รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิสาร โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูริทัต  กำทอง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจันทวรรณ  งามทรง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธณัญญารัตน์  ต่ายชาวนา โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธารา  ธนอัศวนนท์ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพงศกร  แสงงาม โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเพชรลดา  จักรเงิน โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายภิวัฒิ  ขนทอง โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกฤษเรศ  ปรินรัมย์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ ลำพูน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณิชกานต์  กระหวาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชาภา  ชีพจิรคง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายพชรพล  มากมาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภัสกร  เงินทิม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภาสกร  เงินทิม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายศตายุ  สุกสด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสราทร  นุ่มนวล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกทิพย์  เขียวคราม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤษฎา  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติศักดิ์  งอกไม้ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิติกร  อ่อนสีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจักรกฤษณ์  เพราะปลูก โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิระดา  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจุฑาวัฒน์  มีชัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชญานี  ผัดผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อเชญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชัยชนะ  แหวนวงษ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายซีวา  ยาดอร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัชพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พุ่มนาค โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐพงษ์  กาใจ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัฐพล  เหรียญทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณัฐภาส  เนียมธนวัฒน์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐริกา  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดับร้อน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงดาริกา  ขวัญยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายถิรภัทร  ทองอิ่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนกฤต  ดาวแดน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธันยพงษ์  รอบโลก โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธิดาเขต  พริ้งเพลิด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงบัณฑิตา  ก้อนคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพรชิตา  อินสอนศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพิยดา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเพชรลดา  ขุนชุ่ม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภานุวัฒน์  ดังดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงมาลิสา  หาคีรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงรักษณาลี  ชิดชม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงรักษณาลี  เหรียญทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายวรพงศ์  บัวระพา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวราภรณ์  เติมประทีป โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายวีรภัทร  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายศุภากร  คำทา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสรรพวัต  กลั่นสกุล โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงศ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายสานิต  ละม่อม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสุประวีณ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุภารัตน์  ชะม้าย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุภาวิดา  งามเขียว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงหทัยชนก  คงยืน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอนาวิล  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายอนุภัทร  เพิ่มพูน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอภิญญา  ผาทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอัครฐาน  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอังคณา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์รอน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอิทธพัทธิ์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเอกราช  เจนจัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจิตรภณ  วารปรีดา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชิดชม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณภัทร  เวียงเจ็ด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์สงคราม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนฤเบศ  สุกสด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรมิตา  ยาดอร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิชญาพร  สีงาม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวิภาวิน  จิตรผ่อง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเตชภณ  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายทนงเกียรติ  เชยเทิบ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธนดล  ดาวันดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธนวรรธน์  วรินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายนำทัพ  เรืองสิริ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพัทธดนย์  รักไทย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพิศา  กาวิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพีระณัฐ  ศรีแสง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภูชิต  รอบเมือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายอัศณี  กางสี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ขันคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเกียรติสกุล  นิติศักดิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจารุกิตติ์  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยยวง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงญาณธร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณชิต  บุญยะอนุกูล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณภัทร  อู่เงิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณภัทร์  เทศเพียว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฏฐ์ประณัย  คัณธานันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐฐ์ฎาพร  วงศ์สว่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงรอบ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินสุริยา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนภรณ์  กำรูป โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีรภัทร  หมั่นขีด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีรวีร์  ศรีวิวัตน์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนนทกมล  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนาริศา  ก๋าทอง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพอเพียง  บุญศรีพร้า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อัศวาภรณ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทรฉัตร  สุราภา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทรธิรา  มูลควร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายมัญดี่ย์  อุดม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิคตอเรีย  เลอร์โร ฟง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสรกมล  วังวนสินธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสิริกัญญา  เซ็งแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอนันต์ธวัช  กงใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอรปรีญา  งามดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอโรชา  วงค์สมเกียรติ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนกกร  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาลสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายกฤษณพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกวิสรา  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายกีรติ  วงค์ประสงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกุลจิรา  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายเกียรติภูมิ  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายขจรศักดิ์  นพแดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงคคนางค์  ใจต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจรณินท์  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาทิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายจิรภาส  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงไวย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชนนิภา  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายชนะชน  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายชิษณุพงค์  เดชาวิภพกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณฐาณิสรา  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณภัทร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐชนนท์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใจมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐติญา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตาณะฉาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายตรีณภัทร์  ถาคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายเตชิน  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธนกร  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธนกร  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธันยพร  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายธาดา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายธิตินันท์  ชุ่มปิว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธีรพร  คำสีทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธีรภัทร  ปินไข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนวพร  นามวัง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนัทชา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนาราภัทร  สุทะเอ้ย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายบัลลังก์ราช  จองนันตา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายปรม้ตถ์  เพ็ญสว่าง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปานชีวา  น้อยมะโน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายปานลิขิต  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายปุณณสิน  เหมือนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปุณยนุช  กันทาสุ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีมูลไลย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายพิริยะ  ตาปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณวรางกูร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภูมิภัทร  จิรภาณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภูริชญา  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภูวดล  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงเมธิยา  พินทรากุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายเมธี  ขรรศร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงราชาวดี  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายวงศกร  ดำรงวรากุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวรัญภรณ์  วรรณภัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายวรากร  เป็กกันใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาริยะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวิศรุต  ไทยทวี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายวีรภัทร  เป็งโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงศรุตา  มาปุ้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงศิรภัสสร  อะรินแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายศุภกฤต  อินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายศุภณัฐ  อนุสนธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศุภัชญา  จันดวง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายสรยุทธ  นราพงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายสิทธิราช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุภาพร  สุระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายสุริยะ  วงศารัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายอติรุจ  ยะฟู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอธิชา  ยินดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายอภินันท์  อรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอัญชลี  เงินศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอารยา  อินทร์ศร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอิวทิง  ลิม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายเอกรินทร์  นิยมมาก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกนกนภา  ฝั้นแบน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกนิษฐา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมืองห้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ใยญาติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกัญฑพงศ์  อินสองใจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติคุณ  หลู่เวียง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเกียรติภูมิ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายคมชาญ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายคุณานนท์  หาญดง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายจิรพัฒน์  ติ๊บมูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจีรพัฒน์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฉัตรชฎากร  เมืองลอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงญาณิศา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณฐชนน  อิมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐธิตา  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐนัย  มาลาฉวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงดานิยา  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายโดมินิค  ลินสเบาเออร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายเตชิต  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนโชติ  มิตั้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนโชติ  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภัทร  อนาเขต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธัญยชนก  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธันยพร  ชมสวน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนันทภพ  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนิธิกร  ส่างคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบรรณสรณ์  วันบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปภังกร  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปิยากร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพงศกร  ขันมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพัฒนากร  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพัทธดนย์  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  โค้คำหล้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฮงาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภาณุพงษ์  เววา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภาณุวัตร  อัจจิมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูดิศ  จากน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูมิณัฐ  กมลรัตนนานนท์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูมิรพี  บุญคง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงยลรดี  จาอาบาล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเรยา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงลลิตา  เครือดวงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวรอัตถ์  วงศ์แสนศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวิมาน  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวีรกรด  อุปะละ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศิริภัทร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสรวิชญ์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสิริยุกต์  หมุดเต็ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสืบสกุล  เอมะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุธาทิพย์  จาคำมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอพิชญานันท์  พันธรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอภิรักษ์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัญชิษฐา  บางโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญาทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวีจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายณัติกร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงตามใจ  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนันทิยา  เด็ดขาด โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงนิศาชล  สุริยาโส โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายพงศธร  สืบแสน โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิมพจี  แสนแจ้ โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ถากุล โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายสุชิน  ขอบเมฆ โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายอัครินทร์  ธิติมูล โรงเรียนปากจอกวิทยา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกัลยกร  ป้อสี โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวขนิษฐา  สิสา โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชนิเนตร  สุขเเก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวณิชาดา  รักเดช โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนันทวัน  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนาฎศินีย์  สีสด โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงน้ำฝน  สุขเเก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวประกายฟ้า  ตันบุตร โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวประการดาว  ตันบุตร โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปวีณอร  สีตา โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปิยกานต์  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปิยธิดา  ซุนสัก โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปิยภัทร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพรรณพร  ยิ้มประยูร โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพัชรินทร์  โนคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพันธกานต์  สุริยสุข โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพุทธิดา  ขอดคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมา โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวรวินทร์นิภา  บุปผาพ่วง โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวรัทยา  ริดเต็ม โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาใจคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อัสถิ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอริศรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบัวขาว โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงไอรดา  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  สัวกิตติกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุ่นจะนำ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุรินตา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายปกาสิต  เหมือยรินทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพัชอร  กองมงคล โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายภูริส  กสิกรกุล โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายวุฒิชัย  เหล่ากวางโจน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศุภัชญา  ฤกษ์ยาม โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายกรวิชญ์  จอมมานพ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชำนาญ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐินันพร  แก้วไชยศรี โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธิรัญญา  โพธิจันทร์ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีระทัศน์  วันอ้วน โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปณพร  วงค์ทา โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุภาแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปาราเมศ  พรานไพร โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวัฒนกุล  บุญเสร็จ โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์แก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกิตติเดช  แผ้วเกษม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณัฐนันท์  พลอินต๊ะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายธนบูรณ์  เครือแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายพบพริษฐ์  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพุฒิสรรค์  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายภัทรดร  กุลธัญวรากร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศิรประภา  อาริยะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายศุภกร  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกุลกานดา  นุนำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชนิสรา  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันไสย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีราชา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐธิดา  ป้อมูล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณิชกุล  ต่อตัน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธัญชนก  สีธิ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนนทพัทธ์  น้ำหอม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ่มสว่าง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนฤภร  ช่วยเกื้อกุล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปาลิตา  วอทอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพัชราภา  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงมนต์นภา  สายถิ่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนภรณ์  ฝั้นมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์จีน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวันทนา  กาวี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสิรภัทร  โค้คำหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุทิตย์ตรา  เจริญศิริ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุวิภา  นุคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอรจิรา  ชมภูหมุด โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายปุณณวิชญ์  สวนดอก โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายภคพล  ต้องโพนทอง โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายภคพล  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ่้ง โรงเรียนเทพนารี ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย โรงเรียนเทพนารี ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์ โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เครือพาน โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปารเมศ  สุขสกล โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์ โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูเบศร์  กาศเกษม โรงเรียนเทพนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นายเอลีชาย์  ประเสริฐสุข โรงเรียนเทพนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  แก้วเจริญตระกูล โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเขมณัฐ  เดชธรรรม โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธน์วัฒน์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัชชา  ผูกจิต โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปุริมปรัชญ์  วังใจ โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรพรหม  รักอำนวยกิจ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพิชชากร  จักรรุ่งเรือง โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิชาญาณ์  จัณรุณ โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศรัณย์  โลกคำลือ โรงเรียนเทพนารี ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนเทพนารี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะพุฒิ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชนิสรา  ทิศหน่อ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์ดาว โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภัทรวดี  นามสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกิตติพงศ์  จำปาหอม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวชัญญานุช  ประเทศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฐพล  สนกระโทก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงเทียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงประภาวรินทร์  อินทร์ขำ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวพีชาณิการ์  ต๊ะสอน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวสโรชา  ชายป่า โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกชกร  สามารถ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอินต๊ะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายจักรพล  ม่วงทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  จินะใจ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงฐานิตา  โปธาตุ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณลิลาภรณ์  สุทธการ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณัชชา  เทียนชัยวิจิตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงณัฐกาญ  สล่าชาญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณิชากานต์  เสืออบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายธนโชติ  บุตรจันทร์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายนพวิชญ์  วงษ์ไทย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายนัฎฐกมล  ป้องกัน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงค์กองแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงนุรดา  ยีจิ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพิชญางกูร  โลกคำลือ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายวิทวัส  กันหอม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศรสวรรค์  พูลม่วง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินติ๊บ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนควบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สีสวัสดิ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิจวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงญาตารี  โพธิตาปนะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณภัทร  ปัญโญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัชชยา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงดลยา  อุทุมภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธนัญญา  ฦาชา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธัญสินี  โคบุตร โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปรีดเบอล  เทือกเพีย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพจน์ณิชา  อินสม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์กันตา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรมย์รวินท์  บุษราคำ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงลีลาวดี  พูนพิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวิภาวี  ใบบัว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกรวรรณ  เละเซอะ โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สระทองอยู่ โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนราวดี  พลอยสี โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรวิกา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศิริประภา  พิมเสน โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจันทกานต์  แถะโกง โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงดารารัตน์  ปินตามูล โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายธนภัทร  วงศ์สายปัน โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพาฝัน  สุรินแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายพีรพัฒน์  เครืออ้าย โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วเสริม โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายมโนวัศ  จองไฟ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายวรเทพ  เหมยชุมสืบ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญญาเบอะ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายวัชระ  ดอกสุข โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำไก่ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายกรชา  วงศ์ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายกิตติณัฐศักดิ์  เจริญแพทย์ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอกสุข โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนุจิรา  ชาสังข์ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงภัคจิรา  เลาแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายเมฆ  เป็งโม๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวรกานต์  จงเกิดผล โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงศศิวิมล  เครืออ้าย โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายสันต์ทศน์  คำไก่ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสิยารัตน์  ฟูเสาร์ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอรณิชา  ใจดำ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเจนวิษา  ถาเรือน โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงดาวเรือง  เครืออ้าย โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายณัทณเอก  กาวิน โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธัญพิมล  ประมูล โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธีรพัทธ์  เขียวชื่น โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงมนชญา  อินทวงค์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุธัญญา  ชัยวรรณ์ โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  จันสม โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจารุวรรณ  แปงใจ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายฉัตรชัย  ตาละลักษณ์ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชลดา  อุ่นใจน้ำ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงฐิติมา  ทองพรม โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนากร  เวียงสมุทร โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนวรัตน์  กำเนิด โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภัควัฒน์  กาบจันทร์ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงรัตตนา  เกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงสร้อย โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายเตชัส  สุดาจันทร์ โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคนโท โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปิยนุช  คบลา โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพลอยนฤมล  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณัฐชภา  ชะอุ่ม โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม