รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  ชาภูบาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤช  มหาวรกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โยธายุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกัลป์จารึก  จันทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติศักดิ์  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกีรดิต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขวัญชนก  นัยจิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายคุณานนท์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนชิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจิตติพัฒนกรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุภรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชญานี  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายชโย  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายชิษณุพงษ์  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชีระวิทย์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชุติสรา  สุตะสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายโชติวุฒิ  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญานันธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายฐปกร  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัชชา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐดนัย  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสัทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐพล  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายทัตเทพ  แสงโทโย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเทพทัต  โนรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนทรัพย์  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนพร  พานโมก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองบพิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธวัชชัย  นครชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  หิรัณยัษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ตาสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนภัสสร  แก่นของ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายนัฐวุธ  ธนะกลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพม่อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเนติกาญ  โชติกานันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายบุรินทร์  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายปฏิพล  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปฐมพงศ์  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปริศนา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปาริชาติ  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปาริตา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปิยธิดา  สัสดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายปิยะวัฒน์  วิศิษฏ์เสาวรภย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพัธดนย์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายภคณัณท์  ศุชดชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภควดี  สิทธกานต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภัทร์ชนน  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภาณิชา  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภาสกร  เลวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภูรี  พันระนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายเมธา  ทองสืบสาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายยศกร  แก่นอาสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายรณกร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวรภัทร  ยิ่งมานะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายวัชรินทร์  สัจจมุกดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายวันมงคล  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวันสิริ  เกษร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายศรัณยพงศ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศสิณา  ไชชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายศักยะ  หิมะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสิทธิพร  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายสิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสิริธาร  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์สัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสิริโสภา  ไกยะวินิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทรโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายสุภวัทน์  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พันอากาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอนงค์พร  วงษาเกษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอภิชาดา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอรปรีญา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายอรุณพิวัฒน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอัการาภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายกตัญญู  โสภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกนกชนก  ศรีโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกนกพร  ศรีมูลเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกมลชนก  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกรกมล  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤตยชญ์  รักษ์วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤษณพล  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกันตภัทร  มากนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกันต์  วงศ์พิบูลสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกัมปนาท  แผ่นพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติภพ  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกีรตะ  ภูวภรณืกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกุลนันทน์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายโกมินทร์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงขวัญข้าว  กูลธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายข้าวขวัญ  อินธิเสน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงข้าวโพด  ดำชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงคณัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายคณิศร  ฐิตะสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจริญญา  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจันทรรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจัสมิน  บาชมานน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจาฎพัจน์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิรปภา  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิรภัทร  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราพร  อินปาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชนนพชร  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชนาธิป  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนาภา  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์พิมพ์สร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชลิตา  วิชาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีจำลอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชาริศา  เทพสิริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชิชญา  อินนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชิดชนก  จันสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชิษณุ  ผิวสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงญาดา  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงญานิสา  ล่ำสัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฐากร  ปนศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายฐาปกร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐฐพร  แสนจู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐธิตา  สาฤาษี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อนานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายดลชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเดชาวัฒน์  พรมออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายตรีทศเทพ  อินทรพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
301 นายเตชินท์  วงค์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกร  จำเริญศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  ณํฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนกฤต  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนโชติ  วรสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนภัทร  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนวัฒน์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนวิทย์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์พุทธา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนากรณ์  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนาวัฒน์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธรณินทร์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธรรมรัฐ  โสมศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธราธิป  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญญาเรศ  เพชรนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข้ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีรพงษ์  กุโบรา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
339 นางสาวธีระพงษ์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนฤชา  สุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนฤเบศร์  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนัชชา  ภูขมัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนิศรา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายบุญชนะ  ขันธุลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบุญมี  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปภาดา  มินตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปภาวรินท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายประวีณ  ไฮคำสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปรารถนา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปริยากร  หิรัณย์ษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปาณิสสรา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปาริฉัตร  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปิยะนันท์  รัตนสมัคร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเปมิกา  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายไผทเฉลิม  วงค์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพงษ์ภิภักดิ์  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพงษ์วิทย์  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพัชรพล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาธิพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพิชญะ  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชญา  พิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพินทองทา  พงศ์ภัคพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์วิชา  ชาอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สมบุญกิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพุฒิพร  พันธุ์พุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัทรพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูริภัทร  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงโยธิดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรชานนท์  ยิ่งสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวชิรวิชย์  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวนิดา  วงค์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวรากร  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวราภรณ์  เสือเงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวัชรกร  ธาราสนธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวัณเฉลิม  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวิชชุกร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวิชานน์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวิภาวี  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวิมลสิริ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวีรภาพ  ขันติยู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวีรินทร์  มุกดาฐิติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวุฒิกร  ชลธิชาชลาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวุฒิชัย  ขุนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศตนันท์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศรีรัตน์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิรดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศิริพร  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศุภานน  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสมฤทัย  ฮวินวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสรวิชญ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสายสลิล  ประสุนิงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายสิรสินธุ์  สกุลเดช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุกัญญา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุกัญญา  พันโกฏิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุชานะรี  ศุภางคืกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตส่องแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุเมธินี  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสุรบดี  ด้วงพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสุรยุทธ  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุรางคณา  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุริษา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุวภัทร  โสพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงหทัยชนก  โมลานิล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอชิตพล  มหาอุป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอดิศร  สมชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอดิศร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอธิชา  รักศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอนพัทย์  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอนุวัต  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอภิรัชดาภรณ์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรณิชา  ยงยันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอรปรียา  พระสาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรัญญา  เกษียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอริสยากรณ์  วาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอัคษราภัค  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอัญชลิญา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอัญมณี  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอามิน  อินทะสร้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอารักษ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอุษามณี  บุตรกาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายะนกร  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายะนกร  อัมมะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายกนธ์นธี  โชคกาญจกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายกสิณชน  ราชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายกันตพงษ์  คืนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจารวี  สีสายชล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจุฑาชินี  ประยงรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายชวนากร  กับกระโทก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภานุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายทศพล  จันทนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายธีรโชติ  จั่นปุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายปกชนญม์  ทองจาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงปรียาพัชร  สังขพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปาลิดา  ลีลาอาภากูร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายพชร  ปพรรธน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายเมธาวิน  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิขาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงวิณัฐนี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายศุภนัฐ  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายอติรัณณ์  อุณวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกชพรรณ  แฝงสาคู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองกาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลประภาพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกันต์ธีร์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกันตพงศ์  ทองการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกุลเชษฐ์  สารทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเกริกเกล้า  บุญมาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายคณาธิป  คล่องแคล่ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงคริสติน จือ อวิ๋น  ค๊อก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิรากาญจ์  พาลึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชญาดา  วงศ์มุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริวงษ์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชนนน  นนสะเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชวัลกร  บัวระพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บัวระพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชวัลวิทย์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายชิษพงศ์  คืนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายโชคศิริ  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฐนิชา  สายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณฐมน  ถวิลการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ์ชนะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐนันท์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณํฐธิตา  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงตรุนินทุ์  ตรงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงทักษพร  ฑีฆะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายทีปกร  เผือดนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนพล  แสนจันทะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธวนันท์  นามพุก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญวลัย  จัทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธินัดดา  กองแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธีธัช  อ่อนแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธีรภัทร  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธีราพร  กิราชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนนทภัทร  คำแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายนนทัศน์  กิมโล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนภัจฉรา  โตเต็ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนฤมน  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนวันธร  นามคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายนิติ  ศรีเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเนตรนภา  สุขรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปฏิพล  เจริญผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปภามาศ  อึ้งฐิติพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายปริชญ์  ชาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปัทราช  เข็มทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพระนาย  เพริดพราว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพสกร  จันทจวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศานุพัทธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชญากร  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพิธา  ประภาธาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพีรณัฐ  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพีรวัส  อรรคศรีวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภราดร  คำนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภัคพล  ทองน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภูรินท์  โคตคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายมงคล  วงศ์สายตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายรชต  วงศ์สุนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงรดา  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงรติมา  สมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายรัชพล  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายล้นเกล้า  ธีรสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวรรณลักษณ์  ช่วยชูหนู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวริษา  เศรษฐนันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวโรดม  กัลยาโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวันใหม่  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวิศรุต  กมลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายเศรษฐพัชร  ส่งเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายสรวิศ  ปูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสโรชา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสิริทัศน์  พัชรวรพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข็งแรง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุชานันท์  ใจสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จับบาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  รันตวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุรภา  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุวิตา  มานะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเสาวนีย์  ขันอาสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงโป้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอดิชาติ  จันทร์มิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอนิฉฎาภรณ์  แสงวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอโนชา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงสมสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอริยพล  ศิริปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอริสา  ลมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอาภัสรา  โชติรื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอารียา  ดำเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอุรัสยา  เตียตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกอบโชค  เศิกศิริ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พาชอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงจิราภา  กันดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนคช โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายประดิพัทธ์  แสนสุข โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงมัตระวี  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายรชต  น้อนนาดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกรรวี  ผอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกิตติญา  พวงหอม โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายคุณานันท์  สันติคุณากร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัญฑิฌา  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนัชชากัญญ์  นิธีวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปราณปริยา  ผางพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปริฉัตร  อินพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปาริตา  ผางพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพชรดนัย  มีชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพนิดา  โรจนชาลี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรฑิพา  บุทธิจักร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพรรณพิรีย์  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพัชรดนัย  โงนมณี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงรดา  ปัญญาวิชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายรัชชานนท์  ภิญญะชาติ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวรินทร  สุพร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวันวิสา  ธนโชคทิศอุทิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวีรวิชญ์  ยงกิจตรีโรจน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศิวัฒน์  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอภิชวรรณ์  อินทรพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอาทิตย์  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอินทิรา  สมสร้าง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกรกนก  สารวัตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงเกษร  เผ่าหอม โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายจิตรเทพ  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงจิราภา  รูปเหลี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงชนากานต์  มิตรวิจารณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายธนกฤต  ศิรธนานนท์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายธีระศักดิ์  สานตูบ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายปภากร  สุริยะกมล โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเต็ม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงพีรญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมมา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงศิริเมขล์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกมลรัตน์  สาลีวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวกรรณิกา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกฤษณา  พลประเสริฐ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกวิน  ธิยา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวกัญญารัตน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายกิจนิทัศน์  อึ้งธิติพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายกิตติภูมิ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
890 นายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายจักรกฤต  ทองเภา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นายจักรธร  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจิตตราพร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนึ่งคำมี โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายฉัตรมงคล  ต้นภูมี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงชญานิศ  มหาโยธี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายชนกานต์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายชนะชล  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายชนากานต์  วังสการ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญภา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชลดา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายชลันธร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายชาคริต  ดีสี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายชาญณรงค์  อุจฉกรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงชุติมา  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวฐาปนี  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เย็นใจ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์มะหา โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวณัฐธิดา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณัฐพงษ์  คำภูผง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายทวีทรัพย์  ทุมโทน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายธนกร  บุญเนตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายธนชัย  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายธนโชติ  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายธนนันท์  พาลึก โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายธนวัฒน์  แสนจัทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธีระพงษ์  หลักทองคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายนที  คำขันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายนนทพัทธ์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายนพรัตน์  สีสด โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงนภัสสร  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนภาพร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายนราธิป  มณีพัทธพงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายนราธิป  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ปัททุม โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายนันทศักดิ์  อัคศรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายนิติพงษ์  ผาอำนาจ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายนิธิ  เวืองวัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
947 นายนิมิต  ธิติโยธิน โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวเนตรนภา  ทองผา โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายบุญรัฐตินนท์  แซ่เลือง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายปฏิพัท  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวปฐมาภรณ์  พุกยอด โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงประกายมุก  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปอแก้ว  บุตรวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูชื่น โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพบุตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายพงศกร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
961 นายพงศ์เดช  สุราทิพยวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพงศธร  มีงามดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โฉมสวย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายพงษ์ศธร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพรทิพย์  บุญวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวพรธิชา  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวพรรณิภา  คำโยธา โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายพรอนันต์  นามแก่ง โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สละวงษ์ลักษณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โกดโสม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายพายุ  คณาโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวพิชามญชุ์  หมากดก โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายพิสิฐ  ทองจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายพีระพัฒน์  เอกวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวภนธร  สุวรรณฑา โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายมุกอนันต์  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายยศกร  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงรัญชิดา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายรัตนพล  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ชาธิพา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวลลิตภัทร  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายวชิรเดช  ฆรินทุ์งามพิศ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
998 นางสาววนิดา  ศรีลุน โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาววราภรณ์  วุฒิเวโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายวสุรัตน์  บุญธูป โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายวิวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายวิษณุ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยยายงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงศิรประภา  ราษฎรติง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายศุภกร  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายศุภณัฐ  สินศิริ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉายอรุณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสรัญญา  ทุมพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสุธิมา  สมีเพ็ชร โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูชาติ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริศักดิ์ชัย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายอชิระ  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 นายอภิวัฒน์  ไชยวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายอภิศักดิ์  ปานทอง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายอมรเทพ  สระแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 นางสาวอรธีรา  เชื้อทอง โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอริสา  ที่ทำนัก โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวอลิชา  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นายอาทิตย์พงศ์  แก่นสำโรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายอำนาจ  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอินทิรา  อินทสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กีรติกานน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวอุทัยทิพย์  พันธ์คูณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายอุทิศ  พรมภักดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงไอละดา  วันทะวี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชานุชิต โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกมลชนก  ทองผา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุกาวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายกิตติโชติ  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุรมย์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงจิตรา  ใจเที่ยง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงจิรพรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงจีรนันท์  วงค์ชา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชญาณี  นาคศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงฐิติกา  บุญเรืองนาม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณัฐชา  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเพียร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณัฐพล  บุญเอื้อ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายณัฐพล  พละสูนย์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณิฐิพร  รัตนพลแสน โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายตุลยวัตร  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายทศพล  เบ้าทอง โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงทิฑัมพร  มงคล โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนกร  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัตณี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธุ์หมุด โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ยนเยี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธีรกร  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธีรตา  กุสโร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายนรากร  เนตวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงนวล  ไชยราษฎร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนัชชนันท์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนิตินัท  อรรคคพิน โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งผล โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายปฏิภาณ  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปรเมศน์  เนตวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายปราณีต  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายปราบ  ปาระมี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายปริญญา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงปานชนก  วุฒิเวโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปิยวรรณ  พิตรพิบูลย์วงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายพงศธร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพงศภัค  อุระ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพรพิมล  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพรอนงค์  สูงศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพลธนวัต  ตุงคณะคร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพัชราภา  อรรคศรีวร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามอินทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมพ์กัน โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายพีรพงษ์  แก้วดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพีรพล  ศรีอรัญ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายพีระภัทร  ธานี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายเพชรพิรุณ  ปราโมทย์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงภราดา  นะทีสี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายภิญโญ  โนนหิน โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายภูมิภัทร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงมณีรัคน์  แห่งธรรม โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงมณีรัตน์  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงรัตนาพร  ผาจวง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงรุจิรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายวจนะ  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวรชา  คำแสน โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายวรพจน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงวรลดา  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวรัญญา  สุดช่วย โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวัชระ  ทองพั้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ไพจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายวีรภัทร  วังสการ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายศตายุ  เสริฐศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงศรุตา  สายใจ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศิรินภา  รักบุญ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงศิริพัตรา  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมญา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายศุกลวัฒน์  เครือคำ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือไชย โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสุพัตรา  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรีเดช โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายสุรเชษฐ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายอภิชิต  มงคลสุภา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอรวรรณ  ราชิวงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอรัญญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอัญชนาพร  มีศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอัญทิตา  พงษ์โอสถ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายอาติยะ  ผมเพชร โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายอาธิศักดิ์  นิติวัฒน์วรภัทร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอิทศรา  โสมณวัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงอุ้มุบุญ  กุณรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงไอยเรศ  หมอนอิง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภารุณี  ทุรานุต โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายชนกานต์  เครือพลอย โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงนิรัญญา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายพิพัฒน์  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงศศิธร  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณัฐวิชชา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีคำ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงพรรณิภา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวิภาวดี  อุระ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงมัณทนา  ศรีษาพันธ์ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายกฤษกร  เกษีสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายกันตภณ  พันธ์มุก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดซาชน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายกิตติพันธ์ุ  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงจิภาดา  วงษ์วิรัติ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายเจษฎา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายเชี่ยวชาญ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายณัฐนันท์  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายณัฐภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนพงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายธนาวินทร์  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายนรปพน  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าบง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงปานไพริน  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญทะระ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายภูริช  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายลีโอนิเดส ริโก้  คัลดิโร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายวัสสันต์  สีโย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายวิฑิต  บุตดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายวิทวัส  บุตดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายสิทธินันท์  วงศ์สุภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายเอกอนันต์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงกชพร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายกวิน  สีสัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายกิตติพงษ์  บุสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายขจรพงษ์  มีกุศล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงเคที่ สุวีรยา  เดวี่ส์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายจตุรภัทร  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงจันทิมาธร  สิงห์สร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงจิรัชญา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่นำ้ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงชนิดา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายชยกฤช  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงชลธิชา  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายชวิส  รัศมีวนิช โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายชานนท์  ศิลปศร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงชาลิสา  บุญสาส โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายชิษณุพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณัฐดนัย  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายทัศไนย  ทองออน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายทินภัทร  ไตรยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายทิวากร  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธนภัทร  ดึนกระโทก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายธนวินธ์  เสียงลำ้ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธมวรรณ  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธัชพงศ์  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงธัทยากร  รูปคม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปัญญาพ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงธิติกาญจน์  รุ่งปริยศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธีรเดช  ภูจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายนนทภูมิ  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงนราวดี  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนันทิยา  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายบวรภัค  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงบุศรินทร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายปฐมพล  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงปริตา  นา่โสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายปริยวิศว์  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปวรุศม์  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตกระเสริม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพงศธร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฟาริดา  ดึนกระโทก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงภคพร  ชูละออง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภัณฑิรา  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงภัทรวดี  คิอินธิ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายมนุเชษฐ์  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงมริสา  มินิชิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พนมพรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายยูฟง  จาง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายเลิศชาย  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงวรนุช  พรมดมภ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายวราวุฒิ  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงวริศรา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงวินันท์ญา  วรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงศุจาริณีย์  สุจารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายสุภกิณห์  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอทิพร  ปัญญาบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอทิวรากร  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายอนุภัทร์  พรรโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยชิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอภิญพร  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายอภิณัฏพรชัย  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายอภิวิชญ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอภิวิชย์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอรรถกร  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงอเล็กซานดร้า  ภูสแดร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงอัษฎาพร  อ่ำประยูร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงอารยา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงอินทิราณี  ศรีอันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอุชุกร  สังสะกิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายูยูอุคิ  ฮารา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายธนัชชัย  ผิวขาว โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนฤมล  รูปงาม โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงน้ำริน  ใจมั่น โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กชายภาคิน  พิกุลศรี โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายลัญจกร  มนต์นามอญ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายอโณทัย  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงอนิทุกร  อนันต์ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายกิตติพงษ์  กันยานุช โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายฐนกร  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายทินกร  รูปดี โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธนพนธ์  พาลึก โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายธราธร  กิติราช โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงนุชศาสิริ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงแพรวา  จำปา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายวุฒิศักดิ์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงศิรประภา  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายจักรพรรดิ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายชฏาภรณ์  ซุยพวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายชลชาติ  ภูมลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพัชรพล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายมานพ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวรชิต  วงค์กระโซ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอารยา  จำปา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงณัฐณิชา  บับพาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงวรัชยา  ฤทธิวงษ์ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงอินธิรา  พุฒิจีบ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงปฏิมา  บับพาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายวรวุธ  บับพาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวิลาวรรย์  ต้นจันทร์ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม