รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยอาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกมลภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกนก  กันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤชอร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติเดช  หารคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษฎา  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวินตรา  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกะมลนิตย์  มะโนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญารักษ์  หินทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจชมภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติกร  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกิตติกา  ปางลิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติภพ  ทองลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกิตติวรา  สุระโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติศักดิ์  กางเกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุณช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญเมือง  เมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายเขษมศักดิ์  ศิริสุทธิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงคณัสนันท์  สุทธิไชยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายคณิศร  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายคีตนาท  สุวรรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจารุพิชญา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรเมธ  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจีรภัทร  ฆารเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจุฑาวดี  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจุรุฑา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเจษฎา  พรมบัวคู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเจษฎาพร  ทัพธานี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายฉันทพัฒน์  น้ำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชญาดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชญานิน  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชนภัทร  วิบูลยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชนันธร  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชนันวัฒน์  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายชนาธิป  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชนาธิป  วงศ์วุฒิโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนิสรา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชมพูนุท  กอรักเฮียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชยากร  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชลธิชา  ไปบน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายชวัลวิทย์  ปรีชาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชาริสา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชาลิสา  ตะนัยสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายชูเกียรติ์  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายญาณสิทธิ  จิตบรรจง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงญาณิศา  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสกล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายฐาปกร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณธภร  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณวัฒน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณหฤทัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัชชา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฎฐชัย  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมสาร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐกมลพรรณ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐฑริกา  คุณาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐนนท์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐนิชา  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถามูลเลศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายณัฐพงศ์  ทันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐภัทร  ภาคีชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวัตน์  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐสิทธิ  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชะยิ่งอัครโชค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายณิชานันท์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายดนุพัฒน์  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายดนุพัฒน์  วงศ์ไชยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงตวิษา  พิมดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายติณณภพ  แสนเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงทักษอร  รื่นรวย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายทักษิณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงทัษณีพร  พาพินิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายทาวิน  ประคำมินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายเทิดศักดิ์  ทุ่งสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธนบดี  ฤทธิหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธนพงศ์  ศุขหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธนภูมิ  ภูดวงดาษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธนรัชต์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายธนวัฒน์  เฉลิมภาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธนวิชญ์  เจนทาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายธนากร  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนากฤษกร  ยนต์ดัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายธนาพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไพสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภูแล่นไว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธัญรัตน์  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธารารัตน์  อรรคฮาตะสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธิดาไทย  ลครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธิวากร  ถิตย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธีรพงศ์  กอรักเฮียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรภัทร  ชมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธีรภัทร  อุตอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายธีรภัทร์  สุมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายนนทจิตร  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายนภสินธุ์  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายนภัทร  พลสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายนราธิป  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนรีรัตน์  พัฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายนันทิพัฒน์  นิลลาดคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงบุญญิสา  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายปฏิญญา  เลิศฤทธิ์รัตนาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายปฏิพล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปรวิทย์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายประณิธาน  หินคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายประพันธ์พงศ์  จีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายประริวัฒน์  มาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายปรานต์วัฒน์  ฐานะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปรายฝน  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปริยากร  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไสย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปวริศา  ศรีจันทร์พล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปัญญากร  กองพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณทาป โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปาณิสรา  ทินน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปิ่นรัก  แสนพิพิธ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปิยฉัตร  กอรับเฮือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปิยธิดา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปิยะธิดา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายปุณกัญจน์  รัชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายปุณยธร  ผัดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายเปลวปรีชา  แสนศิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายพงศ์พสิน  แสนบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายพชร  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพชรพร  ชวนนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพรพรรณ  วันชื่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายพรภวิษย์  สิงหมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพรภัทร  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพรรณวจี  ศิลปชัยเสรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพัชราพร  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพัชราวดี  เวินชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วริทธีวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายพิเชษฐ์  มะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  หล่อวัฒร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายพีรภัทร์  ลาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงแพรวา  อรรคมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายโพธิ์ไท  จำปาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายภรัณยู  คำเมืองคูณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภัชภิชา  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงภัทรฐรีรัศ  พรสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายภัทรดนัย  สันติธรรมการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภัทรนันท์  ตะภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายภัทรราชันย์  ธรรมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงภัทรวดี  แร่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงภัทรานิษย์  ศรีกะแจะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายภาณุวิชญ์  กันพนม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายภานุภาพ  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายภูผาธรรม  แนวน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภูมิภัฒน์  ปักกาโล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมณิภา  แสนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงมนัสนันท์  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงมัลลิกา  อัครษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายมินฑดา  นพตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายเมฆา  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายยศพัฒน์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายรพีพัฒน์  งามลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายรัชชานนท์  กาสนิท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายรัชชานนท์  กำแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายรัชชานนท์  มลาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงรัญชนา  เหลาภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายรัฐศาสตร์  เทพชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงรัตติกร  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายฤทธิพงษ์  ภู่ธราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายวณัฐพงษ์  ดวงเพียราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายวรพงษ์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวิชาดา  ศรืวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวิภาดา  วิเศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายวิศวะ  ศิริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายวีระ  จันทจร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงเวธนี  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงศรัณยภัทร  เคนนิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายศรัณย์  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงศศิธร  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศิริสุพัตรา  โสมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายศิวนาถ  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายศิวัฒ  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงศีวปรียา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายศุธีรวัฒน์  พาระแพง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายศุภกฤต  ยิ่งนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายศุภกาญจน์  มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายศุภโชค  ลครทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศุภาวรรณ  วระไวย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสโรชา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสายป่าน  ศรีโนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสายใย  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายสิทธิชัย  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายสิรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสิริเขต  เขตคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสิรินันท์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายสิริภพ  แสงคำไพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุกัญญา  หันจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  คำวิไล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุจิตรา  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สุระป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุพิชา  คำจันดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายสุมิตร  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายสุรพล  จิณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายสุรศักดิ์  ยาทะเล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุวนันท์  ภูกาเมฆ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุวาริน  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุวิดา  นิลลาดคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุวีรยา  บัวละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงหยาดนภาง  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายองค์รักษ์  แต้มดื่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอชิตพล  นันทะแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอโณชา  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายอดิศักดิ์  จันทรคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายอธิวัฒน์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอธิสิชฌ์  ตาลรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอนุกูล  มะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายอนุวัฒน์  รังขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอรปรียา  คำนวนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอรวรรณ  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอรอินท์วรรณ  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอรัญญา  โสธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายออมสิน  ทินช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอัญยาณี  ทับอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายอาทิตย์  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอารดา  วงศ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอารยา  บับภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอินไทย  คำอาสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเอวิตา  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเอื้อกรานต์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายไอยรา  คูหะมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกชพร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกนกภรณ์  โชคสวัสดิืธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ุุอุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกมลศักดิ์  ภูวนาถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกรวรรณ  เภาพาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกรวิชญ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกรวิชญ์  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายกรวิชญ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกรวิภา  ดรผาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นายกริชแก้ว  เชยชม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกฤตยชย์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกฤษฎา  กลางนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกฤษณะพงษ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกฤษติภัทร  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตันเสดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกิตติ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกิตติกวิน  โยธะการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกิตติคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกิติคุณ  พรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายเกริกเกียรติ  ป้อมแสงสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายจักรนรินทร์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายจักรพันธ์  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวจาณิสตาร์  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายจิตติพัฒน์  สีวะปา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจินดามณี  ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นายจิรภัทร  วันโพนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวจิรัชญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายจีระศักดิ์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นายชญานิน  บุบผาลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวชฎาพร  สีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายชนะชัย  เทพทองพูน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายชนะโชค  กาฬธิษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชนะพล  ปันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชลกานต์  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชลดา  เทพจิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายชลธี  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายชิษณุพงศ์  ลอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายชุติพนธ์  โพธิขี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายโชติวัฒน์  พ่วงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวญาณินี  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงญาดารัตน์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงฐาปนี  คลังพระศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายฐิติกร  โทคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์วังทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐกมล  ทับขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐชยา  ลือนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายณัฐดนัย  ทันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายดรัณภพ  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงดิษกร  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายตันติกร  วงภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายทรรศนพร  มหาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายทวีทรัพย์  ชอบหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุระป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวทิพย์ธีรา  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธนพงศ์  วงศ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธนวรรธน์  ปีกลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยวไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนาโชค  ชูคันหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนาธิป  นิยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธนิก  หันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธันยมัย  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นายธีรภัทร  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายธีรภัทร  มิ่งคะโณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธีรวัฒน์  คำไส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายนครินทร์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนภัสสร  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายนราวิชญ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายนัฐธนนท์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนัฐธริกา  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายนาบุญ  ลิ้มสารา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายบุณยกร  ชาแท่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นายปรมินทร์  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายปราบดา  พึ่งผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายปัญจพล  ศรีคำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปาณิศา  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายปิยชาติ  เคนนิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวปิยธิดา  จันสิทธิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายปิยพล  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปิยวัฒน์  วงศ์ครบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปุณฑริกา  คำแหง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงผกามาศ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายพงศกร  ขวัญสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพรรษา  ประวินโน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพัฒลดา  เทศมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพิทวัช  สืบเชืื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพิพัฒพงศ์  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภพธร  อันเนตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภัทรพงศ์  สุดสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภัทรพล  อุดรเขตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวภัทราภา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภาคภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภานุวิชญ์  การัดเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภูเบศร  พลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายภูริภัทร  มาตรษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภูวิศ  จันทรจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายมังกร  คูหะมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงมาริสา  สมศรีสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายเมธา  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายยุทธนา  คำทองยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายรพีภัทร  มูลมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายรพีภัทร  ศิริขันแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงรสิตา  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
474 นายรัฐธรรมนูญ  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายรัตนภูมิ  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงราชาวดี  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 นายวชิรวิชญ์  สายหลักคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวชิรศักดิ์  สุดวงงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวชิราพร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวรกมล  จิณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวรเทพ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายวรเมธ  พลอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุภาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรัญญา  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายวรากร  นาชัยเสียง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวราภรณ์  แบวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวริศรา  วุ่นกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวริศรา  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงวริษฐา  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวรุณี  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวิภาวี  ผลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายวิริยะ  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวิวิธชัย  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวีระจิตร  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นายศรายุทธ์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายศราวุฒิ  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศศิตา  นามพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายศศิพงศ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศศิมา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 นายศักดา  ไพพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายศาสตราวุฒิ  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายศิรวิทย์  มะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศิรัญญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศิริรัตน์  กองคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นเนียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายศิวัช  เภาคำพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นายศุภฤกษ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายศุภเสกข์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายศุภักษร  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายสรยุทธ  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสราวุฒิ  นรินยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นายสหภาพ  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสาริศา  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายสิทธิโชค  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิทธิภรณ์  พลโรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ชาญศิริรัตนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวสุดารัตน์  ประดิษฐ์เกษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายสุทิวัส  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุพิศชา  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นายสุรศักดิ์  โพพิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสุริยา  มอญขาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอพัชนิภา  ไวมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอภิรักษ์  จีบค้างพลู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอภิรักษ์  สายยนต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอรนุช  แก้วประโคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอัครเดช  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายอัษฎายุทธ  ขันตี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอิทิกร  วังหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอินทิรา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอุมากรณ์  มาตย์วังแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คชอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกนกเกศวร์  คชอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกนกพร  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกมรวรรณ  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกรกนก  ทับชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกรกฤต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกรธวัช  พงสุภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกรุณา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกฤติน  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกฤติยา  พาเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกันติทัต  เอกพจน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัลยากร  สีเป้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเกวลิน  เยี่ยมยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเกศริน  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายโกเมศ  กองสำลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเขมนิจ  อนุยาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายคุณากร  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจิรภัทตรา  สุพลไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายจิรภัทร  อุทัยดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจิรัชญ์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจิรานุวัฒน์  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจีระชฎา  ตรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชืองดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชญานิศ  เที่ยวไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชยานันท์  นะวะชีระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชัยยะพงษ์  อันเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงฌยาทิพย์  ดอนโคตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงญาณภัทร  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฐิตาพร  โพธิ์ศาลาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เพ็ญบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายฐิติพงษ์  รักษาผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณชนน  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณฐกร  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณฐมน  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณวรมน  ภูน้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัชชา  ศรีจันทโฮด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัชชา  หาวิรส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฏฐชญา  พิณณาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฏฐชญา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อุปแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐชนน  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฐชยา  สีไสย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐชา  มีนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีลำใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีหาบุตรโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐวัฒน์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณิชากานต์  เมยกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณิชาวีร์  กองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณีรนุช  พรหมผุย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเดชณรงค์  สีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายตักศิลา  อาสาสู้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบบ้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงทักษอร  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายทินภัทร  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงทิวารัตน์  ศิริพิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายทีอธิปต์  วงศ์ประดับแพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเทพบดี  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนกฤต  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนกฤต  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนโชติ  ฮามสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนดล  คะนะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนพัฒน์  ตาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธนภร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนวัฒน์  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนวิชญ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนวิชญ์  ถาบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนเสฏฐ์  นามเต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธนิสรา  หินดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธัญรดา  สมโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธัญสินี  ทบวงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธิดามาส  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธีธัช  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธีรเทพ  บุญทานัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธีรวัฒน์  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีรวัฒน์  โยธะชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนรินทิพย์  เทียมสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายนริศร  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนฤทัย  นามสีอุ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายนวพล  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนวรัตน์  ประนันโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนวินดา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนันทพร  แก้วอรุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จุรุฑา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนิติภูมิ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายเนติธร  เจตน์ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเบญญาภา  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปพนศักดิ์  สีเผือก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายปภาวิช  ราศีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปภาวิชญ์  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปรมัชยาภรณ์  เครือสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปรมาพร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปลายฟ้า  เศวต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปวีณา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปัณณกรณ์  รัชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปัณณวัตน์  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปาธิตา  ราชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปาริณา  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปิ่นมณี  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปิยธิดา  วิเศษทักษิณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพงศกร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพงศกร  สามหาดไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพชรมล  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพนิตตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพมพ์ณัฐชยา  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพรชิตา  นนลือชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำวิเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพลกฤต  จันทรโสภณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพวงชมพู  เมืองราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพัชรพล  กุลโยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพัชรพล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพัชรากร  คันตะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพัทธดนย์  แพงสีชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนเศรษฐภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมภูหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิมมณี  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงแพรวา  จงปลื้มปิติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงแพรวา  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภัชรธิดา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภัณฑิรา  โมครัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภัทรกร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงภัทรวดี  พลราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภาคิน  พักวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภาคิน  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภานุวัตน์  จันทร์ศิริทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภาสุ  ดรพันเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภูวดล  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภูวนาท  นาถ้ำพลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงมนัสนันฐา  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรวิสรา  ลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายรหัท  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายรัชชัย  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายรัชชานนท์  เบญจมาศบุญชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายรัตนชัย  ศรีวอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงริศรา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเรณุกา  จันทโสภณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเรวดี  วิทยาบำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายฤทธานนท์  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายวรกร  จงปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรรณภา  นีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงวรัญชิดา  ภูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวรัญญา  มีนวล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวรัญญู  กิ่งแก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวราภรณ์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวราภรณ์  วังอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวสุมา  ศรีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายวัชรกร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  เสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวิชญาดา  กาญจนะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวิศรุต  โคตรมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวีรบุรุษ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายศรัณยพงศ์  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายศิริชัช  แซ่เอี้ย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายศิวกร  อุตม์ศรีขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสกลภัทร  เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายสรยุทธ์  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายสุกฤษฎ์  ประสพงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุชาดา  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุธาดา  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุธิสา  ไชยเหมือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสุพิชา  ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสุภกฤต  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายสุภกิตติ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุภัชชาฎา  สุมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วโย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุภินดา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายสุรชาติ  ลครชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุรวดี  แก้วไธสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสุรัตนา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสุวพิชญ์  ภูพาดแร่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุวรา  นนทคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุวิชญา  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเสฎฐพงศ์  วิชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ประทุมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอชิรยา  สุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอนันตญา  อุรัญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอนุชา  กงเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอนุธิดา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอบอุ่น  แก้วมะไฟ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสะเทือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอภิชา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอภิรัตน์  ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอภิวัฒน์  กุลวัตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอรวณิชยา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอรุณวดี  ภูมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายอัคเรศ  วงค์ละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงหรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอาทินันท์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอาภัสรา  สัญจรโคกสูง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศิรพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอิศริยา  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอิสยาห์  เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอิสรา  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเอมิกา  มามิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงไอรดา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงไอรินทร์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิงห์เศรษฐี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงกุณา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายกรณ์ดนัย  พิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายกฤตภาส  แจ่มศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงการัณญภาส  อำรุงแคว้น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายกิตติ  โพธิเสส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงกิติยา  ลือยงวัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงเกวลิน  กุลณโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายคีตะ  นิยมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายจิรภิญญา  อหันตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายจิรัสย์  วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายชบางกูร  เหล่าวงษี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายณภัทรศาสตร์  จันทจร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิตวิลัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มใส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าลือชา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายณัฐวรรธน์  ภูเผ่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายดิชพล  ดอนบรรจล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายธนชาติ  กิจประยูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายธนภูมิ  ทัพภูมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายธนาธิป  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัฒยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายธีร์ธวัช  ชารีผาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไทย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรมแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  นาคดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุมหิรัญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮมแสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายปาณธาดา  จรูญวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายพงศธร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงพลอยใส  บูรณะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายพัทธพล  เกตุดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพิชชานันท์  อามวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงพิชชาภา  ปุริสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายพีรณัฐ  ดอกคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงภคพร  สีนอเพีย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายภคพล  สีลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงมงกุฎเพชร  ทิพย์วงศา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงเมลดา  มังคะรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงโยษิตา  ศิริทรัพย์ชัยกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงรวินท์นิภา  หาญชาญเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงรันทรกานต์  วงชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายวรทย์  ภักดีโต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยผง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายวริศ  วุฒิโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงวลัยฬส  ตั้งกรสุวิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวาลวัชนีย์  เสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงวินิทรา  คำจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงวิรดา  พิมบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงวีนัส  กีรติโสภณกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภเกษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายศุภวิชญ์  อัมปะปาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ระวินู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสริตา  หามนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายสิปปวิชญ์  พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสิริกัลยา  มะเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายอนุภัทร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายอัครชา  พลศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายอัครภพ  กลับขัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอัจฉรา  แสนละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงอัญฑิชา  รัตนธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงกฏชกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุหลาบโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกมลชนก  พิมพิบาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกมลชนก  เบ้าบุญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายกมลดนัย  ไชยบุดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายกรกฤต  พุฒลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายกรวีร์  บุตราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกฤชณัฏฐ์  รัตนรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายกฤษฎา  เสนาลาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกัญจน์จิรัชญา  นันรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วังคะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาคูณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกัณฑีรา  ทองแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงขัวญชนก  มรรครมย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงจรัญญา  ขจรอนันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงจารวี  ภูสิฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พิมพาเรือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงจุฑามาส  จันทรสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายฉัตรนเรศ  พรมงคลชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชนชนก  บุญทะวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายชนะชล  อาจองค์ษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงชนินาถ  ชินบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายชายชาญ  ไชยชาติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายชาลี  ทองมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงโชติกา  พลชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายฐานุพงศ์  รวีวัฒน์ธนคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนะวงศะวัต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณฐกร  โลมเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณภัทร  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สนิทผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณัฏฐพร  บุญเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุบรรทม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงณิชาพัฒณ์  บุรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายดุษฎี  แคนสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พิมพ์ทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายเตชินท์  จัตุชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงทักษพร  อ้วนมะโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายทีปกร  งามฉมัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนดล  แสงชูวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธนพร  ริตแม่น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงธนพร  ไชบมงคล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธนากร  ภูบังไม้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนาเดช  อาษาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธรรมรักษ์  ยนต์ตัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธัญชนก  อุทัยดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธัญญพัฒน์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จักรทุม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธันยพร  เหล่าลือชา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงธารารักษ์  ศรียศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายธีรดนย์  แดงจันทึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนพกร  ผิวโป โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายนรภัทร  เดชศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงนัฏฐชา  ชาปะวัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมจักร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงนีรชา  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปรวีร์  แสนวันดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปรัชญา  ภาวิตปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปราณปรียา  หอมมาลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปรียาพร  พรมเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปวริศา  ภาธาธุวานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายปองเทพ  อุทัยนิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปารวี  ศรีธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภวภูตานนนท์ฐิติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปิยาพัชร  วังหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปีวรา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทองเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  พิมพ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพชร  ดอนละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพนิดา  สารรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพรธิชา  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพรยมล  ไชยผง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพสิษฐ์  จิตราพิเนตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพีร  พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพีรณัฐ  งามวิลัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงแพรวา  อันทรง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงภคพร  ทิพรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายภควัต  ยอดสง่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายภัทรกร  สุวงทา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายภัทรพล  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภัสสรกรณ์  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภูดิส  วันชุูเพลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายภูรินทร์  วรรณพาต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงมนชนก  นาทันรีบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงมุชิรนันทื  เต่าทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายรวี  ภูคงคา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายรังสิมันตุ์  สุริยหงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายรัฐเขตต์  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงแรกฝน  เรืองทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงวณิชา  สุพวงแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงวรรณศิริ  วงศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงวรัชยา  เจิมแสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวรัทยา  โสจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวริยา  ปาปะเถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวริศรา  ปาปะเถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายวัชรินทร์  นรดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงวิมลศิริ  บ้านใหม่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายวุฒิชาติ  แซ่เอียว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงศศิตรา  หุมแพง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายศิรากร  สีแสด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงศิริกุลยา  พันชมพู โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายสรวิชญ์  ใจนิยม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสวรส  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสิริกร  แสนบัวคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสิริยากรณ์  คำเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีกันยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสุชญา  บุณยภัทรากุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสุธินี  ราตรีสุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสุนิตรา  ชนไฮ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุภัชญาดา  นาสมตรอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสุภิชญา  รัตนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายหัสนัย  คำสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงอชิรญา  มาตรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอนัญญา  กล้ากลาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวันนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอภิญญา  ภูผิวผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอรรถนนท์  ใจทัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงกันยกร  โตหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อคำฮด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายกิตินันท์  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงกุลนัดดา  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายเกริกไกรวัลย์  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายเขมราช  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายคชภัค  พลหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายครินย์ทิพย์  พลกล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายคิมห์  มีนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงจณิสตา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มพิลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงจิรัชยา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงจุไรพร  สีเครือดง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรภาวีภิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงชนกพร  รัตตสนธิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงชนัฐปภากร  ไปวันเสาร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงชลลดา  โพธิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงฐิติกมล  สิงหาบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรเวชการ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงณัฐพร  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงณิชชาอร  จิตสุริยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงดลธร  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงทัชจิรา  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงทัชชกร  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงแทนขวัญ  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายธนวัฒน์  สุเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงธนัชชา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงธนัชพรรณ  ผาระนัด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายธราเทพ  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงธิติมา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายธีรดนย์  ธานี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายธีรพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายปรเมษฐ์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายปราชญพรรดิ  ศรีเครือดง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงปวริศา  คังคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงปวริศา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงปวีณ์กร  มงคลกิจโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงปิยภัสร์  พรหมยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหะนาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงปุษยา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงพรรณวริสา  ตรีสอน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นุชกลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงพิชญาภา  หัตถดล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พรมหล้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ระภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายวิศรุต  แก้วไชย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงศกลรัตน์  แสนราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงบุญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงศศินันท์  แสงวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายศุภณัฐ  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอยอ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายสิริกร  เหล่าสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงสุจามาณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงสุธิดา  บุรีมาตร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงสุภนิชา  รักษาโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงสุโรชา  ไชยกองชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดาวุธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงอณิษฐา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงอภิสุตา  เบี้ยสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอัญชิศฐากร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงอารยา  สมบัติคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงอุรัสยา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายกมลชาติ  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกฤตญกร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกฤติมา  ทะวังศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกิตติณรงค์  วงษ์ราชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงขรินทิพย์  แจ้งศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุบผาลุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายเจษฎากร  ดวงสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงชนม์นิภา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายชลพรรณ์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงชลิตา  เรณู โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชวพร  ขูรีรัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีฉายแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายญาณกวี  สร้อยบุดดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายฐปนนท์  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงฐิติพรพิพัฒน์  ภูกิ่งนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงฐิติรัตน์  การิสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณัชชา  ชมนาวัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายณัชพล  พลศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กันหาโนน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายณัฐพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงทักษพร  สารมาคม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารกาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายธนภัทร  ห้องหาญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายธนภูมิ  ธรรมลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธนัชชา  ดอนกวนเจ้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงธนัชพร  สีจันลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายนราวิชญ์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงนวพร  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายปณิธิ  แก้วจันทรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายปณิธิ  แสงยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปริฉัตร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุพรรณฝ่าย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายปวรุตม์  อิสระภาพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายปัณณเจตน์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีนาคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปาริตา  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงพัชรดา  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงพิชญธิดา  หรรนภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขิงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายภัทรพงศ์  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภาคิน  โพธิ์พายุ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงภิญญดา  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายภูมิ  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายภูมิภัทร  สิรโรจมณีธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายภูวนาถ  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสงค์สันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงมีคุณ  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงเมธาวดี  รื่นรส โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงยมลพร  รินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายยุทธภูมิ  เดือนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายรชตะ  แสนละคร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายรพีพัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงรัฐติกาญจน์  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายรัฐศาสตร์  วรรณภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงรุจินทรา  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายวรมฆา  นิลวรรณาภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงวรวลัญช์  สารฤทธิคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงวรัชยา  ปะสาริบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายวรายุทธ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวรินยุพา  ปันศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายวศพล  เนตรสงคราม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงวิภาวี  ทุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายศรุต  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงศิริมลฑา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายสิรภพ  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสิริยากร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายสุธีกิตต์  รัตนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อุทัยเรื่อง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงอภิชญา  สารสมัคร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายอภิวิชญ์  ชมภูคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงอาราดา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายอิ่มบุญ  รัตนรังสิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธาณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กชายกันต์รพี  บัวนาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กชายคนที่หนึ่ง  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กชายคีรินทร์  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงชญาดา  เหลี่ยมไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงณฐมน  มาจันแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงณัยน์ปพร  ใหม่คามิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงณิชาพร  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กชายตฤณป์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สะพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายธนภัทร  ศรีหามาตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงนฎา  คงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงนภาพร  พรรณศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ชรกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายปรัชญา  ธีรวัชรกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กชายปริญญ์กร  ติละบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายปัณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงพรภัทร์กร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุขแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงพูนสิน  สินพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายภูมิรพี  พูลเพิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายรฐารัชต์  นิธิรัฐพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงรมย์รวินท์  ชาญวงษ์สนิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  พิมพิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายสิริราช  พูลสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายอธิษฐ์  นำพูนสุขสันติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงอรปภา  สมสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายอัคคพล  ภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงอัยย์  จันทร์ถิระติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงไอรดา  ศิตศิรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงฐิติภา  บุญศรีอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณกัญญาพิไล  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณธิดา  วงชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงณัชพิชญ์ชา  ไกรจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัฐชา  ลัทธิ์ถีระสุสวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายติณณภพ  ตุ้มปี่สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธีรัตน์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายนิปุณ  ชัยมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงปิยธิดา  จริยามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายพชร  โยธาภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กุดแถลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายภัคพล  เหล่าสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายมุนินทร  เอมรื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงรัญชนา  วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายวรพล  ศิริบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายวิชญ์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวิราณัลล์  สตานิคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงศิญาดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอธิภัทร  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงกมลพร  มีตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงกฤตลักษณ์  ล้ำจุมจัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายกวินภพ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวกัญญวรา  กาญจนรัช  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกัลยรัตย์  ไชยสงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวกานต์ธิดา  ห้วยทราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายกิ่งเพชร  ภูกิ่งพลอย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงกิติกร  อินทร์จอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงขวัญชนก  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวจินดามณี  ศรีลครไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายชนเมธ  รินทราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวชลิตา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายชวิน  เลวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงชิดดาว  จินตานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายชุติเดช  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงญาชดา  พรพัชรพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงณัฎธิดา  จิตใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวณัฐชยา  พลขยัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายณัฐธพงษ์  หาดทะเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวณัฐพร  ภูมิกาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวณัฐริกา  หันไชยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงดวงแก้ว  คูณแสนโชติสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงดาดุษฏี  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 นางสาวตติญาดา  พระจันทร์ลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นายตะวัน  ภูวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายติณณภพ  ตะวะนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายติณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 นายธงทอง  สังฆะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นายธนกร  เพ็งสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวธนภรณ์  ดาษถนิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงธนาธาร  อุทปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวธวัลรัตน์  จุฑาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายธีรชาติ  บุดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงนครีย์  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายนวพล  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายนัฐนนท์  วิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายนิพพิชมน์  ประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงนุขรัตน์  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 นายเนติชน  แสนบุดดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายเนติภัทร  ภูครองเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายบดินทร์  ภูแต้มนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายบุณยภู  นครศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 นายปกรณ์  รักษาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงปญาตา  ไชยคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 นางสาวปณิดา  แถนสีแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 นางสาวปพิชญา  แก้วกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงประภาภัทร  ภูปรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงปวริศา  บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงปัญจพร  พงษ์ศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 นางสาวปัณณฑร  จิรัฐพิกาลงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายปัณณทัต  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงปาณิสรา  บุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงพนิตพิชา  หมวดนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงพาขวัญ  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรเเสนคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมาหนองคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงพิชญาภา  ลำชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงพิมชุติมาศ  คุรุพันธุ์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า  ภูสาริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงพิรญาณ์  วิเศษศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 นายพีรภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดาษดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงภัทรียา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงภูริชญา  สาขา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายภูริพัฒน์  รุ่งเทิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงเมแกนศิรดา  เพียส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงเมธาวี  อุทัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงรวิสรา  อาจดวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงรสิตา  วงษ์วิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงรักษิณา  รักษาพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงรัญชิดา  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คณะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายราชภัฏ  แก้วหานาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงริสา  ฉายผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 นางสาวรุ่งตะวัน  ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 นางสาวลักษิกานต์  ลครทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายวรปรัชญ์  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงวศิณลักษณ์  จันทร์จิระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวศศิธร  ยะสะกะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงศิขริน  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 นายศิริวุฒิ  จันทร์เก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 นายศุภกร  เรกะลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงศุภิดา  แทนบุญช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงสวิตตา  เอมรื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงสิริกร  พละชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปรีดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวสุธีรา  มะลิงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงสุประวีณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงสุพิชญา  นิลสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวสุวิมล  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 นายอภิชลักษณ์  โพธิ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวอมลรดา  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงอมิตา  ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงอัยรดา  แสนสุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงเด็กหญิงปุณญารัศมิ์  หรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมรส โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวันสู โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าเนตร โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงจันทนา  ภูสุดสูง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงทิราวรรณ  คำภะวา โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายนภัสกร  อุทัยอาจ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายปราโมทย์  ภูยาว โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปริยากร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศานติวรพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใคร่นุ่นน้อย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงวนิดา  ศรีไสย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายวีรภัทร  สีทอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงศศิกานต์  โยธาจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายศิรศักดิ์  เนตรนางรอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงสุกันยา  จันทจร โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสุชานาถ  ทิศจำรัส โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายอภิลักษณ์  เหล่าพิเดช โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงอารดา  วันแก้ว โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงกนกพร  ศิริอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะกล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กชายกมลเทพ  อุ่นใจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงกฤติกา  อ่อนโพธา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กชายกัณตพงศ์  วงศ์สุเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กชายกิตติคุณ  เลิศทรัพย์มั่งมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงกิตติยา  คำชาวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงกิตติยา  ฟักเงิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  พรมวิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงขวัญชนก  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงคาร่า  กิลล์เบิร์ก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงจารุมน  ถาวิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วแกมทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชนิดนวล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นนทะนำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบัวบาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงเจนพิชา  เวฬุวนาธร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงชยุดา  รัสมิงแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงชาคริยา  คำปาแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำนวนอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประวันเนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมูลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรินยา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งลอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงณัฐริดา  โพธิ์ทองหลาง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายณัฐวุฒิ  รุจิพัช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงดวงพร  นัดทะยาย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายเดชัต  ตรีวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายทิพากร  เทพสถิต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายธนัท  นันทะเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กชายธนากร  ประทุมชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทิพพิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กชายธรณัส  พุ่มมาลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงธลีสนา  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงธัญรดา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายนราธิวัฒน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงนิลาวัลย์  พัดเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงบุษกรณ์  ลาสระคู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายปฏิพัทร์  สมบัติหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงปฐมพร  คำโกแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงปริตรา  พลขันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายปวริศร  วังหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงปัฐมาวดี  วังหิน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กาสิงห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายพงศกร  อุประ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายพงศกร  อุไรแข โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กชายพงศกร  แก้วเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงพัชชนิดา  สายหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซ้ายยศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กชายภานุพงษ์  หลงมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงภารตา  อามาตย์พล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงภูนศิริ  เคนสุโพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายมนัสวิน  พิมพ์ศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายมารุเทพ  จ้ำแพงจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงเมฑิตา  ไชยโยชน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงยุพิน  ผลาผล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายรัชราช  สิทธิดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงรัตติยา  วรรณทะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงลลิดาวรรณ  โยธาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงวรัชยา  เล่ห์กล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงวราภรณ์  พลทองสถิตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงวริศรา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงวิภาดา  อินทะโภคา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายวีรภัทร  ต่างมงคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงวีรภัทรา  คำศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายศาสตราวุธ  เนียมพิบูลย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กชายศิรยุทธ์  วุฒิพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงศิริพักตร์  นาสินพร้อม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงศิริลดา  ดีสวน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายศุภโชติ  ตรีวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงสุจิตตรา  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงสุจิตรา  ดาพาโย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงสุธิดา  มุดไธสงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงสุพิชชา  นามเทพ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงสุพิชญา  ยะหัวดง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงสุภัตรา  จะดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงสุภิชฌา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หินขัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงอธิชา  ขันสาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กชายอนวัช  คำภูจูม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กชายอนุกูล  วัดระดม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงอภิชญาฎา  พลเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงอรพรรณ  พลแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงอรวรรณยา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงอริสา  สีพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมื่นศรีเมือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงอาจารีย์  แก้วเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายอานุวัฒน์  ทะราศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงอารยาพร  ดีมาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงอารีย์ยา  แก้าเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายอุกกฤษฎ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงกรกนก  เทียบอัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายกฤตพัฒน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  สีหะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงกัลยาณี  หนองสี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงกานต์สินี  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงเกวลิน  ธารภรศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงขนิษฐา  พ่อศรียา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายจักรภพ  สง่าดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงจันจิรา  นาตรีชน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงจันจิรา  วิลุนดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ตรีล้ำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงจิราภัคร  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรเทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายเจ้าพระยา  สุโพธิื โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงชนัญชิดา  นนทะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงชมพูนุช  ปัดตังทานัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายชินาทิป  สุขแท้ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงชุติปภา  พิมพัตรา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงญาณิศา  เฮงพุก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายณรงค์กรณ์  เปาะศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงณัชกานต์  โคตรชารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายณัชพล  กุศล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงณัฐชา  ชอบพิมาย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฝ่ายไทย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณัฐพร  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายณัฐพล  สิมมะลิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงณิชกานต์  โคตรชารี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงดากานดา  สุภาพพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงทิพย์ธารา  การะเกต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายธนวัฒน์  พรมดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงธัญมหลักษณ์  โชคชัยธนาศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงธัญวรรณ  สินทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงธัญสุดา  สืบศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายธีระยุทธ  ทับสีหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนงลักษณ์  ราชพันเสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงนนทกา  คำลือชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายนวพงษ์  วัชรมัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงนัทชา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงนิติยา  สังกะชาติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงนิภาดา  สาลีงาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงเบญจกรณ์  จันทร์อยู่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายปฏิพล  นนสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงปนัดดา  ทินวัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปราณปริยา  ทองเหลือ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงปรียาพร  อุทัยคู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปวริศา  รัตนพร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงปวีณา  สาเกตุ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงปาริตา  ฉัตรศิริทองกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงปิยะทิพย์  นนทภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ ์  แสงรัศมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงพรชกมล  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพรปภา  ยมศรีเคน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพรฤดี  บุญพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วพวง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงพินทุอร  พิมพ์เทศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันจักร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงพิรดา  วงสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายพิษณุพงศ์  ชารีชื่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพีรดา  บุบผาเฮ้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายพีรพัฒน์  วันดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายพีระพัฒน์  โคช่วย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงเพลงพิณ  สุวรดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  นามมุงคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงภัทราภา  ทีตอ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงภูภิญญา  พาพอน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงภูรศิกานต์  มาริศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายภูริวัฒน์  นันต๊ะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีชำนิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงรัขนี  ทินพิษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญมี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงวรกาญจน์  คงแสนคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงวรรณิดา  โยธะการี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงวรัตรา  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายวาคิณป์  พรมดอนกลอย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงวาสนา  สีทาวงษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงวิจิตตรา  แก้วอรุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงวิภารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายวิริยะ  นุ่นหลักคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายวีรวัฒน์  ติตะปัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์รัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงศิรภัสสร  ภูดีทิพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วพันจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายศิวะพร  พรมเกต โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงสิริกันยา  สวาทพงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงสุชาดา  กุณโฮง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงสุชานุช  จูมโฮม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงสุชาวดี  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงสุพัตตรา  บุดสีสวย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงสุพิชชา  เลห์กล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไสยโสภณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงสุมินตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองเกิด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงไหมทอง  ภูมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงอภิชญา  ทองสารไตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมนตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงอภิญญา  นิยมชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงอัจฉรา  ทัพขวา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ดำหรื่อ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงอาริศรา  สีสุพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงอาริสรา  จันหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงสไบทิพย์  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงอภิชญา  หอมดวง โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ป.6 คณิตประถม
1808 นายกีรดิต  ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงจินตนา  จันที โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 นายพลพัฒน์  ภูทองดี โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ม.3 คณิต ม.ต้น