รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรวี  ยะกะจาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชณัท  จอมทัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิณัฐชญาย์  จินดามณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชญานนท์  พรินทรากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชยาภรณ์  เสนากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณฐกันต์  ต๊ะวิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐวี  เผ่าจันทร์วงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐณิชา  พระพุทธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวสลับ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกฤต  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวิชญ์  สายัณห์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธัญญ์  อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธิราช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายบารมี  ช้างเขียว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายบุญญกิจ  สมนาศักดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุญญากานต์  ปีนัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปริยพิชญุ์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปุณฑริก  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพชรภัทร  ชูมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรดนย์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภูริณัฐ  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงมนสิกานต์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงมาริสา  นาทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายรุจิภาส  ใจเป็ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงลลิตภัทร  จั่นเทศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์ห้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิวาการ  เหลาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสิรภพ  สระทองอยู่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุพิชญา  ตายัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญค้ำชู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกฤติญา  สุขสนอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกวินธิดา  หวังสืบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วังหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกานต์รวี  ใจเดช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกุลนัท  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกุลปริยา  นวลเป้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ธง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายคณพศ  คันธวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายคุณานนต์  ป่าดอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรัชญา  บัวชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจิรัฏฐ์  สร้อยแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนสาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชญานิน  เทพทวี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนัญชิดา  ณ ถลาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนัญธิดา  เสาร์แดน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชลพรรษา  จันทร์มณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชัชชัย  อมรศตพรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชาลิสา  พายัพท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชิษณุพงศ์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงโชติกา  เวชอุบล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาณิศา  อินกาสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิตาพร  คำอุดม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณภัทร  นาวีพัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัชชา  คงนภา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญจะลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐ์ทวี  ภัทรวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันวุฒิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์ละคร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐธนานนท์  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐนนท์  พริบไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐวิกรณ์  ภิอาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงดลพร  สายปัญญา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายทินกฤต  เวียงนิล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธณชกร  ดวงหอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนกฤต  โกสินทร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกฤติ  ใบโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนโชติ  ส่างกาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนปพน  มโนพันธ์ุงาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธรรมสรณ์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธันยธรรศ  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธาวิน  เหมืองห้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธีริศรา  จิตสัตยากุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนดา  พยัคเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนภสร  อินทุดม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนภัสรพี  สุกิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนฤพล  อยู่ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนวกิจ  สุภมโน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนวรัตน์  เขื่อนสอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนิกร  จันทราพรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนิติพล  นุ่มนวล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนุตรธิดา  พิมพ์ภาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายบุญชวริสมิ์  อิ่นศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปภิณวิทย์  มะเต่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายประธานพร  พันธุแพทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนพงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปริตา  พุทธลก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปวิชญา  จานแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปุณณภพ  เชิดชู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปุณพจน์  ปัญโญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพลเอก  สายยืด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพิพัฒน์  เกิดขุ่ย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิษณุพงศ์  สบายสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพีร์  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพ็ชรณดา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภัทรพล  อินนะใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วพุฒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภิรัญญา  ทานัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูริคุณ  มีโส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูริณัฐ  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภูรี  รัตนวิมลชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมณีกานต์  ค่าทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรวิพร  รักการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรังสิมันตุ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวุฒิภัทร  ฟูศิรินันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศศินันท์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศิวกร  เชื้อทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศิิวกร  นาเหมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุกลวัตน์  ลาภยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเศรษฐ์พล  วันชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิรภพ  แสนศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สารแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสุทธิพงศ์  นันต๊ะปัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพัชยา  ถาวร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสุวิจักขณ์  มาตรมนตรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยนิลวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอทิตยาณี  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอนัญญา  ภัทรรังสิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอรกัญญา  ธรรมเนียม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอลิเซีย  เชอร์รี่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอิศรา  อังกานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกฤชกร  ใจสามารถ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกัญต์ญาภัค  มั่งมูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายจีรภัทร  เครือใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงญาณภัทร  รมยาคม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายณภัทร  ต๊ะวิกา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฏฐนันท์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายณัฐ  หาญสิทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงณัฐชา  วงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐพล  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐพล  สายาจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐวัตร  ตอนจักร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงตุลยดา  นันตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายธนกฤต  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธนกฤตา  ไชยานุกุลภาพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยพัฒน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายธรรศ  คาดสนิท โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธันญรัตน์  ไกรราช โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธิญาดา  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรเมธ  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนภัสรา  เผ่าพรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายนวมินทร์  ต่อเจริญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนันทกานต์  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนิดานุช  คำยอด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายบรรณสรณ์  แปงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปณิตา  ปัญญาเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปนิตา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปพิชญา  อินทร์ลี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายปรเมศวร์  เมฆาลัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปวรา  สิงห์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปิยวดี  อนันตานุกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายปิยวัฒน์  เชื้อสุยะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปิยาพัชร  ชังสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทะฤาษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพลกฤต  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายพวัสส์  ปทุมมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพัชรพร  บุญตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพิชญุตม์  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วิบูลย์ประภัสร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาไศย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายภคนนท์  หายหัดถี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงภัณฑิรา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายภัทรชนน  คำวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายภัทรธร  ลือโลก โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะนุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายมนัสชนก  อันทาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงมนัสฐนันท์  พัฒนปุญญาภพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายรวิษฎา  บำรุงภักดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายระพีพัฒน์  แสนใจยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายรังสิมันต์  กวางร้อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงรัชนี  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรละเอียด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายวัชรพงษ์  ใจฉะเพาะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายวัชรพล  ขยายเสียง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายศรันย์วิทย์  ชิตรัตฐา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายศาสตราวุธ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายศิริราช  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายศิลปศาสตร์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายศุภากร  เรืองไทย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายศุภากร  เหรา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายสรวิศ  ชมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสิยาพัฐ  พันธ์กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุธาสินี  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุพิชชา  เกาะเเก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุภัสสร  จักร์สาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายอติรุจ  ธารีวาสน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สูง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายอภิวิชญ์  ยศชยางกูร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายอรรจกรณ์  กันทะวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าเเก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายอลงกรณ์  เทอดสกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอิสรีย์  ปลงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายกรกฤต  ชูฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกรรณิการ์  หลาดไหล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกรวิชญ์  อาชาศรัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกฤตพจน์  อุปถัมภานันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกษิดิศ  รักนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกุลธิดา  พงค์ถิ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงขวัญมนัส  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเขมรัศมิ์  ฟูคำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายครรชิตพล  คำมูลตา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เดือน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรัชญา  สายถิ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชนาธิป  มุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชนิกานต์  อุทธังกาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนินาถ  ปันปวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชวัลนุช  กันนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชาลินี  กาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงซีตีซูฮาดา  บินตี้อาหมัดคาริด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงญาตาวี  นุกูลจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฐิติวรดา  คำเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงฑิตยา  ขันธ์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณฐกร  คนงาม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณพัธ  นักเทศน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐพัชร์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเดชาวัต  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธณัฐตา  วงค์สาร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนธรณ์  คืนฝัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนยศ  คำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนวินท์  ปัญญามณีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนัชพร  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนิสร  หมายชม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธันยารัตน์  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธีร์จุฑา  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธีรตา  เสนาใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนนทนัฐดา  ภิรมนัดณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนัจภัค  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนันทิพร  ฟั่นเฟือย โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปวีณ์ณุช  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพงศธร  ประกอบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรนภัส  แก้วแหวน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิฏกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพสธร  สีสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชญาภร  เกตวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พิศพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพีรวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเพชรลดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมนทกาญจน์  ละหงส์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงมนสิชา  เรือลม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกเเก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรสธร  ประสารยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรัญญารัศมิ์  แห่งพิศภวัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายรามิล  สิทธิวัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงรุจิรดา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงลภัสรดา  ขานไข โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวรพล  พอจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวรรณใหม่  ชุมถนอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวัลลภา  สวนผล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทะกา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปาละ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริมาส  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิริยากร  เอกจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุรัตติญา  ทองวัด โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุวิดา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอภัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอภิญญา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอภินันท์  พลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอรุโณชา  เค้าเหลือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ประสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกมลวรรณ  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  วงค์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันทิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงขวัญทิพย์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  บุญลำไพ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณิชารีย์  มณีไวย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงทิพย์กฤตา  แพร่น่าน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธนโชติ  ไชยโชค โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธนาธิป  สลักจิตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงเนติพร  ถุงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปาริชาติ  งามสำลี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงปาลิตา  ทิสาระ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพริมรตา  ใจเฉียง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปินใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพิชญาภา  กิ่งยอด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายพีรภัทร  ภักดีจิตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงภัทราวดี  สะเอียบคง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายวชิรพงษ์  ธรรมสละ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายวุฒิกร  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงศศินภา  ยะราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุวพิสญ์  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกุลปรียา  ผัดขัน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พักตรผิว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจิราพัชร  กันทบุตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชนสรณ์  ขอบรูป โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชนินท์  วงค์วุฒฺ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชยานันท์  ประจญมา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชรินทิพย์  อุ่นกอง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงญานิศา  ผันจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฐาปณี  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐพล  ทาปง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายทวีวัฒนา  โทมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนภัทร  จุนต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วงค์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธัญพิมล  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีรปกรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนันทกร  คันที โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนันทรัตน์  จิ้มลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนันทิชา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนิติพล  คำเหลือง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวอิ่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปรียาภัทร  ปะระมะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปัญญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพบพริษฐ์  พรมวังขวา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภวิชษ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูริภัทร  โป่่งคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเมษา  ทองจริง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมพู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงลักษมณ  โสพรมลี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวิวัธนา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายศุภพล  เทศะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศุภิสรา  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายสิทธิโชค  วงค์พรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสิริราช  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสิริวัฒน์  วัดสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอนุวัต  อนันชัยวัน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิชญา  ทุ่งสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอาภัสรา  ฝั้นนา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชชนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายจิตณกุล  เชื้อไทย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงจีรวรรณ  สุขคำปา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงชนมน  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงชนิกานต์  ชิโนทัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปราชญาพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายณัฐนิติ  จันทร์ศิริยานันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายณัฐรักษ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายเตชินท์  วงศ์เวียน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายถิรธนา  ทองนุช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายเทพทัต  นราทันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายธนกร  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายธนกฤต  ทรงกุลพูนเจรฺญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายธนกฤษ  พัฒนาพัวพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายธนภัทร  สมทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายนันณพงศ์  จริยะอังสนากุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนันทภัค  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายบรรณวิชญ์  อุ่นวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงเบญญาพร  ใจเอิบ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายปุณณจิต  จิตสว่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายพงศ์พิชช์  ศศิชานนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายพชร  ลงณ์วงศกร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายพัฒนินท์  แพรศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายพิชญกิต  คนชม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงแพรวพิชชา  อินแสน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงแพรวา  ทองหล่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงภรณ์มานา  โค้นหล่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายภีมพศ  สุวรรณกิจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายภูทะเล  จิตขาว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงมัญย์ชุพา  ดีปาละ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงรชฎาภรณ์  วุฒิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงรสิตา  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงรัชชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงรุจิรา  ธิโนชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงวินิธา  เอนกธนะเศรษฐ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อินเครือ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงศิริภัทร  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายศุภกร  ขำระหงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายศุภชัย  อุปนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายศุภภัทร  ไพรภาอุดม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายสรนันท์  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุธินาถ  ปินใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอิง  มทนางกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกรวรรณ  ภิญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกฤตพร  มรกต โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกฤษณพล  ทุ่งสงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกันตพัฒน์  สมบัติทรัพย์สิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายกันตภณ  สายคง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกาลัญญุตา  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธุ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกิตติภพ  รสหอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายขัตติยะ  โกสินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายคเณชา  อุเทน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงจิรัชญา  สุภา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงชนิกานต์  ม้าเมือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชลธิชา  ปินะสุ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายชัยญากร  กาวีวน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  วงศ์ศิริ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะโจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลีระพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เนื่องพืช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายฐิติศักดิ์  จานแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะแพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐฐ์ปภัส  เทพศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐณิชา  ม้าหิรัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฐวรา  คำศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณิชนพันธ์  พัฒนศิริเวทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายดนุพัฒน์  เ่หมืองอุ่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเดชพนต์  เทียมแสน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายไตรรัตน์  ใจกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายทวีรัชต์  พรมพราย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธนกานต์  ธีรประยูร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธนภรณ์  วังป่า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธนัตดา  รัตนคช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธัชพล  ศรีสว่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธัญชนก  สกุนนา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธัญธร  กันยะมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธีรดา  สมุทรเพ็ช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนัทธมน  พันธุ์ดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนิพาพร  โอดเทิง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปฐมพร  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สว่างศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปรัชพล  ธัญญาพานิชกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปราง  สวนกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปัญญากร  จำพรต โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพงศภัค  รสเข้ม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพชร  หมดมลทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพสิษฐ์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพัทธนธีร์  กลิ่นระพิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพาทิศ  ทันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพีรพฒน์  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภควดี  ชัยชนะชโยดม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ท้าวน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เรือลม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมนัสนันท์  เขียวบุตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงมัญชุภรณ์  ดีปาละ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายยศวริศ  ไชยวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายรตนดนัย  วงศ์ถานะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายราชันย์  ชูทองรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวชิรวิทย์  ชามนตรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวรรณิดา  เสนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวรรษชล  สมปา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปริสุทธิไพศาล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรัญญา  ปวงจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวีรญาภรณ์  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวีระกมล  ปรีดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายศตายุ  อินทศิริ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศศิวิมล  สาริการินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตุวิทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีไทยธรรมา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายศิริรวิชย์  มั่นเหมาะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคสิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสิริกัญญา  สระทองทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  กิจพรอนันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอเนชา  เข็มวิชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอภิชญา  พิรุณไพศาล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอภิสรา  กาญจนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอาณัฐ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกฤชพล  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธูปเหมือน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายกิตติรักษ์  รักตลาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายเขมทัต  วิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายจิรภัทร  ยาถี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายจิรัชนนท์  ใยสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายณัฐกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายธนากร  เลิศศิริกุลดิเรก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายธนาธิป  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงธนาภา  สุรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายธรรมดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายนรภัทร  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงนุชนาฎ  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงบรรณบงกช  ปัสสายะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายบริภัทร  ปาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงเบญจมาศ  วันนะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปภาวดี  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงปราณิสา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงปิยฉัตร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพราวรดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายพลวัต  ยุทธกำธร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพิมพิกา  สารสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายภูมินันท์  อินโองการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายภูวเดช  ทรงสืบวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงลักษิกา  ยศทวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายวัฒนะ  ตะไมล์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงวิรัญชนา  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงศรุตญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายศักดิธัช  มณเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายศิวกร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงสุตาภัญ  วันสนุก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงสุทธิดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีละจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายอชิรวิทย์  หุนสระน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายอภิรัตน์  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงอักษร  เข็มกำเนิด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอักษราภัค  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายอัครวิทย์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกัญจนีสุทิน  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมะณี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกัณณารัตน์  แสนอุ้ม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกิตติวรา  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายขวัญชัย  ธรรมไชยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชลกร  เถระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายชิญณุพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายชิติพัทธ์  จุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายญาณกร  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายฐิติพันธ์  ธวัชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  วิเชียรกันทา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายณัฏฐภัทร  ยอดเรือน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายณัฐดนัย  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงทรรศนีย์  ศรีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธนกร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธนธรณ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนภัสกร  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายเนติภูมิ  มีเล็ก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงใบหยก  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปภาวิณี  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปัทมพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ตาเถิง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภัชรกานต์  ปลอบโยน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภานุวัฒน์  อนามัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภูตะวัน  วงค์ยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญศัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายภูริวัฒน์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงมลธิกานต์  กันทะจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายรวิภาส  มุตยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงรักษิณา  ขว้างมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวนคีตา  จักรสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรัชยา  คำปินตา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวัชระพงษ์  จักร์จาย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวาสินี  ม่วงคุ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายเศรษฐพิชญ์รพี  บุญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสิริยากร  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอนุชิต  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอภิรวัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายเอกรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงกรพรรณ  ปัญญาแฝง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายกวินพันธุ์  เทียรฆนิธิกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายกวินภพ  เทียรฆนิธิกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงกันติชา  คชปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายคัมภีร์  นันทิยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายจิชรัตติพงศ์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายจิรพัส  สุวรรณเวช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์ฟู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายเจตพล  โสภารัตนกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายชยพล  นากิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงชัญญารัตน์  ฟองคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายฐิตินันท์  คำชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายณพรุจ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายณภัทร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงณัชชา  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายณัฎฐเขต  อินทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายณัฐกิจ  ชนะจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายณัฐนันท์  หงษ์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงณัฐนันท์  อุปนันไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายณัฐพล  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายณัฐวีร์  วงศ์เขียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายณัฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายตรัยคุณ มาซาทาเกะ  ปัญญาดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  กวาวสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายทิพากร  พอจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนชาติ  ควรโสรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายธเนศ  ธรรมสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงธรานี  ต๊ะสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรมณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายธีรภัทร  วังทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายนนท์  เสนากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงนภพร  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายนภัสกร  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายนราวิชญ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงนฤมล  มาสว่างวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงนันทัชทร  ปานหมอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงนันทัชพร  งามพริ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงปราณปริยา  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายปัณณธร  สำเภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงปัณณรัตน์  กวางเต้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายปัณณวัฒน์  วิวัฒน์ประเวศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงปาณิสรา  คำโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายปิยพล  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายพชรพล  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงพิชญาภา  เจนจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงภคพร  หมดทุกข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายภัทรพล  แสงลำภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายภูธเนศ  ยวนศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมรังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงเมริสา  เด่นประภัสร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงยุรดา  สำเภาเพ็ชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงรพินทร์  ทามี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายรัชชานนท์  ทะนมปี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายรัฐธชา  ตะริโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงรุจยาภา  สำลี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายลัญจกร  น้อยคำสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวธูสิริ  คำสีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายวรปรัชญ์  เขียวแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายวรพล  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายวิระพัชร  เวียงทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงศตพร  คำอ่อน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายศตพล  ปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายศรัณยพงค์  อินทรีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายศรัณย์  กระจ่างแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายศิริเชษฐ์  ตระกูลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กชายศุภกร  อภิญญาลังกร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงศุภกาญจน์  กันกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายศุภวิช  ปวงเริ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แตงร้าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสกลสุภา  กาศสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายสรวีย์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงสโรชา  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายสิรวิชญ์  แพงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายสิริปุญญ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายสิริวัฒน์  ทานัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงสุภาสิณี  แหวนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายอนุภัทร  ปิลาผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายอรรคการ  ประสิทธิธัญการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงอัจฉริยา  วิชาภรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงอิงธาร  ถิ่นศิรภควัตต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกนกพัชร  บุญสิงมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกนกรดา  บุญยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกมลชนก  ทองพลาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกมลนิตย์  เนืองนิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงกรกัญญา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกรวิชญ์  ช่างไม้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายกฤชสร  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายกฤตเมธ  ผัดขัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกฤติกานต์  เสนวิรัช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายกฤษฎ์  วาทนิยะกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกาญจน์ปาภัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายกิตติกานต์  กุนวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงกิตติธัญญา  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายกิตตินันท์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุ่มเชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งราษฎร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงครองขวัญ  จิระพงษ์สุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายจารุพัสตร์  บัวมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมนัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายจิตรภณ  สุกใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงจิตรลดา  เหล่ารัดเดชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงจิรปรียา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายจิรพงศ์  เขื่อนสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงจิรภิญญา  ข่มอาวุธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงชญานิศ  แสนหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงชนม์นิภา  เรืองศรีมั่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายชนัฏนันท์  แนวราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงชมภูนุช  มะโนสีลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงชลชยา  สิงห์มะโน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชินันพร  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายญาณกิตติภัทร  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายณนิรันธน์  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายณัฎฐนันท์  สุวรรณสนิท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายณัฐชนน  โป่งจินา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณัฐชากร  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายณัฐชานน  แสนวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายณัฐฐเอก  จากน่าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  ศรีวิลัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญแพทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวสลับ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฐิดา  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณิชมน  อินทรภู่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงดีมาตร  สว่างศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายทรัพย์มงคล  วงศ์ไชยรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธนกร  อินจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายธนโชค  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายธนภัทร  ชูเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายธนภัทร  เพชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายธนัช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงธนัชชนก  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงธนัชพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงธนัชพร  หอมจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงธรัญญา  ล่ำข้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายธวราชัย  ศรีโพธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงธัญวลัย  พวงดอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงธันยพร  มงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายนราวิชญ์  แมตสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายนฤพัทธ์  สงรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายนวดล  พุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงนวรัตน์  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงนันทรัตน์  อุ่นอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนันทินี  สายยนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายนิธิกร  สำเนียง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายบุญรักษา  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปวริศา  กาสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงปานฤทัย  ประเทือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสอนง่าย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงเปมิกา  ้เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพบโชค  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพรรณษมล  ปีอาทิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพรรษชล  หอมดอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงพอเพียง  คำวิริยะพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพัทธดนย์  ตูหม่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายพัทธ์ยศ  วงศ์ฟู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายพัทธวีร์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพิชชาพร  ซื่อตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายพิทักษ์ชนก  แนวณรงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ณะอิ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงพิมพ์ภัช  สุปินะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายพีรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาร์แดน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงแพรวพิชชา  แมตหก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงภคพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายภพธนินทร์  สมัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายภาณุวัฒน์  เลาศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายภาวิช  บรรจงอักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายภูมิรพี  สุขผสม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายมนัสชนนท์  สืบลี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายรพีภัทร  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงรัชตะวัน  พูลประสาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายวชิรวิทย์  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวรพิมพ์ชสุดา  น้ำคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หมื่นรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงวัชรมน  เขียวกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงวารียา  วิระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายศิวกร  สายสมุทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงศุจีรา  ศิริกิจภิญโญกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายศุภเชฎฐ์  เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาลีมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงศุภิชญา  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายสรรค์สิริ  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงสรัลพร  ทาขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสรัลพร  ธนกิจประภาพันธ์ุ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายสิปปกร  ศรีอำไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายสิรวิชญ์  จะเฮิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายสิรินาวิน  ต๊ะปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายสุปวีร์  กวาวหนึ่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอชิรญา  กวาวทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายอดิศร  รัตนวิมลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงอภิชญา  ท่าทาง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายอัคคเดช  ปั้นสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอัจฉรียา  สุขจรัญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงเอมิกา  ธรรมสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายเอื้ออังกูร  รัตนดอนดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายกรกฎ  พวงเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายกรวิชญ์  กันตี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายจตุมงคล  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงจีรนันท์  วะรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงญาดา  โรแลนด์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหงี่ยมไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กชายฐิติพงศ์  อิ่นธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายทินภัทร  ใจกลม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายธนกฤต  แก้วคร่ำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงธีร์จุฑา  วงศ์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายธีรเมธ  ทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กชายนวพรรษ  พร้อมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  สิงเห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงปพิชญา  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงปภาวรินท์  นุขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กชายพงศธร  ปัญญาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  อากาศทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กชายภัทรนน  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงภัทรนันท์  เดชปักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงภิญญดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กชายภูวเดช  บุษบา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงรัญชน์  โรแลนด์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายวีรพล  ส้มส้า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายศุภกร  ต้นจันทน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายศุภกร  อินปรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงสุนันทา  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายอนุภัทร  ขันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายอรรณพ  วงศ์บิดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กชายอาทิพัทธ์  อรุณวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายเอิ้ออังกูร  ชัยนนถี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงกมลฉัตร  กองเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงกมลชนก  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงกฤติมา  จินารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายกฤษฎา  ใสสะอาด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายกฤษณะ  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โป่งเส็ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัตตะเน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงกุลณัฐดา  แดนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงขวัญจีรา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายจตุณพัทธ์  รัตนตรีประสาน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงจันทนา  วันวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงจิตวรินทร์  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ไฝทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงชญาภา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงชนิกาน  มุ้งกุลณา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายชัยวัฒน์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตอารี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุคันธมาลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายณฐกร  แสนอิว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายณฐพงศ์  ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงณัฏฐริกา  นันทแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงณัฐชญา  เมืองติ๊บ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณัฐธิดา  มุ้งทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงณัฐนิชา  เถาบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายณัฐวัชต์  แอ่งสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุ่มเหม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงทิพวรรณ  กิติวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายธนทัต  มูลเปา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงธิดามาศ  เจนใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายธีรศักดิ์  ผาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงเนตรนรี  น้ำหล่าย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงเบญญาดา  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายปพนศิลป์  นันปารียอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงปรีชญา  นานัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์ดาว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพัชราภา  อินทาหลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพัชรีพร  ยอดคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายพัสกร  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงพิชญาภา  เสนานุรักษ์วรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วงศ์ตา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงเพชรใส  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงภรภัทร  ยอดกลิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงภัทริยา  ตันจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายภาคิน  สุปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงภูวธิดา  สิงห์ดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงรสกร  วรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงรุจจิรา  สุริยะเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงลลิตภัทร  กิสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงวรัชยา  นาฆ้อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงวรัญญา  วงค์บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงวรัทยา  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงวริศรา  วรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงวิชญาพร  วงค์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงศศินันท์  ข้ามสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงศิรประภา  หล่ายข้าม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงศิริญาพร  แพงคำดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงสโรชา  วุฒิโอสถ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญกุศล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงสุภารัต  สะอาด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายอนภัช  สนวา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงอภิชญา  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงอริสา  หนองช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงอังคณา  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วสุทธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงอินทุภา  เขื่อนเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงกรนันท์  ประจิตร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายเกื้อพงษ์  เลิศกาญจนาพร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนกือ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายถิ่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายชวภณ  ฉัตรเมธิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงณัฐณิชา  นำสม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายตนุสร  เละเซอะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กชายธนวัฒน์  เวียงยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายธันพิสิฐฐ์  ม่านต๊ะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กชายนราวิชญ์  อันทะชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายปัญญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กชายปัณณฑัต  สง่าแสง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงพิชญาภา  คงมั่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงพิณัญชิญา  อินทเจริญศานต์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายภูตะวัน  ยังดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายรวินท์  เสือสาวะถี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กชายวเรศ  ศิริอ่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงศิรัญญา  สินสมุทร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กชายอภิรเดช  จิตมณี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลียวเลิศสกุลชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายกรวิชญ์  ทนันชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายกรวิทย์  เรือนไชย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำลม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนผล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายกานต์ดนัย  ตานาม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายกายสิทธิ์  เลิศอัมรานนท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงกิจฤทัย  วอนสร้อย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายเขมนันทน์  น้อยเอี่ยม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายคุณาสิน  จริตไวทย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายจารุกิตติ์  กาศทนัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายจิรวุฒิ  ตะไมล์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายณฐกร  จั่นเทศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังลึก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาสีเพชร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงณัฐภาวดี  เทียนขาว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายทักษ์ดนัย  ถิ่นหลวง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงทิติภา  พูลบัว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายธนกร  นาฆ้อง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงธนพร  พุฒิพาณิชยกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงนภัสรา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายนรภัทร  พันธุ์บุบผา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงเบญชญา  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายปกรณ์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายปภังกร  คำอ้าย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายปภังกรณ์  รามัญอุดม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายปวเรศ  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายปัณณทัต  กรอบคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงปาริฉัตร  คันธะมาลา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายปุณณธิภัทร  ทาจีนะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงพรลดา  เสาร์แดน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงพัชรีพร  จี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลาศรี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงพิรดา  สุทธิพงศ์พันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายภคพล  หมูสาร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายภัคพงษ์  ยะกะจาย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายภาคภูมิ  โชติถาวร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงภิรญา  ชิโนทัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายภูตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงมนัสวรรณ  โชติชมภูพงษ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงรักษณาลี  เหมืองสาม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญคุ้ม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงวรางคณา  ป้องปัด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายวัชรากร  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงวิชญาพร  สุริยะทัศน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายศตายุ  ดวงวัง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงศิรดา  แหลมหลวง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงศิริภัทรสรณ์  สวัสดิมงคล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกิดกรุง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงศุจีภรณ์  จักร พรรดิ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงโศภิดา  จีกัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายสรัญ  แดนผ่องพักตร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายสุรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงหทัยภัทร  ธวัชวงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงหฤทัย  ทวีกิจสถาพร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงอมรรัตน์  วังตา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงอรดี  ยั่งยืนทวี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงอลิตซาเบธ  แวนไวค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงอัญญิกา  สุขใหญ่ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายอาชัญ  วัฒนสมบัติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มะโนรา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายกชกร  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายกวียภาส  ท้วมเทศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายกิตติภูมิ  มีรส โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทพิมพ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยะพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กชายจีรพัฒน์  หมุดปิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงตรีณา  พันเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงนิรุชา  หน่อแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงบุศกร  มังคละคีรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ขืมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงปานตะวัน  ถุงเงิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงพรนภา  มีจุ้ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงภวิภา  นากอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายรัชชานนท์  จินะฝั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงศรัญญา  ฟุ่นเต่ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงศิราณี  พันธ์ดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กชายอัมรินทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1679 นางสาวกรรณิการ์  เลาหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวกัณฐิกา  แก้วสันเทียะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงเกษสิรินทร์  ฟองย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงขนิษฐา  ฝาเรือนดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายจิรภัทร  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายชานนท์  ยันยงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายชิษณุชา  จาวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายโชติพัฒน์  ไพราพ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขืมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 นางสาวฐิติมา  เมืองคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาวณัฐธิชา  ขึมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจมีธรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายดนุสรณ์  วิเชียรกันทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายธนโชติ  แซ่ซิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวธนภรณ์  คำปินตา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวนภธิดา  คำหล่อใจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวนลินนิภา  ใจมาคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงนิสา  บุญอ้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงพันธ์ทิชา  ธรรมสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงพิชญา  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กองติ๊บ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายพีรยศ  มะยาระ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงภัททิยา  อวนแห โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 นางสาวรจนา  นิลฟัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงวราภรณ์  ต่อพัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายวิวรรธน์  นาพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงศศิกานต์  มิจะติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายศิวัฒน์  กล่อมปาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุขปั๋น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวสุนิตา  ผลวา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายอนันตชัย  บางสี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวอริศรา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงอาทิพย์ตยา  นาพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 นางสาวอารีรัตน์  ยะพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงกฤติกา  สถาภี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายธนกร  วันทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงบัณฑิกา  ปัญญาศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงปิ่นมุข  ฝาเรือนดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงรัตตนาภรณ์  นนทะรา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายศุภกิจ  ปาโผ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กชายณัฐภัทร  สุปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กชายพนทกร  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงรัตนาพร  เรือนเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาอิ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายเดชอนันต์  ชัยนาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงทิพย์กาญจน์  ดวงโฮ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงธัญพร  โกศัสุขพัฒนากูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจู โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายนครินทร์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ธงกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงประภาศิริ  พันธ์กวาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายปรายฟ้า  ศรีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงพรรณธร  สการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพัชราภา  จีกัน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพาขวัญ  สร้างตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงแพรวา  วรรณา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายภิญญโญวิทย์  โลหะเวช โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สะระมูลี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงวิภา  แดนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงอภิญญา  ชุ่มอินถา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม