสร  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายศุภวิชญ์  คิตตรง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงสุมนรัตน์  โหล่เจ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอนัญญา  มนุพัศเมธี โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายอัครชัย  หมีจ๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงขวัญชนก  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
612 นายจิ่งห่าน  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายจิรเดช  เหว่าจะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงจุรีพร  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวฉันทนา  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชยุต  นิธิวิโรจน์สุข โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชลิตา  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวชุติมา  ดิเรกวาจา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายฐกฤตธรณ์  ฐิรนันท์โภคิน โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
621 นายณัฐชนนท์  อุตเจริญ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นายณัฐภัทร  เลาวือ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัฐวดี  สมแปง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายดลวัต  แก้วขัน โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายตะวัน  จันทบุรี โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
627 นายทักษิณ  เต็มบุญหรรษา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายธนภูมิ  คิดตรง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่เปา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงธัญชนก  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงนิรชา  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายบงกชเพชร  วงศ์ใจเพชร โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไพรนภา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวบุณยาพร  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายเบนยามิน  กวีเกรียงไกร โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายประเสริฐ  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายเปรมสุข  อุดมไพศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายพงศธร  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพนิดา  นายหว่าง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพรสินี  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพฤทธิพร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพลทัต  ดอกผึ้ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นายพศิน  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพัชรพล  มูลสุข โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพัชรินทร์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายพิพัฒน์  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงเมธาวี  หนองปิงคำ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรจริน  นายหว่าง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงรติรส  แซ่ท่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นายวงศกร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาววรรณพร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายวัชรชัย  เส่ซู โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวุฒิพันธ์  บุญดี โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวศนิดา  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศรายุทธ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายศิรชัย  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวศิรประภา  ทิพอิ่น โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวศุภาวรรณ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสงกรานต์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสิทธิพล  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสิราวรรณ  เลิศวงศ์รัตนกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะรินทร์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวสุดารัตน์  ประสานเนรมิตร โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวสุภัสรา  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวสุวารัตน์  ตะแก โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวแสงนุ่ม  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอภิชาติ  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอัจฉรา  เจริญมั่งมีเงิน โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอาจรีย์  ตาหมื่อหลื่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.1 คณิต ม.ต้น
676 นายอาทิตย์  วงศ์ตระกูลซ่ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงอุฬาริกา  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงเข็มอัปสร  สุขก๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุกลวัฒน์  สีชา โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงแสงคำ  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเอื้อยแสง  - โรงเรียนบ้านเมืองแปง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกชพร  ปาละวงศ์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงคำแลง  - โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงนิตยา  - โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพัชชานันท์  นันธิสิงห์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายพุฒิพงศ์  พนมไพร โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงมานิตา  นายวม โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายเลวี  เจริญเจ้าสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงวาสนา  แซ่ว่าง โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายศิภูริน  บางโพ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงสิริวิมล  โชติชัยวงษ์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงสุทธิดา  ก้อนมณี โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จัง โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงกชกร  เขียวคำฝั่น โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกมลชนก  โตริ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินตั้ง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเขมิกา  วงค์บุตร โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเจนจิรา  โกมัย โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายชัยวัฒน์  ยงทองจรัสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงญาณิกา  พรหมผัด โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงฐิติมน  พัฒนาเกษตร โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงทอฝัน  ยงตระกูลพันธ์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธันยพร  ชมสมองเลิศ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงประภัสรา  ชัยเลิศ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปาริชาติ  ก่อนเศรษฐ๊ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพลอย  จรัสประสานกุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิติกาญจนากร โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพัสกร  ขจรงามแท้ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภาคิน  - โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายวรากร  เมฆจงดล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสายธาร  หาดสีทอง โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสิริกร  - โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงหญิงระวิง  ก่อนใครใคร โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลมเกียรติ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยนา ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายรัฐพงษ์  ถิ่นวนา โรงเรียนบ้านห้วยนา ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงชนนิกานต์  รักป่าไม้ โรงเรียนบ้านห้วยนา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพชร  กิจโดมกุล โรงเรียนบ้านห้วยนา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายดนุสรณ์  กอบจิตสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวริษฐา  พุทธานุภาพกุล โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.1 คณิต ม.ต้น
738 นางสาววิชญาดา  ยาลังกา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายวีรภัทร  ไกรเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศักรินทร์  นะสุ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสายสุณี  พรนัดดา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.1 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวสุดา  เกษมพูนสุข โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสุริตา  ศักดิ์อมรรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระทงทอง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกิตติพศ  ใจเลิศฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายคริสธิเดช  กอดวิเชียร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายจิรกร  กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจีรวรรณ  ก่อนอุษา โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภัทรพร  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภุเบศร์  พินิจธรรมธีระ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงวิรดา  ไพรโพนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงภัสสริน  แก้วดวง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงรัชนี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวิไล  จรรยาอร่ามกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสิดาพร  ก้องปฐพีสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงยุภาพร  ศิริชัยวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีบุญมา โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายชยากร  ชูพันธ์สิทธิพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายพงค์พันธ์  อริญาวิบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงวีรินทร์  วารินทร์สิริ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงศรีสมร  กุลจิระวนนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายสมตระกูล  สีจันทร์สุกสกาว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงชุดา  เจอสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญดิษฐ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หมอกทรายขาว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงยุวดี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายเอ็ม  สายแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกณิกา  อนุสรณ์เมธีกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกนกพร  โชติอัศวนันท์ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายก้องภพ  สกุลหอมออ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายกิตตินันท์  ปิติวานากุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายเก่ง  สดใสสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายจายหลง  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงจารวี  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายจีรพัฒน์  ตระกูลวิริยะชัย โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชนนิกานต์  เหมะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายชยกร  เสมอใจ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายชานน  จิตรภานุทรัพย์ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงญาณิษา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายณเดช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายดนัย  ลุงทุน โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายธีรเทพ  อนุรักษ์วนาไพร โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงนลินี  วนาลัยธำรง โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงบน  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายปู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงพรพัชรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพลอย  กิติดรไพรศาล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายพัสกร  คำหล้า โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงพิมพ์อร  พรไพลินเดชา โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงภรันยา  โนตะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายโมฮา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายวิภพ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสายฝน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงสุนิดา  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงหทัยชน  อภิธนเมธี โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงหมวยหญิง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอาย  พอก้า โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายอารีฟ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายคุณอนันต์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายจอมอินทร์  จันทราอินทร์ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพรทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพรทิพ  พรโชคชัยกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพันธวัช  บวรพงศ์ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูวดล  ก้องตะวัน โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงวราลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงแสงคำวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายิอินสอน  เกียรติธนากุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงการเกด  ประกิตกิตติกุล โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงบุณยวีย์  ศักดิ์คีรีงาม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายวรพงษ์  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงวิยะดา  ไพรบูรพา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสาธิกา  ม่านฟ้าสีคราม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกษิรา  เครือทอง โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่านฟ้าสีคราม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพนิดา  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวัลยา  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศันศนีย์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายซอเหน่มู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงดุจดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายเมธพนธ์  รัตนชัยชาญหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงเมนู  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงยุวเรศ  อรรถเวช โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงชัญญานุช  สกุณาสีทอง โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนฤทธิ์  ทุนน่อย โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ภัทธรกุล โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ ๒๙ ) และสาขาห้วยแก้วล่าง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟ้าตระการ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายชยากร  ชลธารเสาวรส โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายทวีศักดิ์  พิทักษ์ปิยะกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงธัญภรณ์  อัมพรสกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีมูล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวรรัตน์  ผู้ชงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงศิริรัตน์  เสมมหาศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเกษ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายอภินันท์  นำสุขกายใจ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายเอสรา  บัวบาล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายธรนันท์  ธารานพดล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงนิภาพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายบุพกร  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูวนัตถ์  จามจุรีย์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวรดา  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสุข  มอนแสง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงหมู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายอ่องจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงทับทิม  ทาคำมา โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายธนากร  พรนราหัสดีกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญกิติ โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล โรงเรียนบ้านแม่ละนา ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายกรวิชญ์  โชติเวทย์ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงจินตภา  รัตนอารยธรรม โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายนิวิฐ  ธรรมแดนไพร โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายมโนพัศ  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายจารุพัฒน์  ไพรสูงส่ง โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเทวินทร์  รัตนอารยธรรม โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงนารี  ชื่นสุขเจริญกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงนุชวรา  สุภาพวรนาถ โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปวันรัตน์  คีรีไพรวรรณ โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปาราเมศ  พนาสิทธิกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายภูริวัฒน์  พนาสิทธิกุล โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภูวนาถ  นาคสืบวงศ์ โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวรวัตร  วงศ์กะเหรี่ยง โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายสิทธิพล  โอวาทประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแพม ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายชัยวัฒน์  นันทฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายสุรพัศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงคำขิ่น  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจิรภาส  ภัทรกานต์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงบานชื่น  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพรวลัย  ไพรประดิษฐผล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพิชญพร  วิเชียรยอดกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภักดี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงรุ่งนภา  นันทฉัตรมงคล โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายสกล  ชนาธิกานต์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  อาหว่า โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายกรณ์ดนัย  แชมี โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงกันต์ธิดา  กำเนิดกรุณา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงจีรณา  จะนู โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงชญาดา  รัตนผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณัชชา  ชญานีนุช โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงณิชนันทน์  รัตนอารยธรรม โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงทรงพร  จะหยี โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
914 นายธิติพล  เยี่ยมนภาโยธิน โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายพงศ์นาถ  สิงห์นาคภูมิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายมิรอิ  ตากาฮาชิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายยศกร  บุญศรีประภา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายเลิศชัย  สิทธิพรคำลือ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายวิภพ  รวมมิตรสมัคร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มงคลชัยวารี โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายสิงควรรณ  สุภาคำ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายสิภิวัฒน์  ดอยจรัสฟ้า โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงสุริยา  จะแล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสุวนันท์  ศักดิ์นภาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 คณิตประถม
925 นางสาวกันติยา  อุดมอัมพร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงจรุณี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายจิ่งเมือง  โสภนรัตนากร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงจิดาภา  ดอยเจริญสุข โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจิยาทร  ปานยุ้น โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
930 นายฉัตรมงคล  รัตนาผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายชัชวาล  โพธิหล้า โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรประดับ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงฐิติกานต์  น้อยหลวง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
934 นายฐิติวุฒิ  สิทธิพรคำลือ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
935 นายณัฐวุฒิ  หล้าวงศา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวณิชนันท์  กิจโดมกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงธัญญมัย  ไพรประดิษฐ์ผล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายธีรวัฒน์  เสลาสุวรรณ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
939 นายนันทวัฒน์  โชติเวทย์พัชรกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวนิรมล  ชอบชัยภูมิ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวเบญจวรรณ  ไพรประสิทธิผล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายปุญวิชญ์  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพิชิตพงศ์  รัตนาผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
944 นายพิทยุตม์  สมานคำ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นายพีรพล  จะชา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
946 นายพุทธชาติ  สกุลลอย โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัคจิรา  คงวรปรัชญ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
948 นายภานุวัฒน์  พัฒนกสิกร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงเมลิสสา  เสดวงชัย โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
951 นายเมืองลา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงรพิชา  หยกแก้วตระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวรดา  พิทักษ์พนาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
954 นางสาววรางคณา  คงสุวรรณ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายศรายุทธ  ผาสุขวงศ์ศรี โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายสดใส  นาคสืบวงศ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
957 นายสมชาย  แก้วโพธิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวสโรชา  วัฒนาญาดา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวสุจารี  พนาสูง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสุทธิดา  นราพินิจกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นายสุรชัย  ประสงค์พนาไพร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงอธิพร  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอักษราภรณ์  ทองอักษรานนท์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
964 นายอัศวิน  ขุนเขาให้สิริ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไพรภราดร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤติ  สินเกิดสุข โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพรรัตนาคีรี โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายเกรียงไกร  นายทา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายไกรวิชญ์  สินเกิดสุข โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนนัยสุริยะ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายคฑาวุฒิ  สลักจิตรสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายจักรีภัทร  จะนู โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงจารุกัญญา  ไพรประดิษฐผล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายจิรเมธ  ยอดนิปาน โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ทวีเพิ่มพูน โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงชัญฤทัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณิชาภา  จะหย่อ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายทัตเทพ  สลักจิตสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายทัตธน  สลักจิตสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนกฤต  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธัญพิมล  ฟ้าอมร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธิเดช  จะอือ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธีเดช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนพรัตน์  สายศรีเจริญ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายนรวัฒน์  ผาแดงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงบุษญาภรณ์  วงศ์เพชร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพงศกร  รัตนาผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพรชัย  โชติเวทย์พัชรกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพรทิพย์ดา  แสงทิพย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพรพิรัตน์  เอกวัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพรไพลิน  ไพรรัตนาคีรี โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพรวลัย  ฐิตินันท์ศรกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพลเทพ  วงษา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพัชรา  คีรีปรีชาวิทย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงพัชรา  มังคละ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายภานุเดช  อาภาไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายภาสกร  วิเชียรยอดกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายมีชัย  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  วงค์อุ่น โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายรัชพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายรัฐภาค  จันทร์ตระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงรินลดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงลีลาวดี  เอกวัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายวรินทร  คงวรปรัชญ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายวันชัย  ธรรมธรสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวิมลมณี  โตตระกูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายวีรพล  ชื่นชไมยพร โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายวีรภาพ  สลักจิตสกุล โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงศศิภา  สกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายศิวกร  วิเชียรผาแดง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสุพัชรีพร  นาใจ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายสุภกิตติ์  หยกแก้วตระการ โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายสุรชาติ  เมฆสวรรค์บำรุง โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอังคนา  สุนทรนาคา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอารียา  อัมพรมีปัญญา โรงเรียนบ้านวนาหลวง ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายจีรศักดิ์  พินดา โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายไชยวัฒน์  ฟองอารมณ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายนันทิพัฒน์  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพาณิภัค  พรนราพินิจกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงโสภารัตน์  ธรรมนิติสุขกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายกันตวัตน์  แซ่ลิ่ว โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายจตุพร  แซ่เซ่ง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายจิตตะวัน  นิยมชัยพร โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายเจียวฮัว  ชิง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายชุติศรณ์  จองน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายดนุวัศ  คำแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงติ้ง  สร้อยแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายธันวา  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายปรเรศ  อินต๊ะสาร โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายประเสริฐ  ยิ่งสุภัค โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพิชญาพร  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายภาสุ  ลุงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงวริสรา  เกษมสิริพงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายวิมล  ไอยี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายวีรยุทธ  อาพาซี โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายไวทยา  แซ่ลี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายศรัณย์  แซ่จิง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายสกุลญาวัจน์  ภัทร์จุมพล โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงสุปรียา  โชติอารยะพร โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงสุพรรณ  พิกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงสุพิชญา  อะเม โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงแสงดาว  พูลเขตวิทย์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงอรจิรา  นงยา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไพรปรีเปรม โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงกรรกมล  อิงลืน โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วผิลา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สินลี้ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกิตติพงษ์  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายไกรวิน  มะวาจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายคณิศร  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงคนิษฐา  เลาลี โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงชนิภรณ์  ขจรเลิศวิลัย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายชยานันต์  ปวงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงชลิตา  พฤกษาสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณรงศักดิ์  วิทยวิจิตร โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยพีรพัฒย์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงดำ  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธนกรณ์  เสมี โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธนดล  สุจาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายนพกร  คำแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงนภัส  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายนิธิทัต  เลาซี โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงบัวชมพู  ศรีสิทธินพคุณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเบญญาภา  เส่ซู โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะสาร โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายผล  นะรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายพนิตนันท์  คำมล โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายพลทัต  มะวาจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพัชราภา  หย่าจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพิชิตภูมิ  ทุนไฮน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่เฮอ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายภูวเดช  ป๋านมอย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงมณีมณฑ์  สินเกา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงมารียา  แซ่จาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงรุ้งฟ้า  เลายี่ปา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวนิดา  ดอกแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวนิดา  ธนพรภัค โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวิสวัส  วงศ์พรไทย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายศรายุทธ  นายบุญทอง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงศิริธร  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงศุภกานต์  มุกดา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงศุภนุช  ลำปายเจริญสุข โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงสโรชา  สร้อยแสง โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสายใจ  แสงคำ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสิริธร  มาศส่วย โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสุริยา  แปคู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทิพย์มณีวงค์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอรรถกร  อุ๊จุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอสมา  วิศรุตมัจฉา โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอาทิตยา  เลาหมู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอาภาศิริ  แปดศอก โรงเรียนบ้านน้ำฮู ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายกันตภณ  ธิติชัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 คณิตประถม
1109 นายจิรพนธ์  สมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงทอฝัน  นครเขต โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายแทนคุณ  มงคลสุวรรณยา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายธนัชชวินท์  วงศ์เมธาวรรธนะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงธนัชพร  ยานะดำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงปวีณนันท์  ปัญญาตา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงปิยธิดา  มูลคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายภูริวัฒน์  ขุนนางจ่า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายกัณตภณ  ธิติชัยสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธนัชพร  ยานะคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายธนกร  เต็มนวคุณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายนภสินธุ์  จายสัก โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายนฤนาฏ  พรมภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพงศกร  มูลน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ถาวร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงรังสิมา  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงวีรดา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกันต์สุดา  เนตรคำยวง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 นายชาญชัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 นายทุน  ใจคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงนาตยา  สายคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายมอน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปละ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายศุภสัณห์  ฝั้นกันตี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงปัจจันต์  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพรไพลิน  ใจ๋ใจ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายมนุษย์เชษฐ์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงศลิษา  จรูญวิริยะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงคำอิ่ง  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายชนกันต์  คำหลู่ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายชยานันต์  เสร็จซี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายชัย  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงดารินทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงทักษพร  ซบหทัย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายธัชกร  คลอดศรีเป็ง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายบรรหาร  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปีรดา  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเซ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงศรีสุดา  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงศิริกร  นาหนุ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอิงดาว  - โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงคันธารัตน์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายชัชนันท์  จะแฮ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์พนา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายณัฐดนย์  แอพุ้ย โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายดนุพร  โชติเวทย์อนุกุล โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายธนวัฒน์  จะดี โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กชายพรพิพัฒน์  จะฟู โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายภานุพงศ์  จะนะ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงวิรากานต์  สังวรนำชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายสมพงษ์  กำเนิดกรุณา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอารยา  สังวรนำชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายกรภวัทน์  สุทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงกิ่งกมล  ศิริ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายกิตติศักดิ์  นรมาตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายชญานนท์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายชนกันต์  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายชนาธิป  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายดนย์ปิยะ  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กชายน้ำปาย  เพ็ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายบารมี  นฤนาถเมธีกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุธาดาวดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กชายปรีดียาธร  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายเปรมชาติ  ชัยวีรางกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายพัดโบก  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายวรัชญ์  วงศ์วิชิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กชายใหม่  จิรเรศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงกุลธิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายครองศีล  จิณะเสน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายจิรพันธุ์  สุมะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายเจตนิพัทธิ์  รักธัญญะการ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  สุภาสืบ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงณัฎฐนิช  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนุษย์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณิชามน  มหาภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงธันยธรณ์  สง่ากูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายน้ำปอน  เพ็ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายปรเมศ  มังกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายภูเบศ  โพธิ์จักร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายภูรินทร์  สีวังนอก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายยศกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงร่มฉัตร  ฟองวารี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายศรณ์จิรา  จีรณิชย์พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายศิขริน  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่าภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงสุชานาถ  เปรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายหน่อเมือง  กฤติบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายอภิกรม์  ดวงธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์พัชรกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอารียัลเนอร์  วอนอาร์ค โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงกรกมล  คำทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายกรรชัย  ฟองแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงกานต์สินี  ตามา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงฉันท์ญาดา  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณกร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายชยางกูร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชิกว้าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายณัฐธาดา  สารลิขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กชายธีรนันท์  เผ่าอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงนฤภร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายนัทธกร  ซื่อตรงไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุวรรณฤทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กชายศิวกร  แพร่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายสหัสวรรษ  หล้าทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิริยภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายโสภณัฐ  เชาว์เลขา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงอัญญาณี  คำวงศ์ปิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงอันชัน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายกฤษณะ  บุญสะรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายกิตติภณ  ทาแกง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายกิตติวัฒน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงเกวลิน  ผาติกุลบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงขวัญหทัย  นิติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงขวัญอัปสร  รัตนจำเริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายจักรพล  อุปการะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายจักรพันธ์  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงชนฑิชา  ทนันชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงชลธิชา  หล้าคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายเชาว์รรธน์  อโนทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชานนท์สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุนพนัสสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายเตชินท์  ส่างเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธนพนธ์  สีสัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธนากร  กิจติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธีรวิทย์  เฟื่องประสบ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายนครินทร์  สมอุทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงนภมณี  ปารมีรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงนุชวรา  ส่าเหล่วา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายประพลเดช  ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปุณยวีร์  อาฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปุณยาพร  กุลจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายพงศกร  รุ่งอรุณเบิกฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพอเพียง  วนากมล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายพัทธพล  พากเพียร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงพิชชานันท์  หัตถา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายพิรชัช  เต็งอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรรณธีรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงฟ้าใส  ดำรงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงภัณฑิรา  พันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์กุลนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายภูริณัฐ  มูลคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายภูวดล  ศรีคำปัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงโมไนย  เลยไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยศกำจาย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวรัญญา  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวรากร  หมื่นแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงวริศรา  รติกาญจนสุขกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวัฒนภา  แก้วรักษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงวันวิสา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทรัพย์มงคลรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายวีระศิลป์  สงคราม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายศรัณย์  บุญกัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงศศินิภา  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้างแผ่นผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงศุภกร  ปันติ๊บ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายศุภกฤต  กิ่งแก้งโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายศุภณัฐ  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงสินิยากุล  สุริยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสุชัญญา  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จิตต์ภาวนา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายเสาร์หิน  วราฤทธิ์นราธร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอภิเชษฐ์  เกียรติกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอัจฉรา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายอากร  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายอานนท์  ปุยะติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงอารยา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม