รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  จันทรรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพรรณ  ซอหนองบัว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรรณิกา  จรศรชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรวิชญ์  ชนะบูรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกริชดนัย  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤฏา  พิมพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤตธี  บุบผากอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤตพล  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษฎ์  ปวงปะชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกฤษณะ  กระเช่าทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤษนันต์  ลำไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกลมวัฒน์  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญากร  การะพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณปะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกาญจนา  นิลเจียรนัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกาญญาดา  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติ  เกตุดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติภพ  วรรณพฤติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงขัวญชนก  ชาติขูลู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเขมิกา  แสนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายคลัปกรณ  ชินชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคุนานนท์  แสนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจตุรถี  ปัจจัยคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายจารุพัฒน์  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะกินังเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิดาภา  อาระหัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรนันท์  พิมชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรภัทร  อ่อนทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรัชญานันท์  ปะวะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิรัญชยา  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ปทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจีระพัฒน์  แก้วสังฆ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเจนสุดา  พลรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชญาดา  ปาสาจัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชนะพล  พรดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนาภัทร  วัฒนวิบูลย์กิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชาติกล้า  วัฒนบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชินพัฒน์  ปาปะโถ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชิษณุพงษ์  สะแกทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตราพิเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปริเตนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญานิศา  คุณโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายฐิติกร  สัณฐิติบวร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฐิตินันท์  เปตานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฑิภาพร  มีหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัชชา  แก้วธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฎฐนิดา  จันทร์ศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฏฐ์พล  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐกรณ์  ทอนเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประกอบ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐชะนันท์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐพล  นิตย์คำหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐพล  ปัตตานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐพัชร์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐภรัทธา  มีโวหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐมสุภา  บุญหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒยุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์ปุ๋ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงดวงจันทร์  คำอ้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายตุรากร  สิริโชคเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงถุงทอง  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชุยบุรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงทิพธิดา  โง่นทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายทิวากร  คังดงเค็ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายทีปกร  สลักคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายเทพริษฐ์  จันทะจิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนกร  สุขอาษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธนกฤต  ลุนทาหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธนกฤต  หงส์พันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนพล  ลำเหลือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนภัทร  พลเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธนภัทร  พันธ์รักษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธนวัฒน์  พลกนิช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธนวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธนัชชา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธวัชชัย  เจริญชีพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประกิระนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธัญชนก  ประมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธันยพร  ราชสีห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธาดาพงษ์  ประทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธาวิน  ปักกะทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธีรนาท  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายธีรภัทร  วังสอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายธีรวีว์  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธีราพร  ขุนวารินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายนรากร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายนราวิชญ์  อาชะนะชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนริศรา  คำสะไมล์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนริศรา  ศรีวงยาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนฤบดินทร์  ชุมดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายนวพล  พวงใต้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายนวมินทร์  โนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนัชชา  บัวรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายนันทรัตน์  ชาวดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนารีรัตน์  ปะมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาจสารมนต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนิติภรณ์  วิถาทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายนิธิกร  ยามา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนิรชา  คงสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงบุษราพร  ทองหล่อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายปกป้อง  มั่งมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปฏิพล  ปาติสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปณัฐดา  ดงกาวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัจจัยโคถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายปรเมทศ์  สุขใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายประชาราช  ยางเครือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงประทานพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายปริญญา  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายปริวรรต  ปาสาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปรียาภัทร  โยธาภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปัญญาพร  วัฒนวิบูลยกิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปาลิตา  ปะโสทะกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปาลิน  วิเชียร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพงศกร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพงศธร  ดงเสือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามไห โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพชร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายพชร  ยะชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพชรมน  นิราราศน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพรญาณี  จันดีกระยอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายพรรษนนท์  บรรจงปริญญา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพัชริดา  อินธิพัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุปะมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพัชริสา  ทังโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพัราภา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพิขขาอร  คำประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์คมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายพิทักษ์ชน  ปะวันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิมพิศา  คำฃัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายพิริยากร  พันธุขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายพีรพล  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพีรวิชญ์  ปิตโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายเพียรธรรม  ปาปะทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายภควัต  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงภักรวี  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัชรไกร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจเตอะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภัทธยพงษ์  ดงอุทิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนะหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายภัทรพล  ประนามะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายภัทรภณ  สุธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภัทรลดา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายภัทราวุธ  ปะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภาณุพงศ์  โชครัตนตระกูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภิรษา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายภูริต  บุตรศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายภูริพัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายภูริภัทร  ช่างปัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายภูวดล  ทุมพร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายภูวดล  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภูศณิศา  ดงเสือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทาสีแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเมธวี  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเมริสา  จันทอุตสาห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายยศวริศ  ปรางค์นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงรัฐชนันฟ้า  ทิพนัส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายรัฐพงศ์  สังฆบุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายรัฐภูมิ  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายรัฐภูมิ  ใหลหาโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใหลหาโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายรัตนะ  โสหนองบัว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายฤชากรณ์  เพียรแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงลลิดา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงลลิตาพร  เทียบสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงลักขณา  อาสาทำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายเลิศมงคล  กระทุ่มขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายวงศพัทธ์  คร้ามอ่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายวรกานต์  ไกรแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวรพล  ซาสุด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิจักร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงวรัชยา  พรหนองแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงวรางคณา  คณะมะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวราภรณ์  แจ้งศิลาอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายวศกร  แคนวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงวัชราภา  ไชยสถาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวันชนะ  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวาสนา  วิชัด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายวิทวัช  ดงเรืองศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายวิทวัส  ฤทธิ์จะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายวีรภัทร  ประสีระตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายวีระวัฒน์  พิมพุฒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวุฒินันท์  เกตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศรันย์พร  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศศิประภา  ศรอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายศักดิธัช  จำปาโอ๊ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายศาศวัต  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายศิรวัฒน์  สิมชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายศิริชัย  ปทุมศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงศิริประภา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิจักร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศุภกาญจน์  เกิดนพคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสกลธรัตน์  จันดาผล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายสรวิศ  ชูชื่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสรัญญ่า  วงษาปันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสาริศา  วรรณสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มาดาโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายสิรภัทร  ปุรำพะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสิราภรณ์  โพธิสม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสิรินทรา  หลักคำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสิริวิภา  มกขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายสุกฤษพล  ปักกังวะยัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุจิตรา  นามโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุจิตรา  สอนวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุจิรา  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสุชานะรี  ปัดถาดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุดานันท์  เฮียงเหี่ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดิษฐลินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ประทาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุปิยนันท์  เจริยสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุพรรณณิกา  นิ่มคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงหทัยภัทร  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอทิตยา  อุปกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอทิตยา  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายอภัรักษ์  อันทะราลี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอภัสรา  ครองก่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายอภิณัฐสิทธิ์  ฝ่ายคำมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอรปรีญา  คึขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอรวรา  พิมพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายอลงกร  ทรงมหากิจมากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ปองไป โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอัญชลี  ปะวันนะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอัญชลีพร  ปะกิลาพัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอัญญมณี  ชิลวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอัญรินทร์  มะธิปาปะโข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอัยการ  หล่าสกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายอัศนี  ประกายสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอินทิรา  ชะชิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอุษาพรหมพร  ปุริสังฆเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายกชกร  ศรีสุราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกตกร  นามปัตสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกนกกร  ปะตังพะลัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกนกนิกา  สีวันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกนกพร  แหวนหล่อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกนกเพชร  ไชยเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกมลชนก  วัฒนะราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกมลชนก  ไฝดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกมลภัทร  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีประย่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกรรวี  แปนบ่้าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกรวิชญ์  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกฤตณัฐ  ประนัดเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกฤษฎา  จันสว่าง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกฤษฎ์  ขันธะบูรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤษณพงษ์  นนตะสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกฤษณพล  บุตรโชติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกฤษณะรัตน์  ทิพศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกฤษดา  ปัจจัยโคถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกวินท์  ปักกุนนัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกวิสรา  ราหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทวะฤทธ์ิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซามาตร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัลยกร  ศิริกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ตระการจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกาญจนา  ปักกะมานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทองกอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกิตติชนม์  จันทวาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตตินันท์  บุญมาเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกิตติพัฒน์  กันโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกิตติวรา  แก้วลาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกิตติวัช  แช่มวิลัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติวัฒน์  ปะตังทะโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกุลกิติกร  ปักโคทะกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเกสรา  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  นาคศิริศิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองใคร้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเขมณัฎฐ์  ปัจจัยคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเขมนิจ  สุทธิเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายคชภูมิ  บุญศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายคมภิญญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงคริษฐา  เหล็กกล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจงวิจิฐ  ศรีชุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายจตุรงค์  ชินชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจรรยพร  แสนสะท้าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจักรชัย  บุญหล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจันทกานติ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจารุวรรณ  ลีนาค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิดาภา  ประจะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศิริเลี้ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจิรปภาพร  ละทัยนิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจิรพัฒน์  กุดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิระเมศ  ป้องแก้วปาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิรัชญา  จะโลนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิราพร  เหมือดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิรายุ  เทียบมัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจีรณา  อินวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลุนทอ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำมั่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเจริญพงษ์  เพ็ญศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฉัตรไพลิน  ปฏินัดตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายฉัตริน  ปิ่นโมรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชนชน  สุทธิเภท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชนันภรณ์  มะโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชนาภรณ์  มะโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชมพูนุช  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชยากร  ปุญยะสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชยางกูร  อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปะนัดตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชลกร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์หาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชลนิภา  ฤทธฺิ์จันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชวิศา  แก้วสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชัญกร  แก้วจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชัยนันต์  ปัตตาทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเชิดเกียรติ  ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายโชคชัย  โนนอาษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายโชควิทย์  แสวงพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฐารียา  เขตคำขวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงฐิติกานต์  ภูหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณฤดี  ภูตเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเต็ม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรแอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐปคัลย์  ปักกะทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐพงษ์  บาลไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐพล  แสนวังศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐมน  จตุพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐวรา  สูงเนิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐวัชร์  ปาสาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุพัด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะโสติยัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณิชารีย์  แสงพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายดลธรรม  คงแสนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงดวงหทัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงดุษฏี  แสงตะวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเดชาวัต  ผาวิรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายตะวัน  แสงเกต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายติณณภพ  บุญศร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายถิรวิทย์  โสภูเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายทยากร  วิเชาว์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายทองทวี  จันภักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายทักษ์ดนัย  น้อยมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายทักษ์ดนัย  ปาคาถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงทิพย์กัญญา  โพธิรุกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเทิดไท  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนกร  สิงห์สา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนกฤต  เกตุดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนชัย  ปุริสังฆเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนโชค  แสนสุภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนโชติ  ภูฮง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนโชติ  เจิมแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนบูรณ์  ประกอบแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนบูรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนพร  บัวจันษร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนพร  สิริปิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนพล  หลายสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนพัฒน์  ประทุมรุ่ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนภัค  หนูแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนภัทร  นามอิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนภัทร  บุษบา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนภัทร  ภูจำปา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนภัทร  มะปะโม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนภัทร  แสวงดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนวัฒน์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนสนธิ์  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนะรัชต์  อริวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญุเบกษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธนัตติยา  ปะชายะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนากร  ประพาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธนาภา  มาตตรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนาวุธ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนิสรา  เสตเตมิย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธรภัทร์  บัวชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธรรมวัตร์  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธรรมวิสาข์  บัวสาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธราดล  จันทร์ลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธัชพงศ์  ยางแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุนทะวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทอนมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธัญเทพ  ติธะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธัญสินี  ตวงเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาวเกวียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธันย์ปวัฒน์  กิตติเสรีบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธันวา  ประกอบทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ดวงกุลสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธิติกานต์  เท่านัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธิติพร  บุญน้อย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธีรเดช  แสนสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีรศักดิ์  เจียมเชียง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนฏกร  เหลืองเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนนทกร  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนนท์ปวิธ  คำชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนพวิชญ์  โคตุธา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนภัทร  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนภัสกร  จันทร์ปาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนภัสสร  ติณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนริศรา  หงษ์จันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนัทธพงศ์  สีทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนันทกานต์  โสนิราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนันทชัย  ดวงพัตรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนันทชัย  แสนลี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนันทน์ชนก  เพชรหนองชุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนันทิยเทพ  นาคนิล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนันธิญา  อาจเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนันนภัส  ไชวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนิติพล  ปุญยะสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนิติภูมิ  คุณบำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนิติภูมิ  สอนแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนิติศักดิ์  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนิภาสิริ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนิรภา  ไปไหน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเนติพงษ์  แก้วมะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายบรรณวิชท์  แก้วธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายบริพัฒน์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายบารมี  สีมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบุณณดา  ละแมนชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงบุษกร  สุตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปกรณ์  พิมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปฏิภาณ  บุญมาเรือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปฐถวี  อินธิแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปณิตา  ปะวันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปณิธาน  หิตายะโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์คำสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปภนิษา  อินทมนต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปภานิจ  ประพันธมิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาวประสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วมั่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายประภัส  วงษ์์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงประภัสสร  รัตนะวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงประภาวดี  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปริพัฒน์  นิราราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปริวัฒน์  เปาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปวริศา  ปักเคระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปวริศา  ศิริเลี้ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปัญจพล  วงศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปัญญนุช  ปะติตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปัญญพัฒน์  กวางประชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปารณีย์  ราชแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปารมี  จันแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขารัมย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปาลิตา  นิมาลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปิติชนก  จูมเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปิธิดา  ชินะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงเท้าเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปุณยาพร  ม่วงทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปุนยพัฒน์  กิตติรังษี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปูริดา  สุขโรจน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเป็นต่อ  ดอกไม้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สีหาพรท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพงนริทร์  ทองกันยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพงศกร  มาฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพงศกร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศกร  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา23 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพณิชา  ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพนธกร  ค้าสุกร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพนาธิป  ทางดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพรชิตา  จูมเกต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรธีรา  พิณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพรนภัส  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพรพรรณ  ไมตรีจิตรเกื้อกลู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฤทธิ์จันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพรศิริ  คนเที่ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพลกฤต  ชาวกะตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพลวัต  จันทแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพัขราภรณ์  สัทธานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพัชรพล  คนเพียร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพัชริญา  ฤทธิโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพัทธดนย์  ไปบน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพันทวี  จันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพันธวัช  ภคะวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพัสราดา  นาวัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนคำอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิชชาภา  สร้อยสุด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชญทัพห์  น้ำมนต์ดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชญา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิชญาภัค  รสดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชญาภา  นามปัดสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพิชญ์  พรงทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพิชิตชัย  จำปาเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพิธุวรา  ชัยมลค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิมพ์มนัส  อิงอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นิลดวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิรดา  ดีเรียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สกุลจร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพีรวัช  คุณสีขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพีรวัฒน์  ผุยเตชะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพีรายุ  กล่อมจิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพีรายุทธ  ฤทธิ์จันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงแพรวา  สุธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัชราภรณ์  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรจาริน  นวลเอี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภัทรพงศ์  ปะกิระณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรภร  ขายม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภัทรวดี  พิสุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทรวดี  เตโพธี์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงภัทราพร  รางศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงคลัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัศรา  ศิลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายภานุวัฒน์  มูละสิวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภาริตา  ประสพคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายภาวิน  มาดาโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภาสกร  สุวรรณโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภูณภัทร  พันธ์ชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภูผา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภูมิระพี  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภูริดล  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภูรินท์  ยศวังใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูริพัฒน์  เมฆขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายมณฑล  เหลาทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมณิศรา  ฝนใจเมือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายมนชิต  บุญอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงมนฑิตา  ประวะเสนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายมนัสกร  ปะมาระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงมุกมณี  แดงสง่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเมธาวิน  ปนัดสาโก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงยุภารัตน์  เทียกนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายรชานนท์  แสนยามูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายรพีภัทร  แก้วพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายรังษิมันต์  ศรีสารคาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรังสิมันต์  ดวงจำปา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายรัชชานนท์  ปะทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายรัชชานนท์ั  เจ๊กท้าว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายรัชต์ฐาณกร  ต.เจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายรัฐพล  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายรัฐภาส  สาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษาปัดนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงมาตย์พล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายรัฐศาสาตร์  ทอนโพธิ์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงรัตติกร  บุญเพิ่ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงรัตธภร  ดาเหลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายวงศธร  จักร์ทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวรธน  สิทธิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวรเมธ  ประเศรษโฐ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรวรรณ  ทองทวี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวรัชยา  สาวัตถี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวรัญญา  อาจเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวรัฏฐา  จันทร์พินิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวริศรา  ภูมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวริศรา  ห่วงทองหลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายวโรดม  ปาสาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวัชรากร  สิงห์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวัชราธร  สิงห์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวันวิสา  สีพิซิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายวิชชกร  ลำเหลือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวิทวัฒน์  ปักการะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวิริทธิ์พล  สมอคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิลาสิณีย์  สอนวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวิวทิชา  ปะมาคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองสาคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวุฒิวัฒน์  แสนศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายศรัณยภัทร  ชูคะรัมย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศรัณรัตน์  รัตน์อัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายศรันย์  ดีขามนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศรินทร์ยาการ  ไชยสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศศิกานต์  กู้พิมาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงศศิประภา  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศศิวิมล  พรมสิงหกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒอำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศักดิ์ธัช  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์โพธิสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศิรภัสสร  วันไชย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศิรสิทธ์ิ  เขตชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศิริเจริญ  สุทธิเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศิริชุมพร  อินทวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศิริพร  ปักเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศิริภัทร  ศรีวงศ์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มสาระ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายศิวกร  ประวัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศิวกร  ไอยะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุกลวัฒน์  อำพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศุภชัย  หงษาวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศุภวดี  เจริญถนอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองกำไร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศุภัชญา  ประกิระสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสิทธิชัย  พันธ์ไผ่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายสิรกร  มัชปะโม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสิรภัทร  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสิรภัทร  เปกขานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายสิรวัฒน์  ยอดทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายสิริกาญจน์  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายสิริวัฒน์   ยอดทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสุกลวัตร  สิงห์เทพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสุกานดา  ภาคฐิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายสุชานันท์  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสุนันทิกานต์  แสงเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุนิสา  พิลาโสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุภัคิรันดร์  แข็งแรง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุภัชชา  ธงหาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุภาวี  ปะวะภูชะโก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสุรนาท  คงสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายสุรพงศ์  ขาวพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุรษา  ปะจะนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายสุวิชชา  อินทร์ประจักษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสุวินัย  เกณฑ์มา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายเสฎธวุฒิ  มิตราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายโสภณวิทชญ์  จูมแพงจารุพงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอชิรวิทย์  พลชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอฐิติยา  โยอาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอดิศร  กว้างศูนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอดิศร  แคนสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายอดุลวิทย์  พันไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอนัญญา  โยธมาตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอนันดา  จันทอุตสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอนันต  ไชยคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอนาวิล  พินไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอนาวิล  อุดร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอนุวัช  ปัดเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอภิชญา  พันหนองแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอภิชณันท์  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอภิรักษ์  วิชัยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอรจิรา  อุทัยแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอรรถภณ  ติมุลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์โคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอริสา  จันทพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอัครชา  กุณวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอัครพล  รัตนปัญญา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอัคเรศ  วันศุกร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอังคณา  หิตธิเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอัจฉริยะ  ชัยยุทธ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอัชฎากานต์  ปะกิคะเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอาทิตยา  ปติเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอานัดทร  โยธะมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอิทธิ  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอิทธิพล  คุณสีขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอินทัช  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอินธิรารัตน์  แสนบุดดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ใจดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอุษามณี  พิมสอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายเอกวิทย์  เดชสุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเอวิตรา  สาโสก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายิเอกภพ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปรวิศ  สุภนัก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเกาว์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุปผา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายวัชรพงค์  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงวันวิสา  เรืองบุญ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายอิทธิพรชัย  แก่นพิมพ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงกวินทรา  เอกรักษา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานันท์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกานต์ฟิชชา  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนกร  เกียกสูงเนิน โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงนันทัชพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปณิตา  ทามาตย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปนิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพานธิดา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงรติมา  สังฆมณี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงรัชนีกร  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นหยง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงศิรดา  หาคลัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายศิรวุฒิ  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอัมพิกา  ปฏิโยก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนัฐติกาล  เศษถัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายภัคพล  แก้วบุตรสา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายภาณุสรณ์  สดไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงสุดาศิริ  พินกอคำ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
832 นางสาวชนกานต์  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวชนิตรา  โชติบุตร โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวบุษบา  พานิชย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายยศกร  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
836 นางสาววรรณิภา  กายงาม โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นายสุวัฒน์  วชิรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวอรนิชา  มีศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นายอัตถากรณ์  รัตนโชติ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกนกพร  จีระออน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายจักริน  มาลัยทอง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธนวัฒน์  มณีเนตร โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายนครินทร์  จินโจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยี่รัมย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุชาดา  ภูสะเทือน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชลลดา  ตาขันทะ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสุกัลยา  ปะวะเท โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายชยากร  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายบุญมี  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายเทพรักษา  บริรัตน์ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายธนิศรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายพรมศิริ  วิไลวงศ์ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายฐานทัพ  ปัดถามัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงนิตยา  ไกรพล โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงสิริพรรณ  บุตะกะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายกฤตภาส  ปาระจูม โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายคุณาธิป  ไปมา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงชนาพร  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะจิตร โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนภัสร  หมั่นบ้านต้อน โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพัชราวรรณ  มะโนราช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงรวิพร  คำพัธ์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวธัญญุตาพงษ์  คำเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงศิรินเนตร  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายตันติกร  เสี่ยงบุญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงปุณณดา  มงคลพิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงภิญญดา  ปรัชญพฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงรุจิรดา  ปัตตาเนย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายสุทธินันท์  เสนารินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงอิรวดี  จันดารัตน์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายพงศพัฒน์  รัตนพรมรินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกฤติเดช  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงจุฑามณี  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงชณากานท์  หมั่นนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายณัฏฐชัย  ทองสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงดารา  สุนทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายธนภัทร  ภัทราบุญญากุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปักเขมายัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนันทิกานท์  สุทธิสาคร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายนาถวัฒน์  ทองสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงปนัดดา  ปะมังคะสัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงพรชนก  วรหมื่น โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงพิมญาดา  กินากุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงภชรัชดา  พวงสีเคน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายภูมิสิริ  วงษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงเมทาวี  ปักษี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงเมยาวดี  มะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงอินทิรา  ปินะสา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงกมลชนก  กองโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกโชติ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเกศราวรินทร์  มัชปะโม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงจิราภา  วงษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงชุติกาญต์  เทียบลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรอาษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงฐิติมา  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงณัฐกานต์  วันทายุทธ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะริเตนัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฐวลัญจ์  วงภูธร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงทาริกา  ละสามา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนกฤต  มูลทรา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนัยชนก  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนภสร  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนรเศรษฐ์  นามมงคล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงนันธิชา  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงบุณยาพร  ปัตตายะสา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายปฏิพน  เภตรา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปรารถนา  แก้วบุญมี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปุณณารมย์  พุ่มสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  แคนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายพงษ์นรินทร์  จรบุรมณ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพรรณภัคร  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพัฒนพงษ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพิชญุตม์  ธารายศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพิยดา  ฉัตรศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงภัทรนันท์  กำมหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภัทรพล  ประมูลจักโก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงภัทรสุดา  ปุระเวทายัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายยศภัทร  คำสิงชัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงรุจิรา  พลขุนทด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงวจนะพร  นามภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวรชิต  วิระกา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายวัชรกิต  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายวุฒิชัย  พาโคกทม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงศิริกุลนัดดา  คุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายศุทธวีร์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงสุกันญา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอนวัช  โพธิละเดา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอรชพร  เชิดชูมาลัยกิจ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอรปรีญา  พรมแพน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอริสรา  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายอัครนิจ  วังสอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายอัศวิน  ถิระชัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอินทิรา  ชมภูหลง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกฤษติกูล  บุดดีด่อน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเกศกนก  จันทคราม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายจิรสิน  วงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายเจษฎา  ปุงปอพาน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายธนพงษ์  ลาดนอก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายธีรพงษ์  สุรพล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงบารมี  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงปิยธิดา  ธรแสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงศิริรัฐ  ข่าขันมณี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงอรัญญา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิสารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกมลชนก  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายกฤษกร  การะน้อย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชาระกำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกีรภัทร  ชาตำแย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายคุณากร  กิมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายจักรภัทร  แสนมี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงจิราพัชร  พานะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยโสภา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงชนกวนัน  โพธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายชนภัทร  นามพุทธา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายชลภังกร  บัวบังใบ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงชลิตา  เคลื่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชลิตา  เฮืองราช โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายโชติพล  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายฐิติกร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายณัฐมงคล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธกร  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธนภูมิ  ภูกัน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดงดินอ่อน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุปินชมภู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายธีรภัทร  แสงสี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายนราธิป  สุนทรห้าว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายบุญรักษา  ทุมมาลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปฑิตาภรณ์  แสงธะนู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปริชญา  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปวริศ  ปะวะเท โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายปัณณวิชญ์  สัตย์สุขยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำเปลว โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายพัทรนันท์  สุขฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิชชญาภา  ปะสังขีนี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา  อาปัดชิง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายภัทรวิทย์  ชมภูพาน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวงศธร  คำดำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวริศรา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงวีริยา  วิลาศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายศรีณย์  พาขุนทด โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงศศิรา  กรโสภา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายศิรชัช  ภูบานชื่น โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงศิรามน  ใจวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายสหรัฐ  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสิรภัทร  ปะพะวะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสุพรรณณี  เบญจศีล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายเสสบาตชา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายหัสดินทร์  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงอภิศิรกัญญา  วงศรีษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงอัจฉรียา  จิณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอารีรัตน์  มูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายจิรวัฒน์  นินทะสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายณภัทร  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายทนงเดช  คามะปะไน โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายธนพัฒน์  ธนูสัตย์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายธนากร  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายนาวิน  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายปฏิวัติ  สงค์ตา โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายภูวดล  สุวรรณบุตร โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายรวิโรจน์  สิงห์คะนอง โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงรัฐพร  ตะโน โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงศิริญากร  ระยาจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายสรยุทธ  ขูลีรัง โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงสวภาว์  อาระหัง โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายธนภัทร  เกตุศิริ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงประไพรพักตร์  ปะวาระณะ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายมนัสนันท์  เจิมแสน โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงชลนิทรา  ปะมาคะมา โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศักรินทร์  ดีจะมาลา โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศิวกร  ไปวันเสาร์ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม