รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  พรหมอักษร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติพงศ์  เรืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายก่อเกียรติ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปรางค์โอภาศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขี้ยววงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกัณฐกร  แก้วประภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลญาณี  แจ้งจุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตตินันท์  อ้วนเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติภูมิ  แทบทับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิติกานต์  งานวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเกวลิน  ก่องนอก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายเกษมศักดิ์  กิจบรรยงเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคณนาถ  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายคณากร  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายคณิน  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายจตุพร  สุขลี่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิดาภา  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรพิพรรธ  พรายมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรภัทร  ยอดบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยาวิรัชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรวัฒน์  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรียพรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิรัชยา  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิรัชสรา  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายจิราเดช  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจีฮาน  งานแข็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฉันท์รัฐ  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญานันท์  บุญอก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชฎาพร  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชนกันต์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนณิชา  ดุลยมหากำธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนัดดา  ชามะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนิสรา  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชยพล  ศรีดามา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชยพล  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายชยุตม์  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชโยดม  ศิริพนมกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชลลดา  กองข้าวเรียบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชลากร  คงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชวิศา  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชัณญานุช  จิระโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชัยสิทธิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชาคริยา  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชาญชัย  แช่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชาทินี  จิรวิศิษฐาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชิติพัทธ์  สุวรรณจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายชินภัค  เลิศชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชินภัทร  ตันสุธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชิษณุพงศ์  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชุติเทพ  คงประสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชุวัยการ  ปลูกไม้ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโชติกา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณวิภา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงญาณิศา  ละอองกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาติกร  พัฒกอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันโสวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฑริตา  จันทะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณชากร  วัลยะเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณธิตา  วิทวัสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณภัทกรษ์  ณรงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณภัทรจันทร์  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณหทัย  สุขวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัชชา  จันไชยยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัชชา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฎฐา  ตางาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  อินทการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงเกิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์อาศิระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิทธินาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฏฐพล  วงศ์สวนนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐชนน  คงอ้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลาะเหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐวรา  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐวิทย์  เพชรน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาญพิพัฒน์พงศา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชกานต์  ละงู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณิชชา  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายเดชชาตรี  ศรีมั่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายตรีวิทย์  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายติณณภพ  เปี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายติณพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายทรงกฤษ  เหลี่ยมคุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายทีฆทัศน์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายทีปกร  พิมลจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายเทพชัยมงคล  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายแทนคุณ  วัฒนสันติ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธนกมล  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธนธัส  แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนพนธ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธนภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธนัชพร  ช่วยมั่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธนากร  หล่อโลหการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเมฆี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธริษญา  อารีย์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธฤษณุ  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญญารักษ์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธัญดา  แซ่โก๊ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธัญพิชชา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธีภพ  ธิษณ์ธันยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธีรดา  เรืองรอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธีรตา  เรืองรอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธีรภัทร  สอนดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธีรภัทร์  มุลิกะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธีระศักดิ์  งานเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายนที  สุพัตราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนทีกานต์  โยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายนนทกร  หนูกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนนท์ธนพร  กาบเปง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายนพเกล้า  พรมแดน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายนภัทร  ประชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนภัสราพร  เงินหนู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนภัสสร  จิรพัฒนโสภณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายนฤเบศ  ปุญญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนัชชา  เมรุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอพุทธานุภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนันท์นลิน  สาสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนาฏรดา  วันดาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายนาบีล  ยาหลง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายนาวิน  ทองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนิชาภา  เกิดทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนิรัมภา  เกริกฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายบวรวัฒน์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายปกรณ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายปฏิพล  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปฏิภาณ  กอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายปภังกร  ตันเกษม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปภัชญา  โล่ห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูเชต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายปรวีย์  ทองเรน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปราญชลี  บุญยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปริญา  กาญจนศุภโภคา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายปฤณเมษ  สุวรรณเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายปวริศ  สุทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายปวีณ์กร  ทองบางหรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายปัญจพล  แสวงเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายปัญญากร  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายปัณณทัต  กายแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายปัณณวิชญ์  แท่นสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายปาณะชัย  ควรกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปานวาด  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปารนี  เนียมนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปาริชาติ  นินทศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปิยะนุช  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปุณณภพ  ยมมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปุณยนุช  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปูชิกา  ฟูสันติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพงศพัศ  สงนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายพชร  จิราภูวดิลก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพชรพรรณ  ชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพนัชกร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพนัชกร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพรนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพรผลิตา  มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรไพลิน  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพศุตพ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพัชรพร  คงหนู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพัฒนวดี  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจียวก๊ก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายพัทธ์  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายพันธุ์ธัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  เพลาโสภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิชญาพร  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายพิชญุตม์  องค์วิมลการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ศิริรักษี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายพิริยากร  นวลมัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพีรดา  อักษรศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายพีระศักดิ์  นกศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายฟาร์ฮาน  อุมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายฟ้าใส  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายภวิษย์  บุญเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายภัทรพงศ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภัทรพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภัทรวดี  ศุภวิริยากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภาธรธฤต  ชาลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภาสกร  อาชีวระงับโรค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายภาสวิชญ์  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภูเบศ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภูมิ  จิตเมต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภูมินันท์  ธนบวรทวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายภูริต  อัศวธีระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายภูวริทธิ์  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงมณีนุช  คงทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายมนวรรธน์  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงมนัสนันท์  ณัฐปัณฑ์ร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมนัสนันท์  ใหม่ชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมนัสวีย์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงมันทนา  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายเมธัสพล  คำกันยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงยศวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายยศวัฒน์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายรภัทกร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงรวิกันต์  มุขเทียบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรวิสรา  ดำใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรักษิณา  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายรัชพล  ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายรัฐปิติ  ย่องสัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายราเมศวร์  มุสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายรุ่งโรจน์  เตรียมเชิดติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงลักษมีกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงลีลาวดี  ชูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวรดร  นครสุต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวรรณวดี  ถิ่นเขาต่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวรินญา  อรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงวศินี  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายวัชรากร  ฉวีวงศ์ประทีป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวาณิชศรา  วาณิชวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวิชชญาพร  มูลป่า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวีรดา  วุ่นแป้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงศวิตา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายศิริชาติ  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายศุกลวัฒน์  จิตรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศุภกิตติ์  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภณัฐ  กาจกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายศุภเศรษฐ์  กาบเปง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายเศรษฐวิทย์  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสภัสพรหม  มากวิสิฐธนธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสริตา  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสายษร  ทรงประจักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสาริศา  วิมุตติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายสิทธิเดช  ชูนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดโปร่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุธาลดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญช้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุธาสินี  ล่องจ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสุพิชญา  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายสุรเดช  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุวรรณรัศมิ์  สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุวิชญา  นฤนาท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุวิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอธิชนันท์  หีบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอนันตญา  เกาทัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอนุรดี  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอภิชญา  ผมทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอภิญญา  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายอภิเดช  พู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอรชินี  อัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอรณิช  สวนยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายอริธัชย์  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายอัครพล  เรืองดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอังคนา  หลงกลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอัญชัญ  องศ์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ตานี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอารยา  ศิริเจริญไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายอิทธิกร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอินทรพร  จิตการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกมลชนก  ซูแสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกรกต  ทนน้ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกรวิชญ์  ชลชวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกฤตชพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤติน  ยินห้อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกฤติพงศ์  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤติพัทธ์  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกฤษฎา  อาญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤษฎิ์  จิรภัทรพิมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายก้องภพ  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกันธภรณ์  โดยประกอบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกิตติกวิน  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกิตติพัทธ์  วัฒนาเลิศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ฉันท์ภิญโญภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายโกษม  มวลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมจิรา  พันธุ์คง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงคัมภีรดา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจันทราพร  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิดาภา  ผลสลัด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิตตานันท์  ทิพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจิตตินันท์  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจิตรลดา  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเจียระไน  เฉลิมทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  งามสะอาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชนกพิมพ์  คนคมน์กรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายชนาธิป  ชุนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชัญญพิชญ์  สุดสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายชาคริต  เขียนขาบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงโชติชนิตา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายฐปนวัฒน์  เตชกุลพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฐานิดา  สินธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณฐกร  ชัยจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณภัสกร  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณฤดี  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัชชา  ชัยชนะธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฏฐ์ชณก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพคุณปูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐกร  พู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐชยา  ล่องจ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐชา  ตายนะศานติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  มัตสยาวณิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐดนัย  ตังตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐมล  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐวิภา  อะหวัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณิชากานต์  มวลสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณิชาภา  ชัยชนะธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงตวงทอง  รอดนิตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงถาวรีย์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงทยา  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนกฤต  ทองมีบัว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนกฤต  วิมลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนพจน์  พินจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนสิริ  เปรียบปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนัชสินธุ์  ธนาชยุตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีธัช  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีรัตม์  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนลินา  มานะสมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนัฐธิดา  คำคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนัทธพงศ์  ลำมะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนาซินีน  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนิชาภัทร  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนิติภูมิ  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิะิพร  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเนติมา  ขุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายบดินทร์ภัทร์  กิจกวินโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายบวรวิชญ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบัณพร  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปกป้อง  สุวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปฏิภาณ  คงเจี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปณิธิ  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปธิตา  ศิรธนาพรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปพิชญา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปริตา  ลิ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปริศรา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ศรีพันธมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปวริศ  สังยวน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปัณณ์  ไม้แพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปิญชาน์  แสงประดับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปิติภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แย้มละม้าย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อื้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเปรมยุดา  ธรรมดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงไปรยา  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพงศ์พล  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพชร  คงหนู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพชรกมล  ปุญญากรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพชรณุพงศ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพรลภัส  สุวรรณเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองแวว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพัสกร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพิชชากร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชชาพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั่ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิริยกร  ติคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพีรณัฐ  ชื่นชมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพีรดนย์  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพีรดลย์  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพีรพัฒน์  ขอเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายฟาซิล  เก็บทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภคพร  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภวิกา  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภัคพล  หมานเหตุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภัทรธร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัทราภา  อังสิทธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภาวินท์  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภิญญดา  วิฑูรย์ธรรมธาดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภิญญดา  อำภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอื้อจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงภิรัญญา  อยู่สำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภีมวัจน์  เพ็ชรเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภูดิส  แพใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูนรินทร์  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภูมิภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภูษิดา  เสียงซ่วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงมณชนก  จตุรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงมุกอันดา  ดำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายยศธร  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงรมิดา  ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรังสฤษฎ์  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายรัชพล  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรัฐพล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวงศ์รพี  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรกมล  สุรภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศุขนิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวรัมพร  รอดเนียม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรินทร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวัชริศ  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวายุภัคย์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวิภาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวิภารัตน์  อรรถธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิรัญชนา  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวิฬัญฌญา  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศศินิภา  ลิ่มพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศิรญาณ์  ภู่วรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศิรภัสสร์  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายศุภกร  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศุภกฤต  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศุภานัน  ขันติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสญชัย  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสมันตชิดา  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสรวิชญ์  ไชโย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสาธิต  ภัทรจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสิริกร  ศิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสิริกร  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสิริยากร  อิทธิกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสิริฤกษ์  ลือภพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอชิรญา  จารุพงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอธิสรรค์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอพิชญา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอมรวัฒน์  ประทุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอรวรรณ  รักชื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอังค์ริสา  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอันดา  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอาราอัยต์  ดาราศิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอุบลกาญจน์  ราษฎร์ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเอื้อ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกฤตติกร  นามกิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงเกศวลี  ภูมิภูถาวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายเกียรติชัญญา  สิงห์เหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงคณิศร  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายจตุพร  เพ็ชรล้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงจันทร์จ้าวขา  พึ่งบุบผา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงจันทิรา  จิตรชุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายจิรทีปต์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือจัตุรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชญานิน  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายชยิน  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงชลกร  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรจริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายฐาธนิภัทร์  แจ้งไข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณกัญญา  อัจฉรานุพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัชชา  คำพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงณัฐการต์  วงษ์ขุลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐธิมา  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายณัฐนนท์  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายณัทธ์ชนนท์  อังศุวิโรจน์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณิชกานต์  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงณิชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายเตชินท์  บุญล้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงทรรศนีย์  เดชมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายทินภัทร  โล่ห์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายเทพทัต  จงสุจริตธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายธนบดี  บุญเอิบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินทรมุณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายธีรโชติ  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงธีรนาฎ  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายธีรภัทร  ไชยบุรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนาชัยวรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายนพเกล้า  สนองบุญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนพัสร  ญาณไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายนราวิชญ์  อยู่มะนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายนิโอ  พินโท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปทิตตา  ฉิมมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายปองพล  พัฒนพรพิริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายปัญจพล  แสงบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายปัญยวีร์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายปุณยกร  เรืองช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายพชร  แก้วแสวง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายพศวีร์  เกรวัล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายพัสกร  ติ๋วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายพีร  การณ์สรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายพีรศักดิ์  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายภคนันท์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายภควัต  อุดมลาภ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงภษัษฏีรัชย์  เงาภู่ทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายภัชรพงษ์  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายภัทรจาริน  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองเลื่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายภาคิน  จันทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายภูมินันท์  บุญนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงเมษารัตน์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายรัฐภูมิ  ช้างเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายลิปิกร  ศรีไสยเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงลีน่า  สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายวรพงศ์  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายวรายุทธ  ผลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายวสุพล  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายวันธะรัก  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายวาริน  กลีบบัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายวิถีชล  รัตนศุภกร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงวิภารัศมิ์  ทิพยสุนทรานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงศกุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงศศิกานต์  สมานจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณกสิณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายสิทธิภาคย์  มัดถารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงสุชาวดี  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุลลิตา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงโสภิดา  ดาบเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอนันตวัตน์  แสวงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญนันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายเอกภพ  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกนิษฐา  เจริญการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกฤตพล  มาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกลิ่นตะวัน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกัญชพร  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกัญชรส  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกันต์ชนุตม์  ลิ่มศิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยาวิลาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกันตินันท์  โชติเชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายกิติพัฒน์  จักรทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงขวัญกมล  นบนอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายขัตติย  เทียนมนัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงจิตตินันท์  สัมพันธมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายจิตรกร  สมขันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายจิรศักดิ์  ด่านขุนทด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจูนี  เตียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงเจนจิรา  สาระบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายเจษฎา  มะลิแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายชนะภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชนากานต์  ศักดิ์แสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายชาติชาย  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายชิตตะวัน  พลอยขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงโชติกาญจน์  เตียงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายฐปนน  สินธุ์ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายฐปนัท  วงมู้ดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายฐานพัฒน์  สารีคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายฐิรพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณภัทร  ชาญประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฎนพิน  กองค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฐฑิกา  นาระต๊ะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณัฐพล  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฐอนงค์  เสนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายดนัทธ์  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายทศภณ  สกุลณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงทินธินาถ  พืชการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายธนกฤต  เกลี้ยงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธนพจน์  นิยมค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงธนพร  ตันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธนพล  บูรพา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเอิบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธนากร  เอียดผอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธนากร  โสภี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คัทมาราศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จอกลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายธีรพล  ครองยุติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงนรมน  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายนฤเบศ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายน่านนที  แป้นนวล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายนิธิพัฒน์  จึ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงเนตรนภา  พลีไพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายบุริศน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายเบญจมีล  ภักดีวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายปฏิภาณ  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปรายธินี  รักการดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายปริพัฒน์  ปิยะนุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วสาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายพงศ์ณภัทร  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายพลกฤต  วงษ์ธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายพัชรพล  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพิมพ์ศศิภา  สิริเพราะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพีรพัฒน์  อัดซิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายพีรวิชญ์  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงแพรวา  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ชูจำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงภาวิดา  ไกรทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายภูธนะ  พรัดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายภูมน  รักสิฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภูมิ  มหาลาภบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายภูวิช  ปาณะศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมนสิชา  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรติบดี  บุญเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายรัชมงคล  วุฒา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงวณิชยา  แซ่พู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงวนิสรา  สงคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายวรวีร์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายวรายุ  หิรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงวลัยทิพย์  อำมาตย์เอก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายวิกรานต์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายวิภัทร  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวิลาสินี  คลังทิพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายศรัณย์ภัทร  รักสม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัญญาสิริพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงศิริญากร  นาวีว่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  กันภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายศุภเสกข์  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงสุวิชาดา  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วรพงศ์วัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายอโณทัย  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายอดินันท์  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายอติชาต  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอธิป  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายอธิป  เครือสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายอธิวัฒน์  ดุมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์กมลลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอรณิชา  อุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งเทิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอารดา  รุยวิชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอารยา  น้อยเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอาษ์ศิราฐ์  ถิรธนวรรธน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายอิศรเมษษ์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายเอกรินทร์  แสนขัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกชกน  วงค์รอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกชณิช  พัฒน์สนิท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกชมน  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกตัญญู  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกรกนก  อัยราชธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกรวิชญ์  จุลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกฤตนัย  เล้นสิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกฤตภัค  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกฤตยชญ์  แตงกำเนิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีมุณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายกฤติภณ  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายกฤษฎ์  เรือนนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกวิน  ดาบเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญญกาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกวินภพ  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกษมา  แก้วท่าพญา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัณณ์ธีมา  เจริญกลกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกันตวิชญ์  หวานนุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายกันติทัต  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกานต์สิรี  พิสิฐบรรยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ภากรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกิตติทัต  สหัสรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายกีรติ  ตรังคตระการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วสมนึก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงเกตนิกา  ขวัญชุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนาวาท โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเขมากร  ชุมจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายคณนาถ  เมธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายคุณอินทร์  บุญสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายคุณัชญ์ภูมิ  บุณโยดม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงโฆษิตา  รัตนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงจันทร์ติภาพร  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายจิรฐา  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายจิรพัฒน์  เสวก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายจิรพันธุ์  สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายจิรวัฒน์  วันชาญเวช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายจีรกิตติ์  อาชีวะระงับโรค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายเจสซี่ เจมส์  ซีมัวร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายฉัตรมงคล  วัฒกียานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงฉันทนันธ์  พุดยอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชญาดา  อินนุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายชนกันต์  ไกรสุธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยผา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงชนิกานต์  กาเดอร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายชนินทร์  นํ้าใจตรง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายชยพล  ทรายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชลิดา  หนูปลอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายชวกร  ภู่อมร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงชัญญานุช  จิรวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงชัยรัมภา  กูลแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายชัยวัฒน์  สุดมา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชาญณรงค์  ก้ามก้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายชาญยุทธ์  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายชายเนตร  โชติชนะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชิสากัญญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชีวารีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชุติมันต์  ภูริศักดิ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงซูฮาน่า  สายวารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงฌามิล  อินทนู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงญาณิศา  บรรเทิงจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงญาดา  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงญาติกาญจน์  วิจักขณ์รัตนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายฐปนรรฆ์  ลิ่มมานะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงฐานิฎฐ์  ว่องไววุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายฐิติกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายฐิติวิชญ์  ฐิตวังโส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงฑิติยา  จิรจารุกิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายฑีฆายุ  แก้วธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณฐกร  สิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายณฐิวุฒิ  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  ศิริรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองจิรัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายณัฏฐพล  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐชา  หมอยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฐณิชา  อักโข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายณัฐพงศ์  คำเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐพล  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณัฐพล  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐริกา  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐริกา  โวหาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสฬส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัทธนิดา  ชาวชน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณิชาภา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณิชาภา  มณีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงดารารัตน์  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงดีทลินด์ มธุรดา  บอร์เกอร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายตฤณ  แนบเนียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายติณณ์ชนัย  อารยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงทรรศวรรณ  คงนวลใย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายทาวัต  เขียวชอุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนกฤต  สินธ์ทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนกฤต  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนดล  ผลฟูตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนพล  เพียรกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนวัฒน์  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายธนวิน  นาวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธนสิริ  ร่วมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนัท  สำราญพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายธนา  เจริญพานิชวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายธนาคิม  สามารถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายธนินทร์  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธมกร  ดนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธัชชัย  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธัญธิเนศ  ชวนชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงธัญพิชชา  จินะเสนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธัญยพร  ช่วยทองหอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงธัญวรรณ   จันทร์มา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงธัญสินี  มะห่ำหมาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธัญสินี  รอดภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธันวาภรณ์  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธันวารัตน์  เกษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงธัศนียา  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธารธารา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธารพระพร  เฟื่องเพียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธาราทิพย์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธีรโชติ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธีรภพ  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธีรภัทธ์  ศรีบัวลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธีร์  นารีนุช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนงนภัส  สุตระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนนทพัทย์  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนภธิดี  ขวัญเสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายนภสร  แดงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนภัทร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนรมน  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายนราวิชญ์  เอกทัตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนวดี  รอดเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงนวรัตน์  ทรงประจักษ์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงน้องมีนน์  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนะดา  มะวิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนัฐกานต์  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนัฐชนันท์  จันทร์ชาตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายนัฐพล  ศิริมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนัทริกา  เอี่ยมอ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงนันทิชา  พงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนาซนีน  เกตุรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนิชาภัทร  สาลิกา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนิษฐ์ณัฏฐา  หัตถกิจการกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงบงกชกร  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายบริวัฒน์  สุใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายบารมี  เพียรธรรมนัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงบุษบาบัณ  หอมหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงเบญญภา  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปกฉัตร  ปานช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายปกรณ์  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปฏิญญา  เขมานุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปฐมวรรณ  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปณิธาน  หิรัญวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปนัสยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงประจักษ์  สมัครไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงปริชาติ  ตี้กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปรินทร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสงนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปวีณรัตน์  ปณิธชัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปัณณทัต  จันทร์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายปัณณธร  เศรษฐคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปัสกา  ขาวเข้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปานระพี  ทำเผือก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปาลิตา  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปิ่นศิริ  พรหมราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปิยวัช  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เส้งรอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายปุญญพัฒน์  วายุเหือด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปุณณภัคร์  ชงโค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปุณยรัตน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงเปมิศา  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงเปรมิกา  ถึงสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพงศกร  รัตนพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพงศกร  โพธิยก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพงศภัค  สุขใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพชร  นาคทองกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพรกนก  นุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพรชนิตว์  ยีมูดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพรทิพา  เลิศวงศ์หัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตันยาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพรหมพร  ดินดำรงกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายพศุตม์  อินทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพัชชา  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพัชราภา  ขันภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญเนื่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพัสกร  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพัสวี  ศิริพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากลาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพิทยาภรณ์  ส่งบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพิพัฒน์พล  โอฬากิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายพิพัฒน์  คำเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพีรภัทร  มอบพิจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงเพชรชนก  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงฟ้าหวาน  เกื้อกูลกิจการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  นามบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงภัคธีมา  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงภัณทิลา  หวังสุทธปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถนอมน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายภัทรวิช  ดีบุกสุขลาภ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงภัทริณี  ธีรวัฒนสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภาณุวัฒน์  อัครวิทยาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภารดี  ซุ่นสั้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงภาสินี  สงวนไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูธเนศ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูริวัฒน์  มีสิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายภูวเดช  ตันทะโลหะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงภูวิศา  ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงมนทกานติ  นาคสัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลิ้มวงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงมนัสพร  ขีตตะสังคะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงมานา  เอียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงเมณิศา  จิรัชตกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงยูวัยนี่ย์  ธัญญะภูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายโยทิน  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายรณภพ  คงหนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงรพีพรรณ  อาจหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายรพีพัฒน์  กฤษดาวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพพิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายรวิสุต  วรรณวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงรัชกร  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายรัฏฐพล  รัฐกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายรัตนภูมิ  รัฐกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงรัตนากร  แซ่เซียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายราชพฤกษ์  สายแขม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายรุ่งรดิศ  ทองมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงรุ่งฤดี  กตะศิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายฤชธร  ธงสะอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวงศพัทธ์  พงศ์เผ่าพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวชิรวิทย์  อนุสุนชนัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายวรพล  เกิดดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวรฤทัย  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายวรัญญู  กมลภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวรินทรา  สายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายวริศ  อุทกเสนีย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เพิ่มพูนผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวัชรวิศว์  เสริมแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวันทน์ณภัทร  ถิรธนวรรธน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวาทิตยากร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวาสินี  เอกอุดมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายวิชชาสะกร  กมลสาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวิภาวดี  ปัญจมภัทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงวิภาวดี  แซ่เซียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงวิลาสินี  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวีรภัทร  ทองลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายวีรภัทร  สลัดทุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวีรภัทร  แซ่เง้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวีรภัทร  ใจงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงวีร์สุดา  พิชิตชัยนิธิเมธ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงศตพร  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงศตพร  โสติสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายศตวรรษ  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายศราวิน  ขมิ้นทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศศินภา  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงศศิปรียา  สิงห์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศิรดา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศิรินทรา  สิ่งที่รัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายศิวรัศมิ์  รักษาสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศุภกิตติ์  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนคหะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงศุภิสรา  อภิรักษ์เวศน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงศุริสา  อุดมภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายสลิลทิพย์  แก้วพูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสายฝน  อุดมเศรษฐกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสิงหา  ยกเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสิทธการย์  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายสิทธิกร  วายุเหือด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติพิริยะกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรกลับ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสิริกร  ชูไกรไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสิรินญา  บิลแสะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสิริยากร  มัจฉา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสิริวรรณ  วงษ์จีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็ชรสุขุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายสุทธิภัทร  บุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มุกทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุภรัตน์  สุวรรณคช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุภัคศิริ  มหันตมรรค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายสุรียา  แก้วแจ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุหัทยา  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายอชิระ  มีทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งโรจน์ชัชวาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอดิศักดิ์  สิวาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงอธิติยา  วารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายอธิป  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  บูรพา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงอนพัช  อารีหมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอภิชญา  กันภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอภิชญา  พะลีราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอมลรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอมิตตา  วิณิชยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอรกัญญา  อุ๋ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอรยา  เรืองผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอรรถพล  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สันติสุขธีรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอวัสดา  อมรวัตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอัครญาดา  ช่วยรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอันดา  หมัดเลียด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอัศวารินทร์  ปลูกไม้ดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอาทิตญา  คงนคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอาธาน  แกสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอารยา  คำฟู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอุ่นรัก  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอุไรพัชร  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงเอมิกา  หาญเคียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกฤติพงศ์  หนูพรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายกษิดิศ  หัตการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีชำนาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงกุลธิดา  เถาว์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายเกริกชัยฤทธื์  คงสมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายเกียรติพงศ์  พันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชลสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายคณิศร  เกตแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงจิตตานันท์  เมธาวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายชนสรณ์  สืบอ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายชลันธร  เจียรนัยวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายชานน  อุดมศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายชินกฤต  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สุขารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายญาณพัฒน์  คิดถูก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงณัฐสรีนา  จิตรนาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  จารุสิริรังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงตระการตา  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายเตชิต  เอียดคลองชี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายไตรวิชญ์  คูณระพีพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายเทิดไท  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายธนกฤต  เบญจลิขิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายธนโชติ  แท่นหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายธนภัทร  หวามา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายธนวัฒน์  จันทฤทธื์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายธัชพงศ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายธันวา  สุวรรณะดิษฐกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายธีธัช  บรรจงการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายนที  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายนภัทร  วาสวิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงนรินทร์พร  หมู่มาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงนิรัตน์ชา  มณีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายบรรณพล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงบุษยมาศ  สิตบุศย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายปฏิพัทธ์  มโหฬาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายปรวีย์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายปัณณวัตน์  เฉลิมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงปาริชญา  รักรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงปิยะธิดา  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พัฒกอ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายพีรดนย์  บ้านนพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงภควดี  โกลิยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงภัคจิรา  เหมาะมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายภาคิน  ปุญญาธัญญกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายภูมิรพี  ไกรบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงมาตา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายวรโชติ  พุทธจริยะวัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงวิมลสิริ  ใจสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายศุภกร  อินทโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายสมพงษ์  ช่วยเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงสาธินี  เซ็งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายสิงหา  ทวีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายสิริณัฏฐ์  มงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงสุนิชา  ตะปิเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายอนุพงศ์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายอภิชัย  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายอภิเชษฐ์  อารีราษฏร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอรรฉราภรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายอาณากร  จอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงกนกกร  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกรณ์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกรรณกนก  สารสม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายกฤตภาส  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายกฤตเมธ  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายกฤติน  เพชรพราย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกวิสรา  วังคำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายก้องกิดากร  สูยะนันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกัญญ์พิดา  มิตรชิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุสิกรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายกิตติ  จันทะเกต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเกวลิน  มุขดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายขุมทรัพย์  อุดมกิจวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายจักร์ภรมน์  สี่คุ่ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายจักริน  แซ่เต่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงจินตนา  เกตุพิจิตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายจิรภัทร์  โชคเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงจิรภิญญา  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายจีฮาน  หวันหมาดเกบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษาชล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชญานิศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงชนนิกานต์  โบราณบุบผา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายชนะชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงชนิกานต์  มุ่งสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายชวเมธ  คล้อยแคล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายชัยวัฒน์  ซื่อสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายชาญวุฒิ  ผุดมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงชาลิสา  จันปลั่งสิริกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายชิษณุพงษ์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงซัลมา  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายฐนกร  แซ่หลี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงฐาปานีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงฐิติพรรณ  สมใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงณัฎธิดา  เยาดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณัฐชาวีย์  พสุธารัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายณัฐนันท์  หวงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณัทพสิษฐ์  บุญยนิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณิชากร  อินทโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายดลธร  มาลาทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงดวงธิดา  คำศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงดวงพร  พิริยะพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายดิษยนันทน์  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายดุสิต  บุญโล่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายตรรถวิท  ขาวหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายไตรภพ  วิเชียรสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชาญยนต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายธนกร  ทองกาวแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายธนดล  กุลบัส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายธนดล  ดวงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธนดล  รักชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงธนพร  บุญสพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายธนพร  สมอ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธนภัทร  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงธนัญญา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายธเนศ  สมานพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ขอสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธวัชชัย  ประหารภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงธัญมน  แก้วลิพร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงธัญยภรณ์  หลิมรักษาสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายธาวิน  สิกขาจารย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันติวิท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธีรภัทร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายนครินทร์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงนนท์นภัทร  จิตตรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายนนทพัทธ์  ภู่ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายนพปฏล  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายนภัทร  ศรีบุรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงนฤภร  มีเผือก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงนวพรรษ  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงนิธิวดี  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงบรรณสรณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายบุณยกร  จิรายุทธกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายบูกิต  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปกเกล้า  สุขมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปณาลี  สุดเดือน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปณิสร  วรนวกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงปทุมณิช  ชินภัทรสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายปพันพงษ์  สงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปภาวดี  เมฆพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงประภาศิริ  มโหฬาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงปราณปรียา  จุลกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปริชญา  โกยสุทธิรัตนกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงปรีชญา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปวรา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงปวริศา  โรจนกวินพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายปัญญา  ทรงคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วสีกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปาริชาติ  ราชนาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปาลิตา  ดิลกมกรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปิยนุช  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายปุณภพ  ทิพย์ประเสริฐสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายปุณยวัจน์  กรีมละ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงไปรยา  กงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายผดุงเกียรติ  ชูชีพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายไผทเทพ  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  มัคสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายพชรพล  สีหาพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงพรธิตา  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงพรนภา  คำมูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงพรรณธร  นามสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงพรรษนันท์  นพภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญประภาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพัชณิดา  ชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายพัศวัชร์  นักทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายพัศวัชร์  นักทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายพัสกร  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพิเชษฐ์  สกุลลาภไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายพิภพ  หลีติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายพิภัช  ยุกตานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายพีระณัฐ  คมกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงภรภัทร  กางไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงภวิชญ์พร  ภวัตคุณาวุธ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายภัคภูดิศ  สีมานอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงภัควิภา  หลิมพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สังสิทธิเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายภีมวัฒน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายภูริดล  รัตนวิมล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายภูริพัฒน์  บางประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายภูริพัฒน์  หาสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายภูษิต  พละศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายมนทกานติ  ตันตินิธิวรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายมหานที  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงมินทร์ธิรา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงมุศิตา  โรวาดิสัยดิเรกกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมหิเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายยุตนัน  แสนพล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายรชต  ฮวดศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงรอยฮาน  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงราธา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงลักษมีกานต์  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายวชิรวิทย์  วัฒนกิจวิศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงวรรณนิสา  บุญคงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงวริศรา  รัตนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงวริศรา  เสาวนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายวโรปกรณ์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายวัชรกานต์  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงวาริศา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายวิสิฐศักดิ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงวีร์สุดา  มติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงศตพร  เย็นยีเอส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงศราวรรณ  โลหกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงศศิวิมล  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงศศิวิมล  อดุหมัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงศศีประภา  ธูปพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายศิวกร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงศีดาพร  ชูสีดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายศุภกิตต์  เลขะกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่แต่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายศุภโชค  ไชยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายศุภวัฒน์  นุ่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์ปิยะธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงโศภิษฐา  ตรีโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงสโรชา  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายสิทธิพล  เดชบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงสิรยากร  เถาว์อั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงสิริยาธร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายสุรยุทธ์  บุตรโหล้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงสุวิชญา  วงศ์พรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงหยาดทิพย์  แสงเพ็งเคน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายอกฤษณ์  รอดคืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอณิษา  จ่ายแจก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายอณุกูล  ฉิมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอธิษฐ์  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอนัญญา  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอริสา  หลิมรักษาสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ทองน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พันธุ์สุขี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองอุราฬ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายอัทถโชติ  อรรคบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอัสสรา  สรเตโช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายเอวา  ฉิมพลี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายกรวิชณ์  บำรุง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายกฤษณพนธ์  แฉ่ฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายกันตพล  อังคณาเวสน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วีระสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายเขมฑัต  แป้นเถาว์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงจันทกานต์  สกุลลาภไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายจิตติพัฒน์  เนื่องสุนัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายจีรพัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงเจนจิรา  จิ้วเส้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงณัจฉรียา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายณัฐพัชร์  พรรเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงตรัยรัตน์  ปานเม่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายตีรณ  เกษศรัทธา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายทักษ์ดนัย  ภูดอนตอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายธนภูมิ  เณรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายธนวรรธน์  ดวงเกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายธรณินทร์  พูดงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายธิติวุธ  สมัครทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายธีรพล  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายนพัตธร  ธนะภพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงนภัสนันท์  อิงคอำรุงพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงนริศา  เล็กกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กชายนวชาติ  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายนัควัต  หมัดจารุ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายนิรัติกรณ์  นิยกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงนิศรา  เกิดคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายบารมี  เฉลิมวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงปิ่นอักษร  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายปิยวัฒณ์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงเปมิกา  ทรงพลนภจร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายพงศพัฒน์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายพชรพล  ผลจริต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงพนิตนันท์  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงพรชรินทร์  วันรุ่งอรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงพรรทิพภา  หมุนวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงพัณณิตา  หมาดสตูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กชายพัสกร  เด่นเวสสะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงพาขวัญ  ปัญญาโส โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายพาณิภัค  บานเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงพิชชา  ปัญญาโส โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  วินฉ้วน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายพิรัช  ทาฟุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายภคธร  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายภาณุเดช  ทอดทิ้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงมนัสนันท์  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงมารีเปรมวดี  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงมารีมัธยา  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กชายรพีภัทร  ปาตา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายรัชพล  สมอทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงไลลา  มังสุรีย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายวีรภัทร  อุบลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายศิวกร  นำพากิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายศุภวิชญ์  นาวารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุ่มชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายสุวิจักขณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายอภิรักษ์  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กชายอริญชัย  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีบวรมงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงอิชย์ชญา  รุ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1534 นายกฤตภาส  เพ็ชรล่อเหลียน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงขันติยา  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายธนภัทร  แก้วชัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงกัญจนพร  เทียมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฎฐ์  จีนภูเขียว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังหาร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงกาญจนาภา  เดชดำรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วีระสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงกุลปิยา  เครือบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วฉลวย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สัมโย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายคมชาญ  สุขะตุงคะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงคุณัชญา  ติ้วอั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงจิตรอารีย์  อนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายจิรภัทร  เจียรตระกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงจุตินาถ  สร้อยทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงชนิกา  วงศ์ฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงชนิกานต์  จอมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงชัชธนพร  สุขมาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกเจริญวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายฌัชพล  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงฐานิดา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงฐิตา  รัตนโชติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงฐิรญา  เพลาโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณฤบล  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผกาพรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทยานฤมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศิวะเพชราการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องสิริโชค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงตวงพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายธนกร  แสวงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายธนโชติ  นิลทัศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายธนภัทร์  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธนัช  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายธนิสร  จวนกี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองยะกลับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงธันยพร  แซ่อึ๋ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายธีรภัทร  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายธีรวีร์  วุฒิกรณ์ทวีสิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงนนทวรรณ  ใยฝ้าย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายนภนต์  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายนฤนาท  มุสิกะบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนลัญกร  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงนิสรีน  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนิสิตตา  หัยภาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงบุญญานุช  กิจทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายปฏิภาณ  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายปภงกร  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงปวริศา  แซ่กิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงปานประดับ  หายะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงปานรวี  โตสารภี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงปาลิตา  ทองเด็จ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายเป็นไท  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงฝันสิริ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงพรรณปพร  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงพลอยลดา  คงแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายพันธสัญญา  ชนะพาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงพิชญาภัค  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงพิชญาภา  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงพิชญาภา  เอียดเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ซื่อรักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายพีระพัช  เบ้าลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงแพรวา  จิตรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายภวิศ  สงวนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายภัทรภพ  เลี่ยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายภูมิพัฒน์  ยอดชุมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายภูรินท์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงรชาดา  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงรัฎดาวรรณ  จันทสระ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิเทศนพกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายวชินนกร  หันสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงวรางคณา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงวริศรา  บุญญาอภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงวิมลนันท์  วุฒิการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายศรัณยภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายศรันย์  ปรือปรัก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงศลิษา  ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงศศิมา  ว่องกมลชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายศิรวิทย์  คำนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงษุภากร  ชัยฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงสโรชินี  ละไม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุทธิธรรมานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงสิตานัน  ละออวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เภาศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงสุพิชญา  มหันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายสุรพศ  เมธาสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายสุรพัศ  เมธาสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายอชิรพล  บัวเพ็ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายอนรรฆ  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงอรวรรณ  ชอราชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายอัครชัย  จีรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงอัยนาอ์  เส็มสัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงอาทิตญา  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายกฤษฏ์  แซ่อุ้ย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นวลจันทร์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมย์ฤทธิ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายธนัท  ดำรงเชื้อ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายปณพล  เกื้อกิ้ม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงปาณิสรา  อารามรักษ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทธิสัตยาภรณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กชายศิระ  อินทร์กง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กชายอภิธาร  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายณัฐวรรธน์  เยาว์ธานี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงเตชินี  ขาวเผือก โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงนิศาญาณ์  สุขสบาย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ควรดี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงศิวพร  สุวรรณประทีป โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงสมสิริน  สุจริตชีววงศ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายสิปัง  ชาคำมูล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กชายไคโตะ  วาทานาเบ้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กชายณภัทร  ชูทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายทาคูมิ  วาทานาเบ้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กชายธรรม์  รัตนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงนายอน  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายนิชคุณ  ผัสภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กชายปภังกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายปวริศ  เรืองศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงปุณภัทท์  กองรักษเวช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันติ์เสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงยูนะ  โคะยะมะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กชายรัตถวิชญ์ เฮนริค  ฮอฟเกร็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงกนกขวัญ  ไชยางพานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายกฤศ  สุวรรณโณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายกวินท์วิชญ์  ภู่นาค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายก้องศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงกอซซานีย์  ช่างเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แต่บุญญานุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 นางสาวกัญภัสสร์  พิศาลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงกัลยรักษ์  เกื้อกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงกัสนีวา  บัวแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายกิตติธัช  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 นายกิตติพศ  ขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงเกวลิน  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 นางสาวขจีวรรณ  ห้วยเรไร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 นายเขมนันท์  ปัญญาศราวุธ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงจรัสศรี  จินดานิล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายจักรพรรดิ  กิ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 นางสาวจิตรวรรณ  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 นายจิรกิตติ์  ทัศน์ไชยธาริน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นายจิรทีปต์  นาวารักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายจิรานนท์  บุญสพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 นางสาวเจนนิเฟอร์  ฟอนอืดฮาร์ท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายเจรมี  พัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 นายชญานนท์  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายชนาธิป  ศรีนาค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายชัยยันต์ มิเชล นพนธ์  กาแลร์น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายชาคร  สุภาษี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายชาคริยา  สุดเสน่ห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงชาลิกา  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 นายโชติฐิภูมิ  หนักแน่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายไซม่อน  อีเบลไลน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงญาดา  กง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงญาตาวี  เนตรสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายณภัทร  เวชพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายณรุษ  ประยืนยง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงณศุภางค์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 นายณัฏฐ์ชดล  สิชฌ์ชลภักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 นายณัฐชนน  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงณัฐพร  จุลลางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายณัฐพัชร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงณิชชา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงณิชา  เหมรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงณิชาภา  หนูอักษร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายดานิช  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายดานิช  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงดารีน่า  ชาบาช๊อว่า โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายแดนเนียล โมไนย  แพทเทอร์สัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นายต่อตะวัน  แย้มยิ่ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายติณณภพ  คุณลักษณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงทักษพร  จะอือ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายทัตพงศ์  พุ่มเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 นายทิม  ไอซ์ฮอร์น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นายแทนไท  วงศ์วิเชียรกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายธนกร  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายธนธร  ตันติพิริยะกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 นายธนพัฒน์  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงธนยา  แซ่ว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวเรือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายธนวัต  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายธเนศ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงธันยนันท์  ตันวิวัฒน์เดช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 นายธีระศักดิ์  สำรองรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายนนทิวัชร์  บุญตั้ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงนภสรณ์  พรหมณะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายนราวิชญฺ์  คงคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายนวพล  ไกรทัศน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 นายนาซาอีร์  อาหะมะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงนารา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 นายนารายณ์  บัสเนท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นางสาวบุณยนุช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงบุปผา  มิ่งพิจารณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทองตัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 นายเบ็น  โบว์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายปฏิพล  พรมเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายปรินทร์  รัตนอุไร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงปลายฟ้า  สารรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 นางสาวปวิตรี  ชูราช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายปวินท์ดิษย์ เดร์ริค  โอลันด์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายปองภพ  สำราญชัยกร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงปิลันธน์  หมอแอ๋ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายพงศ์ธร  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายพชร  เกตุแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 นายพรหมชาติ  ขาวผ่อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายพลพรรธน์  คำปิ่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายพลษวรรธน์  มัชฌิมวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงพอฤทัย  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 นายพันอิทธิพล  พูนขาว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 นายพีรวิชญ์  บุ่ยทวีทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายพุทธคุณ  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายเพชร  ขจรจบ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 นางสาวแพรวา  จันทร์เมือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายภคพล  หนูหมื่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายภราดร  จอมเมือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายภัทรวรรธน์  แซ่โล่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 นายภัทราวุธ  โชคพรชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงภิระดา  ภัทระกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 นายภูมินทร์  ไพฑูรย์เจริญสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงมทิรา  ชีวินเรืองเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายรณกร  ประสมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงรติฟ้า  รังสินธุรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงรมิตา  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายรักช์พันธ์  มีมาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงรีนา  ตีวารี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายรุ่งเรืองกิจ  แซ่จาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวเรณุกา  หิโตปกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวลักษิกา  ดีก้องเสียง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงลู้ฟโบฟ  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แจ้งใจดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงวรัญญา  สกุลคุณานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 นางสาววริศรา  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 นางสาววัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายวายุ  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายศรัญญู  วงศ์ศิลา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงศศกรณ์  มโนการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายศศธร  เหลืองประดิษฐ์กุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงศศิภัสสร  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายศักดิธัช  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงศุทธินี  ขาวกิจไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงศุภรดา  คงคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 นายสถาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงสโรชา  ระงับพาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงสวิตตา  ศรีกฤษฎา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายสิรวิชญ์  พวงจันทน์แดง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีโสภณพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 นางสาวสุชาตา  ช่วงศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายสุเทพ  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายอชิระ  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายอดิศร  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงอภิชญา  อนันทวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายอภิรักษ์  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายอรชา  บุญลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 นายอเล็คซันเดอร์ ทีโมที  อาล์มมัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงอันน่า  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองมาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายชลธี  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงชัญญา  วิทยปิยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายญาณวรรธน์  โสพรรณรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายณชพล  เลิศสินขจร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงณฐมน  เถาว์พงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  ฐิติภูรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายธีรกานต์  อยู่เย็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงนัชชา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายบุณยกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายพงศ์ดนัย  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงพรประภา  อ่ำขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายเฟเดริโก  วายาโน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงภควรรณ  ศิกษมัต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายภูดิศ  นิจวัฒนา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายเมทาวิน  วัฒนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายโยดา  ทองถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงรดา  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายรุจชานน  ศรอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงวริศรานน์  ตัณธนวรชัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงศินันท์ชญา  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงศิรัชญา  จันทร์ฝาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงษณภร  ทรัพย์มณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงสรัลชนา  จิตร์จำนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงอรัญญ์สรัตน์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายอันดามัน  หลีสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายเอกประพล  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงกชกรณ์  เกตตะพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กชายกรวัฒน์  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กชายกฤตกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กชายกฤติธัช  ท่วมอ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กชายกฤษฎิ์  ขอกัตติกมาส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายกันตินันท์  โสฬส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1957 เด็กชายกาญจน์ปพณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1958 เด็กชายกานท์กวี  โรจน์บุญถึง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1960 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ยิ่งรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กชายกีรติ  สอนมี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1963 เด็กชายจรัสพล  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กหญิงจันทรรัตน์  คุณาคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงจินจุฑา  พลรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1966 เด็กชายจิรภัทร  ศรีอักษร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงจุฑามณี  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงเจนจิรา  ราษกล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1969 เด็กชายโจอาคิม  ซอนนี่ เอ็คเนส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครชัยธรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1971 เด็กชายชลธาร  พัฒน์เอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1972 เด็กชายชัยพร  ชามขาว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1973 เด็กชายชินวัช  นาคเกลี้ยง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1974 เด็กชายแซม  พันเตอร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กชายฐิติกร  รองเดช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1976 เด็กชายณณิธิ  อารีการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1977 เด็กชายณภัทร  อยู่พันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงณัฐชา  การะคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงณัฐภร  ไชยนันทน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1980 เด็กชายติณณภพ  ปานแย้ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กชายเตชินท์  ดำรงกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กชายทวีภัทร  ทำนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กชายธนกร  สายเนตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กชายธนะพัฒน์  พัฒนาสกุลวงค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แทนพลกรัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1986 เด็กชายธุวานันท์  บุญโต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงนภัสศรัณย์  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กชายนราดร  กอแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1989 เด็กชายนันทสินธุ์  ยืนนาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองศาสตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงเบญญาภา  ขำคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กชายปกป้อง  สุดตา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงปัทมภรณ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1994 เด็กชายปุณณสิน  สิทธิกรวิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กชายพงษ์ประวิตร  แสงปรีชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1996 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงพรชิตา  ฉิมจโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงพลอยปภัส  ขนาดผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ทิพพิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กชายพัสกร  แต้มเพ็ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงพิชญาภัคฑ์  ห้วยเรไร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กชายภักดิเรศ  ฉายดิลก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กชายภัทรกร  มุลิกะบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงภัทรวดี  สมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อิสระโกศล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงภัทรศยา  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงภาพัชร  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงภาวิดา  แซ่ย้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงภูฟ้า  สะอา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กชายภูมิรพี  ชาญเขตการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงมณิวรา  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงมนัญชญา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กชายโมเสส  คิม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กชายราชพฤกษ์  บางเหรียง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายโรฮัน  ตีวารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตาบม่วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงวนัสนันท์  ประกอบแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายวรเมธ  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงวริศา  ศิริปาณี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงวิศรุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงศิรภัสสร  กักกอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงศิริกัญญา  ซ่อมยุ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กชายศุภโชติ  วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงศุภวัลย์  จันทร์สัจจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วมาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงโศภิษฐา  จะอื่อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กชายสิทธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กชายสิรวิชญ์  ดีนิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงไหมมุนา  หมัดตะหมีน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายอชิรวรรธน์  ตาบม่วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กชายอรรณนาวิน  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงอริสา  สุปิติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กชายอัลจะโล  เปริโกะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงอาฑิตยา  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายอานงค์  ปราจูลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีน้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงกนกจันทร์  พึ่งแรง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายกฤติน  ไชยสุต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายกฤษณะ  สิรภัทร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กชายกิตติกวิน  ฉลองกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  งานรีบเร็ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กชายโกวิท  หละเขียว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายคเชนทร์ชัย  ใจกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายคณาธิป  กระแสใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงคณิศรา  ดำช่วย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงจัยดาอ์  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายจิรภัทร  ทองศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศุกร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนเหลี่ยว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงจิรัญชยา  บุญวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงจี มิน  หวาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รักเหมือน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงชญาณ์  บุญเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงชญานุช  บุรินทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงชณิตา  แก้วคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายชณินทร  ไชยพงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายชนิดาภา  ยกย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงชาคริยา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงชุติภา  ประทุม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงญาดา  อภิปัญญาโสดาภณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงฐิตารีย์  อัฐทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ตังคอารีย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีเทพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่วิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณัฐณิชา  อารีวัฒนากูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงณิชกมล  ทรงคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฏากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงณิศศา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายถิรเดช  ชื่นชม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายทรงพล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายธนกฤต  พิณทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงธนพร  อาจศิลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายธนศร  สิริวชิรภัคดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายธนิทธิ  เรืองด้วง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายธวัชชัย  น้อยคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายธัชชัย  บางทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงธัญชนก  อัคนิทัต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงธัญชนก  เป็งวัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงธันย์ชนก  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงธันย์ชนก  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายธาวิน  บุญเรืองรุ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุกสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงนงนภัส  ทุมเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงนภสร  ส่องช่วย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายนรากร  พิชญากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงน่านทราย มาติลเด  เกรโก้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายนิพพิฌชน์  ถนอมสินธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายนิรัติศัย  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงนิศากร  ไวยครุฑธา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายบูรณ์ภิภพ  หอตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงปฏิมากร  จันทร์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายปราการ  สิทธิชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงปวริศา  นันตากาศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงปวันรัตน์  ญาณวัฒนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงปัญจพาณ์  กาญจนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงปัญญาพร  ตามชู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงปานธิดา  สุปินนะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายปารมีย์  วรรณคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงปิยาภัสร์  หมัดแหละ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายปุญยวีร์  บุตรครุธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายพงศภัค  กีรติวุฒิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายพชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายพนธกร  วงษ์กำแหง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงพนิดา  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงพรกมล  เจริญรัตนพรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงพรปวีณ์  เพชร์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายพสธร  สัตถาผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมเวที โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายพีรณัฐ  ภาณุมาศรังษี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงพุทธธิดา  อันทะผาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงเพียงวสุ  ไกรนรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายแฟรงค์  โฮซู ราสโมเซน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่าวน้ำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายภานุวัฒน์  ธิดา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายภูตะวัน  บุญยิ่งทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายภูริทัต  วงศ์ประทุม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงภูริสา  เลื่องลือ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายโภคิน  พันธุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงมนภัทธ์  เกียมมาริโน่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายมังกร  ชุมบุญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงมินซอ  ฮอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงเมลานี  พัฒนสิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงรีฮาน่า  เจริญจิตต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงรุจิภา  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงวริษา  สมิธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงวัชพร  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายวัชร์โรจน์  ไกรสุวรรณสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายวัน กาเบรียล  ดีลอส เซนทอส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2159 เด็กหญิงวิรัจ์กุญช์  สุวรรณพะเนาว์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงวิรัญญา  เกียรติชวนะเสรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายวิศห์รุตต์  เพชรเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายวีรภัทร์  เจนรบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งปาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงศุภานัน  เจียรวิบูลย์วงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายสนธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงสาธิกาญจน์  โกยดุลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงสาลินี  คานาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงสิรามล  มีเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงสิรีธร  พานิชผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายสุทธิภัทร  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงสุทัตตา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายสุเมฆ  ลีพาณิชยบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายสุรเกียรติ  วรกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายสุรณัฐ  เปตามานัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงหทัยชนก  นพฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2176 เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีหิรัญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายอติชาติ  แซ่หลอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กชายอนุเทพ  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  อัครเดชธนานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงอภิสรา  โต๊ะคต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2183 เด็กชายอัครพล  ลีลานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายอันดามัน  ทิศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงอันดามัน  รักษาแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงอัสมิตา  กุราเกน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงอาทิตติยา  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงอาทิตยา  ฮกซุ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กชายไอยรา  ศรีเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายัรัฐภูมิ  จันทมโณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กหญิงกมลพร  บุรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2193 เด็กชายกิตติธัช  ดาผา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2194 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2195 เด็กชายณภัทร  ไชโย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2196 เด็กหญิงณิชาภัทร  กาจกล้า โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
2197 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2198 เด็กชายประพงษ์ศักดิ์  ทุมมัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2199 เด็กหญิงปลายฟ้า  กฐินใหม่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
2200 เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุตรแขก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
2201 เด็กหญิงพินทุศรณ์  เกิดเส้ง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
2202 เด็กหญิงอัยฟาอ์  สาเก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 คณิตประถม
2203 เด็กหญิงเขมมิกา  คลังเมือง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2204 เด็กหญิงจูวัยนีย์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2205 เด็กหญิงชยามล  ส่องแสง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2206 เด็กหญิงโชติกา  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.4 วิทย์ประถม
2207 เด็กชายธเนศ  ไชยแก้วขาว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2208 เด็กชายธรรมนูญ  พลธรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2209 เด็กชายนพนนท์  คำหลวง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2210 เด็กชายปารวีร์  พัดแก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงปิยมน  คนึงการ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงปิยะฉัตร  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2213 เด็กหญิงภูริตา  จินดาอิน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กหญิงมัชฌิมาภรณ์  สุขมาก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงวนัสสนันท์  เอี่ยวประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2216 เด็กหญิงสิทธิชนก  จักรใจ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2217 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สีลาลับ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ถาวร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงสุนันทา  ทองหล่อ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.6 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงกชพร  หาญอนุพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงกุรยา  พอใจ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2222 เด็กชายชยพัทธ์  ลิมปกรณ์กุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
2223 เด็กชายชยากร  พฤกษ์ประทิ่น โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2224 เด็กชายณัฐชนน  ปะณะรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2225 เด็กชายณัฐยศ  สันติพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2226 เด็กชายต้นข้าว  ไชยบุรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
2227 เด็กหญิงธชาษร  เพ็ชรดำ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
2228 เด็กชายธันยธรณ์  อธิพงศ์ถาวร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2229 เด็กหญิงนภัสสรรค์  อานันตพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
2230 เด็กหญิงน้ำเพชร  สุทธิศิริกุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2231 เด็กหญิงเบญจมาศ  พงษ์นริศร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
2232 เด็กหญิงปัญชิกา  ทองใบเพ็ชร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
2233 เด็กชายพงษ์พนิชย์  ละอองเพชร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2234 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชูมาก โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2235 เด็กหญิงศุภรดา  อธิกเมธากุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
2236 เด็กชายเศรษฐธร  สร้างเมือง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
2237 นายก้องภพ  ยะมะลี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงกัลยกร  อิทธิพลธนินทร์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คล้ำมณี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงธันยพัฒน์  สุวรรณศุภพนา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กชายปกรณ์  ทองศรี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2242 เด็กหญิงพรปวีณ์  อนุภาพ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2243 เด็กชายพิชญุตม์  โชควิเศษนุกูลกิจ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2244 เด็กชายศาสตรัย  หิริ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2245 เด็กชายฤทธ์วัชร  เคแสง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
2246 เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.5 คณิตประถม
2247 นางสาวทฤฒมน  อึ้งรังษี โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กหญิงธรรมพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงเบญญพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงลิเดีย  อเซนอฟ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายวณ  วงษ์ปิ่น โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กหญิงวฤนท์  วงษ์ปิ่น โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กชายทศพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงมิร่า  แบ็คโทลท์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2256 เด็กชายกิติทัช  นาคพรหม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2257 เด็กชายคเชนทร์  สุขเอียด โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2258 เด็กหญิงจิราภัค  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2259 เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา  ศิริเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2260 เด็กชายชัชนันท์  จำสอง โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2261 เด็กหญิงโชติกา  ชวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2262 เด็กหญิงญานิดา  ฤทธิ์นุ่ม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2263 เด็กชายณลงกรณ์  จวบความสุข โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2264 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ท่อทึบ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2265 เด็กชายธนกร  ไช่ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2266 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทหุโร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2267 เด็กหญิงนาตาลี เมย์  เรืองอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2268 เด็กชายบรรณกร  สังฆวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2269 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัชรเวสน์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2270 เด็กชายพฤกษ์  เพชรนาค โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2271 เด็กชายภควัต นิโคลาส  ฮุลส์เซอร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2272 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2273 เด็กหญิงสโรชา  คมสัน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2274 เด็กชายอัฑฒกร  ปราบพล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2275 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงเกศกัญญา  เกศอำไพ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กชายคาริค  แซบสเตด โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายจูนเว่ย  ซอ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงชญานิศ  พรหมวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2280